De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KLEINE IMPRESSIE VAN EEN GROTE DAG als je op bovenstaande link klikt zie je een filmpje over onze personeelsdag van maart 2014 in ´s-Heerenberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KLEINE IMPRESSIE VAN EEN GROTE DAG als je op bovenstaande link klikt zie je een filmpje over onze personeelsdag van maart 2014 in ´s-Heerenberg."— Transcript van de presentatie:

1 KLEINE IMPRESSIE VAN EEN GROTE DAG als je op bovenstaande link klikt zie je een filmpje over onze personeelsdag van maart 2014 in ´s-Heerenberg.

2 De Toekomst Meester

3 AGENDA Nieuwe cao PO Strategische Personeelsplanning (SPP)
Competenties Passend onderwijs ICT-geletterdheid Bestuursakkoord PAUZE Strategisch beleid SPO De Liemers Overige onderwerpen

4 1. cao PO Onderhandelaarsakkoord CAO-PO tot en met Loonparagraaf Professionalisering Werkdruk Duurzame inzetbaarheid (per 1 oktober 2014!) Medezeggenschap Overige onderwerpen

5 a) Loonparagraaf De lonen worden met ingang van 1 september structureel verhoogd met 1,2%. Deze loonsverhoging werkt op de gebruikelijke wijze door in pensioenen en uitkeringen. Bij de salarisbetaling in november is deze mutatie verwerkt.

6 B) Professionalisering
Startende leerkracht – startbekwaam bijzonder budget van 40 uur per jaar – coaching / t/m LA3 Van startbekwaam naar basisbekwaam Basisbekwaam? persoonlijk ontwikkelingsplan / t/m LA7 Van basisbekwaam tot vakbekwaam Vanaf LA7 t/m LA15 Definities en rol PMR afspraken gemaakt over het beleid begeleiding (startende) leerkrachten. Instemmingsrecht. Scholingsfaciliteiten 2 klokuur per werkweek – 80 uur per jaar € 500 per FTE op schoolniveau

7 INVULLING LA 1-3 LA 4-7 LA 8-15 Vakbekwaam Basisbekwaam Startbekwaam
IJkmoment BG Professionalisering 80 uur

8 WERKDRUK?? Klik op de cartoon voor een filmpje

9 C) Werkdruk (1) Jaartaak/werkweek
De maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur. 40-urige werkweek. WTF 1,0 / 0,9 / 0,8 etc. Pauze: half uur of 2 x 15 minuten Minimale betrekkingsomvang 8 uur (0,2 FTE). Afspraken over de tijd voor lesuren (of lesgebonden en/of behandeltaken) - 930? voor- en nawerk (in het overlegmodel: de opslagfactor) %; professionalisering – 80 uur per jaar (i.p.v. 166) overige taken – taakbeleid

10 Werkdruk (2) Vakantieverlof
Vakantieverlof: bij een 40-urige werkweek 428 klokuren (inclusief feestdagen) Overwerk Compensatie in dezelfde periode tussen twee schoolvakanties. Voorbeeld: week 1: 45 uur / week 2: 35 uur. Formatie Bestuursformatieplan, instemming PGMR Verhouding aantal leerlingen en leraren per school (brinnummer) verantwoord.

11 CONSEQUENTIES vakantie NORMJAARTAAK 1659 / 39,22 = 42 uur en 15 minuten per week  vakantie JAARTAAK 1659 / 40 uur = 41, 5 week per jaar Geen adv c.q. compensatieverlof meer Wel overwerkregeling: tijd voor tijd Minder strikte scheiding les- en niet-lestaken: 940 uur per jaar kan ook!

12 WERKTIJDFACTOR ma di wo do vr CV WTF oud 0,2318 0,1580 1,0852 WTF nw 0,2 1,0000 saldo 0,0318 -0,0420 0,0852 OPTIE 1 8,5 6 40 OPTIE 2 8 Maar: als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg!

