De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)"— Transcript van de presentatie:

1 OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)
Infosessie 16 OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Studiedag aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt L4-volwassenenonderwijs en Consortium In

2 In vogelvlucht Algemeen over OKOT ° Wat? ° Instapvoorwaarden?
° Aanleiding? ° Maatschappelijke relevantie? ° Welke diploma’s? ° Bemiddeling naar werk? ° Samenwerking? ° Rechten en plichten? ° Voor wie? ° Een niet-OKOT VDAB volgen? 2. De verschillende opleidingstrajecten in onze regio ° Opleidingsdatabank ° 7de jaar BSO ° HBO ° Se-n-Se ° PBA ° TKO

3 1. Algemeen: Wat? OKOT = OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten Een voltijdse studie in dagonderwijs voor werkzoekenden met VDAB-opleidingstraject Een OKOT kan volledig doorgaan bij een onderwijsinstelling of ‘mixed’ zijn.  VDAB + een onderwijsinstelling Nadruk op werk(plekleren) Missie VDAB: naast begeleiding en oriëntatie naar werk, biedt VDAB ook opleidingen aan (voor WZ, voor werkenden en voor bedrijven). Voor werkzoekenden zette VDAB samen met het onderwijs OKOT opleidingen op. In een OKOT-VDAB verwerven werkzoekenden in functie van duurzame tewerkstelling de competenties om een knelpuntberoep uit te oefenen én behalen ze het gevraagde diploma. Een OKOT-VDAB kan volledig doorgaan bij een onderwijsinstelling of ‘mixed’ zijn. ‘Mixed’ betekent dat de VDAB, een onderwijsinstelling en eventueel een bijkomende partner elk een deel van de opleiding geven. De finaliteit van een OKOT-opleiding is steeds werken, vandaar ook het gewicht dat in de opleiding wordt gegeven aan stage en zoeken naar werk.

4 1. Algemeen: Aanleiding? ? 43% Problematiek knelpunteconomie
laaggeschoolde werkzoekenden Ontstaan Leren Werkt! -> voedingsbodem voor OKOT Aandeel laaggeschoolde WZ (aug) : -> Precaire arbeidsmarktpositie Oplossing? Diploma, toeleiding naar knelpuntberoepen ? 43% Ontstaan schetsen van Leren Werkt! -> dit is de voedingsbodem geweest voor andere OKOT-trajecten waarbij VDAB een samenwerking met onderwijspartners heeft opgezet. Ontstaan: er bestond reeds een samenwerkingsverband tussen L4 en VDAB. Regelmatig vergaderingen om mekaars opleidingsaanbod op elkaar af te stemmen. Op één van zo’n vergaderingen in 2011 werd de vraag gesteld hoe we laaggeschoolde werkzoekenden in één jaar tijd de mogelijkheid kunnen bieden om én een diploma te halen én een beroep aan te leren. Laten raden hoeveel procent van het aantal werkzoekenden in augustus (cijfers Arvastat) laaggeschoold was (= geen diploma secundair onderwijs) ->> 43 procent Laaggeschoolden hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Niet alleen om een job te vinden maar ook om er eentje te houden. Zeker in tijden van economische crisis is dit duidelijk, er spelen ook bijvoorbeeld verdringingsprocessen van hoger opgeleiden mee. Laaggeschoolden komen ook vaker in tijdelijke (interim)contracten terecht enzovoort. In 2010 had ongeveer een kwart van de cursisten die in het CC Heverlee een beroepsopleiding volgden geen diploma secundair onderwijs. Deze groep volgden dus bij VDAB een beroepsopleiding, maar hadden het daarna toch nog moeilijk om op de arbeidsmarkt een stekje te veroveren; -> idee om een nieuwe tweedekansleerweg uit te werken. UNIEK want nergens in Vlaanderen kon je in de context van een VDAB-competentiecentrum een diploma halen. WINWIN op drie vlakken: *VDAB werkt remediërend op vlak van ongekwalificeerde uitstroom en bevordert competentieontwikkeling van de cursisten *CVO en CBE: groter bereik van laaggschoolde werkzoeken die anders de weg misschien niet vinden naar de centr (meer cursisten-meer lesuren) *Cursist: VDAB contract dus een gefinancieerde opleiding. Resultaat een diploma en steviger in zijn schoenen op de arbeidsmarkt

