De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014

2 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven?
Wie moet deze tarieven betalen? Netbeheerders in Vlaanderen Rol VREG Tariefmethodologie Tariefstructuur Evolutie nodige opbrengsten DNB’s Vergelijking distributienettarieven Waar vindt u de nieuwe distributienettarieven 2015? VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

3 Samenstelling energiefactuur
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

4 Samenstelling energiefactuur
Op uw energiefactuur staan verschillende kosten : Energieprijs kosten om elektriciteit te produceren en aardgas in te voeren, organisatie klantendienst, winstmarge, …  voor de energieleverancier Nettarieven (toegangstarieven) kosten om netten aan te leggen en te onderhouden kosten om elektriciteit en gas te vervoeren  voor de netbeheerder Heffingen en btw kosten die de overheid oplegt voor de overheid Alle marktpartijen en de overheid krijgen hun deel, u krijgt één factuur van uw energieleverancier. VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

5 Doorrekening nettarieven aan de klanten
Elia Fluxys DNB Leveranciers Klanten Shipper (vervoernetgebruiker) Elektriciteit Gas VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

6 Belang van de nettarieven voor de consument
Voor een gezin met een gemiddeld jaarverbruik elektriciteit van kWh dag en kWh nacht maken de distributienettarieven 38% uit van de elektriciteitsfactuur (situatie met nieuwe nettarieven) Voor een gezin met een gemiddeld jaarverbruik aardgas van kWh maken de distributienettarieven 19% uit van de aardgasfactuur (situatie met nieuwe nettarieven) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

7 Onderdelen van de elektriciteitsprijs voor een gezin met een verbruik van kWh (1.600 dag, nacht) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

8 Onderdelen van de aardgasprijs voor een gezin met een verbruik van 23
Onderdelen van de aardgasprijs voor een gezin met een verbruik van kWh (verwarming op gas) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

9 Wat zijn distributienettarieven?
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

10 Distributienettarieven (1/2)
Vergoeding voor het gebruik van het distributienet de geleverde diensten door de netbeheerder Via tarieven ook vergoeding aan netbeheerder van kosten van openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de netbeheerder vb. gratis kWh, opkoopverplichting certificaten tegen minimumsteunprijs, REG-premies… VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

11 Distributienettarieven (2/2)
Onderscheid tussen tarieven voor: Eénmalige diensten: aansluiting nieuwbouw werken aan aansluiting studiekosten Periodieke diensten transport van energie van producent naar consument = toegangstarieven VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

12 Wie moet deze tarieven betalen?
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

13 Wie moet deze tarieven betalen?
Alle bedrijven en gezinnen die zijn aangesloten op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

14 Zijn de distributienettarieven voor iedereen hetzelfde?
Nee Verschillen van klantengroep tot klantengroep Verschillen van netgebied tot netgebied topografische kenmerken van het netgebied (stedelijk versus landelijk) investeringspolitiek van de netbeheerder openbaredienstverplichtingen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

15 Netbeheerders in het vlaamse gewest
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

16 Netgebieden elektriciteit
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

17 Netgebieden aardgas VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

18 ROL VREG VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

19 Zesde staatshervorming (1/2)
Regulering distributienettarieven tot voor kort bevoegdheid federale overheid Door de zesde staatshervorming zijn gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven Energiedecreet: VREG is bevoegd vaststellen berekeningsmethodes of nemen van overgangsmaatregelen goedkeuren distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

20 Zesde staatshervorming (2/2)
Toezicht op distributienetbeheerders wint aan coherentie Netuitbouw/investeringen ter ondersteuning van Vlaams energiebeleid Openbaredienstverplichtingen Vergoeding voor diensten die aanzet tot efficiënte bedrijfsvoering  Naast het technisch en juridisch toezicht op de werking van de Vlaamse distributienetbeheerders bepaalt Vlaanderen nu ook de vergoeding VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

21 Europese Elektriciteits- en Gasrichtlijn
De bevoegdheid over de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas komt toe aan de regulator. Dat wordt bepaald in Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG Als eerste taak van de regulator bepalen deze Richtlijnen: “vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor”. Conform artikel 37.6 van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41.6 van Richtlijn 2009/73/EG is de vaststelling of goedkeuring van de tarifaire methode een minimale en exclusieve bevoegdheid van de regulator VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

22 Wat houdt de tariefbevoegdheid van VREG in?
Bepalen tariefmethodologie op welke vergoeding hebben netbeheerders recht voor de door hen geleverde diensten? per netbeheerder wordt een toegelaten inkomen bepaald op basis van de tariefmethodologie. Bepalen tariefstructuur aan welke klantengroepen (laagspanning/middenspanning/ …) en tariefdragers (kWh, vermogen,…) worden tarieven aangerekend? het is het prerogatief van de politiek om hierover algemene beleidsrichtlijnen te bepalen Nemen tariefbeslissingen goedkeuren door VREG (na controle) van tariefvoorstellen DNB’s VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

