De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vennootschapsbelasting Aj 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vennootschapsbelasting Aj 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Vennootschapsbelasting Aj 2014
mei 2014 Van Kerchove Wim Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door fotokopieën, opnamen, of op een andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

2 Elektronische indiening aangifte via Biztax = verplicht vanaf Aj 2014 Procedure > DEEL 1 De aangifte > HOOFDSTUK 11 Hoe indienen > 2 Vennootschapsbelasting > 2.2 Elektronische aangifte (‘Vensoc’) (‘Biztax’) > Verplichte elektronische indiening vanaf aanslagjaar 2014 Wim Van Kerchove

3 Aftrekbare beroepskosten
Wim Van Kerchove

4 Rechtspraak in 2013 Kosten zijn aftrekbaar: Rb. Luik, 3 oktober 2013 (privé gebruikte woning) HvB. Antwerpen, 5 november 2013 (tandartsenvennootschap - VRG appartement aan zee Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 2 Algemene voorwaarden > 2.2 ‘Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden’ > Verband met beroepswerkzaamheid maatschappelijk doel > Kost = loon (vaa), en dus altijd aftrekbaar? ('bezoldigingstheorie') Kosten zijn NIET aftrekbaar (Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 2 Algemene voorwaarden > 2.2 ‘Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden’ > Verband met beroepswerkzaamheid maatschappelijk doel) HvB. Gent, 2 april 2013 (vastgoed in VRG verhuurd aan andere vennootschap) Rb. Gent, 11 juni 2013 (appartement aan zee – doktersvennootschap HvB. Antwerpen, 25 juni 2013 (appartement aan zee in VRG – handelsvennootschap) HvB. Antwerpen, 24 september 2013 (woning in VRG – handel in badkamermeubelen) Rb. Hasselt, 28 november 2013 (appartement in Frankrijk – vennootschap van verpleegster) Wim Van Kerchove

5 Kilometervergoeding gebruik wagen
Km-vergoeding van overheid van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 = 0,3456 EUR/km van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 = 0,3461 EUR/km = beperkt aftrekbare autokosten voor de vennootschap Hogere km-vergoeding dan die van overheid? Ja op voorwaarde dat de hogere kilometervergoeding overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer. (Parl. Vr. nr. 954 Mevr. De Schamphelaere dd ) Wim Van Kerchove 5

6 Vergoeding binnenlandse dienstreizen
Vergoedingen vanaf 1 januari 2014: Het hoogste bedrag dat de federale overheid (voor personeel van FOD klasse A4 en A5) toekent als forfaitaire verblijfsvergoeding voor dienstreizen wordt als algemene norm gehanteerd = voor iedereen in de privé sector! géén onderscheid meer naargelang de personeelscategorie van de betrokken werknemer. géén onderscheid meer voor de kosten i.v.m. een middagmaal, avondmaal, nachtverblijf en ontbijt (Parl. Vr. nr. 387 van mevr. Veerle Wouters dd. 29 april 2013) 6 Wim Van Kerchove 6

7 Vergoeding binnenlandse dienstreizen
Aanvaardbare dagvergoedingen sinds : voor binnenlandse dienstreis > 5u maar < 8u : 3,82 voor binnenlandse dienstreis ≥ 8 u: 19,22 (*) toeslag wegens nachtverblijf : - logies op kosten van het personeelslid : 43,78 - kosteloos logies : 23,04 (*) Deze maximumbedragen gelden ook voor reizen van een ononderbroken duur van meer dan 5 uur tot minder dan acht uur waarin het 13de en het 14de uur van de dag volledig begrepen zijn. © Wim Van Kerchove

8 Vergoeding buitenlandse dienstreizen
Forfaitaire dagvergoedingen uit landenlijst FOD Buitenlandse Zaken mogen toegepast worden voor WN & BL “korte” buitenlandse dienstreis = maximaal 30 kalenderdagen. Vrijwillige reisverlengingen tellen niet mee als dienstreis Lange buitenlandse dienstreis = verblijf voor eenzelfde opdracht meer dan 30 opeenvolgende dagen met een maximum van 24 maanden (Ci.RH.241/ , AAFisc 38/2013 van 10 oktober 2013) aantal dienstreizen per jaar is niet beperkt Wim Van Kerchove

9 Vergoeding buitenlandse dienstreizen
Toepasselijke forfaits 1/04/2014 – 31/3/2015: Korte dienstreis Lange dienstreis Duitsland 93 56 Nederland Frankrijk 95 57 Luxemburg 92 55 Engeland 101 61 USA 105 63 (M.B. van 13 maart 2014, B.S. 27 maart 2014) 9 Wim Van Kerchove

10 Gebruik eigen pc en internet bij telewerk
Forfaitaire vergoeding voor telewerkers: 20 EUR/maand voor gebruik eigen pc 20 EUR/maand voor gebruik eigen internetaansluiting en internetabonnement (Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 2/2014dd 16 januari 2014) Van Kerchove Wim 10

11 Aanvaardbare vergoedingen uit fiscale rulings
Forfaitaire maandelijkse kostenvergoedingen voor medewerkers in een accountants- en fiscaal advieskantoor: 180,45 EUR aan haar vennoten-accountants (nl. 100,00 EUR voor kosten van een 'thuiskantoor', voor 30,00 EUR autokosten, en 50,45 EUR voor binnenlandse dienstreizen) 135,45 EUR aan haar werknemers-accountants (nl. 80,00 EUR voor kosten van een 'thuiskantoor', voor 15,00 EUR autokosten, en 30,45 EUR voor binnenlandse dienstreizen) (Voorafgaande Beslissing nr van 4 juni 2013) © Wim Van Kerchove Tim Galloo 11

12 Degressieve afschrijvingen bij verhuur onroerend goed HvB Brussel,15 januari 2014
Feiten: een immobiliënvennootschap verhuurt verschillende gebouwen aan meerdere huurders en schrijft een aantal van die onroerende goederen degressief af . Fiscus: een degressief afschrijvingsstelsel is niet toegelaten voor activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan (art. 43, 2° KB/WIB92)- ComIB92, 61/164; Ci.RH.243/ van 18 februari 1993, Par. Vr. nr. 747 Hatry dd. 21 april 1994, Parl. Vr. nr Thissen dd. 2 oktober 2002) Van Kerchove Wim 12

13 Degressieve afschrijvingen bij verhuur onroerend goed HvB Brussel,15 januari 2014
Hof: art. 43, 2° KB/WIB92 dat activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan uitsluit van de keuze voor degressieve afschrijvingen, is strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Het verschil in behandeling tussen belastingplichtigen die de vaste activa zelf aanwenden voor hun beroepsactiviteit en diegenen die in het kader van hun beroepsactiviteit activa, zowel roerende als onroerende, afstaan aan derden, wordt niet afdoende verantwoord. (= bevestiging van Rb. Leuven 11 september 2009) Van Kerchove Wim 13

14 Pro rata afschrijving in verkort boekjaar Rb. Gent, 15 oktober 2013
Feiten : in haar oprichtingsjaar ( tot ) trok een doktersvennootschap de eerste afschrijvingsannuïteiten volledig af zonder pro rata Administratie: eerste AF-bedrag x 7/12 Rb. Gent : pro rateren in oprichtingsjaar staat uitsluitend in administratieve commentaar, niet in de wet - de wet maakt geen enkel onderscheid tussen afschrijvingsannuïteiten ten laste genomen van een volledig boekjaar en afschrijvingsannuïteiten ten laste genomen van een verkort boekjaar. Met voorwaarden of modaliteiten die niet in de wet staan, moet géén rekening worden gehouden. 14 Wim Van Kerchove

15 Voordelen voor naasten van BL/Wn
Indien vennootschap voordelen verstrekt aan een naaste van de bedrijfsleider/werknemer (bv. partner, kinderen, kleinkinderen, vriend/vriendin): => die voordelen zijn belastbaar als VAA in hoofde van die bedrijfsleider indien de administratie bewijst dat de bedrijfsleider een rechtstreeks of onrechtstreeks, wezenlijk of bijkomstig een persoonlijk voordeel haalt uit de toekenning => anders moet er een AGV belast worden bij de vennootschap (Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 44/2013) dd ) 15 Van Kerchove Wim

16 Voordelen voor naasten van BL/Wn
Bij een rechtstreekse terbeschikkingstelling / toekenning van een goed aan een derde is er een persoonlijk voordeel voor de bedrijfsleider indien: hij het ter beschikking gestelde goed persoonlijk gebruikt, alleen of gezamenlijk met de derde het aan de derde toegekende goed verrijkt in feite geheel of gedeeltelijk zijn vermogenstoestand de terbeschikkingstelling / toekenning van het goed aan een de derde persoon de bedrijfsleider in staat stelt geen uitgaven te moeten doen die hij normaliter zelf had moeten dragen wegens de werkelijke financiële afhankelijkheid van de derde persoon jegens hem (Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 44/2013) dd ) Wim Van Kerchove

17 VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder
VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder? HvB Antwerpen,17 december 2013 Feiten: een vennootschap bouwt naast de privéwoning van de zaakvoerder een veranda waarin haar kantoor wordt ingericht (100% beroepsmatig gebruikt). De vennootschap betaalde de bouw en inrichting van het kantoor met een krediet, activeerde het gebouw en schreef het af. De zaakvoerder had (samen met zijn echtgenote) de bouwvergunning voor de veranda aangevraagd en ook zelf de aangifte voor de wijziging van het kadastraal inkomen van zijn woning ingediend. Van Kerchove Wim 17