5 1. Algemeen: Welke diploma’s?
Diploma Secundair Onderwijs ° Via tweedekansonderwijs (TKO) ° Via 7de jaar beroepssecundair onderwijs (7de BSO) Secundair-na-secundair (Se-n-Se) Hoger Onderwijs ° Hoger Beroepsonderwijs (HBO=graduaat) ° Professionele Bachelor (Pba)

6 1. Algemeen: Samenwerking met onderwijspartners?
Provinciale VDAB-directie beslist welke OKOT opgestart wordt. °Provinciale arbeidsmarktanalyse (OKOT- suggestielijst) °Criteria * Lijst van knelpuntberoepen * Belang van een diploma ° Erkenning -> VDAB-opleidingscontract Opleidingsanalyse Niet de consortia beslissen welke OKOT’s opgestart worden, wel de VDAB-directie. En dit per provincie. Hoe gebeurt dit? De OKOT-VDAB worden opgezet op basis van een provinciale arbeidsmarktanalyse. Ze worden enkel georganiseerd voor hardnekkige knelpuntberoepen waarvoor (criteria) er een kwantitatief tekort aan geschoolde arbeidskrachten en/of waarvoor een onderwijskwalificatie (diploma) noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het knelpuntberoep (bv. verpleegkundige, leerkracht). Als de provinciale VDAB directie groen licht geeft, betekent dit ook een erkenning van de opleiding. Deze erkenning zorgt ervoor dat werkzoekenden de opleiding kunnen volgen met een VDAB-opleidingscontract. !!!!! °Opleidingsanalyse : een cursist moet in een diplomagerichte VDAB-opleiding de vastgelegde eindtermen uit het opleidingsprofiel van het onderwijs behalen. Het is met andere woorden van groot belang dat het TKO-opleidingstraject met zorg gekozen wordt om achteraf afstemmingsproblemen te vermijden. Hoe groter de vergelijkbaarheid tussen de motoflow van de VDAB-opleiding en het opleidingsprofiel van het VWO hoe minder afstemmingsproblemen nadien. In de opleidingsanalyse wordt dus een deskresearchoefening uitgewerkt tussen de motoflow van VDAB en het OP uit het VWO

7 1. Algemeen: Samenwerking met onderwijspartners?
Provinciale VDAB-directie beslist welke OKOT opgestart wordt. ° Uniek= samenwerking tussen één of meerdere onderwijspartners ° Consortia = belangrijke partner in keuze van CVO

8 1. Algemeen: Voor wie? Trajecten voor niet-werkende werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten door een knelpuntberoep als jobdoel te kiezen maar die niet beschikken over het vereiste diploma of de competenties. Specifiek voor laaggeschoolden WZ: een kans om alsnog een diploma secundair onderwijs te behalen. Definitie door VDAb gedefinieerd Ik heb hier al vermeld dat het ZWARE trajecten zijn, geen walk in the park Op infosessie hoor je vaak ‘welk diploma kan ik krijgen’ maar dit wordt snel gecounterd door de klantenconsulent ‘je moet een diploma VERDIENEN’ Het zijn zware trajecten omdat het terug een voltijdse dagstudie vraagt, velen een gezin moeten combineren. TKO trajecten kunnen tot 40uur per week zijn. Volg je een HBO of een PBA, dan moet je zelfstandig grote delen leerstof kunnen verwerken, en in het 2de jaar studies combineren met deeltijds werken Je moet met andere woorden zeer gemotiveerd zijn, vandaar het belang aan een grondige screening (komt later terug).