13 D) Duurzame inzetbaarheid
Exit Bapo / wel overgangsregeling Nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid Voor iedereen: 40 uur (naar rato WTF) Startende leraren: 40 uur extra (naar rato) Voor 57-plussers: 130 uur per jaar (naar rato). 50% eigen bijdrage (was 35%) indien verlof wordt opgenomen 0% eigen bijdrage indien schooltaken. Regeling bedoeld voor: Peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden

14 IN DE PRAKTIJK LA 1/3 LA 4/7 LA 8/15 > 57 jaar Startbudget (1) 40
Professionalisering 80 Duurzame inzetbaarheid (2) Seniorenbudget 130 (3) TOTAAL 160 120 250 (1) Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk (2) Peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden (3) óf (2) óf verlof met 50% eigen bijdrage

15 E) Medezeggenschap / OPR
Personeelsleden die zitting hebben in de ondersteuningsplanraad (OPR) hebben recht op 60 klokuren per jaar. Aan de faciliteiten voor de voorzitter van de MR worden, indien dit een werknemer is, 20 klokuren toegevoegd. Indien de voorzitter een ouder is, worden de 20 uur toegekend aan de secretaris indien deze een werknemer is.

16 F) Overige onderwerpen
Functiewaardering Leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken worden voor het eind van de looptijd van de cao beschreven en gewaardeerd met FUWA-PO. In de cao zal een voorbeeldfunctie worden opgenomen van onderwijsassistent met medische taken. Schoolleidersregister De herregistratie-eisen voor het schoolleidersregister, zoals opgesteld door het bestuur van het schoolleidersregister, worden opgenomen in de cao.

17 STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

18 SPP DE TOEKOMST MEESTER DE BASIS OP ORDE

19 Invoering passend onderwijs 44 Talentonwikkeling bij kinderen 34
Vraag 1 Welke nieuwe ontwikkelingen zie ik als belangrijkste trends voor toekomstig onderwijs? Meer en meer invloed van technologie, ict, tablets, digitale werkomgeving 112 Invoering passend onderwijs 44 Talentonwikkeling bij kinderen 34 Meer zelfstandigheid/zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid bij kinderen 22 Meer visuele hulpmiddelen (audio, film, 3d) 16 Individuele leerlijnen, meer diversiteit in de groepen 14 Onderwijsbehoefte kinderen loopt steeds verder uiteen/ kinderen komen ‘anders’ opgevoed binnen Meer externe middelen en organisaties inzetten bij het onderwijs /samenwerking andere specialisten Thinking 4 learning 8 Vaker in kleinere groepen werken Meer bezig met voelen/onderzoeken/praktijkgericht ontdekken bij kinderen 6 Meer plusleerlingen Meervoudige intelligenties Leerkracht meer aan de zijlijn, meer op het proces, minder op kennis Flexibiliteit 4 Talentontwikkeling leerkracht Difuus worden van kennis. Wat is de waarheid en kinderen hierbij begeleiden Flipping classrooms Minder klassikaal 2 Meer ondersteuners nodig

20 Kennis nieuwe technologieën, ict, media (bijblijven) 58
Vraag 2 Ik zie de volgende belangrijke nieuwe kennis/vaardigheden in mijn meesterschap……? Kennis nieuwe technologieën, ict, media (bijblijven) 58 Steeds blijven leren en ontwikkelen/ openstaan voor ontwikkeling 50 Meer kennis over hoe kinderen leren (leren leren) 32 Zicht houden op de leerlijnen 26 Meer flexibiliteit 18 Vaardigheden leren om meer te werken volgens procesbegeleiding dan kennisoverdracht 16 Omgaan met grotere diversiteit aan onderwijsbehoeften Meer kennis individuele talentontwikkeling nodig 14 Leren analyseren van het maatwerk binnen de groep en hoe hiermee omgaan (groepsplannen) 10 Coach/inspirator zijn Leren van elkaar 8 Meer van mezelf laten zien en horen 6 Leerlingen leren kritisch te kijken Meer reflectie op eigen werk 2 Meer keuzes maken, waar besteed ik tijd aan, prioriteiten stellen Niet teveel opgaan in de dagelijkse routine Meer kennis en ervaringen delen met collega’s ( en elkaar aanvullen) Veel ervaringen opdoen (Leren door doen, uitproberen) Leren loslaten Veel zaken uitproberen