18 VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder
VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder? HvB Antwerpen, 17 december 2013 Fiscus: ter gelegenheid van de bouw van de veranda heeft de zaakvoerder van de vennootschap een VAA genoten, aangezien hij door toepassing van het recht van natrekking eigenaar is geworden van de constructie. Omdat de vennootschap voor het voordeel geen fiscale fiche had opgesteld werd het bedrag ervan onderworpen aan de aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92). 18 Van Kerchove Wim

19 VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder
VAA uit gebouw opgericht op grond van de zaakvoerder? HvB Antwerpen, 17 december 2013 Hof: De vennootschap blijft voor de duur van het gebruik van de veranda eigenaar van de bouwwerken. De facto heeft haar zaakvoerder minstens stilzwijgend verzaakt aan het recht van natrekking en is er een zelfstandig opstalrecht tot stand gekomen. Er werd géén VAA toegekend. De verzaking aan het recht van natrekking kan blijken uit een geheel van feitelijke elementen zonder dat de afstand schriftelijk is geformaliseerd. (= bevestiging Rb. Antwerpen, 15 juni 2012) Analoog : Rb. Brugge, 8 januari 2014 Van Kerchove Wim 19

20 20 Woonplaats en maatschappelijke zetel op hetzelfde adres: VAA? Tendens in de voorafgaande Beslissingen Als de maatschappelijke zetel van de vennootschap samenvalt met de eigen woonplaats => er is géén woonwerkverkeer. Alle privé-verplaatsingen gebeuren met een andere personenwagen. Dan hoeft er géén VAA te worden aangegeven voor zover met deze bedrijfswagen effectief geen privé-verplaatsingen worden afgelegd. De belastingplichtige moet een dagelijkse rittenadministratie bijhouden (zoals de btw administratie voorschrijft). Daarmee kan de belastingplichtige exact aantonen dat alle met de bedrijfswagen gereden kilometers zuivere beroepsverplaatsingen betreft. © Wim Van Kerchove 20

21 Reserves © Wim Van Kerchove

22 Gratis verkregen gebouw HvB. Brussel, 14 januari 2014
Feiten: Vennootschap nv C was eigenaar van een industriegrond en verleende in 1990 een recht van opstal aan een Franse vennootschap (10 jaar) tegen een jaarlijkse vergoeding van BEF. In de overeenkomst was bedongen dat opstalgever geen vergoeding verschuldigd was op het einde voor de op het terrein opgerichte constructies. Tijdens de looptijd van het opstalrecht, bracht nv C de industriegrond in in vennootschap nv Z. Bij het einde van het opstalrecht werd nv Z kosteloos eigenaar van de door de opstalhouder opgerichte gebouwen. De gebouwen (waarvan jaarlijkse huurinkomsten = EUR) werden door de nv Z noch in de boekhouding, noch in de jaarrekening opgenomen. Van Kerchove Wim 22

23 Gratis verkregen gebouw HvB. Brussel, 14 januari 2014
Administratie: Gratis verkregen gebouw = belastbare winst (onderwaardering activa - art. 24 WIB92). Vereist was de inboeking aan de werkelijke waarde van het gebouw op actief van de balans tegenover uitzonderlijke opbrengst. Hof van Beroep: Ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie van 3 oktober 2013 en de primauteit van het boekhoudrecht, is er geen reden om af te wijken van het principe van de boeking aan historische kostprijs. De verwerving om niet maakt wel degelijk "deel uit van een commerciële verrichting" in het kader van de beroepsactiviteit van de opstalgever. (bevestiging van Rb. Leuven 11 september 2009) Van Kerchove Wim 23

24 Gratis verkregen aandelen HvJ. 3 oktober 2013 en 6 maart 2014
Hof van Justitie: De verkrijging (volledig) om niet van activa moet worden geboekt aan historische kostprijs en dus niet aan werkelijke waarde. (HvJ 6 maart 2014) De verwerving tegen een lage prijs (onderprijs) moet ook geboekt worden aan de historische kostprijs. (HvJ 3 oktober 2013) Van Kerchove Wim 24

25 Meerwaarden op aandelen aanpassing begintoestand reserves code 1051
- verwezenlijkte meerwaarden op aandelen, d.w.z. n.a.v. verkoop, ruil of inbreng vastgestelde meerwaarden op aandelen bij de verdeling van het vermogen van een ontbonden vennootschap => Verhoging begintoestand v/d reserves (code 1051) mits Taxatatievereiste inzake DBI aftrek is voldaan Aandelen werden gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom behouden Meerwaarde op aandelen is verwezenlijkt of vastgesteld door een kleine (art. 15 W. Venn.) vennootschap = bijkomende voorwaarde vanaf aj. 2014 (art. 192 §1 WIB 92) Van Kerchove Wim

26 Meerwaarden op aandelen
Wat bij verwezenlijkte of vastgestelde meerwaarden op aandelen, waarbij : Taxatatievereiste inzake DBI aftrek voldaan is Aandelen gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom behouden werden maar Meerwaarde op aandelen is verwezenlijkt of vastgesteld door een grote (art. 15 W. Venn.) vennootschap Vanaf aj : verwezenlijkte /vastgestelde meerwaarden afzonderlijk belastbaar tegen 0,40% +ACB (code 1424) opname in aftrekverbod (dus géén aftrekbewerkingen erop en géén compensatie met verlies van het boekjaar) (art. 217, 3° WIB92 en art. 207 tweede lid WIB92) Van Kerchove Wim

27 Gespreide betaling van een eindemandaatsvergoeding HvB
Gespreide betaling van een eindemandaatsvergoeding HvB. Antwerpen, 21 mei 2013 Feiten: Het Gemeentekrediet komt met een mandataris (vof) een eindemaandaatsvergoeding van EUR overeen. Contractueel werd bepaald dat dit bedrag gespreid betaald zou worden over 3 jaren. Na getrouwheidscontrole moet de vof mogelijks een stuk terugbetalen. De vof gaf in het eerste jaar enkel het ontvangen gedeelte van de vergoeding aan. Fiscus: belastte het volledige bedrag van in 1 keer Hof: De volledige EUR is belastbaar in het eerste jaar. Het feit dat de vordering niet in een keer betaald wordt, belet niet dat ze in een keer belastbaar . Van Kerchove Wim

28 Gespreide taxatie meerwaarde
Bij onvoldoende of niet-tijdige wederbelegging binnen wederbeleggingstermijn: sanctie? taxatie van het nog niet belaste deel van de meerwaarde in jaar waarin wederbeleggingstermijn verstrijkt (art. 47 § 6 WIB92) - tegen gewoon tarief VenB nalatigheidsinteresten (7 %) op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de krachtens artikel 47, § 6, WIB 92 belastbaar geworden meerwaarden vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd verleend Van Kerchove Wim

29 Nalatigheidsinteresten
Vraag : Wat als in het jaar waarin de te belasten som in het resultaat wordt opgenomen (= op einde 3 jarige/5-jarige termijn) en er géén belastbare grondslag aanwezig is ? Antwoord : Geen nalatigheidsinteresten wanneer de inkomstenbelasting voor het belastbare tijdperk waarin de herbeleggingstermijn in het kader van de gespreide belasting van meerwaarden verstrijkt, gelijk is aan nul. Want inkomstenbelasting op belastbaar geworden deel is nul, dus grondslag voor nalatigheidsinteresten is nul. (Parl. Vr. nr van van de heer Luk Van Biesen) Van Kerchove Wim

30 Nalatigheidsinteresten
Vraag : Wat bij terugname van de vrijstelling vóór het jaar waarin de termijn ten einde loopt? Voorbeeld : de belastingplichtige maakt spontaan zijn meerwaarde belastbaar in een van de jaren vóór het verstrijken van de herbeleggingstermijn. De wet voorziet in dat geval niet dat er nalatigheidsintresten verschuldigd zijn. Antwoord : er zijn geen nalatigheidintresten verschuldigd indien de verwezenlijkte meerwaarde reeds volledig is belast vóór het belastbare tijdperk waarin de herbelegginsgtermijn verstrijkt. (Parl. Vr. nr van van de heer Luk Van Biesen) Van Kerchove Wim

31 Bij belastingvrije fusie : overgenomen activa = geldige wederbelegging Hof van Beroep Gent, 25 juni 2013 De overnemende vennootschap neemt activa over van de overgenomen vennootschap over. Is de boekwaarde van de investeringen van de overgenomen vennootschap = geldige herbeleggingsactiva bij overnemer? * Belastingadministratie: neen * Hof van Beroep Gent, 25 juni 2013: ja Van Kerchove Wim

32 Verworpen uitgaven Van Kerchove Wim 32 32

33 Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (art
Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (art. 198, eerste lid, 5° WIB92) Van Kerchove Wim 33

34 Doorrekening van niet aftrekbare gewestbelastingen
Als een niet-aftrekbare gewestbelasting wordt doorgerekend aan een klant, blijft ze een verworpen uitgave in hoofde van de wettelijke belastingschuldige vennootschap en niet bij de klant. De klant aan wie die gewestbelasting wordt doorgerekend kan deze kost fiscaal volledig aftrekken. (Parl. Vr. nr. 637, Goris dd. 3 feb en Parl. Vr. nr. 218 Van Der Maelen dd. 7 maart 2013) (Rb. Brugge 4 december 2013 mbt doorrekening van de OVAM afvalstoffen heffingen) 34 Van Kerchove Wim

