De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting Kinderzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting Kinderzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting Kinderzorg
DPB Brugge

2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet
‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting
Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen Toelichten van leerplan Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting
Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Studierichtingsprofiel Leerplandoelstellingen 20 uur Leeswijzer Inhoud leerplan Begeleidend evalueren Kalender

5 Kennismaken Vragen vanuit de eerste ervaringen met het leerplan?
Per vraag een post-itje!

6 Historiek Vorig leerplan KZ dateert oorspronkelijk van en werd bijgewerkt in 2005 In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren

7 Waarom vernieuwen? Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

8 Visie op leren

9 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven)
En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

10 8 april 2017 Wiliam Glaser 10

11 Competentieontwikkelend leren
(verbond) COMPETENTIE= samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) ONTWIKKELEN = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

12 Groeilijn 2de graad – KZ

13 Gevolgen van vernieuwingen
Leerplannen volgen elkaar direct op Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen … Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden! Handelen centraal stellen!

14 Niet vergeten De leraar doet ertoe! Of juister gezegd: kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen … Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd Kwaliteit vraagt tijd

15 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid
Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling) Groeien

16 Visie op BEGELEIDING DPB Brugge

17 Visie op begeleiding = inspirerend
Onder woorden brengen? = marinade, niet een saus

18 Waar vind je wat terug? Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, Leerlijnen, Exceldocument, site begeleiders personenzorg

19 Studierichtingsprofiel
DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

20 Studierichtingsprofiel: situering
De leerling leert: kinderen begeleiden nadruk op: aandacht voor welbevinden en betrokkenheid stimuleren van ontwikkeling zorg dragen voor het menselijk functioneren van het kind interactie met ouders of opvoedingsverantwoordelijken, buurt en externen

21 Studierichtingsprofiel
De leerling leert: begeleiden als deel van bredere vorming / ontwikkeling begeleiden is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie functioneren als lid van een team binnen een organisatie begeleiden in diverse complexe opvangsituaties

22 Studierichtingsprofiel: beginsituatie
De leerling: dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden verzorging is logische onderbouw: leerlingen leerden zorg dragen voor indirecte zorg en voor het menselijk functioneren van gebruikers (waaronder kinderen) vanuit een totaalvisie zij-instromers: lln. moeten zich verdiepen in leerstof 3de graad

23 Studierichtingsprofiel: wat na KZ ?
Werken als kinderbegeleider Mogelijkheden tot verder studeren

24 Studierichtingsprofiel
Competentie: als kinderbegeleider, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie (C1)

25 Studierichtingsprofiel
Algemene doelstellingen (7 AD’s) Binnen een welomschreven opdracht: kwaliteitsbewust handelen (AD1) mondeling en schriftelijk communiceren (AD2) in een organisatie, in team werken (AD3) zorg dragen voor gezondheid en welzijn (AD4)

26 Studierichtingsprofiel
(ped)agogisch handelen (AD5) indirecte zorg verlenen (AD6) oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren (AD7)

27 Studierichtingsprofiel: context
Doelgroep Kinderen van 0 tot 12 jaar (met uitzondering van pasgeborenen) Met aandacht voor specifieke doelgroepen: worden in leerplan (AD ’s) benoemd: kinderen uit kwetsbare gezinnen kinderen met een specifieke behoefte of beperking

28 Studierichtingsprofiel: context
Complexe situaties 1 Opvangsituatie waarbinnen leerling werkt 2 Aard van opdrachten/handelingen die leerling uitvoert 3 Mate van verantwoordelijkheid die leerling draagt

29 Studierichtingsprofiel: context
1 Opvangsituaties Wordt bepaald door de noodzaak om bij het begeleiden: In dialoog met ouders te treden In dialoog met het team te treden In te spelen op de individualiteit van elk kind In te spelen op en in dialoog te treden met de buurt en externen In te spelen op het eigene van de setting