9 1. Algemeen: Instapvoorwaarden?
Ingeschreven als WZ Je beroepsinschakelingstijd is afgelopen Geen diploma secundair/hoger onderwijs Minstens 22 jaar zijn of 2 jaar gestopt met voltijds onderwijs Gemotiveerd om overdag terug les te volgen Bij HBO en PBa: bereid zijn om studies te combineren met een tijdelijke job (vanaf 2de jaar) Verduidelijking bij de instapvoorwaarden: -Geen diploma secundair onderwijs: als je een studie secundair onderwijs wil volgen Geen diploma hoger onderwijs: als je een studie hoger onderwijs wil volgen. -Als je een opleiding hoger beroepsonderwijs of een professionele bachelor wil volgen, moet je bereid zijn je studie te combineren met een tijdelijke job. Je werkt dan bijvoorbeeld tijdens de schoolvakantie of op je vrije dagen. Dit kan een job zijn die aansluit bij je studie, maar dat hoeft niet.

10 1. Algemeen: Instapvoorwaarden?
1ste uitzondering Toch een diploma secundair onderwijs? Je komt in aanmerking als: ° je de jobs waartoe het diploma leidt, niet meer kan uit- oefenen (medisch, psychisch of psychosociaal) ° het diploma weinig kans op werk biedt Bijvoorbeeld: diploma weinig kans op werk (master in de musicologie: iemand die ik ken met dit diploma is verpleegkunde gaan studeren)

11 1. Algemeen: Instapvoorwaarden?
2de uitzondering Jonger dan 22 jaar of nog geen 2 jaar gestopt met school? Je komt toch in aanmerking voor TKO, 7e BSO of Se-n-Se als: ° je geen diploma SO hebt. ° je minstens 1 jaar de schoolbanken verlaten hebt. ° je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

12 1. Algemeen: Maatschappelijke relevantie?
Remediëring van de ongekwalificeerde uitstroom Antwoord bieden aan knelpuntproblematiek Voordelen van een diploma behalen en tegelijkertijd een beroep leren °Remediering: niet het terugdringend van ongekwalificeerde uitstroom staat centraal, wel het remedieren op beroepsactieve leeftijd

13 1. Algemeen: Bemiddeling naar werk?
Reeds tijdens de OKOT-opleiding ° Door sollicitatietraining /ondersteuning bij zoeken naar vacatures ° Door werkplekleren te integreren ° Door de deeltijdse tewerkstelling (HBO en PBA) te laten aansluiten/te integreren in de opleiding (IBO) Verderzetting na de opleiding indien nodig

14 1. Algemeen: Rechten en plichten
Studies zijn gratis Behoud van werkloosheidsuitkering (geen degressiviteit) Extra (financiële) incentives °verplaatsingsvergoeding °verblijfsvergoeding °kinderopvang °stimulanspremie °premie einde opleiding ° Cursisten moeten geen opleidingsgeld betalen, ook boeken/werkkledij wordt voorzien °Behoud van werkloosheidsuitkering: op voorwaarde dat de opleiding minstens 35uur per week duurt. De uitkering wordt bevroren op het moment dat de cursist de opleiding start. °Verplaatsingskosten: gratis abonnement van de Lijn, of een kilometervergoeding van 0,15 euro per km °Verblijfsvergoeding: als de afstand van woonplaats tot het cc te groot is, kan de opleidingsmanager van het cc toestaan dat de cursist een verblijf op kosten van VDAB zoekt (in het eerste jaar van Leren Werkt! was er bijvoorbeeld iemand die een kot huurde). °Kinderopvang: tot wanneer de kinderen 12 jaar zijn, worden kosten voor kinderopvang terugbetaald. Ofwel de kosten voor een (erkende) kribbe, ofwel de kosten voor buitenschoolse opvang, als de kinderen naar kleuter of lager onderwijs gaan. °Stimulanspremie: de cursist krijgt 1 euro bruto per gevolgd opleidingsuur, maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: de cursist moet een leefloon krijgen, gezinshoofd zijn, en minstens 1 jaar ingeschreven zijn als werkzoekende °Premie einde opleiding: RVA betaalt op basis van een C91 op het einde van de (geslaagde) opleiding een premie uit ter waarde van circa 247 euro, op voorwaarde dat de cursist 12 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is.