35 Verworpen uitgaven auto code 1205: invloed van VAA wagen
1ste mogelijkheid: VU berekenen volgens het werkelijke beroepsgebruik van de wagen de vennootschap houdt rekening met het werkelijke beroepsmatige deel van de autokosten voor het berekenen van de VU auto - niettegenstaande in de PB het VAA op forfaitaire basis belastbaar is. de totale te beperken kosten worden dan eerst verminderd met het privé gedeelte en het resterende saldo ondergaat de fiscale aftrekbeperking voor autokosten. (ComIB92 nr. 195/106 – 110) Van Kerchove Wim

36 Verworpen uitgaven auto code 1205: invloed van VAA
2de methode: VU berekenen door het forfaitare VAA af te trekken van de autokosten 70% x VAA in min van de “vaste” te beperken autokosten van die personenwagen 30% x VAA in min van de te beperken brandstofkosten van die personenwagen. (Parl.Vr. nr. 1160, 20 februari 2001, De Clippele). Van Kerchove Wim

37 verworpen uitgaven auto code 1205
Invloed van geboekte btw-herzieningen op gemengd gebruikte personenwagens bij VAA Btw-herziening in nadeel van de vennootschap (R61 btw-aangifte): kost ten gevolge van verschuldigde btw is een bijkomende te beperken autokost Btw-herziening in voordeel van de vennootschap (R62 btw-aangifte): opbrengst ten gevolge van terugvorderbare btw komt in mindering van de te beperken autokosten Wim Van Kerchove

38 Niet-aftrekbare receptiekosten
art. 53,8° WIB92 Principe : kosten = 50% aftrekbaar 38 Van Kerchove Wim

39 Publicitaire onthaalkosten
Administratie: kosten = 50% aftrekbaar als receptiekosten (Parl. Vr. nr. 53, 11 januari 2008, Devlies) Rechtspraak: kosten = 50% aftrekbaar als receptiekosten * Rb. Leuven, 6 maart 2009 * Rb. Leuven, 4 februari 2011 * HvB Brussel, 12 december (= bevestiging van Rb. Leuven, 6 maart 2009) * HvB Antwerpen, 24 september (= bevestiging van Rb. Antwerpen, 24 augustus 2010) Rechtspraak: kosten = 100% aftrekbaar * Rb. Brussel, 13 juli 2005 * Rb. Namen, 15 oktober 2008 * Rb. Brugge, 23 november 2009 * Rb. Gent, 13 oktober 2010 * HvB. Gent, 24 januari (= bevestiging van Rb. Brugge, 23 november 2009 39 Van Kerchove Wim

40 Publicitaire onthaalkosten Hof van Beroep Antwerpen, 24 september 2013
Een wijnhandel organiseerde een wijndegustatie. Daarvoor huurde zij een partytent en voorzag zij in maaltijden voor de wijnproducenten, waarvan de wijnen op de proeverijen werden voorgesteld. De wijnproducenten namen zelf hun reis- en verblijfkosten ten laste. De geproefde wijnen werden betaald door Kempisch wijnhuis. Hof: huur partytent en maaltijden = receptiekosten - 50% aftrekbaar. Gedegusteerde wijnen zijn 100% aftrekbaar Reden:De vergelijking met de btw liep mank vermits het btw-begrip “kost van onthaal” van art. 45 §3, 4° W.BTW. een eigen invulling heeft. Inzake DB heeft art. 53, 8° WIB 92 de bedoeling om de aftrekbaarheid van beroepsmatig gemaakte receptiekosten te beperken. De aanwezigheid van klanten, leveranciers en zakenrelaties op het evenement doet geen afbreuk aan de beperking van de aftrekbaarheid van deze kosten o.b.v. art. 53, 8° WIB 92. (bevestiging van Rb. Antwerpen, 24 augustus 2010) 40 Van Kerchove Wim

41 Kosten voor niet-specifieke beroepskledij
art. 53,7° WIB92 Kosten voor specifieke beroepskledij = aftrekbaar 1. reglementair opgelegde werkkleding 2. andere speciale kledij - bijzondere kledingsstukken die bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gedragen; - daaraan aangepast zijn; - wegens de aard van het beroep verplicht of noodzakelijk; MAAR: ze mogen niet als stads-,avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskleding worden aangemerkt. 41 Van Kerchove Wim

42 Kledij als VAA Rb. Leuven, 10 mei 2013
Rechtbank: uitgaven voor niet-specifieke beroepskledij werden terecht verworpen bij een vennootschap. Kledij die in het privéleven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt aangemerkt, is uitgesloten van fiscale aftrek obv artikel 53, 7° WIB 92 . Als de kledij uitsluitend is aangekocht om ze beroepsmatig te gebruiken, maakt het beroepshalve gebruik van die kledij voor diegene die ze draagt, géén VAA uit. De bewijslast dat de uitgaven voor de beroepskledij aanleiding geven tot een VAA, ligt bij de administratie. De vaststelling door de taxatiediensten dat kledij-uitgaven geen aftrekbare beroepskosten zijn, volstaat niet om VAA te belasten=> er is ten onrechte een VAA in aanmerking genomen voor de uitgaven voor kledij die de vennootschap ten laste nam. 42 Van Kerchove Wim

43 Kledijkosten Rb. Leuven, 14 januari 2013
Feiten: een productiebedrijf stelde kledij ter beschikking aan acteurs die meespeelden in de tv-reeksen. Voor de camera droegen de acteurs gewone kledij, die ze evengoed naast de set zouden kunnen dragen. Administratie: niet-specifieke beroepskledij moet in VU (want kan als gewone kledij worden aangemerkt) Rb. Leuven: men moet nagaan of die kledij effectief in privé-leven wordt gedragen. Het is niet uitgesloten dat de kledij niet privaat wordt gebruikt. Daarom zijn de kosten niet aftrekbaar. 43 Van Kerchove Wim

44 Sociale voordelen 44 Van Kerchove Wim

45 Sociale voordelen: gelegenheidsgeschenk
Een vennootschap wil haar vijftienjarig jubileum vieren alsook een "vernieuwingsoperatie". Om haar erkentelijkheid te betuigen aan de personeelsleden die onbetwistbaar hebben bijgedragen tot het succes van de voorbije 15 jaar, wil zij een eenmalig geschenk aanbieden in de vorm van een "iPad" (waarde= 499 EUR). De Rulingcommissie aanvaardt dat er sprake is van een vrijgesteld sociaal voordeel - dat in hoofde van de vennootschap niet aftrekbaar is (Voorafgaande Beslissing nr van 24 september 2013) 45 Van Kerchove Wim 45

46 Sociale voordelen: gelegenheidsreis
Een Italiëreis wordt als eenmalige actie gegeven aan alle werknemers en bedrijfsleiders van de vennootschap n.a.v. 10-jarig bestaan. Kostprijs reis = 587 EUR per persoon. Toekenning aan de werknemers & bedrijfsleiders-NP => tot 500 EUR niet-aftrekbaar sociaal voordeel (VU) => saldo > 500 EUR is VAA (op fiche of ) Toekenning aan hun partners en kinderen => 587 EUR is VAA (op fiche of ) (Voorafgaande Beslissing nr van 30 april 2013) 46 Van Kerchove Wim 46

47 Sociale voordelen: gelegenheidsreis
Een Italiëreis wordt als eenmalige actie eveneens gegeven aan zelfstandig medewerkers en bedrijfsleiders/vennootschappen n.a.v. 10-jarig bestaan. De kostprijs van die reis bedraagt ook 587 EUR per persoon. Toekenning aan de zelfstandige medewerkers => 587 EUR is VAA (op fiche ) Toekenning aan de vennootschappen/bedrijfsleiders => 587 EUR is VAA (op fiche ) (Voorafgaande Beslissing nr van 30 april 2013) 47 Van Kerchove Wim 47

48 Sociale voordelen: incentivereis
Een aannemingsbedrijf organiseert voor haar klanten en personeel twee reizen per jaar: een skireis en een reis naar een buitenlandse stad. Per reis max. 2 personeelsleden per werf Hun aanwezigheid was ‘verplicht’ Kostprijs per deelnemer = max. 600 EUR. Doel van de reizen = de verstandhouding tussen personeelsleden en tussen klanten en personeelsleden te verbeteren. Rulingdienst: beide reizen hebben een beroepsmatig karakter. De kosten mogen voor 100 % in aftrek worden genomen. (Voorafgaande Beslissing nr van 26 maart 2013) 48 Van Kerchove Wim 48

49 Sociale voordelen: incentivereis
In hoofde van deelnemend personeelslid: géén VAA De rulingdienst catalogeert deze reis als een dienstreis De kost per deelnemende partner van het personeelslid vormt wél een VAA voor het personeelslid. In hoofde van de klanten: 70% = VAA De reis wordt beschouwd als een incentivereis om de professionele relaties te verbeteren. Er is dus géén volledig belastbaar voordeel voor de genieter. Slechts 70% van de reis dient als een VAA opgenomen op de fiche met vermelding van de deelnemer of de naam van de begunstigde vennootschap-klant. Voor de deelnemende partners van de klanten is de reis voor 100% te beschouwen als een VAA voor de klant (fiche ) (Voorafgaande Beslissing nr van 26 maart 2013) Van Kerchove Wim 49 49

