De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERPLANTOELICHTING KINDERZORG DPB Brugge - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERPLANTOELICHTING KINDERZORG DPB Brugge - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 LEERPLANTOELICHTING KINDERZORG DPB Brugge - 2014

2 2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting 3  Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen  Toelichten van leerplan  Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting 4 Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Studierichtingsprofiel Leerplandoelstellingen 20 uur Leeswijzer Inhoud leerplan Begeleidend evalueren Kalender

5 Kennismaken 5  Vragen vanuit de eerste ervaringen met het leerplan?  Per vraag een post-itje!

6 Historiek 6  Vorig leerplan KZ dateert oorspronkelijk van 2002 en werd bijgewerkt in 2005  In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv  In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh  In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren

7 Waarom vernieuwen? 7  Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld …  Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen!  Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

8 VISIE OP LEREN

9 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven) 9 En de consequenties voor het onderwijzen  Belang van het brein  Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’  Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect  Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

10 10 Wiliam Glaser

11 Competentieontwikkelend leren 11 (verbond) COMPETENTIE= samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) ONTWIKKELEN = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

12 Groeilijn 2 de graad – KZ 12

13 Gevolgen van vernieuwingen 13  Leerplannen volgen elkaar direct op  Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen …  Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren  Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden!  Handelen centraal stellen!

14 Niet vergeten 14  De leraar doet ertoe! Of juister gezegd: kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen …  Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd  Kwaliteit vraagt tijd

15 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid 15  Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling)  Groeien

16 VISIE OP BEGELEIDING DPB Brugge - 2014

17 Visie op begeleiding = inspirerend 17  Onder woorden brengen?  = marinade, niet een saus

18 Waar vind je wat terug? 18  Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, www.vvkso.bewww.vvkso.be  Leerlijnen, http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be  Exceldocument, www.dpbbrugge.be, site begeleiders personenzorgwww.dpbbrugge.be

19 STUDIERICHTINGSPROFIEL DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

20 Studierichtingsprofiel: situering 20 De leerling leert:  kinderen begeleiden  nadruk op: aandacht voor welbevinden en betrokkenheid stimuleren van ontwikkeling zorg dragen voor het menselijk functioneren van het kind interactie met ouders of opvoedingsverantwoordelijken, buurt en externen

21 Studierichtingsprofiel 21 De leerling leert:  begeleiden als deel van bredere vorming / ontwikkeling  begeleiden is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie  functioneren als lid van een team binnen een organisatie  begeleiden in diverse complexe opvangsituaties

22 Studierichtingsprofiel: beginsituatie 22 De leerling:  dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden  verzorging is logische onderbouw: leerlingen leerden zorg dragen voor indirecte zorg en voor het menselijk functioneren van gebruikers (waaronder kinderen) vanuit een totaalvisie  zij-instromers: lln. moeten zich verdiepen in leerstof 3 de graad

23 Studierichtingsprofiel: wat na KZ ? 23  Werken als kinderbegeleider  Mogelijkheden tot verder studeren

24 Studierichtingsprofiel 24  Competentie:  als kinderbegeleider, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie (C1)

25 Studierichtingsprofiel 25  Algemene doelstellingen (7 AD’s) Binnen een welomschreven opdracht:  kwaliteitsbewust handelen (AD1)  mondeling en schriftelijk communiceren (AD2)  in een organisatie, in team werken (AD3)  zorg dragen voor gezondheid en welzijn (AD4)

26 Studierichtingsprofiel 26  (ped)agogisch handelen (AD5)  indirecte zorg verlenen (AD6)  oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren (AD7)

27 Studierichtingsprofiel: context 27  Doelgroep  Kinderen van 0 tot 12 jaar (met uitzondering van pasgeborenen)  Met aandacht voor specifieke doelgroepen: worden in leerplan (AD ’s) benoemd: kinderen uit kwetsbare gezinnen kinderen met een specifieke behoefte of beperking

28 Studierichtingsprofiel: context 28  Complexe situaties 1 Opvangsituatie waarbinnen leerling werkt 2 Aard van opdrachten/handelingen die leerling uitvoert 3 Mate van verantwoordelijkheid die leerling draagt