23 tariefmethodologie VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

24 Europese elektriciteits- en gasrichtlijn:
De nettarieven: moeten weerspiegeling van de kosten zijn moeten stimulansen bevatten voor efficiëntieverbeteringen moeten noodzakelijke investeringen mogelijk maken VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

25 Reguleringsmethoden Inschatten budgetten (ex ante) en vervolgens vergelijken met werkelijke kosten en inkomsten (ex post): rendementsregulering (cost plus) Economische regulering op basis van inkomsten van netbeheerders en vastlegging van prijzen of inkomsten (ex ante): inkomstenregulering (cap) In de praktijk: doorgaans hybride modellen die vertrekken vanuit één van beide uitgangspunten VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

26 Aanpak andere landen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

27 Aanpak andere gewesten
CREG: cost plus of rendementsregulering vereist nacalculatie: bepaling grootte saldi (= verschil tussen budget en realiteit) en bestemming ervan aantal jaren niet gebeurd => discussie over “historische saldi” die nog opgenomen moeten worden in de tarieven veel discussies en rechtszaken over redelijkheid van kosten minder incentive voor efficiëntiewinsten CWaPE (Wallonië) en Brugel (Brussel): cost plus met aantal nieuwe elementen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

28 Een kost is redelijk als:
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

29 Aanpak VREG Onderscheid tussen exogene en niet-exogene kosten
kosten die beïnvloedbaar zijn en waarop een netbeheerder impact heeft bijvoorbeeld door efficiënter te werken via inkomstenregulering Exogene kosten kosten waar netbeheerder geen impact op heeft niet beïnvloedbaar door efficiëntie van de netbeheerder worden volledig doorgerekend op basis van budget en saldi via cost plus VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

30 Basis = inkomstenregulering als methodologie
Stimuleert efficiënte bedrijfsvoering door benchmarking en rem op uitgaven Verhoogt efficiëntie van administratief toezicht Leidt tot stabiel en transparant regulerend kader Aandachtspunt: niveau van investeringen en kwaliteit dienstverlening Belangrijk dat ook de aandeelhouders een actieve rol opnemen om de netbeheerders uit te dagen efficiënt te werken VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

31 Inkomstenregulering Toegestane inkomen DNB wordt op voorhand met kennis van zaken vastgelegd Niveau wordt bepaald op basis van kostentrend en benchmarking (= onderlinge vergelijking van efficiëntie van netbeheerders) We vertrekken van een “gecontroleerd” startpunt, vermits we uitgaan van de kosten die in het verleden aan een grondige controle van de CREG waren onderworpen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

32 Inkomstenregulering Door regulator toegelaten inkomsten
Info over historische kosten en volumes Aanname volumes tariefdragers (= rekenvolumes) Nettarieven VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

33 2015 – bepaling toegelaten inkomen voor niet-exogene kosten
Toegelaten inkomen niet-exogene kosten 2015 (inkomstenregulering): Afschrijvingskosten Operationele nettokosten Kapitaalkost vergoeding voor inbreng van kapitaal door de aandeelhouders (eigen vermogen - dividenden) en anderen (vreemd vermogen - rentes,…) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

34 2015 - bepaling toegelaten inkomen voor exogene kosten
Toegelaten inkomen exogene kosten op basis van budget 2015 (cost plus) Voornaamste componenten elektriciteit: Kost GSC en WKC (opkoop, verkoop, solidarisering en voorraadwijziging) Kost van gratis kWh Kost Elia m.b.t. gebruik transmissienet Kost premies energiebesparing Oude exploitatiesaldi KB’s 2008 – voor 2008 en 2009 Voornaamste component aardgas: Toeslagen en heffingen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

35 Kosten GSC en WKC (1/2) Aankoopverplichting distributienetbeheerder
De distributienetbeheerder is verplicht de groenestroomcertificaten aan te kopen van elke installatie die op zijn net is aangesloten en als de producent hem daarom vraagt. Deze aankoopverplichting heet ‘minimumsteun’. Voor zonnepanelen bijvoorbeeld geldt die verplichting 20 jaar: geplaatst tussen 2006 en juli 2012 10 jaar: geplaatst tussen augustus tem december 2012 15 jaar: geplaatst in 2013 en 2014  De nettokost mogen de netbeheerders doorrekenen en staat onder de distributienettarieven op de energiefactuur VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