21 Ik heb …… nodig om me te ontwikkelen tot die toekomstige “meester”.
Vraag 3 Ik heb …… nodig om me te ontwikkelen tot die toekomstige “meester”. Scholing/studie/cursus 62 Tijd voor ontwikkeling/rust 50 Inspirerende mensen (inspirators), leiders 32 Elkaars kwaliteiten benutten (collega’s), op elkaars scholen kijken, elkaar helpen 20 Praktijkervaring, gewoon doen 16 Veilige omgeving om mij te ontwikkelen en aan te geven waarbij ik hulp nodig heb/fijne werksfeer/draagvlak Meer hulp in de klas 14 Flexibiliteit 12 Oefentijd (tijd om nieuwe dingen eigen te maken) 10 Geld. Geen bezuinigingen, maar investeringen Begeleiding en kennis van ervaren “meesters” (in groepsplannen) 8 Tijd voor mijn groep Professionele ruimte krijgen om hun opdracht uit te voeren / vrijheid / vertrouwen krijgen Plezier 6 Leren keuzes maken en loslaten/durven loslaten (protocollen, methodes) Meer eigen inbreng en creativiteit / drive om te blijven leren Minder inspectie Uitdaging Kleinere groepen Meer kennis en ervaring opdoen met groepsplannen 4 Andere methodes aangereikt krijgen (ook voor ict) Vaste baan en klas, continuïteit Minder protocollen en vaste afspraken en vaste methodes 2 Goede communicatieve eigenschappen Wifi Lef

22 SPP

23 Professionals met Passie
Competenties

24 COMPETENTIES DE BASIS OP ORDE Interpersoonlijk Pedagogisch Didactisch
Organisatorisch Collega’s Omgeving Reflectie DE TOEKOMST MEESTER 8) Passend onderwijs 9) Leren&lesgeven met ICT

25 Passend Onderwijs GEDRAG
Ik ben me bewust van verschillen tussen jongens en meisjes Ik verdiep me, heb kennis van en weet om te gaan met kinderen die belast zijn met stoornissen als ADHD, ASS, ADD, ODD, DCD e.a. Ik werk vanuit groepsoverzichten en groepsplannen Ik zorg voor positieve groepsvorming en zorg ervoor dat de leerlingen verantwoordelijk zijn voor groepsgedrag en eigen gedrag. Ik kan professioneel en effectief communiceren en maak hierbij gebruik van verschillende gesprekstechnieken. Ook baken ik grenzen duidelijk af.

26 ORGANISATIE Ik ben in staat de juiste prioriteiten te stellen en ik ga efficiënt om met de beschikbare tijd. Ik heb kennis van hulpmiddelen en materialen voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Directie en intern begeleiders geven in heldere kaders aan wat er van leerkrachten verwacht wordt.

27 Leren en lesgeven met ICT
‘Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leerwerkomgeving’ (HAN Ixperium) Ik beschik over de digitale basisvaardigheden om ict in het onderwijs effectief in te zetten in lessituaties én in de onderwijsorganisatie en om me nieuwe ict toepassingen snel eigen te maken. Ik ben in staat online effectief informatie te zoeken en te vinden, de betrouwbaarheid van deze informatie te beoordelen, diverse online informatiebronnen te benutten, informatie van diverse bronnen met elkaar te vergelijken en de gevonden informatie te synthetiseren. Ik ben me bewust van de medialisering van de samenleving en ik begrijp hoe media gemaakt worden en zie hoe media de werkelijkheid kleuren. Ik ben me bewust van de mogelijkheden en risico’s van internet en sociale media en ga hier actief en kritisch mee om voor mijn eigen professionele ontwikkeling.