29 Studierichtingsprofiel: context 29 1 Opvangsituaties  Wordt bepaald door de noodzaak om bij het begeleiden: In dialoog met ouders te treden In dialoog met het team te treden In te spelen op de individualiteit van elk kind In te spelen op en in dialoog te treden met de buurt en externen In te spelen op het eigene van de setting

30 Studierichtingsprofiel: context 30 2 Opdrachten /handelingen  Meervoudig van aard  Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) kinddossier/richtlijn/protocol, dat – indien nodig – wordt afgestemd op specifieke situaties of kinderen  Op basis van een (zelf opgemaakt) werkplan (vanuit observaties, overleg ouders,…) i.v.m. begeleidingsvragen binnen bevoegdheid)

31 Studierichtingsprofiel: context 31  Waarbij de begeleiding wordt afgestemd op het kind, zijn sociaal netwerk en op de situatie (belang van transfer!)  Waarbij men rekening houdt met kinder- en ouderparticipatie  In team in een organisatie

32 Studierichtingsprofiel: context 32 3 Mate van verantwoordelijkheid  Werkt onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke: signaleert veranderingen/tekens bij het kind en meldt deze aan de ouders/ leidinggevende en het team weet wanneer hij hulp moet inroepen en vraagt om hulp rapporteert aan ouders, leidinggevende, team over het kind, werkzaamheden en evaluaties

33 Studierichtingsprofiel 33  Bij het uitwerken van de competentie en AD’s besteedt men aandacht aan volgende settings:  Opvang van baby’s en peuters: Groepsopvang Gezinsopvang Opvang aan huis  Buitenschoolse opvang  Specifieke settings

34 Christelijk mensbeeld 34  Waarden die er toe doen - Respect voor de medemens - Solidariteit - Zorg voor milieu en leven - Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen - Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen

35 GEÏNTEGREERD LEERPLAN DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

36 36 LeerplannummerB/S/CPedagogische vakbenaminguren/weekAdministratieve vakbenaming Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)28uren (minimum) Basisvorming12 2007/066BGodsdienst2AV Godsdienst 2007/022BLichamelijke opvoeding2AV Lichamelijke opvoeding 2014/018 BEngels2/0AV Engels BFrans0/2AV Frans 2014/034 BProject algemene vakken4/0AV Pav BNederlands0/2AV Nederlands BMaatschappelijke vorming0/2AV Mavo 2014/035 B+SExpressie2AV Expressie BBasisvorming Aan te vullen met: 1995/003ABDuitsAV Duits 2014/018 BEngelsAV Engels BFransAV Frans 2014/034 BNederlandsAV Nederlands 1995/003GBPlastische opvoedingAV Plastische opvoeding 1995/003IBWiskundeAV Wiskunde Specifiek gedeelte 2014/035 SKinderzorg16PV +TV + Stage Huishoudkunde/Opvoedkunde/Ver zorging Zie Mededeling 'Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso'. M-VVKSO-2010-021 Nieuw leerplan!

37 Geïntegreerd LP voor 22 uren 37 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en welzijn AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren AD 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen

38 Basisvademecum 38 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2 de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2 Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3 Methodisch handelen 4 Communicatieschema 5 Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6 ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7 Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8 Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9 Reflecteren - Schema reflecteren

39 Geïntegreerd LP 39  Bij uitwerking van AD’s rekening houden met de context:  streven naar evenwichtige tijdsbesteding voor toepassingen binnen verschillende settings  Doelstellingen gelden zowel voor lestijd op school als voor stage

40 Geïntegreerd LP 40  Streven naar zo groot mogelijke integratie tussen de verschillende AD’s:  In dit LP staat AD 5 centraal  AD 4 en 6 worden best in samenhang met AD 5 gerealiseerd  AD 1, 2, 3, 7 en expressie kan men als ondersteunend beschouwen

41 Geïntegreerd leerplan 41 Tijdsbesteding  Min. 10u les op school waarvan:  10% AD4  60% AD5  10% AD6  Min 10u stage  2u expressie (AV)

42 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan 42  Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie  Inventarisatie via exceldocument en samenhang via mindmaps Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

43 Integratie op verschillende niveaus 43 1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s binnen de C’s om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Voorbeeld?