30 Studierichtingsprofiel: context
2 Opdrachten /handelingen Meervoudig van aard Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) kinddossier/richtlijn/protocol, dat – indien nodig – wordt afgestemd op specifieke situaties of kinderen Op basis van een (zelf opgemaakt) werkplan (vanuit observaties, overleg ouders,…) i.v.m. begeleidingsvragen binnen bevoegdheid)

31 Studierichtingsprofiel: context
Waarbij de begeleiding wordt afgestemd op het kind, zijn sociaal netwerk en op de situatie (belang van transfer!) Waarbij men rekening houdt met kinder- en ouderparticipatie In team in een organisatie

32 Studierichtingsprofiel: context
3 Mate van verantwoordelijkheid Werkt onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke: signaleert veranderingen/tekens bij het kind en meldt deze aan de ouders/ leidinggevende en het team weet wanneer hij hulp moet inroepen en vraagt om hulp rapporteert aan ouders, leidinggevende, team over het kind, werkzaamheden en evaluaties

33 Studierichtingsprofiel
Bij het uitwerken van de competentie en AD’s besteedt men aandacht aan volgende settings: Opvang van baby’s en peuters: Groepsopvang Gezinsopvang Opvang aan huis Buitenschoolse opvang Specifieke settings

34 Christelijk mensbeeld
Waarden die er toe doen Respect voor de medemens Solidariteit Zorg voor milieu en leven Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen

35 Geïntegreerd leerplan
DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

36 Leerplannummer B/S/C Pedagogische vakbenaming uren/week Administratieve vakbenaming Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S) 28 uren (minimum) Basisvorming 12 2007/066 B Godsdienst 2 AV Godsdienst 2007/022 Lichamelijke opvoeding AV Lichamelijke opvoeding 2014/018  Engels 2/0 AV Engels Frans 0/2 AV Frans 2014/034  Project algemene vakken 4/0 AV Pav Nederlands AV Nederlands Maatschappelijke vorming AV Mavo 2014/035  B+S Expressie AV Expressie Basisvorming Aan te vullen met: 1995/003A Duits AV Duits 1995/003G Plastische opvoeding AV Plastische opvoeding 1995/003I Wiskunde AV Wiskunde Specifiek gedeelte S Kinderzorg 16 PV +TV + Stage Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging Zie Mededeling 'Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso'. M-VVKSO  Nieuw leerplan!

37 Geïntegreerd LP voor 22 uren
AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en welzijn AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren AD 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen

38 Basisvademecum 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2             Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3             Methodisch handelen 4             Communicatieschema 5             Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6             ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7             Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8             Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9             Reflecteren - Schema reflecteren

39 Geïntegreerd LP Bij uitwerking van AD’s rekening houden met de context: streven naar evenwichtige tijdsbesteding voor toepassingen binnen verschillende settings Doelstellingen gelden zowel voor lestijd op school als voor stage

40 Geïntegreerd LP Streven naar zo groot mogelijke integratie tussen de verschillende AD’s: In dit LP staat AD 5 centraal AD 4 en 6 worden best in samenhang met AD 5 gerealiseerd AD 1, 2, 3, 7 en expressie kan men als ondersteunend beschouwen

41 Geïntegreerd leerplan
Tijdsbesteding Min. 10u les op school waarvan: 10% AD4 60% AD5 10% AD6 Min 10u stage 2u expressie (AV)

42 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan
Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie Inventarisatie via exceldocument en samenhang via mindmaps Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

43 Integratie op verschillende niveaus
1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s binnen de C’s om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Voorbeeld?

44 AV Expressie Binnen expressie moet men in het kader van verschillende leerplandoelstellingen ondersteunend werken. Deze doelen werden aangeduid met de letter (E) Wenken zijn terug te vinden in servicedocument.

