De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Plan van Aanpak NBA audit alert 32 GGZ

3 Partijen Geschreven met:
VWS, NZa (afdeling beleid en afdeling toezicht & handhaving), ZN (+enkele leden), 4 grote accountantskantoren, Zorginstituut Nederland, GGZ Nederland (Vz cie F&B en GGZ Centraal, Antes, GGZ Delfland, GGZ Noord Holland Noord, Lentis en Parnassia). Onafhankelijk voorzitter tot 24/9/2014: Paul Baks Daarna onder voorzitterschap van VWS

4 Bestuurlijk lijn GGZ Nederland
Focus op de toekomst Normverduidelijking: hoofdbehandelaarschap, verwijzing & verwijsregistratie) per jaarlaag Belang van verduidelijken om de administratieve afspraken van verantwoording en de facturatie te verduidelijken Oude jaren beoordelen op publieke regelgeving van die jaren / splitsing in jaarlagen Oplossingsrichtingen moeten ook voor huidige- en komende transities kunnen gelden Alle partijen meenemen (ook banken)

5 Tijdlijn deponering De sector heeft wél opnieuw uitstel van de minister van VWS gekregen tot 15/12/2014. Uiterlijk op 15 december deponeren van de jaarrekening 2013, dan wel individueel uitstel van deponering aanvragen. Vanaf bericht aan TK / ondertekening PvA: zelfonderzoek op basis ‘plan van aanpak’ over 2013 ivm jaarrekening 2014, zodat de jaarrekening 2014 wel gedeponeerd kan worden met een goedkeurende verklaring De accountants is gevraagd een toelichtende paragraaf aan te leveren zodat deze gebruikt kan worden als standaard tekst in de controleverklaring of voor in de jaarrekening

6 Thema’s Verhouding tussen publieke en private normstelling (H3)
Verwijzing & verwijsregistratie (H4) Hoofdbehandelaarschap (H5) Tijdlijnen controles en zelfonderzoek (H6)

7 PUBLIEKE EN PRIVATE NORMSTELLING (1)

8 PUBLIEKE EN PRIVATE NORMSTELLING (1a)

9 Verwijsregistratie en Hoofdbehandelaarschap
Indeling:

10 Verwijsregistratie – Beroep (1)
ONDERWERP 2015 2014 2013 2012 VERWIJSREGISTRATIE – Beroep verwijzer Publieke norm -ZVW: huisarts en medisch specialist. -NZa toetst aan wet- en regelgeving (niet contractafspraken) Afspraken Erkend verwijzers - Huisarts - Medisch specialist - Straatdokter - Tot : schoolarts (=arts voor jeugdgezondheidszorg) - Tot : BJZ Erkende verwijzers: -WMG-overeenkomst (+addenda) -Redelijkheid en billijkheid normen 2014 i.r.t. eerdere jaren

11 Verwijsregistratie - Beroep (1a)

12 Verwijsregistratie – Beroep (1b)

13 Verwijsregistratie–tijdigheid/vorm (1)
ONDERWERP 2015 2014 2013 2012 VERWIJSREGISTRATIE – Tijdigheid en vorm verwijzing NZa-circulaire -NZa: op zorginhoudelijke grond kan verwijsbrief > startdatum DBC Afspraken Hoofdnorm: schriftelijk en datum verwijsbrief < startdatum DBC Uitzonderingen: -spoedzorg (geen crisis) -(ambulante) crisis DBC -gedwongen opname/behandeling -patiënt komt uit justitieel traject -wijziging primaire DBC-hoofdgroep Let op! aantoonbaar in patiëntdossier en melding huisarts Geen voorwaarden in WMG-overeenkomst Verzekeraars: redelijkheid en billijkheid Let op! aannemelijk vanuit patiëntdossier

14 Verwijsregistratie–tijdigheid/vorm (1a)

15 Verwijsregistratie–tijdigheid/vorm (1b)

16 Verwijsregistratie–geldigheidsduur (1)
ONDERWERP 2015 2014 2013 2012 VERWIJSREGISTRATIE – Geldigheidsduur verwijzing Vóór aanvang behandeling Geen publieke norm Afspraak: 9 maanden (evt. Private afspraken) Na aanvang behandeling Geen pubieke norm Komende periode: onderzoeken uniforme afspraken