50 Sociale voordelen: intern medisch kostenplan
Een bedrijf gaat rechtstreeks - zonder verzekering - de verbintenis aan om aan hun personeelsleden bepaalde medische kosten bij hospitalisatie, dagverpleging alsook van ambulante zorgverstrekking terug te betalen = 'intern medisch kostenplan‘ De werkgever betaalt vooraf geen premie, maar verschuift zijn tussenkomst naar de latere terugbetalingsdatum van de medische kosten, In hoofde van de personeelsleden: géén VAA maar een sociaal voordeel o.b.v. artikel 38, § 1, al. 1, 11° WIB 92. In hoofde van de vennootschap: de terugbetaalde medische kosten zijn niet aftrekbaar (art. 53, 14° WIB 92) (Voorafgaande Beslissing nr van 27 augustus 2013) Van Kerchove Wim 50 50

51 Sociale voordelen: collectieve uitvaartverzekering
Een vennootschap sluit een collectieve uitvaartverzekering. De hoofdverzekering is juridisch een levensverzekering die een overlijdenskapitaal bij overlijden van de werknemer voorziet ter dekking van de begrafeniskosten van de overledene. Daarnaast voorziet de verzekering ook nabestaandenzorg (dekking voor de echtgenoot en kinderen, bijstand bij uitvaartformaliteiten, ed, Hoofdverzekering: de werkgeverspremie is vrijgesteld (art. 38, §1, al,1, 18° WIB92) én aftrekbaar als beroepskost (art. 52, 3°, b WIB92) ~ een pensioenpremie. Uitkering = pensioen. Bijkomende dekkingen: de werkgeverspremie is vrijgesteld (art. 38, §1, al,1, 11° WIB92) maar niet aftrekbaar bij de vennootschap (art. 54, 14° WIB92) ~ sociale voordelen – hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden (Voorafgaande Beslissing nr van 27 augustus 2013) Van Kerchove Wim 51 51

52 Uitgekeerde dividenden
Van Kerchove Wim 52 52

53 1e bewerking : wijziging belaste reserves verworpen uitgaven
uitgekeerde dividenden div. toegekend door AV (art. 18,1° WIB92) incl. vastklikdividend (art. 537 WIB92) 2. div. nav reële kap↓ (art. 18,2° WIB92) 3. herkwal. interest in div (art. 18,3° WIB92) Art. 186 WIB92 Art. 187 WIB92 Art. 209 WIB92 Van Kerchove Wim 53

54 Vastklikken van reserves in kapitaal
vanaf 1 oktober 2014 : roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni van 10 naar 25 % overgangsmaatregel (art. 537 WIB92) de verlaagde aanslagvoet van 10 % kan toch nog genoten worden met betrekking tot dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de AV, op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal van de vennootschap en het daar gedurende een bepaalde periode behouden blijft. Deze verrichting dient plaats te vinden tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014. Van Kerchove Wim 54

55 VOF en gewone Comm.V. zijn vennootschappen met weinig vormvereisten.
Kan VOF of gewone Comm.V. meedoen aan de verrichting van art. 537 WIB92 ? => dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de AV Van Kerchove Wim 55

56 Verrichting van art. 537 WIB92 =
dividendtoekenning + kapitaal verhoging Tijdstip van belang : Aangifte RV Storting RV Berekening clawback-taks Tijdstip van belang : - Bijkomende RV ingeval sperperiode van 4 jaar /8 jaar niet gerespecteerd Van Kerchove Wim 56

57 Vastklikken van reserves in kapitaal
Verrichting van art. 537 WIB92 = dividendtoekenning + kapitaal verhoging Volgens de wet moet de verrichting plaatsvinden “tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014”. - afsluiten per 31 december 2013, betekent dit dus dat dividendtoekenning + inbreng in het kapitaal een feit moest zijn uiterlijk op 31 december 2013 - afsluiten per 30 november 2013 betekent dit dus dat dividendtoekenning + inbreng in het kapitaal een feit moest zijn uiterlijk op 30 november 2013 Van Kerchove Wim 57

58 Maar: administratieve versoepelingen
(Addendum dd bij de circulaire nr. Ci.RH.233/ (AAFisc Nr. 35/2013) dd ): vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf tot en met : div.toekenning uiterlijk de beslissingen ten gronde (in hoofde van de vennootschap : verbintenis om de kapitaalsverhoging uit te voeren, in hoofde van de aandeelhouders : verbintenis om ten minste het verkregen bedrag van het dividend in het kapitaal in te brengen) moeten uiterlijk op genomen zijn. formalisering van kap.↑ uiterlijk Van Kerchove Wim 58

59 Maar: administratieve versoepelingen
(Addendum dd bij de circulaire nr. Ci.RH.233/ (AAFisc Nr. 35/2013) dd ): vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf tot en met : div.toekenning uiterlijk op afsluitdatum de beslissingen ten gronde (in hoofde van de vennootschap : verbintenis om de kapitaalsverhoging uit te voeren, in hoofde van de aandeelhouders : verbintenis om ten minste het verkregen bedrag van het dividend in het kapitaal in te brengen) moeten uiterlijk op afsluitdatum genomen zijn. datum van kap.↑ uiterlijk Van Kerchove Wim 59

60 RV tarief 10% voor zover kapitaalbehoud van het kapitaal uit vastgeklikte reserves
Kapitaalbehoudtermijn voor kleine vennootschap: 4 jaar Op het vastgeklikte kapitaal dat voortijdig wordt terugbetaald is de vennootschap bijkomende RV verschuldigd : KAP ↓ tijdens eerste 2 jaar na inbreng : 15% KAP ↓ tijdens 3de jaar na inbreng : 10% KAP ↓ tijdens 4de jaar na inbreng : 5% Kapitaalbehoudtermijn voor grote vennootschap: 8 jaar Op het vastgeklikte kapitaal dat voortijdig wordt verminderd is de vennootschap bijkomende RV verschuldigd: KAP ↓ tijdens eerste 4 jaar na inbreng : 15% KAP ↓ tijdens 5 en 6de jaar na inbreng : 10%; KAP ↓ tijdens 7de en 8ste jaar na inbreng : 5% 60 Van Kerchove Wim

61 Latere kapitaalvermindering van vastklikkapitaal
Behoud gedurende 4 en 8 jaar = kalenderjaren Begin van die periode = de periode van 4 of 8 jaar wordt berekend van dag tot dag en begint te lopen vanaf de dag volgend op de datum van de laatste inbreng in kapitaal (= datum van de authentieke akte van de kap. ↑ ). Kapitaalvermindering = dag waarop effectief tot kapitaal-vermindering wordt beslist ( = de datum van de authentieke akte van de vermindering van het maatschappelijk kapitaal) Van Kerchove Wim 61

62 Latere kapitaalvermindering
art. 537, 5de lid WIB92 : Fiscale aanrekening bij een latere kapitaalvermindering (na de verrichting van vastklikken reserves in kapitaal): elke kap ↓ wordt geacht eerst voort te komen uit het kapitaal dat werd gevormd door die vastklikoperatie Van Kerchove Wim 62

63 Wat bij ontbinding vennootschap tijdens ontaantastbaarheidsperiode ?
Is er dan ook bijkomende RV op ‘kapitaalvermindering van vastklik-kapitaal’ van toepassing ? Neen onder voorbehoud van de toepassing van de algemene anti-misbruikbepaling van art. 344, § 1, WIB 92. Van misbruik zal evenwel geen sprake zijn - als de liquidatie het gevolg is van het overlijden of een zware ziekte van de zaakvoerder. - als de liquidatie plaatsvindt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl een liquidatie onredelijk zou geweest zijn op het ogenblik dat men aan de vastklikoperatie deelnam, en men de liquidatie daarom heeft uitgesteld tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Van Kerchove Wim

64 Invloed op 13% regel verlaagd VenB-tarief
Dividenden die in kader van deze vastklikoperatie onmiddellijk worden geïntegreerd en genieten van de 10% RV, tellen NIET mee in de berekening van de zgn. 13% dividend regel in het kader van het verlaagd VenB-tarief. Het ‘nieuwe kapitaal’ telt volledig mee als ‘gestort kapitaal’ voor o.a. de toekomstige 13% dividendregel in het kader van het verlaagd VenB-tarief. Idem in het kader van herkwalificatiegrens interest in dividend, de “thin cap” grens, ed. Van Kerchove Wim 64

65 Invloed van gedaalde belaste reserves
Door bepaalde belaste reserves uit te keren als dividend en het verkregen netto-bedrag terug op te nemen in het kapitaal => afname van de belaste reserves in de aangifte VenB voor het bewuste vastklikjaar Gevolg: mogelijk vermindering of verlies van bepaalde fiscale gunstmaatregelen die verwijzen naar de aangroei van het gereserveerde belastbare resultaat (= aangroei van belastbare reserves tijdens het belastbare tijdperk): * investeringsreserve (art, 194quater WIB92) * taxshelter-vrijstelling (art. 194ter WIB92) => zie Parl. Vr. nr. 610 van de heer Destrebecq dd Van Kerchove Wim 65

