De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 27 juli 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 27 juli 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 27 juli 2014 morgendienst

2 Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. J. van Mulligen (Lelystad) Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Zr. T.J. Heeringa-van der Schuit is op 24 juli overleden in de leeftijd van 98 jaar. Zij was lid sinds Voor gegevens over de begrafenis: zie het Mededelingenblad.

4 Dinsdag is Daan Jelte Antuma geboren. Roepnaam Daniël

5

6 Gedachtenis zr. Heeringa Gezang 423: 1, 2, 3 en 4
Orde van de dienst - 1 Gedachtenis zr. Heeringa Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Welkom en mededelingen Gezang 444 Stil gebed, votum en groet Psalm 100 Tien geboden Evangelische liedbundel 302 Gebed Schriftlezing: Psalm 94

7 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Psalm 94: 7a
Orde van de dienst - 2 Psalm 94: 2, 3 en 7 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Psalm 94: 7a Gezang 436: 1, 5 en 7 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: diaconie en kerk Gezang 481: 1, 2 en 4 Zegen

8

9 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 1 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij!

10 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 2 Licht Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struik'len op ons spoor!

11 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 3 Vervul dan met uw zegen onz’ armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer!

12 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 4 Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!

13 Welkom en mededelingen

14 Gezang 444: 1, 2 en 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

15 Gezang 444: 1, 2 en 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

16 Gezang 444: 1, 2 en 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

17 Stil gebed Votum en groet

18 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

19 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.”

20 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 3 Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

21 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

22 Lezing van de wet

23 Evangelisch lied 302: 1, 2, 3 en 4 1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

24 Evangelisch lied 302: 1, 2, 3 en 4 2. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

25 Evangelisch lied 302: 1, 2, 3 en 4 3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

26 Evangelisch lied 302: 1, 2, 3 en 4 4. Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

27 Gebed

28 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing Psalm 94 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

29 Psalm 94 1 God van vergelding, HEER, God van vergelding, verschijn in luister. 2 Verhef u, rechter van de aarde, geef de hoogmoedigen hun loon. 3 Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER, hoe lang nog zullen de wettelozen juichen, 4 de onrechtvaardigen het hoogste woord voeren en trotse taal uitslaan?

30 5 Zij vertrappen uw volk, HEER, onderdrukken uw liefste bezit, 6 weduwen en vreemdelingen doden ze, kinderen zonder vader brengen ze om. 7 ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze, ‘de God van Jakob merkt toch niets.’ 8 Kom tot inzicht, onverstandigen. Dwazen, worden jullie ooit wijs?

31 9 Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen
9 Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen? het oog gevormd – zou hij niet zien? 10 Die de volken leidt, de mensen leert en vermaant – zou hij niet straffen? 11 De HEER kent de mensen, niet meer dan lucht zijn hun gedachten.

32 12 Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid
en onderwezen in uw wet en uw leer. 13 Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven. 14 Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten.

33 15 De rechtspraak voegt zich weer naar het recht, de oprechten van hart sluiten zich aan. 16 Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen, wie beschermt mij tegen die schurken? 17 Had de HEER mij niet geholpen, dan woonde ik al in de stilte van het graf.

34 18 Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. 19 Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. 20 Kiest u de kant van verdorven rechters, die onheil stichten in naam van de wet? 21 Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen en veroordelen onschuldigen ter dood!

35 22 De HEER is mijn burcht geworden, mijn God de rots waarop ik schuil
22 De HEER is mijn burcht geworden, mijn God de rots waarop ik schuil. 23 Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen, om hun onrecht brengt hij hen tot zwijgen, de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.

36 Psalm 94

37

38 Psalm 94

39

40 Psalm 94

41

42 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas
De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over de Gelijkenissen van het Koninkrijk uit Matteüs 13 : 44-52

43 ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze,…..
Preek over Psalm 94: 7a ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze,….. Thema: RECHT TEGEN ONRECHT

44

45 Gezang 436: 1, 5 en 7 1 Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen die verdwaald, van Hem vandaan, in het donker struiklen, vallen. Hij leert hun zijn wegen gaan: Jezus neemt de zondaars aan.

46 Gezang 436: 1, 5 en 7 5 Dit vertroost mij, geeft mij moed: zijn mijn zonden als scharlaken, Hij zal door zijn kostbaar bloed wit als sneeuw mijn leven maken. Hij zal mij terzijde staan: Jezus neemt de zondaars aan.

47 Gezang 436: 1, 5 en 7 7 Jezus neemt de zondaars aan. Mij ook heeft Hij aangenomen, doet de hemel opengaan. Tot mijn Heiland mag ik komen, die mij troost en bij zal staan: Jezus neemt de zondaars aan.

48 Gebeden

49 De kinderen komen terug.
Daarna collectes voor: Diaconie Kerk

50 Gezang 481: 1, 2 en 4 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

51 Gezang 481: 1, 2 en 4 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

52 Gezang 481: 1, 2 en 4 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

53 Zegen te beantwoorden met

54 Vanmiddag is de gezamenlijke dienst
met de NGK om 17 uur in dit kerkgebouw. Voorganger: ds. J. van Mulligen


Download ppt "Zondag 27 juli 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google