17 Verwijsregistratie–geldigheidsduur (1a)

18 Verwijsregistratie–geldigheidsduur (1b)

19 Verwijsregistratie–inhoud (1)
ONDERWERP 2015 2014 VERWIJSREGISTRATIE – Inhoud verwijzing (bGGZ/sGGZ – stoornis) Publieke norm Geen publieke norm NZa Na aanvang behandeling Loop 2015: bezien of nadere afspraken mogelijk Verwijzer verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit verwijzing GGZ aanbieders inspanningsverplichting jegens huisarts omtrent inhoud verwijzing Verzekeraars zullen GGZ verwijzingen niet louter afkeuren Attentie i.g.v. specifieke afspraken in overeenkomst 2014 Verzekeraars hebben en houden mogelijkheid kosten GGZ te beheersen

20 Verwijsregistratie–inhoud (1a)

21 Verwijsregistratie–inhoud (1b)

22 Hoofdbehandelaarschap - beroep (1)
ONDERWERP 2015 2014 2013 2012 HOOFDBEHANDELAARSCHAP – Beroep hoofdbehandelaar NZa-circulaire Idem 2014 2014: 11 beroepen Afspraken tussen verzekeraar-aanbieder mits passend binnen publieke regels BIG-register en bevoegd en bekwaam Directe tijd norm vanaf 2013 Geen normen NZa Spelregels 2012: BIG-register en bevoegd en bekwaam Indirecte norm Afspraak Contract Vanaf 2016: veldnorm Commissie Meurs Contract (overleg met zv’aar als problemen) WMG 2013 Individuele coulance-regelingen Redelijkheid en billijkheid indien normen 2014 > WMG 2013 WMG 2012 Redelijkheid en billijkheid indien normen 2014 > WMG 2012

23 Hoofdbehandelaarschap - beroep (1a)

24 Hoofdbehandelaarschap - beroep (1b)

25 Hoofdbehandelaar – directe tijd (1)
ONDERWERP 2015 2014 2013 2012 HOOFDBEHANDELAARSCHAP – Directe tijd hoofdbehandelaar in diagnostiekfase (de diagnostiekfase is niet nader gedefinieerd) Directe tijd – initiële DBC Evt. opslag op DBC prijzen (individueel) NZa-circulaire: directe tijd hoofdbehandelaar verplicht Problemen -korte DBC’s -contractafspraak gemiddelde prijs (Q * P) Komende maanden gevolgen bespreken – redelijkheid en billikheid door zv’aars Geen publieke norm directe tijd Indirecte betrokkenheid (MDO)

26 Hoofdbehandelaar – directe tijd (1a)

27 Hoofdbehandelaar – directe tijd (1b)

28 Hoofdbehandelaar – directe tijd (1c)
ONDERWERP 2015 2014 2013 2012 HOOFDBEHANDELAARSCHAP – Directe tijd en indirecte tijd HB Directe tijd vervolg DBC -NZa-circulaire: directe tijd (niet verplicht bij vervolg DBC) -Crisis-DBC zonder verblijf: directe tijd hoeft niet door HB Geen publieke norm Risico vervolg DBC in afrondende fase Facturatie: HB in vervolg DBC (declaratiestandaard staat vast) AGB-code HB uit initiële DBC overnemen in vervolg DBC (incl. (directe) tijd) N.v.t. N.v.t Directe tijd meer dan 1 HB Directe tijd 1 hoofdbehandelaar is voldoende Directe tijd bij wijziging diagnose (initieel of vervolg) Wijziging hoofdgroep – nieuwe (initiële) DBC (evt. AGB-code HB in nieuwe DBC overnemen inclusief directe tijd) Hoofdgroep blijft hetzelfde – diagnose in lopende DBC aanpassen

29 Hoofdbehandelaar – directe tijd (1d)

30 H5 HOOFDBEHANDELAARSCHAP

31 controles en zelfonderzoek

32 Processtappen en tijdplanning afronding oude jaren cGGZ (H6)
Eind 2014 en begin 2014 uitvoeren zelfonderzoek naar de omzet over schadelastjaar 2013 (cf. instructie bijlage 5) Zelfonderzoek cf. normen in PvA Tijdplanning rekening houdend met: indieningstermijnen jaarrekening (zorginstellingen) verantwoordingen t.b.v. opbrengstverrekening (zorginstellingen) risicoverevening in juiste schadelastjaar (zorgverzekeraars)