66 Cijfervoorbeeld : Vennootschap heeft geklikt in 2013 voor € (aangerekend op beschikbare reserves) Winst van het boekjaar 2013 (na raming venb. maar voor aanleg tax shelter vrijstelling) = € (wordt gereserveerd) Tax shelter investering in 2013 = (dus recht op vrijstelling van x 150% = ) Hoeveel vrijstelling tax shelter kan vennootschap effectief genieten in 2013 ? Vrijstelling taxshelter is beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar 2013. Adm. standpunt: belastbare gereserveerde winst = code 020 = hier – => vrijstelling in 2013 = 0; overdraagbare vrijstelling Van Kerchove Wim 66

67 Invloed op nieuwe 15% RV regime
De in het kapitaal ingebrachte bedragen komen bij latere dividenduitkeringen NIET in aanmerking voor de toepassing van het nieuwe verlaagde tarief van 15% RV – ingevoerd in art, 269 WIB92 Van Kerchove Wim 67

68 Invloed op notionele interestaftrek
De dividenduitkering die onmiddellijk wordt gevolgd door de kapitaalverhoging heeft geen invloed op het eigen vermogen van de vennootschap - behoudens de vermindering van de reserves met de effectief verschuldigde 10% roerende voorheffing => op die 10% wel minder NIA Ten belope van 90% van de vastgeklikte reserves gaat het om een verschuiving binnen het eigen vermogen van de vennootschap LET OP: wie gebruik gemaakt van administratieve versoepeling (dividend op en kapitaalverhoging op ) : wel pro rata verlies NIA Van Kerchove Wim 68

69 Invloed van gewijzigd dividendbeleid
Er is een bijzondere afzonderlijke aanslag van 15% verschuldigd bij wijziging van dividendpolitiek: - Afzonderlijke aanslag van 15 % geldt enkel voor de belastbare periode waarin de vennootschap de vastklikoperatie heeft uitgevoerd (= de dividendtoekenning, dus 2013 of 2014 afhankelijk van afsluitdatum belastbaar tijdperk) - Afzonderlijke aanslag van 15 % op het dividend dat uit de winst van het boekjaar uitgekeerd zou zijn geweest, mocht de vennootschap haar gemiddelde dividendpolitiek van de laatste vijf jaar hebben verdergezet (ongeacht het effectieve tarief van RV bv. RV vrijstelling) => zie vak Afzonderlijke aanslagen (code 1505) Van Kerchove Wim 69

70 nieuw VVPR-regeling voor aandelen uitgegeven
vanaf 1 juli 2013 (enkel voor kleine vennootschap in de zin van art. 15 W. Venn. in jaar van inbreng) Van Kerchove Wim 70

71 Voorwaarden VVPR-bis:
Enkel voor kleine vennootschappen in zin van art. 15 W. Venn.(= eenmalig te beoordelen in jaar kapitaalinbreng) met wettelijk minimumkapitaal Vennootschappen zonder minimumkapitaal (VOF, CommV en CVOA) genieten pas van het voordeel indien het maatschappelijk kapitaal na de inbreng minstens gelijk is aan het minimum maatschappelijk kapitaal van een BVBA (€ ) aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013 inbreng moet in geld gebeuren (omzetting van schuldvordering = inbreng in geld Com.IB 261/103) de inbreng mag niet afkomstig zijn uit ‘vastklikoperaties’ aandelen moet op naam zijn (≠ gedematerialiseerd) aandeelhouders moeten ononderbroken volle eigenaar blijven van de ondergeschreven aandelen aandelen moeten volgestort zijn (volgens M.v.T op het ogenblik van toekenning dividend) Er mogen géén preferente aandelen worden gecreëerd Van Kerchove Wim 71

72 Verlaagde tarieven RV enkel voor gewone dividenden
≠ geherkwalificeerde interesten ≠ liquidatie- of inkoopboni 20% voor dividend toegekend uit winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng 15% voor dividend toegekend uit winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng Van Kerchove Wim 72

73 Nieuwe verlaagde tarieven RV voor kmo’s
Het gunsttarief geldt niet meer zodra de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt. Er is wel een uitzondering voor: belastingneutrale herstructureringen bepaalde familiale regelingen Er zijn diverse specifieke antimisbruikbepalingen. Van Kerchove Wim 73 © Practicali

74 Toe te passen rentevoet op RC Rb. Gent, 17 juni 2013
Feiten: een bvba betaalde 10% interesten op leningen van onbepaalde duur van haar zaakvoerders. Voor dit tarief had ze zich gebaseerd op een verklaring van haar huisbankier. De bankier had een tarief van 10,5% vooropgesteld,nl. het tarief voor kredieten van onbepaalde duur vergelijkbaar met een kaskrediet. Administratie:. de marktrente bedroeg slechts 8,25%, zijnde de zgn. fictieve debetinteresten. De toegepaste 10% rente is meer dan 8,25%. Zij herkwalificeert interesten in uitgekeerde dividenden. Rechtbank: de vennootschap heeft aangetoond dat die 10% niet hoger was dan de marktrente. De FDI kan wel een vermoeden zijn van wat de marktrente is, maar moet verder met objectieve bewijsmiddelen (zoals offertes van banken) worden ondersteund. . Van Kerchove Wim 74 74

75 Aftrekverbod art. 207 WIB92 Van Kerchove Wim 75 75

76 art. 207 WIB92 geen fiscale aftrekken noch verrekening van het verlies van het jaar zelf zijn mogelijk op: meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40% (taxatievoorwaarde + 1 jaar in VE in bezit + grote vennootschap) ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar geworden investeringsreserve ingevolge niet-naleving van de investeringsverplichting of schending van de onaantastbaarheidsvoorwaarde werknemersparticipatie kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de landbouwsteun 17% van het in de personenbelasting belastbare VAA uit een ter beschikking gestelde personenwagen, stationwagen, minibus Van Kerchove Wim 76

77 Controlewijziging vennootschap en overgedragen verliezen
Art. 207, 3de lid WIB92: Overgedragen beroepsverliezen zijn niet aftrekbaar bij wijziging van de controle van de vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische motieven. => de administratie weigert verliesrecuperatie wanneer: er geen continuïteit is van de activiteit v/d vennootschap, of er geen minstens gedeeltelijk behoud van de tewerkstelling is, of de vennootschap die de controlewijziging ondergaat, geen vennootschap in moeilijkheden is. Van Kerchove Wim 77

78 Controlewijziging vennootschap en overgedragen verliezen Hof van Cassatie,19 september 2013
Het aftrekverbod geldt voor het geheel van de vorige beroepsverliezen van de vennootschap en voor enig later belastbaar tijdperk en is niet beperkt tot het aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk waarin de wijziging of verwerving van de controle plaatsvond. Van Kerchove Wim 78

79 Aftrek in 3de bewerking Van Kerchove Wim 79 79

80 STAGEBONUS Werkgevers van stagairs inzake opleidingsovereenkomsten:
leerovereenkomsten socio-professionele inschakeling beroepsinlevingsovereenkomsten Stagebonus RVA 1e jaar: 500,00 € 2e jaar: 500,00 € 3e jaar: 750,00 € = belastbare winst extra 20% (40% vanaf ) kostenaftrek op personeelskost van het opleidingsjaar waarvoor stagebonus werd verkregen = code 1604 80

81 STAGEBONUS Formaliteiten:
Bewijs ontvangst stagebonus gedurende het boekjaar Naamlijst van de tewerkgestelde stagiairs met volledige identiteit bruto belastbare bezoldigingen wettelijke sociale lasten, werkgeversbijdragen en alle premies en andere sociale bijdragen Van Kerchove Wim 81

82 Voorbeeld: boekjaar van tot Een vennootschap heeft een 17-jarige stagiair in dienst waarvoor ze in augustus 2014 stagebonus van 500 EUR ontvangt (opleidingsjaar 1/09/2013 – 30/06/2014). Personeelskosten m.b.t. de stagiair: 01/09/ /09/2013 01/10/ /06/2014 1/09/ /09/2014 Brutoleervergoeding 800,00 8.000,00 900,00 RSZ: 10,00 100,00 12,00 Dubbel Vak.geld 153,00 Totaal: 810,00 8.253,00 912,00 x 40% = 3.625,20 in code 1604 82

83 Aftrek voor octrooi inkomsten
Van Kerchove Wim 83 83

84 Octrooiaftrek ook voor ‘aangekochte’ octrooien voor kleine vennootschappen
T/m aanslagjaar 2013: octrooiaftrek alleen voor inkomsten uit de door een vennootschap zelf ontwikkelde octrooien of inkomsten uit door de vennootschap verbeterde octrooien in een eigen onderzoekscentrum (art. 205/2 § 1 eerste lid WIB92) Vanaf aanslagjaar 2014 : kleine vennootschappen (in zin art. 15 W. Venn.) kunnen de octrooi-aftrek verkrijgen voor octrooien, aanvullende beschermingscertificaten of licentierechten, ook als ze niet door de vennootschap werden ontwikkeld of verbeterd in hun eigen onderzoekscentrum (wijziging artikel 205-2, § 1 WIB 92). Van Kerchove Wim 84