36 Kosten GSC en WKC (2/2) Kosten groene stroom en WKK
Elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen moeten een bepaald aantal groenestroom- en WKK-certificaten inleveren bij de VREG (=quotumverplichting) Ofwel zijn ze producent en krijgen ze deze certificaten van de VREG Ofwel moeten ze deze certificaten kopen bij de producenten (of bij de netbeheerders) De kosten die ze hiervoor maken worden als kosten groene stroom en WKK gefactureerd aan hun klanten  staat onder de energieprijs op de energiefactuur VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

37 Resultaat 2015 (1/3) Gezamenlijk toegelaten inkomen in 2015 voor netbeheerders actief in het Vlaamse gewest elektriciteit: 2,35 miljard euro aardgas: 0,46 miljard euro VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

38 Resultaat 2015 (2/3) Elektriciteit: Aardgas: niet-exogene kosten: 40%
Beheersbare kosten in federaal kader waren beperkter, biedt meer mogelijkheid tot efficiëntiewinsten. Toch zit er wanverhouding in bij elektriciteit, die o.m. ook leveranciers voor problemen stelt (incasso-risico). VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

39 Resultaat 2015 (3/3) Tariefmethodologie voor 2 jaar (2015 en 2016)
Jaarlijkse aanpassingen zijn mogelijk ten gevolge van bijvoorbeeld: indexatie nacalculatie exogene kosten nacalculatie volumeverschillen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

40 tariefstructuur VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

41 Niet-periodieke tarieven
Voorbeeld: kost aansluiting, verzwaring aansluiting, studiekosten, … Aandeel in omzet 2013: elektriciteit: 5% aardgas: 6% Aanrekening op basis van kosten (~ kostenreflectiviteit) Tarieven 2015 op basis van indexering tarieven 2012 In 2015: harmonisering verhoging transparantie VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

42 Periodieke tarieven Aandeel in omzet 2013:
Tarieven voor het gebruik van het net en de vervoerde energie over het net (= toegangstarieven) Aandeel in omzet 2013: elektriciteit: 95% aardgas: 94% Verdeling toegelaten inkomen over klantengroepen op basis van tariefdragers VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

43 Tariefstructuur Voor 2015 deden we bijna geen aanpassingen aan de tariefstructuur in vergelijking met de tariefstructuur (vastgelegd door de CREG) 2 aanpassingen die we deden, zijn de volgende bijkomende klantengroepen: Prosumenten met terugdraaiende teller > kV Volgende tarifaire periode (vanaf 2017): het is aangewezen om de huidige tariefstructuur te harmoniseren en structureel te hervormen politiek kan algemene beleidsrichtlijnen voorschrijven VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

44 Tariefmatrix elektriciteit
Tarieven Laagspanning (230/400 V) Middenspanning (1-26 kV) Vermogen kWh kW en kWh tariefdrager Systeembeheer Meetactiviteiten gebruiksduur Openbare dienstverplichtingen Netverliezen …. VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

45 Tariefmatrix aardgas Tarieven Niet-telegemeten klanten
Basistarief EAN’s en kWh Max kW Systeembeheer kWh Meetactiviteiten gebruiksduur Openbare dienstverplichtingen Toeslagen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

46 Klantengroepen elektriciteit
KC TS Elia SP DC Klantencabines Distributie- cabines LS-aansluitingen MS HS Trans-LS Transformator-station Trans-HS Schakelpost MS (1-26 of kV) LS en prosumenten met terugdraaiende teller VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

47 Klantengroepen aardgas
Klanten met een jaarlijkse of maandelijkse meteropname Klanten met een meter die automatisch wordt uitgelezen Verdere opsplitsing in functie van het jaarverbruik VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

48 Tarief voor prosumenten met terugdraaiende teller
Principe: alle afnemers, ook de zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller, betalen een solidaire en redelijke vergoeding voor de diensten die de distributienetbeheerder levert Een zonnepaneleneigenaar maakt dubbel gebruik van het distributienet Verschilt van netgebied tot netgebied Hangt af van het vermogen van de omvormer(s) Aanrekening vanaf 1 juli 2015 (de helft van het bedrag op jaarbasis). We geven de leveranciers de nodige tijd om de klantenbeheer- en facturatiesystemen aan te passen. Zo kunnen ze de processen voor de nieuwe klantengroep grondig uitwerken en testen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

49 Tarief voor prosumenten met terugdraaiende teller
28% 72% Afnametarief wordt aangevuld met capaciteitstarief Bepaald op basis van niet-gelijktijdigheid van productie en verbruik (=72% van de tijd is een PV-eigenaar een gewone afnemer) Netkosten, heffingen en toeslagen zijn ook van toepassing op deze niet-gemeten afname VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