28 Ik maak leerlingen bewust van de mogelijkheden en risico’s van internet en sociale media en begeleid ze in het opdoen van kennis en vaardigheden om op een weloverwogen manier gebruik te maken van internet en sociale media. Ik maak in onderwijssituaties weloverwogen gebruik van ict gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. Ik doe hierbij recht aan verschillen tussen leerlingen en maakt mijn keuzes inzichtelijk. Ik geef les met ict en experimenteer met ict in de klas. Ik kan leerarrangementen met ict ontwerpen. Ik reflecteer op en onderzoek het lesgeven met ict en kan leerprocessen en –opbrengsten evalueren met behulp van ict. Ik leer en werk samen met collega’s in het gebruik van ict en ik participeer in online sociale netwerken. Ik ben innovatief in het gebruik van ict

29 LEERLIJN ICT

30 Professionalisering ONTWIKKELMODEL OP BASIS VAN POP-GESPREKKEN:
Passend onderwijs: workshops, cursussen Leren en lesgeven met ICT: samen met de HAN Pabo Communicatie op basis van DISC, Geweldloze communicatie, Covey

31 BESTUURSAKKOORD 2014

32 DE SCHOOL VAN 2020 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering Professionele scholen Doorgaande ontwikkellijnen

33 1) TALENTONTWIKKELNIG 1.1 Doorbraakproject digitalisering 1.2 Talentontwikkeling voor elk kind (m.n. aan de ‘bovenkant’) 1.3 Brede vorming voor alle leerlingen (incl. techniekonderwijs en cultuureducatie) 1.4 Een toekomstgericht onderwijsaanbod

34 2) Duurzame onderwijsverbetering
2.1 Verbeterpotentieel van de scholen (cyclus kwaliteitszorg, goed personeelsbeleid e.a.) 2.2 Sectorbrede verbeteraanpak (lerende netwerken e.d.) 2.3 Goed bestuur (permanente professionalisering van het bestuur). Invoering CvB-RvT model 2.4 Sturingsinformatie en transparantie (Vensters PO e.d.)

35 3) Professionele scholen
3.1 Versterken (complexe) didactische vaardigheden. Planmatige begeleiding jonge leerkrachten. Lerarenregister. 3.2 Kennis en onderzoek. Aannemen van leerkrachten met onderzoekende vaardigheden. (Academische) opleidingsscholen. 3.3 Breed samengestelde schoolteams > 30% WO Bsc of Master (HBO of WO) 3.4 Versterking kwaliteit schoolleiders. Schoolleidersregister. 3.5 Deskundigheidsbevordering. Met name: ICT, cultuureducatie, bewegingsonderwijs, coaching starters, differentiatievaardigheden.

36 4) Doorgaande ontwikkellijnen
4.1 Verbinding school en omgeving. Voorschool-PO. Eén kwaliteitskader 0 – 12 jaar. 4.2 Gezonde kinderen die meer bewegen. Liefst 3 uur gym per week (!). Vakleerkrachten gym. 4.3 Doorgaande leerlijn PO-VO Ontvlechting SO/VSO

37 STRATEGISCH BELEID Kortom: voldoende input voor ons nieuwe SBP SPO DE LIEMERS ONTDEKT, ONTMOET, ONTWIKKELT

38 AMBITIES SPO De Liemers onderscheidt de volgende 8 kritische succesfactoren: SPO De Liemers is een toekomstgerichte organisatie SPO De Liemers realiseert kwalitatief hoogwaardig onderwijs SPO De Liemers heeft tevreden ouders en leerlingen SPO De Liemers is een professionele werkgever Werknemers van SPO De Liemers zijn professionals met passie SPO De Liemers realiseert passende huisvesting SPO De Liemers zorgt voor financiële continuïteit SPO De Liemers is een constructieve partner in de regio