44 AV Expressie 44  Binnen expressie moet men in het kader van verschillende leerplandoelstellingen ondersteunend werken. Deze doelen werden aangeduid met de letter (E)  Wenken zijn terug te vinden in servicedocument.

45 Stage 45 Stage (min. 10 lesuren per week) – Minimum 2 verschillende settings: groepsopvang en buitenschoolse opvang komen voor elke leerling minstens aan bod. – In functie van creëren van optimale leerkansen: streven naar voldoende lange stageperiodes per setting (min. 4 lesuren (per week) per stageplaats – Stage binnen verschillende settings staat in functie van bereiken van competentie – Advies: blokstages

46 Stage 46  Concreet betekent dit:  leerlingen lopen min. 4 weken stage in buitenschoolse opvang en min. 4 weken in de groepsopvang  leerlingen lopen geen stage in de materniteit  leerlingen mogen (naast buitenschoolse en groepsopvang) eventueel stage lopen: in Buitengewoon basisonderwijs (niet BuSo), (MPI’s en semi-internaten) in kleuteronderwijs in CKG

47 LEESWIJZER LEERPLAN DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

48 Leeswijzer leerplan 48  Competentie  Algemene doelstelling (context + toelichting ivm wat in derde graad aan bod kwam) Tussentitel  Leerplandoelstelling met:  onderliggende doelen (+ toelichting)  Samenhang met andere LPD

49 Doelstellingen: werkwoorden 49  Doelstellingen (AD,LPD, OD):  zijn verplicht aan te bieden en te evalueren  zijn handelingsgericht  omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V- A)  Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden  * in woordenlijst / H= herhaling / E = expressie

50 Specialisatiejaar kinderzorg 50 In het specialisatiejaar gaan lln alle aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes verdiepen, uitbreiden èn aanwenden binnen de context van dit leerplan.

51 Concretisering van leerplan 51  Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria  Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …)  Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

52 Begeleidende evaluatie 52  Coaching van de lerende  Permanent en continu (feedback en feedforward)  Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln)  Los van attest

53 Beoordelende evaluatie 53  AD 1-2-3-4-5-6-7 zowel in les als stage en in hun samenhang door team  Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria  Verschillende beoordelingsmethoden  Verschillende registratiemethoden  Gewicht verschillend per LPD / cluster  Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten

54 KALENDER DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

55 Samenkomst voor 7KZ 55  Leraren per AD -ad 2-3-4-5 -ad 4 -ad 6  Donderdag 19 maart 2015 (9-12 uur( DPB Brugge

56 Nascholing 56 Vanuit het verbond:  ICF en Gordon nascholing op vrijdag 10 oktober 2014 van 9.00-12.30 uur in Mechelen  Studiedag vanuit Kind en gezin op maandag 17 november 2014 in Brussel  Vanuit RTC: Workshop basisattitude Stimul, Basisattitude rollenspel, Dag Roger, Omgaan met …, SEL(samenwerking eerstelijnszorg) toelichting zie www.rtcwestvlaanderen.bewww.rtcwestvlaanderen.be Vanuit Pedic: zie www.pedic.be, ‘De grote peuterdag’ op donderdag 2 oktober 2014 of dinsdag 20 januari 2015www.pedic.be

57 INHOUD LEERPLAN DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

58 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 58 Visie Kinderrechten (IVRK) verduidelijken en toelichten (1.1) Functies van kinderopvang verduidelijken en toelichten (1.2) In 3 de graad: enkel exploreren van functies

59 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 59  In functie van het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met andere AD’s noodzakkelijk  Groeilijn : 2 de graad-3 de graad ‒ Mensvisie en kernelementen van kernelementen van project/missie van een zorginstelling /organisatie + implementatie ervan exploreren en aanwenden ‒ Bij de uitvoering van een opdracht respectvol, methodisch, milieubewust, veilig, ergonomisch, economisch handelen volgens de geldende richtlijnen ‒ Bij de uitvoering van een opdracht observeren, interpreteren, registreren en rapporteren ‒ Over kwaliteitsbewust handelen reflecteren