15 1. Algemeen: Rechten en plichten
Actief zoeken naar werk Aanwezigheid tijdens lessen

16 1. Algemeen: een niet-VDAB OKOT volgen?
Dat kan, mits vrijstelling van RVA Voorwaarden RVA: .htm De cursist behoudt zijn uitkering (degressief). Wat als een werkloze een opleiding wil volgen bij een onderwijsinstelling die niet als een OKOT-VDAB georganiseerd wordt? Dit zou kunnen, maar dan moet de WZ een vrijstelling krijgen van de RVA. De voorwaarden en voordelen bij een RVA vrijstelling zijn anders dan bij een OKOT-VDAB. Een WZ kan de vrijstelling enkel krijgen als hij geen einddiploma behaald heeft van het hoger onderwijs, behalve indien de directeur van het werkloosheidsbureau een uitzondering toelaat. (master in de musicologie: iemand die ik ken met dit diploma is verpleegkunde gaan studeren, met toestemming van RVA) De WZ behoudt zijn uitkeringen, maar deze dalen in tijd. Enkel als de WZ een vrijstelling krijgt voor studies die voorbereiden op een knelpuntberoep, wordt de degressiviteit van de uitkeringen geblokkeerd op deze manier: °indien de WZ in de eerste vergoedingsperiode zit, wordt de daling toegepast tot hij de eerste fase van de tweede periode bereikt. Vanaf dan blijft het bedrag van zijn uitkeringen behouden. °Zit de WZ in de eerste fase van de tweede periode of in een latere fase dan blijft het bedrag van zijn uitkeringen behouden

17 De verschillende opleidingstrajecten (OKOT) in onze regio

18 2. OKOT in onze regio: Opleidingsdatabank
Trefwoord OKOT

19 2. OKOT in onze regio: Opleidingsdatabank
Symbooltje VDAB achter 0

20 2. OKOT in onze regio: HBO HBO Boekhouden
° Samenwerking tussen VDAB Haasrode en CVO Leuven- Landen: september 2014 (18 maanden) ° Samenwerking tussen VDAB Haasrode en CVO De Oranjerie: februari 2014 (18 maanden) Lesplaats: CC Haasrode en CVO LL/De Oranjerie Specifieke instapvw: Diploma secundair onderwijs (of toelatingsproef) / Geen diploma hoger onderwijs (tenzij uitzondering) / max 2 modules HBO Boekhouden gevolgd hebben bij een CVO/ Slagen toelatingsproeven Klantenconsulent : Conny Claes/Birgit van Looveren

21 2. OKOT in onze regio: HBO HBO Orthopedagogie
Samenwerking tussen VDAB Haasrode en Sociale Hogeschool Heverlee : september 2014 / september (3 jaar) Lesplaats: Sociale Hogeschool Heverlee Specifieke instapvw: Diploma secundair onderwijs (of toelatingsproef) / Geen diploma hoger onderwijs (tenzij uitzondering) Klantenconsulent : Els Lenaerts

22 2. OKOT in onze regio: HBO HBO verpleegkunde
Samenwerking tussen VDAB Haasrode en Sint- Franciscusinstituut: september 2014 / september 2015 (3 jaar) Lesplaats: Sint-Franciscusinstituut Leuven (geen deeltijdse tewerkstelling) Specifieke instapvw: Diploma secundair onderwijs (of toelatingsproef) / Geen diploma hoger onderwijs (tenzij uitzondering) Klantenconsulent : Sabine Wouters

23 2. OKOT in onze regio: PBA PBA Verpleegkunde
Samenwerking tussen VDAB Haasrode en KHLeuven: september 2014 / september 2015 (3 of 4 jaar) Lesplaats: Campus Gasthuisberg Specifieke instapvw: Diploma secundair onderwijs (of toelatingsproef) / Geen diploma hoger onderwijs (tenzij uitzondering) Klantenconsulent : Amber Hanssens