85 Aftrek voor risicokapitaal
Van Kerchove Wim 85 85

86 Correctie op eigen vermogen voor aandelen
Art. 205ter §1= EV verminderen met: de fiscale nettowaarde van: B.1 eigen aandelen (klasse 50) B.2 aandelen onder FVA (klasse 28) B.3 aandelen waarvan dividenden in aanmerking komen voor DBI-aftrek (= vanaf Aj 2014) fiscale nettowaarde nemen op einde van het voorgaande boekjaar Van Kerchove Wim 86

87 Correctie op eigen vermogen voor aandelen
T/m aanslagjaar 2013: (art. 205 ter §1 WIB92) géén notionele interestaftrek voor aandelen van beleggingsvennootschappen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om krachtens art. 202 en 203 van de winst te worden afgetrokken => Fiscale waarde van aandelen van distribuerende beleggingsvennootschappen met DBI-statuut moest eruit voor NIA (via B3 op formulier 275 C) Van Kerchove Wim 87

88 Correctie op eigen vermogen voor aandelen
Vanaf aanslagjaar 2014: (art. 205 ter §1 WIB92) géén notionele interestaftrek voor alle aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor DBI-aftrek Inwerkingtreding : vanaf aanslagjaar Elke wijziging die vanaf aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, blijft in dit kader zonder uitwerking. Bron : art. 4 en 7 Programmawet van 28 juni 2013 (BS 1 juli 2013) Van Kerchove Wim 88

89 Correctie EV voor buitenlandse inrichtingen
Art. 205ter §2 WIB92: EV moet verminderd worden met boekhoudkundig positieve EV dat overeenstemt met dat van buitenlandse inrichtingen in landen met DBV (behalve de geviseerde aandelen) boekhoudkundig EV = netto boekwaarde activa -schulden -voorzieningen m.b.t. die inrichtingen Europees hof van justitie, 4 juli 2013 (Argenta spaarbank): deze uitsluiting is strijdig met vrijheid van vestiging! Van Kerchove Wim 89

90 Correctie op EV voor OG in LMV
Art. 205ter §3: EV verminderen met: positieve netto-boekwaarde van in buitenland gelegen onroerende goederen en dergelijke rechten (geen inrichting) waarvan inkomsten vrijgesteld ingevolge DBV = netto boekwaarde activa - schulden -voorzieningen m.b.t. die OG Europees hof van justitie, 4 juli 2013 (Argenta spaarbank): deze uitsluiting is strijdig met vrijheid van vestiging! Van Kerchove Wim 90

91 Correctie op EV voor VI en OG
Vanaf aanslagjaar 2014 art. 205ter WIB geschrapt => het deel van het eigen vermogen dat toerekenbaar is aan vaste inrichtingen of onroerende goederen in landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft, wordt niet meer uitgesloten van de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek MAAR… nieuw art. 205quinquies WIB92 vanaf Aj 2014 Van Kerchove Wim 91

92 Nieuw art. 205quinquies WIB92 met ingang van aanslagjaar 2014:
de notionele interestaftrek zelf wordt verminderd met het deel van de aftrek dat overeenstemt met de vaste inrichtingen en/of onroerende goederen in land met verdrag Uitzondering hierop : de hogere NIA die voortvloeit uit de verruimde berekeningsbasis voor EER-lidstaten met verdrag wordt niet verminderd in de mate dat de ‘inrichtings-NIA’ > ‘inrichtingswinst’. Van Kerchove Wim 92

93 Correctie voor beleggingsactiva: NE Rb. Antwerpen, 10 februari 2014
Feiten: een vennootschap bezit de naakte eigendom van het bureel, toonzaal en magazijn dat de vruchtgebruiker haar terug ter beschikking stelt tegen vergoeding. Rechtbank: De waarde van de NE moet in mindering komen van de berekeningsbasis voor de notionele intrestaftrek. Een NE brengt door zijn eigen aard geen inkomsten voort (= abstracte voorwaarde). De NE wordt niet voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruikt (= concrete voorwaarde ). Dat het gebruik door de VRGer ter beschikking wordt gesteld aan de vennootschap, doet geen afbreuk aan het feit dat de NE op zich niet voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt. Van Kerchove Wim 93

94 Investeringsaftrek Van Kerchove Wim 94 94

95 Investeringsaftrek Aj 2014
14,5% verhoogde éénmalige IA energiebesparende investeringen milieuvriendelijke investeringen in O&O octrooien rookkamer horeca en oplaadstations elektrische wagens 21,5% verhoogde éénmalige IA veiligheidsinvesteringen in beroepslokalen + hun inhoud veiligheidsinvesteringen in bedrijfsvoertuigen (art. 44bis WIB92) Voor veiligheidsinvesteringen : vereiste van kleine vennootschap (art. 15 W. Venn.), hetzij art. 201, 1° WIB92) 21,5% verhoogde gespreide IA Van Kerchove Wim

96 4% investeringsaftrek vanaf 1-01-2014
Herinvoering van de gewone investeringsaftrek van 4% op investeringen vanaf die voldoen aan de algemene voorwaarden inzake investeringsaftrek : Afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht in België voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt Investeringsaftrek ontstaat in het jaar waarin de investering werd gedaan de investeringen mogen niet uitgesloten zijn Van Kerchove Wim

97 Herinvoering 4% gewone investeringsaftrek: bijkomende voorwaarden
Het moet bovendien gaan om ‘vaste activa die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk uitgeoefend wordt’ (=> het volstaat niet dat de investering past in het maatschappelijk doel van de vennootschap) vb. geen IA voor een of meerdere appartementen aan zee aangekocht door artsenvennootschap vb. geen IA voor aankoop of de oprichting van een woongelegenheid voor de zaakvoerder vb. aankoop of oprichting van gemengd gebruikt gebouw (benedenverdieping winkel; bovenverdieping woongelegenheid bedrijfsleider): IA voor winkel, niet voor woongelegenheid Van Kerchove Wim

98 Herinvoering 4% gewone investeringsaftrek: bijkomende voorwaarden
vb. van een geplande activiteit : uitbating van een handelszaak (bv. een slager), die investeert in een belendend pand met het oog op de geplande uitbating van een andere handelszaak (bv. een kaaswinkel), waarmee de werkelijk uitgevoerde economische activiteit uitgebreid wordt. Het mag niet gaan om vaste activa die uitgesloten worden van de aftrek voor risicokapitaal (bv. vaste activa met onredelijk deel als beroepskosten, onroerende goederen gebruikt door bedrijfsleider,…) Van Kerchove Wim

99 Kenmerken van 4% heringevoerde investeringsaftrek
is eenmalige investeringsaftrek (géén gespreide) is enkel voor kleine vennootschappen art. 15 W. Venn. (voor het investeringsjaar) beperkt tot investeringen in 2014 en 2015 cumulverbod met NIA in 6de bewerking niet-verleende vrijstelling bij geen of onvoldoende winst 1 x overdraagbaar (dus enkel naar volgende belastbaar tijdperk) Van Kerchove Wim

100 Tarief VenB Van Kerchove Wim 100 100

101 Meerwaarden op aandelen: code 1424
Vanaf aanslagjaar 2014: heffing van 0,4% VenB op de meerwaarden op aandelen gerealiseerd door grote vennootschappen nadat ze die aandelen minstens één jaar in bezit hadden Afzonderlijk tarief = 0,4 % +ACB = 0,412% belasting is niet aftrekbaar belasting is niet verrekenbaar die aandelenmeerwaarde is altijd belastbaar (art. 207 tweede lid WIB92) Dit geldt NIET voor kleine vennootschappen! (programmawet van 27 december 2012, B.S ) 101 © Van Kerchove Wim

102 Steun aan landbouwvennootschappen
Gewestelijke kapitaal- en interestsubsidies toegekend in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 = worden apart belast aan gunsttarief van 5% (zonder ACB) voorwaarde: - steun = conform EU-reglementering inzake staatsteun - investering in afschrijfbare MvA of Iva - gesubsidieerde activa wordt niet aangeduid als herbelegging bij bedrijfsvoertuigen, binnenschepen, gespreide taxatie of investeringsreserve - gesubsidieerde activa 3 jaar in de onderneming houden = opnieuw 2 jaar verlengd Bron: art. 58 en 59 Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 (BS 1 augustus 2013) Van Kerchove Wim 102

103 Afzonderlijke aanslagen
Van Kerchove Wim 103 103

104 Fairness tax (art. 219 ter WIB92 en Ci.RH.421/630.788 dd. 03.04.2014)
Enkel voor grote vennootschappen die dividenden uitkeren Afzonderlijke aanslag van 5% + acb (vanaf Aj 2014) Onderhevig aan belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen Voorheffingen, het FBB en het belastingkrediet O&O kunnen verrekend worden met de afzonderlijke ‘fairness tax’-aanslag Fairness tax is niet aftrekbare beroepskost Belastbare grondslag : uitgekeerde dividenden die niet effectief belast zijn in de VenB als gevolg van notionele interestaftrek (6de bew) of aftrek van overgedragen verliezen (7de bew) © Van Kerchove Wim

105 © Van Kerchove & Hugelier
Fairness tax Belastbare basis voor fairness taks voor aj.2014 : (A – B – C) × (D / E) waarbij : A = de voor het belastbare tijdperk uitgekeerde dividenden (enkel de gewone dividenden uit art. 18, al. 1, 1° WIB92 (jaardividend, tussentijds dividend, interimdividend) en dividenden nav. terugbetaling van maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of uitgiftepremies uit art. 18, al. 1, 2° en 2° bis WIB 92) géén inkoopboni, géén liquidatieboni, géén geherkwalificeerde interesten, geen vastklikdividend); B = uiteindelijk fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan het tarief van de VenB zoals bedoeld in art.  WIB 92 = code 1460 © Van Kerchove & Hugelier