60 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 60 Bij de uitvoering van een opdracht bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang (1.3) kennismaken met kwaliteitshandboek handelen volgens visie op kwaliteitszorg en missie: linken met andere LPD AD1 ontwikkelen van eigen visie op kwaliteitsvol pedagogisch handelen en indien nodig bijsturen van visie

61 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 61  Specialisatiejaar - leerlingen leren bijdragen aan alle doelstellingen binnen de kwaliteitszorg in een voorziening volgens de geldende richtlijnen - de gebruikers stimuleren tot aspecten van kwaliteitsbewust handelen - aangeleerde K,V, A toepassen binnen beroepssituaties en afstemmen op de gebruiker en zijn situatie - respectvol handelen wordt uitgesplitst

62 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 62 Respectvol handelen  Bij de uitvoering van een opdracht Respectvol omgaan met zichzelf (1.4) Respectvol handelen afstemmen op de ander en zijn situatie (1.5) Ethisch en deontologisch handelen (1.6)

63 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 63  Bij de uitvoering van een opdracht Methodisch handelen (1.7) Afstemming op kind en situatie: handelen op basis van observaties, overleg met ouders/kinderen…. Milieubewust handelen (1.8)

64 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 64 Bij de uitvoering van een opdracht:  Veilig handelen (1.9)  Geldende richtlijnen: risicoanalyse (ongevallen voorkomen) omgaan met crisis en grensoverschrijdend (procedures) veilig slapen (AD4) wenbeleid in functie van veiligheid persoonlijke integriteit

65 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 65  Bij de uitvoering van een opdracht Ergonomisch handelen (1.10) Hygiënisch handelen (1.11) Voedselveiligheid Economisch handelen (1.12) Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren (1.13) Reflecteren (1.14) groeilijn

66 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 66  Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie: integratie met andere AD’s noodzakkelijk  Groeilijn:  2 de graad: vlot en respectvol communiceren in een 1- 1 relatie tijdens dagdagelijkse gesprekken (vooral binnen klasgroep)  3 de graad: uitbreiden communicatievaardigheden en toepassen : in functionele gesprekken met gebruikers en hun sociaal netwerk bij voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met leraren, mentoren,… bij het rapporteren aan een verantwoordelijke

67 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 67 ‒ Specialisatiejaar - complexere gesprekken - rapporteren over een kind aan ouder /opvoedingsverantwoordelijke

68 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 68 Vlot communiceren  Vlot en respectvol communiceren met een kind (2.1) Afstemmen op ontwikkeling, mogelijkheden, specifieke noden, situatie …  Communiceren met een groep kinderen (2.2)

69 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 69 Communiceren met ouders en externen (2.3) Voeren van complexere gesprekken: slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, helpende/empathische gesprekken m.b.t. moeilijkere thema’s: verdriet, verlies, zingeving Organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren (2.4) Vlot communiceren via communicatiemiddelen (2.5) (H) Reflecteren over eigen communicatie(2.6)

70 AD 3 In een organisatie, in team werken 70  Groeilijn  2 de graad: communiceren én samenwerken in de klasgroep  3 de graad: werken in een voorziening, in team (communiceren en samenwerken in eenvoudige situaties)  specialisatiejaar: samenwerken en communiceren in team, en in een voorziening (complexe situaties)

71 AD 3 In een organisatie, in team werken. 71 Werken in een voorziening  Werken in een voorziening (3.1)  Aandacht voor multidisciplinariteit  Voor diversiteit en complementariteit  Exploreren hoe er m.b.t. kinderen wordt samengewerkt met andere diensten/organisaties Communiceren in team  Vlot en respectvol communiceren in team (3.2)  Actief deelnemen aan teamoverleg en dienstoverdracht  Kindgerelateerde communicatie  Functioneringsgesprek met verantwoordelijke

72 AD 3 In een organisatie, in team werken 72 Samenwerken  Samenwerken in team (3.3)  Signaalfunctie van kinderbegeleider  Regels en afspraken  Multidisciplinariteit en complementariteit  Teamgerichtheid  Constructief omgaan met conflicten Reflecteren  Over het werken in een voorziening, in team reflecteren (3.4)

73 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 73 Gezondheidspatronen in AD 4 derde graad Groeilijn 2 de -3de graad 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting In andere AD’s komen zelfbeleving, rol en relatie, coping en stresstolerantie en waarden en levensovertuiging aan bod!