39 UITNODIGING In groepen van maximaal 6 personen de indicatoren becommentariëren, aan te vullen, te verbeteren etc.

40

41 TERUGKOPPELING SBP

42 AMBITIES SPO De Liemers onderscheidt de volgende 8 kritische succesfactoren: SPO De Liemers is een toekomstgerichte organisatie SPO De Liemers realiseert kwalitatief hoogwaardig onderwijs SPO De Liemers heeft tevreden ouders en leerlingen SPO De Liemers is een professionele werkgever Werknemers van SPO De Liemers zijn professionals met passie SPO De Liemers realiseert passende huisvesting SPO De Liemers zorgt voor financiële continuïteit SPO De Liemers is een constructieve partner in de regio

43 1 toekomstgericht Prestatie-indicatoren (PI) Norm Schaalgrootte
Alle scholen hebben een omvang van minimaal 4 groepen Brede schoolontwikkeling Alle scholen hebben een verregaande samenwerkingsvorm met een kinderopvangorganisatie en buitenschoolse opvang gerealiseerd; uitmondend in een brede school, een integraal kindcentrum of educatief centrum. Sturingsinformatie en transparantie Alle scholen verantwoorden hun beleid m.b.v. professionele instrumenten waaronder Schoolvensters PO. Schooltijden Alle scholen verzorgen 940 klokuren per leerjaar. Integrale kindcentra Alle scholen zijn (of hebben kenmerken van) integrale kindcentra, die bij voorkeur worden aangestuurd door een integrale vestigingsmanager (doelgroep 0 – 12). 5-gelijke-dagenmodel Alle scholen werken volgens het 5-gelijke dagenmodel.

44 2 Kwalitatief hoogwaardig
Prestatie-indicatoren (PI) Norm Oordeel inspectie Alle scholen van de stichting hebben een basisarrangement toegewezen gekregen van de inspectie Schooladvies VO 90% van de schooladviezen naar het VO blijkt in de praktijk juist te zijn. Techniek Alle scholen baseren hun visie op techniekonderwijs op het bestuursakkoord en op het Techniekpact Achterhoek en De Liemers. Elke school heeft een techniekcoördinator. Cultuureducatie In alle scholen zijn verbindingen met organisaties met cultuureducatie. Elke school heeft een intern cultuurcoördinator. Sport en bewegen Er ligt een visiestuk over sport en bewegen binnen onze scholen. Elke school heeft een coördinator sport en bewegen. Meerbegaafdheid Alle scholen realiseren een doorgaande leerlijn voor de hoogintelligente (IQ) leerlingen van groep 1 t/m 8. Opleidingsschool Alle scholen van de stichting zijn opleidingsschool (Iselinge) c.q. partnerschool (HAN) Academische opleidingsschool Minimaal 1 school is academische opleidingsschool Engelse taal De helft van de scholen van de stichting heeft Engels opgenomen in het curriculum vanaf groep 1

45 3 TEVREDEN OUDERS EN LLN Prestatie-indicatoren Norm Oudertevredenheid
De gemiddelde ouderscore is op alle scholen minimaal 2.0 op de driepuntschaal (norm ParnasSys). Leerlingtevredenheid De gemiddelde leerlingscore is op alle scholen minimaal 2.0 op de driepuntschaal (norm ParnasSys) Marktaandeel Op alle scholen blijft het deelnamepercentage van leerlingen binnen het voedingsgebied minimaal gelijk Tussentijdse doorstroom Het percentage zittenblijvers bedraagt niet meer dan 2%

46 4 professionele werkgever
Prestatie-indicatoren (PI) Norm Kwaliteitszorg Een planmatige cyclus van kwaliteitszorg op basis van zelfevaluatie is stichtingsbreed gerealiseerd Gesprekkencyclus Op alle scholen van de stichting zijn de gesprekken conform de gesprekkencyclus gevoerd en in ParnasSys vastgelegd. Ziekteverzuim Op alle scholen ligt het ziekteverzuimpercentage maximaal op het landelijk gemiddelde. Medewerkerstevredenheid Op alle scholen geven de medewerkers hun school gemiddeld minimaal een 2.0 score op de driepuntschaal (norm ParnasSys). Code goed bestuur Er is een nascholingsplan voor zowel college van bestuur als voor de raad van toezicht