33 Controles in relatie tot het zelfonderzoek 2013
Het zelfonderzoek komt niet in de plaats van controles door zorgverzekeraars Zorgverzekeraars tonen bereidheid (redelijkheid en billijkheid) om te steunen op het zelfonderzoek van de zorginstelling in relatie tot hun bevindingen n.a.v. de eigen controles  Zorgverzekeraars laten vóór 13 december 2014 per gecontracteerde instelling weten: Welke controles zij al uitvoeren Welke controles ze voornemens zijn nog uit te voeren Vóór 31 maart 2015 laten zorgverzekeraars een dan actuele stand weten van lopende en evt. nog uit te voeren controles 2013 Zorgverzekeraars behouden het recht voor extra controles te doen n.a.v. gepast gebruik (puntenwolk) en evidente aanwijzingen (signalen)

34 Uitkomsten controles Onderscheid in controles tussen aspecten:
publieke regelgeving, en private contractafspraken met de verzekeraars (t/m 2013 in representatie) Indien niet wordt voldaan aan letter en geest van de publieke regelgeving dan is een declaratie onrechtmatig -> corrigeren op niveau individuele declaratie Indien niet wordt voldaan aan één of meerdere elementen van de contractafspraken wordt over de hoogte van de correctie in redelijkheid en billijkheid door de verzekeraars en ggz-instelling overleg gepleegd. Eventuele terugvorderingen uit materiële controles worden verrekend met de totaal gedeclareerde productie (inclusief evt. overproductie t.o.v. contract).

35 Controles door instellingen verdeeld over de jaren (t/m 2012)
Geen zelfonderzoek DBC’s geopend tot en met 2012 – afrekening op de (oude) Nza-budget parameters (budget aanvaardbare kosten is reeds definitief vastgesteld) Discrepanties tussen budget en financiering (inclusief correcties t/m 1 mei 2015 t.a.v. 2012) kunnen via nacalculatie worden rechtgezet Evt. (DBC) correcties jaren 2008 t/m 2012 hebben dus geen financiële gevolgen (uitgezonderd evt. rente-effect)

36 Controles door instellingen verdeeld over de jaren (2013)
Schadelastjaar 2013 (startdatum DBC in t/m ) Wel zelfonderzoek (info over controles door zorgverzekeraars per instelling vóór en update per ) Gebudgetteerde zorgaanbieders – representerende verzekeraar O.b.v. zelfonderzoek wordt op instellingniveau afgewogen en/per verzekeraar of overleg met verzekeraar noodzakelijk is over dat schadelastjaar – gevraagd wordt dan aan accountant om rapport van bevindingen op te stellen Overleg met verzekeraar vóór eind april 2015 (voorwaarde dat verzekeraar gesprek ook wil aangaan) Deadline nacalculatie (in plaats van )

37 Controles door instellingen verdeeld over de jaren (2014)
Schadelastjaar 2014 (startdatum DBC in t/m ) Reguliere cyclus – schadelastjaar 2014 is een ‘lopend jaar’ ten aanzien van de jaarrekening 2014 (Interne) controles rekening houdend met normen PVA (Interne) controles over schadelastjaar 2014 gaan noodzakelijkerwijs niet verder dan gesloten DBC’s 2014 én de beoordeling van het OHW (laatste DBC 2014 wordt pas in 2016 gefactureerd)

38 Controles door instellingen verdeeld over de jaren (2014)
Jaarrekening 2014: Niet (goed) uitvoeren zelfonderzoek en/of geen overeenstemming met zorgverzekeraar – WAARSCHIJNLIJK VERKLARING MET BEPERKING Goed uitvoeren zelfonderzoek en met goed gevolg – WAARSCHIJNLIJK GOEDKEURENDE CONTROLEVERKLARING Verwachting is dat substantieel aantal instellingen meer tijd nodig hebben voor overleg met (een of meer) verzekeraar(s) – EVT. AANVRAGEN UITSTEL OP INDIVIDUELE BASIS Aard, omvang en achtergrond restonzekerheden toelichten in de jaarrekening (en verwijzing naar toelichtende paragraaf bij controleverklaring. Let op evt. andere (cumulerende) onzekerheden en inherende risico’s (zoals controletermijnen zorgverzekeraars, thema gepast gebruik, combinatie met andere financieringsstromen, transities, etc.). EEN EN ANDER KAN VAN INVLOED ZIJN OP DE AARD VAN DE CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