74 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 74 Per patroon in derde graa d  Betekenis / duiding van patroon  Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie)  Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie)  Veranderingen / tekens observeren en signaleren  In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden  Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning)

75 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 75 ‒ Specialisatiejaar  Verzorgend handelen staat niet los van het pedagogisch handelen! Integratie met andere AD’s, vooral AD 5 is noodzakelijk om competentie te bereiken  Verzorgend handelen = gereglementeerd volgens richtlijnen en procedures van Kind en Gezin te hanteren

76 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 76  Zorg voor pasgeborenen behoort niet tot de taak van de kinderbegeleider  Wel belangrijk om aandacht te besteden aan specifieke doelgroepen

77 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 77 Zorg dragen voor het menselijk functioneren  (Ped)agogisch handelen bij het dagelijks zorg dragen voor gezonde kinderen (4.1)  Basiszorg: herhaling 3 de graad: afstemmen op specifieke behoeften, noden en beperkingen  Bv. slaap en rust: respecteren van maatregelen veilig slapen voor kinderen jonger dan 1 jaar (= regelgeving)

78 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 78  Zorg dragen voor zieke kinderen in de opvang volgens de geldende richtlijnen (4.2) Aandacht voor:  observeren en signaleren van veranderingen en alarmsignalen  koorts, medicatie, besmettelijke ziektes

79 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 79 Eerste hulp  Noodsituaties bij baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen herkennen en adequaat optreden volgens de geldende richtlijnen (4.3)  M.i.v. levensreddend handelen (baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen)  Inoefenen volgens recente richtlijnen!  Aandacht voor A.E.D.-toestel

80 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 80 Reflecteren  Reflecteren over eigen handelen m.b.t. gezondheid en welzijn (4.4)

81 AD 5 (Ped)agogisch handelen 81 Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn 2 de graad: - exploreren verschillende fasen binnen de levensloop van de mens - participeren aan een (vrije tijds)activiteit, de doelgroep - ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop de groep begeleid wordt Bij gezonde kinderen van 2,5 -10 jaar

82 AD 5 (Ped)agogisch handelen 82 3 de graad -leren zorg dragen voor het menselijk functioneren van gezonde kinderen -leren pedagogisch handelen bij gezonde kinderen van 3 mnd – 12 jaar (focus: 3 mnd tot 3 jaar)  elementen in pedagogische relatie verduidelijken, toepassen en aanwenden (steunen, sturen, stimuleren en samenwerken)  zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen  ontwikkelingsstimulerend handelen bij zorg dragen voor menselijk functioneren

83 AD 5 (Ped)agogisch handelen 83 3 de graad – omgaan kinderen in groep exploreren – aan groepsactiviteit begeleid door begeleider participeren – een activiteit bij kleine groep ( 2 à 3 ) kinderen begeleiden – exploreren van het belang van contacten met ouders / opvoedingsverantwoordelijken/ andere personen in de kinderopvang – gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden

84 AD 5 (Ped)agogisch handelen 84 3 de graad – het omgaan met volwassenen/ouderen in een groep exploreren – aan groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen participeren – zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van volwassenen/ouderen  elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden: steunen – sturen- samenwerken  het verouderingsproces verduidelijken – gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden

85 85 ‒ Specialisatiejaar - Situaties zijn complexer – kinderen van 0 – 12 en specifieke doelgroepen - Afstemmen van begeleiding op kind en zijn situatie

86 AD 5 (Ped)agogisch handelen 86 De (ped)agogische context De actoren en beïnvloedende factoren in kaart brengen en hun betekenis verduidelijken en toelichten (5.1) Beïnvloedende factoren in de (ped)agogische context verduidelijken, toelichten en aanwenden (5.2) H + rijk aanbod, positieve sfeer en groepsklimaat, ruimte voor initiatief, doeltreffende organisatie en inlevende begeleidingsstijl