24 2. OKOT in onze regio: PBA PBA Toegepaste Informatica
Samenwerking tussen VDAB Haasrode en Erasmus Hogeschool: februari 2015 (3 jaar) Lesplaats: VDAB CC Haasrode en Erasmus Hogeschool Vanaf de 9de maand combineer je 4/5de tewerkstelling met 1 dag hogeschool Specifieke instapvw: Diploma secundair onderwijs (of toelatingsproef) / Geen diploma hoger onderwijs (tenzij uitzondering)/ je wil aan de slag als JAVA-ontwikkelaar of netontwikkelaar / Niveau Nederlands 3.2. Klantenconsulent : Carla D’Aes

25 2. OKOT in onze regio: 7e BSO
7e jaar Veiligheidsberoepen Samenwerking tussen VDAB Vilvoorde en KTA De Brug: sept 2014 (1 jaar) Lesplaats: KTA De Brug Vilvoorde Specifieke instapvw: mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied Klantenconsulent : Karin Wyns

26 2. OKOT in onze regio: Se-n-Se
Se-n-se Proces- en producttechnologie Samenwerking tussen VDAB Haasrode en Don Bosco Haacht: sept 2014 (1 jaar) Lesplaats: Don Bosco Haacht Specifieke instapvw: Diploma secundair onderwijs (of toelatingsproef) / Geen diploma hoger onderwijs (tenzij uitzondering)/ Klantenconsulent : Jurgen Cuypers

27 2. OKOT in onze regio: Se-n-Se
Se-n-se Integrale veiligheid Samenwerking tussen VDAB Vilvoorde en KTA De Brug: sept 2014 (1 jaar) Lesplaats: KTA De Brug Vilvoorde Specifieke instapvw: mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied Klantenconsulent : Karin Wyns

28 2. OKOT in onze regio: TKO VDAB Vilvoorde
TKO Transport- en logistiek medewerker I.s.m. CVO Vilvoorde en CBE Halle-Vilvoorde Start: januari 2015 (1 jaar) Specifieke instapvw: basiskennis Frans/ slagen voor assessment Klantenconsulent: Karin Wyns

29 2. OKOT in onze regio: TKO VDAB Haasrode
TKO Commercieel administratief bediende I.s.m. TKO Leuven, CVO De Oranjerie en CBE Open School Start: september 2014 (1 jaar) Specifieke instapvw: basiskennis Frans / slagen voor assessment Klantenconsulent: Conny Claes

30 2. OKOT in onze regio: TKO VDAB Haasrode
TKO Industrieel Elektrotechnisch Installateur TKO Productieoperator Verspaning (CNC) TKO Onderhoudsmechanicien TKO Onderhoudselectricien I.s.m. TKO Leuven, VTI Leuven en CBE Open School Start: september 2014, februari 2015 (1 jaar) Klantenconsulent: Jurgen Cuypers

31 2. OKOT in onze regio: TKO VDAB Haasrode TKO Computeroperator
I.s.m. TKO Leuven, CVO De Oranjerie en CBE Open School Start: september 2014 Klantenconsulent: Christel Willems VDAB Diest TKO Kok I.s.m. VTI Leuven, CVO De Oranjerie en CBE Open School Klantenconsulent: Gerda Roosbeek

32 2. OKOT in onze regio: TKO UNIEK aan deze TKO-trajecten
Samenwerking tussen VDAB en VWO Een beroep aanleren én diploma secundair onderwijs behalen op 1 jaar tijd. °Samenwerking: uniek! VDAB heeft niet de bevoegdheid om diploma’s uit te reiken. Onderwijsinstellingen hebben dit wel. Vandaar dat in het pilootproject Leren Werkt! CVO’s en VDAB een hand naar elkaar gereikt hebben °Diplomeren: Een TKO –opleiding betreft de combinatie van Aanvullende Algemene Vorming met een diplomeerbare beroepsopleiding. AAV wordt ingericht door een CVO en leidt tot een certificaat. Daarnaast volgen de cursisten ook een beroepsopleiding aangeboden via een samenwerking tussen VDAB en het Volwassenenonderwijs. Door de toepassing van een EVC-EVK procedure en een goede afstemming tussen de VDAB-beroepsopleiding en de opleiding in het VWO verwerven de cursisten een VDAB-attest en een beroepscertificaat. Certificaat 1 en 2 -> diploma