106 Fairness tax Belastbare basis voor fairness tax voor aj. 2014:
(A – B – C) × (D / E) waarbij : C = het gedeelte van de uitgekeerde dividenden dat afkomstig is van voorheen, en uiterlijk voor het aanslagjaar 2014 belaste reserves = dividend dat afkomstig is van goede belaste reserves (LIFO methode) C: aanslagjaar 2014 = een overgangsjaar. Voor de toepassing van de afzonderlijke aanslag in het aanslagjaar 2014 kunnen enkel de dividenden die afkomstig zijn van voorheen en uiterlijk tijdens het aanslagjaar 2013 aangelegde en belaste reserves in mindering worden gebracht van de grondslag van de afzonderlijke aanslag. (Ci.RH.421/ , AAFisc nr.13/2014 dd ) © Van Kerchove Wim

107 Fairness tax Belastbare basis voor fairness tax voor aj. 2014: letter C de m.b.t. het aanslagjaar 2014 uitgekeerde tussentijdse dividenden die voortkomen uit de voorheen en uiterlijk m.b.t. het aanslagjaar 2013 aangelegde belaste reserves mogen in mindering worden gebracht; de m.b.t. het aanslagjaar 2014 uitgekeerde interimdividenden die voortkomen uit de voorheen en uiterlijk m.b.t. aanslagjaar 2013 aangelegde belaste reserves mogen in mindering worden gebracht, maar niet in de mate dat ze voortkomen uit de winst van het boekjaar dat is verbonden aan het aanslagjaar 2014. (Ci.RH.421/ , AAFisc nr.13/2014 dd ) Van Kerchove Wim

108 Fairness tax D/E =proportionaliteitsfactor
Belastbare basis voor fairness tax voor aj. 2014: D/E =proportionaliteitsfactor D = de voor het belastbare tijdperk werkelijk toegepaste aftrek voor risicokapitaal (code 1435) en de werkelijk toegepaste aftrek van overgedragen verliezen (code 1436) = code code 1436 E = fiscaal resultaat na de zgn. eerste bewerking (in de zin van art. 74 KB/WIB 92) = code 1410 Van Kerchove Wim

109 Voorbeeld Fairness Tax
Vennootschap X geeft voor Aj het volgende aan:  opname van reserves (negatief): EUR verworpen uitgaven: EUR uitgekeerde dividenden: EUR fiscaal resultaat na 1ste bewerking: EUR definitief belaste inkomsten: EUR aftrek voor risicokapitaal: EUR vorige verliezen: EUR belastbaar tegen gewone tarief: EUR Belastbare basis = (A – B – C) × (D / E) =( – – ) x / = ,89 Tax : ,89 x 5,15 % = 715,28 EUR Van Kerchove Wim 109

110 Afzonderlijke aanslag in kader van de overgangsregeling van verlaagde RV op de uitkering van belaste reserves Van Kerchove Wim 110 110

111 Afzonderlijke aanslag
Kenmerken van deze afzonderlijke aanslag: Aanslag tegen 15% zonder ACB geen belastingvermeerdering wegens onvoldoende VA aparte code 1505 op Venb-aangifte voor grondslag wordt gevorderd in het gewone aanslagbiljet Venb. (= vergelijkbaar met 1,75% taks op interne pensioenvoorziening die werd ingekohierd met VenB voor aanslagjaar 2013) is géén aftrekbare beroepskost (VU in aangifte Venb. voor aanslagjaar waarin ze zeker en vaststaande schuld is) vastklikoperatie aanslagjaar 2013 ? Zelf bijlage toevoegen aan aangifte AJ.2013, manuele inkohiering (code 1205) Van Kerchove Wim 111

112 Afzonderlijke aanslag
Twee voorwaarden: de vennootschap heeft een positief boekhoudkundig resultaat behaald tijdens het boekjaar waarin de “vastklik” verrichting heeft plaats gehad (= de dividendtoekenning, naar gelang het geval in 2013 of in 2014 afhankelijk van afsluitdatum), EN door de algemene vergadering zijn er gedecreteerde dividenden verleend of toegekend in de loop van minstens één van de vijf boekjaren voorafgaand aan het vastklikboekjaar, dan wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd van 15% in hoofde van de vennootschap ≠ beroepskost Van Kerchove Wim 112

113 Afzonderlijke aanslag
De 15% aanslag wordt gevestigd op het positieve verschil ts het product van het boekhoudkundig resultaat van het belastbare tijdperk waarin de verrichting heeft plaatsgevonden en van de verhouding tussen de som van de dividenden verleend of toegekend door de AV in de loop van de vijf voorafgaande belastbare tijdperken en de som van de boekhoudkundige resultaten van deze belastbare tijdperken en de dividenden die effectief zijn verleend of toegekend aan de aandeelhouders als winst van het belastbare tijdperk waarin de “vastklik” verrichting plaatsvond Van Kerchove Wim 113

114 Afzonderlijke aanslag
som van de dividenden toegekend in de loop van de vijf voorgaande belastbare tijdperken voorafgaand aan het vastklikjaar enkel rekening houden met de door de AV gedecreteerde dividenden zoals bedoeld in art. 18, 1e lid, 1°, WIB 92 geen rekening houden met dividend n.a.v.kap.↓, herkwalificatie interesten in dividenden, inkoopboni, liquidatieboni Van Kerchove Wim 114

115 Afzonderlijke aanslag
Voorbeeld 1 (boekjaar vennootschap = kalenderjaar) in boekjaar 2013 worden EUR reserves “vastgeklikt” zodat EUR in kapitaal komt ( EUR - 10% RV) het “boekhoudkundig resultaat” van de vennootschap voor boekjaar 2013 bedraagt EUR van dat boekhoudkundig resultaat wordt EUR toegekend als gewoon dividend het “boekhoudkundig resultaat” van boekjaren 2008 tot 2012 bedroeg EUR gedurende boekjaar 2008 tot 2012 werden voor EUR “gewone” dividenden toegekend Van Kerchove Wim 115

116 Afzonderlijke aanslag
Voorbeeld 1 : boekjaar 2013 = jaar van vastklikdividend Mbt boekjaar Boekhoudkundig resultaat Bijhorend dividend 2008 60.000 10.000 2009 50.000 5.000 2010 75.000 15.000 2011 45.000 25.000 2012 70.000 20.000 Som 2008 tem 2012 2013 Code 1505= Van Kerchove Wim 116

117 Afzonderlijke aanslag
Voorbeeld 2 : boekjaar 2013 = jaar van vastklikdividend Mbt boekjaar Boekhoudkundig resultaat Bijhorend dividend 2008 50.000 10.000 2009 2010 75.000 15.000 2011 45.000 25.000 2012 30.000 Som 2008 tem 2012 = 60.000 2013 Code 1505= Van Kerchove Wim 117

118 Afzonderlijke aanslag
Voorbeeld 3 : boekjaar 2013 = jaar van vastklikdividend boekjaar Boekhoudkundig resultaat Bijhorend dividend 2008 60.000 10.000 2009 50.000 5.000 2010 75.000 15.000 2011 45.000 25.000 2012 70.000 20.000 Som 2008 tem 2012 2013 Code 1505= Van Kerchove Wim 118

119 Afzonderlijke aanslag
Voorbeeld 4: boekjaar 2013 = jaar van vastklikdividend boekjaar Boekhoudkundig resultaat Bijhorend dividend 2008 60.000 10.000 2009 50.000 5.000 2010 75.000 15.000 2011 45.000 25.000 2012 70.000 20.000 Som 2008 tem 2012 2013 Code 1505= Van Kerchove Wim 119

120 Afzonderlijke aanslag
Voorbeeld 5: boekjaar 2013 = jaar van vastklikdividend Mbt boekjaar Boekhoudkundig resultaat Bijhorend dividend 2008 60.000 2009 50.000 2010 75.000 2011 80.000 2012 35.000 Som 2008 tem 2012 2013 40.000 Code 1505= Van Kerchove Wim 120

121 Afzonderlijke aanslag
Voorbeeld 6: boekjaar 2013 = jaar van vastklikdividend Mbt boekjaar Boekhoudkundig resultaat Bijhorend dividend 2008 30.000 2009 50.000 2010 45.000 2011 75.000 2012 Som 2008 tem 2012 2013 40.000 Code 1505= Van Kerchove Wim 121

122 Bijzondere aanslag van 300%
122 Wim Van Kerchove 122

123 Toepassingsgebied 300% aanslag
art. 219 WIB92 : 300% aanslag kan worden gevestigd op: niet verantwoorde commissies, erelonen, voordelen, kosten art. 57 WIB 92 niet verantwoorde VAA van werknemers en bedrijfsleiders verdoken meerwinsten die niet meer in het vermogen van de vennootschap voorkomen betaalde steekpenningen 123 Wim Van Kerchove 123

124 Kenmerken van 300% aanslag
Tarief = 300% + ACB => 309% aanslag heeft afzonderlijk karakter verschuldigd Ven.B. = aftrekbare kost niet-verantwoorde kost = aftrekbaar 300% aanslag is NIET meer cumuleerbaar met belastbaarheid bij genieter van de niet-aangegeven inkomsten (= vanaf Aj 2014) 124 Wim Van Kerchove