87 AD 5 (Ped)agogisch handelen 87 Stimuleren van ontwikkeling Totaalvisie Begrip ontwikkeling toelichten en aanwenden vanuit holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie (5.3) Totaalvisie en link met basisbehoeftes van kinderen Fysieke ontwikkeling De fysieke ontwikkeling van het kind verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.4) (E) Psychische ontwikkeling De cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van het kind verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.5) (E)

88 AD 5 (Ped)agogisch handelen 88 De taalontwikkeling van kinderen verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.6) (E) Sociaal-emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.7) (E) Voor belang van wenbeleid Seksuele ontwikkeling

89 AD 5 (Ped)agogisch handelen 89 Opvoedingsvragen Omgaan met dagelijkse opvoedingsvragen in de opvang van baby’s en peuters (5.8) Omgaan met dagelijkse opvoedingsvragen in de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen (5.9) Relatie met en betrekken van ouders Vragen van pedagogische ondersteuning indien nodig

90 AD 5 (Ped)agogisch handelen 90 Werken met kinderen in de voorzieningen Omgaan met groepswerking in de voorzieningen (5.10) (E) Een kindvriendelijke tijdsordening in de voorzieningen verduidelijken, toelichten en aanwenden (5.11) (E) Dagelijkse activiteiten begeleiden (5.12) (E) Spel en spelactiviteiten begeleiden (5.13) (E) Expressieve activiteiten begeleiden (5.14) (E)

91 AD 5 (Ped)agogisch handelen 91 Sociaal netwerk van het kind  Zorg dragen voor contacten met het sociaal netwerk van het kind (5.15) Ouders/opvoedingsverantwoordelijken! Ouderparticipatie Contacten met externen en met de buurt exploreren en verduidelijken (5.16) Reflecteren Reflecteren over het eigen (ped)agogisch handelen (5.17)

92 AD 6 Indirecte zorg 92 Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie integratie met de andere AD’s Groeilijn: 2 de – 3 de graad  Maaltijdzorg: bereiden van maaltijden, gerechten, dagvoeding binnen context van de dagelijkse keuken  Linnen- en interieurzorg : alle basisvaardigheden en gecombineerde opdrachten (3 de graad)  Herhaling vanuit 2 de en 3 de graad: afspraken met team 3 de graad = noodzakelijk

93 93  Specialisatiejaar  Omgaan met complexe en onverwachte situaties  Afstemming op kind, zijn situatie en de voorziening  Aandacht voor specifieke doelgroepen  Vaardiger worden in combineren van taken

94 AD 6 Indirecte zorg verlenen 94 Informeren en plannen Organiseren van de indirecte zorg in complexe zorgsituaties (6.1) Productkennis in relatie met specifieke behoeften - Weekplanning Uitvoeren Zorg dragen voor maaltijdzorg binnen de context van de kinderopvang (6.2) Zorg dragen voor interieurzorg binnen de context van de kinderopvang (6.3) Zorg dragen voor linnenzorg binnen de context van de kinderopvang(6.4) Kind betrekken bij uitvoeren van taken

95 AD 6 Indirecte zorg verlenen 95 Reflecteren  Reflecteren over het eigen handelen met betrekking tot indirecte zorg (6.5)

96 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL 96 Maatschappij Maatschappelijke tendensen en uitdagingen voor de kinderopvang verduidelijken en toelichten (7.1) Aandacht voor tendensen Aandacht voor diversiteit Actua opvolgen

97 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL 97 Organisatie kinderopvang Organisatie van de kinderopvang verduidelijken (7.2) Organisaties exploreren en verduidelijken die ouders en begeleider ondersteunen in het kader van specifieke opvangsituaties (7.3)

98 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL 98 Werken in de kinderopvang Het (wetgevend) kader verduidelijken en aanwenden waarbinnen een begeleider functioneert (7.4) De taken en functie van andere zorg- en welzijnsberoepen binnen de verschillende settings exploreren (7.5) Het belang van levenslang leren exploreren en verduidelijken (7.6) De eigen (competentie)groei in kaart brengen (7.7)


Download ppt "LEERPLANTOELICHTING KINDERZORG DPB Brugge - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google