47 5 professionals met passie
Prestatie-indicatoren (PI) Norm Beroepsregister directeuren Alle directeuren voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidseisen en zijn geregistreerd in het beroepsregister. Beroepsregister leerkrachten LB Alle leerkrachten LB onderhouden hun bekwaamheden systematisch en zijn geregistreerd in het beroepsregister. Scholingsbeleid Minimaal de door het ministerie beschikbaar gestelde baten worden besteed aan scholing en begeleiding medewerkers. Beroepsregister leerkrachten LA Alle leerkrachten LA onderhouden hun bekwaamheden systematisch en zijn geregistreerd in het beroepsregister. Lerende netwerken De stichting faciliteert initiatief om te komen tot lerende netwerken (deskundigen c.q. specialisten). Digitaal bekwaamheidsdossier Alle leerkrachten beschikken over een actueel digitaal bekwaamheidsdossier Vakbekwaamheid 80% van alle leerkrachten beheerst de differentiatievaardigheden Scholingsbeleid HBO+ 23% van de medewerkers (OP) is in het bezit van een (educatieve) HBO- master, WO – master of WO Bachelor. Scholingsbeleid ICT Alle medewerkers voldoen aan de competenties die samenhangen met de competentie Leren en lesgeven met ICT. Scholingsbeleid Passend onderwijs Alle leerkrachten voldoen aan de competenties die samenhangen met passend onderwijs

48 6 passende huisvesting Prestatie-indicatoren (PI) Norm
Toekomstplan scholen Voor alle scholen die onder de opheffingsnorm (dreigen te) komen, wordt een toekomstplan opgesteld in nauwe samenwerking met de MR’s van desbetreffende scholen. Huisvesting De huisvestingslasten bedragen maximaal 8% van de begroting Stabiliteit Er zijn geen scholen onder de opheffingsnorm Nieuwbouw Er ligt een plan voor de nieuwbouw van De Wissel en De Tamboerijn

49 7 financiële continuïteit
Prestatie-indicatoren (PI) Norm Exploitatie De exploitatie van de school blijft binnen de vastgestelde begroting Exploitatie meerjarenbegroting Het voortschrijdend exploitatieresultaat van de school over de laatste 4 kalenderjaren is minimaal € 0,- Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor bedraagt minimaal 25% Liquiditeit (current ratio) De liquiditeit van de stichting bedraagt minimaal 1,0 Solvabiliteit De solvabiliteit is minimaal 40% Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bedraagt minimaal 10% en maximaal 20%

50 8 constructieve partner
Prestatie-indicatoren (PI) Norm Contacten VVE Er is een warme overdracht van voorschool en vroegschool Contacten gemeente en aanverwante organisaties Met de gemeenten in ons voedingsgebied is een professionele en transparante relatie. Contacten kinder- en peuteropvang De stichting zoekt partnerschap met een zeer beperkt aantal aanbieders van BSO, dagopvang en peuteropvang. Contacten voortgezet onderwijs De school neemt actief deel aan een warme overdracht van het PO naar het VO. Contacten SWV / scholen Binnen het SWV is er meerdere keren per jaar inhoudelijk overleg met de andere scholen Tienercollege Minimaal een van de scholen van de stichting participeert in een samenwerkingsverband met het VO om te komen tot de realisatie van een Tienercollege (PO 7-8 en VO 1-2)

51


Download ppt "KLEINE IMPRESSIE VAN EEN GROTE DAG als je op bovenstaande link klikt zie je een filmpje over onze personeelsdag van maart 2014 in ´s-Heerenberg."

Verwante presentaties


Ads door Google