50 Evolutie nodige opbrengsten DNB’s 2010-2015
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

51 VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

52 VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

53 Vergelijking distributienettarieven 2014-2015
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

54 Evolutie distributienettarief ELEKTRICITEIT 2015 vs 2014 voor doorsnee gezin met tweevoudige meter (jaarverbruik van kWh) (incl 6% BTW) in EURO Aantal gezinnen per netgebied Inter-energa 13,06% Infrax West 4,05% IVEG 74.966 2,76% PBE 76.602 2,82% Gaselwest 12,38% Imea 9,33% Imewo 16,90% Intergem 9,31% Iveka 11,47% Iverlek 15,97% Sibelgas 51.081 1,88% ORES 1.720 0,06% VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

55 Gemiddelde stijging totale elektriciteitsfactuur gezin jaarverbruik 3
Gemiddelde stijging totale elektriciteitsfactuur gezin jaarverbruik kWh (1.600 kWh dag, kWh nacht) + 8,4% Stijging van 631,62 euro naar 684,80 euro VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

56 Evolutie distributienettarief AARDGAS 2015 vs 2014 voor doorsnee gezin met jaarverbruik van kWh (incl 21% BTW) in EURO Aantal gezinnen per netgebied Inter-energa 10,87% Infrax West 45.247 2,59% IVEG 66.363 3,80% PBE 76.602 2,82% Gaselwest 13,31% Imea 11,45% Imewo 17,86% Intergem 9,24% Iveka 12,58% Iverlek 16,09% Sibelgas 38.548 2,21% VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

57 Gemiddelde daling totale aardgasfactuur gezin jaarverbruik 23.260 kWh
- 3,06% Daling van 1.381,52 euro naar 1.339,21 euro VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

58 VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

59 2/3 van de Vlaamse gezinnen heeft zowel elektriciteit als aardgas
Gemiddelde stijging totale elektriciteits- en aardgasfactuur gezin jaarverbruik kWh en kWh 2/3 van de Vlaamse gezinnen heeft zowel elektriciteit als aardgas + 0,54% Stijging van 2.013,14 euro naar 2.024,01 euro VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

60 Tarief voor een prosument met een netto jaarverbruik van 0 kWh en een installatie van 4,2 kW (incl btw) in EURO/jaar VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

61 Evolutie distributienettarief ELEK 2015 vs 2014 voor bedrijven aangesloten op middenspanning met een jaarverbruik van kWh (excl BTW) in EURO VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

62 Evolutie distributienettarief GAS 2015 vs 2014 voor bedrijven met een jaarverbruik van kWh (excl BTW) in EURO VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

63 Redenen stijging distributienettarieven elektriciteit
In het verleden tarieven aangerekend die niet de volledige kosten dekten (voornaamste: opkoop GSC en WKC) Vanaf 2015 kostenreflectief We bouwen geen tekorten meer op Wegvallen recuperatie REG-premies Recuperatie saldi : verwerkte saldi in reguleringsperiode (in ‘000 EUR): EUR (TEKORT) Volumes (kWh) zijn belangrijkste tariefdrager, worden beïnvloed door lokale productie en REG-acties VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

64 Redenen daling distributienettarieven aardgas
Reële kosten lager dan gebudgetteerde kosten Meer inkomsten door koude winters Verrekening saldi : verwerkte saldi in reguleringsperiode (in ‘000 EUR): EUR (OVERSCHOT) Impact op belastingstelsel door uittrede private partner (geen rechtspersonenbelasting meer op dividenden) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

65 Saldi Saldi werden verwerkt in reguleringsperiode (in ‘000 EUR): ELEK: EUR (TEKORT) GAS: EUR (OVERSCHOT) Saldi nog niet definitief vastgesteld door CREG Saldi moeten nog verwerkt worden in toekomstige tarieven Saldi 2014 nog niet bepaald VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

66 Waar vindt u de nieuwe distributienettarieven 2015?
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

67 vreg.be (gezinnen en kleine bedrijven) (alle tarieven) Detailberekening elektriciteits- en aardgasprijs in de V-test® (opgelet, pas in januari 2015) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

68 Detail V-test®  VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

69 Conclusies VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

70 Conclusies (1/2) Tarieven zijn kostenreflectief (Europese verplichting) Breuk met het verleden Kosten worden zo snel mogelijk doorgerekend Tarieven zijn kostendekkend Tarieven zijn eerlijk en fair: iedereen betaalt mee voor uitbouw en gebruik van het net Tarieven zijn toekomstgericht: netbeheerders worden gemotiveerd om efficiënter te werken VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

71 Conclusies (2/2) Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van kWh met 8,4% Voor een gezin met een aardgasverbruik van kWh daalt de aardgasfactuur met 3,06% Voor 2 op 3 gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken stijgt de totale energiefactuur gemiddeld met 0,54% Factuurbedrag is sterk afhankelijk van verbruik  Energiebesparing loont!  Vergelijking van leveranciers loont! V-test ® VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

72 Vragen…? VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT


Download ppt "Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google