De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholingsbijeenkomst Hilversum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholingsbijeenkomst Hilversum"— Transcript van de presentatie:

1 Scholingsbijeenkomst 30-09-2014 Hilversum
Scholing Trajectbegeleiders Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita Scholingsbijeenkomst Hilversum

2 Doelen Informeren over recente ontwikkelingen MDO-loket
Nieuwe ontwikkelingen: wat betekenen deze voor de TB-ers van Unita? Leren van en met elkaar: tops en tips uitwisselen n.a.v. de nieuwe ontwikkelingen Afspraken maken om te leren van en met elkaar

3 Programma Opening: welkom, doelen van de middag Ontwikkelingen Loket
Nieuwe ontwikkelingen Toelichting Werkopdracht Pauze Werkopdracht Presenteren tips en tops Afspraken over bij elkaar in de keuken kijken Afronding en evaluatie

4 Ontwikkelingen loket Aanvraag groeidocument
Digitaal groeidocument (online) Folders, werkwijze, evaluaties OPP groep 3 tot en met 8 OPP voor kleuters Leerlijnen gedrag Niet Nederlandstalige ouders

5 Veranderingen in OPP trap

6 Versie 2.3 Volledig met vaardigheidsscores en functioneringsniveaus
Hoogste functioneringsniveau “>M8” Probleem: waar ligt dit precies?

7 Versie 2.3

8

9

10 Versie 2.4 M8 opgesplitst in I t/m V-scores Bij DL=55 (midden groep 8)
M8 I-score: valt in HAVO/VWO M8 II-score: valt in HAVO/VWO M8 III-score: valt in VMBO-T M8 IV-score: valt in VMBO-KB (net als FN E7) M8 V-score: is een lager functioneringsniveau AVI blijft maximaal in VMBO-T

11 Versie 2.4

12

13

14 Voor meer informatie… …zie toelichting Bevat nieuwe punten

15 OPP kleuters

16 Basisleerlijn Sociaal gedrag

17 Niet-Nederlandstalige ouders

18 Nieuwe ontwikkelingen
Klantgerichtheid Nieuwe zakelijkheid Afgrenzen van basisondersteuning

19 Basisondersteuning in 13 ijkpunten
Beleid 1. Beleid: Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid, hun kwaliteit en kwaliteitsondersteuning. Wettelijk verplicht tot beleidsdoelen in het schoolplan, ook v.w.b. leerlingenondersteuning. 2. Onderwijs-ondersteuningsprofiel: Het school-ondersteuningsprofiel (SOP). Het profiel moet aanknopingspunt bieden voor ondersteuningszwaarte en voor verbetering van de ondersteuning in de school. 3. Effectiviteit: Jaarlijks evalueren. Datzelfde geldt voor de effectiviteit van de ingezette middelen. Vervolgens een ontwikkelagenda opstellen voor het komende jaar en inzet van middelen daarop aanpassen. Onderwijs 4. Omgeving: De ruimte, de leerbronnen, de medeleerlingen, de personeelsleden moeten zo zijn ingericht dat tegemoet gekomen wordt aan drie basale psychologische behoeften van leerlingen. (de behoefte aan relatie, aan competentie en aan autonomie). Een omgevingsaspect is ook fysieke en sociale veiligheid. 5. Continue ontwikkeling/opbrengsten ondersteuning (opbrengstgericht werken): Op schoolniveau zijn afspraken over systematisch signalering van ondersteuningsbehoeften en toetsing van voortgang. 6. Handelingsgericht werken en opbrengst gericht werken: Passend Onderwijs is een combinatie van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken. Ontwikkelings-brede resultaten zijn leidend. 7. Onderwijs op maat: De school gaat na of haar aanbod, aanpak en materialen voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Voor alle leerlingen, begaafde, gemiddelde en leerlingen met een beperking en extra zorgvraag. 8. Handelingsbekwaamheid: Van leraren mag worden verwacht dat zij over een handelingsrepertoire beschikken of gaan beschikken om hulp te bieden aan zorgleerlingen. Professionele attitude. Begeleiding 9. Onderwijs-ondersteuningsarrangement van de school: Bevat onderdelen van het onderwijs-ondersteuningsprofiel van de school en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 10. Overdracht: Effectief onderwijs betekent ook dat leerlingen goed worden gevolgd en systematisch worden begeleid. Het is belangrijk dat deze leerlingen goed worden begeleid bij de overgangen. 11. Betrokkenheid ouders: Scholen die werk maken van onderwijs zien ouders/verzorgers vooral als partners bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Een goede afstemming heeft positief effect op de lln. Organisatie 12. Interne ondersteuningsstructuur: Voor het goed laten verlopen van de ondersteuning en de begeleiding van leerlingen is het belangrijk dat hulpbronnen aanwezig zijn rond de groepen en de leraren. 13. Externe ondersteuningsstructuur: Voor de organisatie van de hulp en advies van buiten de school moeten scholen gebruik kunnen maken van de juiste deskundigen (multidisciplinair overleg).

20 Wat weten we? Meest effectieve leraren (Hattie, 2013):
Behandelen niet alle leerlingen hetzelfde, ze experimenteren bewust & doelgericht en evalueren hun aanpak systematisch Meest effectieve professionals zien gedrag van leerkrachten, leerlingen, ouders en collega’s als waardevolle feedback op hun handelen.

21 OPDRACHT IN VIJFTALLEN
ZOEK EEN TRAJECTBEGELEIDER DIE JE NOG NIET KENT LEREN VAN EN MET ELKAAR: Klantgerichtheid Nieuwe zakelijkheid Afgrenzen van basisondersteuning SUCCESSEN (STRALEND LEREN, TOPS) MISSERS (BALEND LEREN, TIPS) DAARNA UITWISSELEN: 1 TOP EN 1 TIP

22 Effectieve feedback Leren van en met elkaar met de “Power of
Feedback” (Hattie, 2013) Feed up (FU): waar wil ik heen met dit MDO (doel): wat zien/horen/merken we dan? Feedback (FB): hoe dicht bij doel ben ik al? Feed forward (FF): hoe verder om dichter bij mijn doel te komen? Bewerk de checklist voor jezelf: feed up?

23 Opdracht à la HATTIE Afspraken voor een kijkje in de MDO – keuken van een collega traject begeleider Pas de checklist aan: wat streef jij na en waarop wil jij graag feedback?

24 Afronding Evaluatie in één woord op de flap
Hartelijk dank voor je deelname !!!

25 schoolniveau HGW- cyclus op groepsniveau MDO werkwijze CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning groepsbespreking + groepsobservatie Groepsoverzicht bijstellen & Groepsplan evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben waarnemen 6. Uitvoeren groepsplan leerling- bespreking ZAT PO Leerlingen Jeugdhulp realiseren begrijpen 5. Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften OPP Multidisciplinair Overleg op school: leerkracht, IB-er, ouders en één of meer deskundigen uit de “pool” ZAT PO 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften plannen LOKET Trajectbegeleider bovenschoolse pool met deskundigen onderwijs en jeugdhulp AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Youké


Download ppt "Scholingsbijeenkomst Hilversum"

Verwante presentaties


Ads door Google