33 2. OKOT in onze regio: TKO UNIEK aan de TKO-trajecten
Aangezien VDAb enkel een beroepsattest kan uitreiken, moet er altijd minstens één CVO bij het beroepstraject betrokken zijn die minstens 1 module geeft. Met andere woorden: de cursist volgt de beroepsmodules die een VDAB-instructeur geeft. Als hij slaagt krijgt hij hiervoor een beroepsattest. De cursist volgt ook minstens 1 beroepsmodule die het CVO aanbiedt. Als hij hiervoor slaagt en ook het VDAB-beroepsattest op zak heeft, verleent het CVO vrijstellingen op basis van het beroepsattest voor de VDAB beroepsmodules en ontvangt de cursist het beroepscertificaat. Wanneer hij aanvullend ook het AAV-certificaat verwerft ontvangt hij het diploma secundair onderwijs Dit is een ingewikkelde decretale logica waar de cursist niets van merkt. Omdat VDAB geïntegreerd samenwerkt met haar partners uit het VWO, is deze decretale redenering voor de cursist niet zichtbaar. De attesten worden immers rechtstreeks door VDAB aan het CVO bezorgd zonder eerst langs de cursist te passeren.

34 2. OKOT in onze regio: TKO UNIEK aan de TKO-trajecten
1 voltijds geïntegreerd uurrooster (AAV-Beroep- Leerondersteuning) Voltijds: dit is een vereiste opdat de cursist zijn uitkering zou kunnen behouden (een opleidingsduur volgen van minstens 35 uur per week). Cursisten moeten zich dus 5 dagen per week kunnen vrijmaken. Afwezigheden worden streng beoordeeld. Geïntegreerd lessenrooster op 1 plaats: het geïntegreerde uurrooster werkt uitval tegen. Theorie en praktijk wordt afwisselend aangeboden. De cursisten hebben nooit twee dagen na elkaar AAV.

35 2. OKOT in onze regio: TKO UNIEK aan de TKO-trajecten
1 lesplaats (uitval!) Gecombineerd onderwijs Begeleiding Focus op tewerkstelling tijdens de opleiding (stage, WAW, …) °in de uitwerking van de TKO-trajecten in Heverlee is zeer bewust gekozen om de beroepsopleiding en de algemene vorming zoveel mogelijk geïntegreerd te organiseren op 1 plaats. Cursisten moeten niet voor één of een beperkt aantal beroepsmodules naar de gebouwen van het ene CVO en voor de algemene vakken naar het andere CVO. De leerkrachten komen naar het cc, in plaats van de cursisten naar hen. Dit om uitval te vermijden!! °Combinatie van klassiek contactonderwijs en afstandsleren (uren tellen ook mee voor voltijds opleidingscontract). AAV wordt gegeven door leerkrachten van TKO Leuven, zij zijn gewoon om om te gaan met het doelpubliek. Cfr. Cursiste vorig jaar tijdens de eindevaluatie: “hadden al mijn leerkrachten in het secundair onderwijs lesgegeven zoals de TKO-leerkrachten nu, dan had ik hier nu niet gezeten” °Begeleiding -deur Klantenconsulent staat altijd open, volgt ook persoonlijk dossier op -Ook de leerkracht CBE is er tijdens de Leerondersteuning om een praatje mee te slaan, om eens stoom af te laten -6wekelijkse klassenraad waarin we de cursisten op de voet volgen. °Focus op tewerkstelling tijdens de opleiding -stage neemt een deel van de opleidingsuren in, vooral tijdens de schoolvakanties wanneer er geen AAV, worden stages gedaan. -Om de aansluiting met de arbeidsmarkt na de opleiding zo goed mogelijk te laten plaatsvinden krijgen de cursisten in het traject een zeer uitgebreide sollicitatietraining. °Door middel van Werken aan Werk (WAS) volgen de instructeurs de cursisten wekelijks op: zij moeten opdrachten doen om Mijn Loopbaan aan te passen, sollicitatie-acties bij te houden, online psychotechnische testen te oefenen, enz. °Wekelijkse groepstrainingen (CV opstellen, sollicitatiebrief schrijven, voorbereiden op een gesprek, enz.) °Wekelijkse individuele gesprekken met de VDAB KC of jobcoach (werken aan sollicitatiegedrag en attitudes). Als de cursist na de opleiding nog geen werk heeft, wordt hij tot zes manden verder begeleid door de KC. Daarna neemt de trajectbegeleider van de werkwinkel het over.