39 Tijdlijnen

40 Tijdlijn 2012

41 Tijdlijn 2013

42 Tijdlijn 2014

43 Procesafspraken 2015 (H7) a. Voorkomen van audit alerts in de toekomst – gemeente en justitie b. Nieuwe regels vooraf toetsen op haalbaarheid en werkbaarheid c. Opstellen AO/IC-protocol en versnelling declaratieproces d. Gepast gebruik e. Nadere afspraken inzake normering verwijsregistratie en hoofdbehandelaarschap: - Gebruik triagetool bij verwijzingen - De bedrijfsarts als verwijzer - Norm verwijzing in 2015 bij overgang jeugd-volwassen - Geldigheidsduur verwijzing – na aanvang ggz behandeling - Inhoud verwijzing bGGZ en gGGZ - Financiering DBC’s zonder hoofdbehandelaar met directe tijd - Patiënt wil na gedwongen behandeling de behandeling niet voortzetten terwijl dit medisch noodzakelijk is f. Tekst voor in jaarrekening en/of toelichtende verklaring accountant

44 Bijlagen bij Plan van aanpak
Bijlage 5 en 6 behoeven nog nadere uitwerking en afstemming met het accountantsprotocol van de NBA.

45 Instructie zelfonderzoek GGZ-aanbieders 2013 (1)
Hoofdstuk 6 is leidend, bijlage 5 is aanvulling Zelfonderzoek 2013 t.b.v. gecontracteerde zorgaanbieders curatieve GGZ en declaraties RZA Reikwijdte: DBC’s geopend in 2013 (en gefactureerd t/m 2014) Uitgangspunten: beoordeling verwijsregistratie en hoofdbehandelaarschap Methode: Basis: reeds uitgevoerde controles over 2013 (voorkeur voor evt. data-analyse op totale massa indien mogelijk) A.h.v. duidingen PvA aangeven welke risico’s zijn afgewenteld of verminderd - Werkzaamheden uitvoeren in afstemming met accountant.

46 Instructie zelfonderzoek GGZ-aanbieders 2013 (2)
Uitkomst zelfonderzoek DBC’s afkeur (fouten) want voldoen niet aan regelgeving NZa. DBC’s waarover onzekerheid bestaat o.b.v. regelgeving NZa (overleg met NZa over interpretatie) DBC’s waarover onzekerheid bestaat gezien afspraken met zorgverzekeraars in samenhang met afspraken uit PvA (overleg in ‘redelijkheid en billijkheid’) Materialiteit en betrouwbaarheid (95/3): met betrouwbaarheid van 95% kan worden gesteld dat er niet meer dan 3% te veel of te weinig in rekening is gebracht Verantwoording in ‘Rapportageformulier’ en per verzekeraar

47 Instructie zelfonderzoek GGZ-aanbieders 2013 (3)
Bevindingen worden toegerekend per verzekeraar: a. Controlepunten o.b.v. (uitkomsten) data-analyse b. Controlepunten niet o.b.v. data-analyse - verdeelsleutel: declaratiemassa verzekeraar X / declaratiemassa in onderzoek (totaal) Verdeling onderzochte massa over UZOVI’s gebruik zv’aar om controlepunten zelf toe te rekenen naar UZOVI’s. Indien uitkomsten uit onderzoek aanleiding geven zal instelling hierover in overleg treden met zorgverzekeraar(s). In dat geval vraagt de instelling aan de accountant een rapport van bevindingen op te maken. Verwachting: -hoofdbehandelaarschap (mogelijk) toetstbaar o.b.v. data-analyse. -verwijsregistratie (handwerk) toetsbaar o.b.v. dossiercontroles (steekproefcontroles) gehanteerd t.b.v. omzetverantwoording / jaarrekening

48 Rapportageformulier zelfonderzoek GGZ-aanbieders (1)
In bijlage 6 voorbeeldformulier opgenomen Rapportageformulier dient nader te worden uitgewerkt Ondertekening door Raad van Bestuur (naar waarheid ingevuld) Formulier dient inzicht te geven in: DBC’s afgekeurd - niet voldoen aan de regelgeving van de NZa (fouten) DBC’s waarbij onzekerheid resteert – in relatie tot regelgeving NZa (overleg met NZa over interpretatie publieke regelgeving) DBC’s waarbij onzekerheid resteert – in relatie tot afspraken met verzekeraars in samenhang met de afspraken uit het plan van aanpak (zorginstelling overlegt met zorgverzekeraar in redelijkheid en billijkheid)

49 Rapportageformulier zelfonderzoek GGZ-aanbieders (3)
Resteert er nog tijd, dan nemen we een voorbeeld door (flap)

50 Rapportageformulier (bijlage 6)

51 Rapportageformulier (bijlage 6)

52


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google