De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01-01-2015 Nieuwjaar morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01-01-2015 Nieuwjaar morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwjaar morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. A. van der Maarl van Eindhoven Ouderling: C.M. Visser Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 1 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 1 Stil gebed, votum en groet Psalm 146: 1 en 3 Gebed Schriftlezingen: Genesis 26: 12-25 Filippenzen 4: 4-7 Opwekking 281

4 Psalm 43: 3 en 4 (Gereformeerd Kerkboek) Gebeden Collecte: kerk
Orde van de dienst - 2 Preek Psalm 43: 3 en 4 (Gereformeerd Kerkboek) Gebeden Collecte: kerk Gezang 483: 1, 2 en 4 Zegen Gezang 416 uit het liedboek 2013

5 Ruben Weekhout is op 30 december geboren.

6 Na de dienst is er koffie en dergelijke, en gelegenheid elkaar een goed jaar te wensen.

7 Welkom en mededelingen

8 Gezang 1: 1- 4 1 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

9 Gezang 1: 1- 4 2 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

10 Gezang 1: 1- 4 3 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

11 Gezang 1: 1- 4 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

12 Stil gebed Votum en groet

13 Psalm 146: 1 en 3 1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den Heer uw God.

14 Psalm 146: 1 en 3 3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

15 Gebed

16 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing Genesis 26: 12-25 Filippenzen 4: 4-7 door Marleen Marsman uit de Nieuwe Bijbelvertaling

17 Genesis 26 12 Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de Heer zegende hem. 13 Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij: 14 hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem, 15 en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde.

18 16 Het kwam zover dat Abimelech tegen Isaak zei: ‘U kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden.’ 17 Toen vertrok Isaak en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar, en daar bleef hij wonen.18 De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open, en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven.

19 19 Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. 20 Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. ‘Dat water is van ons,’ zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. 21 Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde hem daarom Sitna.

20 22 Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put
22 Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rechobot, ‘want,’ zei hij, ‘nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.’ 23 Van daar trok hij naar Berseba.

21 24 ’s Nachts verscheen de Heer aan hem en zei: ‘Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je terzijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.’ 25 Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van de Heer aan en sloeg er zijn tenten op; zijn knechten begonnen daar een put te graven.

22 Filippenzen 4 4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

23 Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.

24 Preek

25 Psalm 43 Gereformeerd Kerkboek: 3 en 4
3. O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

26 Psalm 43 Gereformeerd Kerkboek: 3 en 4
4. Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

27 Gebeden

28 Er is één collecte: voor de kas van de kerk

29 Gezang 483: 1, 2 en 4 1 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte hoge rijk zich richten.

30 Gezang 483: 1, 2 en 4 2 Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinst'rend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, al hun glans dooft nochtans, dan is heel ons leven door de nacht omgeven.

31 Gezang 483: 1, 2 en 4 4 Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der onze schreden richten, geef ons moed; 't is ons goed U te zien, Getrouwe, uw hoog rijk te aanschouwen.

32 Zegen daarna gezang 416 uit het Liedboek 2013

33 Liedboek 416

34 Liedboek 416

35 Liedboek 416

36 Liedboek 416

37 Er is nu koffie en gelegenheid tot het schudden van handen en het uitspreken van goede wensen.


Download ppt "01-01-2015 Nieuwjaar morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google