36 2. OKOT in onze regio: TKO TOELEIDING Via klantenconsulenten
(Maandelijkse) infosessies: check de opleidingengids Beperkt aantal plaatsen Beperkt aantal plaatsen: verwijzen naar de opendeurdag van 6 juni. Groot succes: op een gegeven moment een wachtlijst. Wel nuanceren: grote lijst wachtenden, maar met de screening vallen er wel af. Tweede factor die speelt is de groepsgrootte van AAV (max 24 à 25 mensen). Afhankelijk hoeveel TKO opleidingen starten (bijvoorbeeld: in februari start enkel industrie, nu in september zijn HAVO, ICT en IND gestart) in september of oktober lopen de plaatsen snel vol.

37 2. OKOT in onze regio: TKO SCREENING
VDAB: motivatiegesprek (+instapvoorwaarden checken) assessment en/of PTO CVO: bepalen van beginsituatie cursist en verlenen van vrijstelling op basis van proeven (Nederlands/wiskunde/Frans) en/of geldige studiebewijzen Een geldig studiebewijs: een getuigschrift of certificaat uit het onderwijs, deelattesten van de Examencommisie, schoolrapporten van het 5de of 6de jaar (niet ouder dan 4 jaar) Frans: ELAOtest van VDAB. Nederlands/wiskunde: eigen testen

38 2. OKOT in onze regio: TKO VDAB Haasrode
Vooropleiding Industrie voor Anderstaligen I.s.m. VTI Leuven, CVO Leuven-Landen en CBE Open School Start: september 2014 (5 maanden) Klantenconsulent: Jurgen Cuypers

39 2. OKOT in onze regio: TKO VDAB Haasrode
Vooropleiding Industrie voor Anderstaligen Doel: °de kennis van het Nederlands verhogen (niveau RG behaald). °vertrouwd maken met vakspecifieke taal, opleiding en tewerkstelling in de industrie. °vertrouwd maken met de gehanteerde schoolse taal en werkvormen en basiscompetenties meegeven om een diplomagericht traject succesvol af te ronden.

40 2. OKOT in onze regio: TKO VDAB Haasrode
Vooropleiding Industrie voor Anderstaligen Instapvoorwaarden °werkzoekend zijn °taalniveau 1.2. behaald °minimum 6 maanden gestopt zijn met voltijds onderwijs of ouder zijn dan 21 jaar °geen erkend diploma SO hebben °voldoende leervermogen hebben °bereid om te werken als electricien, mechanieker, technieker

41 2. OKOT in onze regio: V-OKOT
VDAB Haasrode Vooropleiding Industrie voor Anderstaligen Samenstelling traject: °NT2: 16 uur per week 5 uur per week inoefenen / zelfstudie °Industriespecifieke oriëntatie en competenties: technisch Nederlands, veiligheid, basis techniek/ metaal, vakrekenen, … 12 uur beroepsmodules + 4 uur rekenen per week

42 2. OKOT in onze regio: V-OKOT
VDAB Haasrode Vooropleiding Industrie voor Anderstaligen Screening: °Motivatiegesprek met de klantenconsulent °Screening op technische competenties °Screening Nederlands

43 Meerwaarde OnderwijsKwalificerende Opleidingstrajecten
Wij horen graag uw mening! 2 positieve elementen aan OKOT 2 bedenkingen bij OKOT Bedankt voor de medewerking!


Download ppt "OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)"

Verwante presentaties


Ads door Google