125 1ste wettelijke afwijking
Niet op fiche gerapporteerde vergoedingen en VAA die door de verkrijger spontaan en tijdig zijn aangegeven: => geen 300% (art, 219, lid 4 WIB92) => gemaakte kosten zijn aftrekbaar bij de vennootschap - ondanks het gebrek aan rapportering op individuele fiches en het achterwege blijven van de 300% aanslag = uitdrukkelijke afwijking op art. 57 WIB92 = in de wet vanaf aanslagjaar 2014 (nieuw art. 197, lid 2 WIB92) 125 Wim Van Kerchove

126 Tweede wettelijke afwijking
Géén 300% aanslag in VenB: als de vergoedingen of voordelen niet spontaan zijn aangegeven door de genieter maar begrepen zijn in een aanslag die met akkoord van de genieter te zijne name wordt gevestigd binnen de 3-jarige aanslagtermijn van art. 354, al.1 WIB92 (art. 219, lid 5 WIB92). Sanctie voor vennootschap= vergoeding of voordeel is belastbaar bij de vennootschap via verworpen uitgaven – (art. 198, §1, 15° WIB92) = in de wet vanaf aanslagjaar 2014 (art, 219, lid 5 WIB92 - wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, B.S. 28 juni 2013) 126 Wim Van Kerchove

127 Drie administratieve toleranties
Géén 300% zelfs zonder akkoord van de genieter Géén verworpen uitgaven indien de vennootschap te goeder trouw heeft gehandeld Géén 300% als de reguliere 3-jarige aanslagtermijn voorbij is maar nog andere aanslagtermijnen openstaan om de genieter definitief te belasten, bijvoorbeeld de aanslagtermijn van art. 358, § 2, 3° WIB 92 . = 3 administratieve afwijkingen van wettekst (Ci.RH.421/ , AAFisc. Nr30/2013 dd. 22 juli 2013). 127 Wim Van Kerchove 127

128 Adminsitratie: 300% = absolute uitzondering
Oproep aan de ambtenaren om de 300% aanslag nog slechts als uitzondering te gebruiken indien en slechts indien de effektieve definitieve belasting in de personenbelasting op naam van de genieter niet (meer) mogelijk is. Ingeval van twijfel moet men - op basis van het gezond verstand - voorrang verlenen aan het vestigen van een aanvullende belasting in de PB i.p.v. 300% aanslag in de VenB. De dienst Organisatiebeheersing/Interne controle van de AAFisc zal steekproefsgewijs toezien op de correcte toepassing van deze onderrichtingen. (Voorafgaande opmerking bij Ci.RH.421/ van 22 juli 2013 door de heer Carlos Six, Administrateur-generaal van de AAFisc) 128 Wim Van Kerchove 128

129 Inwerkingtreding versoepelingen
Deze 2de wettelijk geregelde afwijking geldt vanaf aanslagjaar 2014. Hangende geschillen en lopende dossiers van voorgaande aanslagjaren mogen ook in de geest van de nieuwe wetsbepalingen en de betreffende circulaire worden opgelost daar waar de aanslagtermijnen in de personenbelasting nog niet verstreken zijn. (Ci.RH.421/ , AAFisc Nr.30/2013 dd. 22 juli 2013) 129 Wim Van Kerchove 129

130 Restaurantkosten Overdreven beroepsmatige restaurantkosten ≠ VAA
VU voor overdreven gedeelte (art. 53,10 ° WIB92) Geen 300% aanslag. (addendum dd. 20 juli 2012 en addendum 23 december 2011 aan circ. van 1 december 2010 ; circ. van 22 juli 2013) Zuiver private restaurantkosten = VAA => in principe te belasten in hoofde van de bedrijfsleider ; Maar indien dat niet meer mogelijk is : VU in hoofde van de vennootschap. In elk geval : geen 300% aanslag op restaurantkosten (addendum dd. 28 november 2013 aan circ. van 22 juli 2013) Wim Van Kerchove 130

131 Niet-aangegeven voordelen
Parl. Vraag: mag de controleur in de praktijk de 309% aanslag toepassen bij principiële discussies of er wel een voordeel alle aard is? Antwoord Minister van Financiën: De belasting in hoofde van de genieter van het VAA is van doorslaggevend belang. Ook bij principiële kwesties voor die gevallen waar de aanslagtermijn van drie jaar nog niet verstreken is, moet de voorkeur gegeven worden aan het vestigen van een aanslag in de PB. Idem voor hangende geschillen van vorige aanslagjaren, waarvoor de privé aanslagtermijn nog niet verstreken is. (Parl. Vr. nr, van Veerle Wouters ,Kamercomissie Financiën CRIV 53, COM 936 dd, 25 februari 2014 ) 131 Wim Van Kerchove

132 Niet-aangegeven VAA op PW Rb. Leuven, 10 mei 2013
132 Feiten: Bij fiscale controle wordt vastgesteld dat de vennootschap voor het privégebruik van twee personenwagens twee wagens geen VAA aangaf. Administratie: onderwerpt het VAA bij toepassing van art. 219 WIB 92 aan de 300% aanslag. Rechtbank : terecht! De administratie heeft geen keuze. Als de individuele fiches niet tijdig op de wettelijk voorgeschreven wijze aan de administratie worden overgemaakt, is de administratie verplicht bij toepassing van artikel 219 WIB 92 een 300% aanslag te vestigen. Dat de administratie dat niet altijd doet en soms contra legem de 300% aanslag niet vestigt, kan daaraan geen afbreuk doen. 132 Wim Van Kerchove 132

133 309% aanslag indien de administratie dubbel bewijs levert:
Verdoken meerwinsten 309% aanslag indien de administratie dubbel bewijs levert: 1. de vennootschap genoot verdoken meerwinst 2. deze meerwinst is niet terug te vinden in het vermogen van de vennootschap géén enkel wettelijke afwijking! (art. 219 WIB92) 133 Wim Van Kerchove

134 Valse kostenfacturen = verdoken meerwinst
Valse kostenfacturen = verdoken meerwinst? Hof van Beroep Antwerpen, 21 mei 2013 De verhoging van de winst door verwerping van fictieve inkomende facturen kan als verdoken meerwinst in de zin van art. 219 WIB 92 worden beschouwd. Uit het boeken van een fictieve kost ontstaat er een verschil tussen het werkelijk behaald resultaat en het aangegeven resultaat, zodat het verschil als een verdoken meerwinst kan worden beschouwd. Door die fictieve uitgave ook te betalen, geeft de vennootschap uitdrukkelijk toe dat het bedrag van die fictieve kost het vermogen van de vennootschap heeft verlaten. Enkel verdoken winsten die nog in het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden ontsnappen aan de 309%. 134 Wim Van Kerchove 134

135 Valse kostenfacturen = verdoken meerwinst
Valse kostenfacturen = verdoken meerwinst? Hof van Cassatie, 20 februari 2014 Cassatie: 309% aanslag terecht op valse factuur Verdoken meerwinsten = "de door de administratie vastgestelde, verzwegen of verborgen gehouden winsten die niet begrepen zijn in het boekhoudkundig resultaat van de vennootschap en derhalve evenmin onder de bestanddelen van de vennootschap kunnen teruggevonden worden". Door fictieve facturen (bij gebrek aan werkelijke prestaties) in de boekhouding op te nemen werd een deel van de winst verborgen gehouden. Het factuurbedrag betrof een verdoken meerwinst in de zin van art. 219 WIB92. Door het factuurbedrag effektief te betalen is bewezen dat de vastgestelde meerwinst niet meer terug te vinden was onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap. (= bevestiging van Hof van Beroep Antwerpen, 6 december 2011) Wim Van Kerchove 135 135

136 Valse kostenfacturen = verdoken meerwinst
Valse kostenfacturen = verdoken meerwinst? Hof van Cassatie, 20 februari 2014 Aan welk aanslagjaar moet de 309% aanslag op 'verdoken meerwinsten' worden verbonden? Art. 219 WIB92: aan het aanslagjaar betreffende het belastbare tijdperk in de loop waarvan de omstandigheid waarin de aanslag zijn grond vindt, zich heeft voorgedaan. Cassatie: aan het aanslagjaar waarin de betaling van de fictieve factuur is gebeurd (betaling = de wettelijk bedoelde omstandigheid en niet de opname van de fictieve factuur in de boekhouding). Wim Van Kerchove 136 136

137 Kleine vennootschap : art. 15 § 1 W. Venn. of gans art. 15 W. Venn.?
T.e.m. aanslagjaar 2009 Hof van Cassatie van 25 oktober 2013 : Als er staat “artikel 15, §1” ii.p.v. “artikel 15”, moet men alleen naar §1 kijken en dus de drie criteria toepassen zonder rekening te houden met de consolidatieregels uit artikel 15, §5. Vanaf aanslagjaar : Discussie opgelost want wet werd gewijzigd en verwijst sindsdien naar gans art. 15 W. Venn. (dus oa inclusief §5 : voor verbonden vennootschappen op geconsolideerde basis) 137 © Wim Van Kerchove

138 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Wim Van Kerchove


Download ppt "Vennootschapsbelasting Aj 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google