45 Stage Stage (min. 10 lesuren per week)
Minimum 2 verschillende settings: groepsopvang en buitenschoolse opvang komen voor elke leerling minstens aan bod. In functie van creëren van optimale leerkansen: streven naar voldoende lange stageperiodes per setting (min. 4 lesuren (per week) per stageplaats Stage binnen verschillende settings staat in functie van bereiken van competentie Advies: blokstages

46 Stage Concreet betekent dit:
leerlingen lopen min. 4 weken stage in buitenschoolse opvang en min. 4 weken in de groepsopvang leerlingen lopen geen stage in de materniteit leerlingen mogen (naast buitenschoolse en groepsopvang) eventueel stage lopen: in Buitengewoon basisonderwijs (niet BuSo), (MPI’s en semi-internaten) in kleuteronderwijs in CKG

47 DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg
Leeswijzer leerplan DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

48 Leeswijzer leerplan Competentie
Algemene doelstelling (context + toelichting ivm wat in derde graad aan bod kwam) Tussentitel Leerplandoelstelling met: onderliggende doelen (+ toelichting) Samenhang met andere LPD

49 Doelstellingen: werkwoorden
Doelstellingen (AD,LPD, OD): zijn verplicht aan te bieden en te evalueren zijn handelingsgericht omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V- A) Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden * in woordenlijst / H= herhaling / E = expressie

50 Specialisatiejaar kinderzorg
In het specialisatiejaar gaan lln alle aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes verdiepen, uitbreiden èn aanwenden binnen de context van dit leerplan.

51 Concretisering van leerplan
Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …) Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

52 Begeleidende evaluatie
Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu (feedback en feedforward) Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln) Los van attest 52

53 Beoordelende evaluatie
Beoordelende evaluatie AD zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 53

54 DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg
KALENDER DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

55 Samenkomst voor 7KZ Leraren per AD -ad 2-3-4-5 -ad 4 -ad 6
Donderdag 19 maart 2015 (9-12 uur( DPB Brugge

56 Nascholing Vanuit het verbond:
ICF en Gordon nascholing op vrijdag 10 oktober 2014 van uur in Mechelen Studiedag vanuit Kind en gezin op maandag 17 november 2014 in Brussel Vanuit RTC: Workshop basisattitude Stimul, Basisattitude rollenspel, Dag Roger, Omgaan met …, SEL(samenwerking eerstelijnszorg) toelichting zie Vanuit Pedic: zie ‘De grote peuterdag’ op donderdag 2 oktober 2014 of dinsdag 20 januari 2015

57 DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg
Inhoud leerplan DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

58 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Visie Kinderrechten (IVRK) verduidelijken en toelichten (1.1) Functies van kinderopvang verduidelijken en toelichten (1.2) In 3de graad: enkel exploreren van functies

59 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
In functie van het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met andere AD’s noodzakkelijk Groeilijn : 2de graad-3de graad Mensvisie en kernelementen van kernelementen van project/missie van een zorginstelling /organisatie + implementatie ervan exploreren en aanwenden Bij de uitvoering van een opdracht respectvol, methodisch, milieubewust, veilig, ergonomisch, economisch handelen volgens de geldende richtlijnen Bij de uitvoering van een opdracht observeren, interpreteren, registreren en rapporteren Over kwaliteitsbewust handelen reflecteren

60 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang (1.3) kennismaken met kwaliteitshandboek handelen volgens visie op kwaliteitszorg en missie: linken met andere LPD AD1 ontwikkelen van eigen visie op kwaliteitsvol pedagogisch handelen en indien nodig bijsturen van visie

61 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Specialisatiejaar - leerlingen leren bijdragen aan alle doelstellingen binnen de kwaliteitszorg in een voorziening volgens de geldende richtlijnen de gebruikers stimuleren tot aspecten van kwaliteitsbewust handelen aangeleerde K,V, A toepassen binnen beroepssituaties en afstemmen op de gebruiker en zijn situatie - respectvol handelen wordt uitgesplitst

62 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Respectvol handelen Bij de uitvoering van een opdracht Respectvol omgaan met zichzelf (1.4) Respectvol handelen afstemmen op de ander en zijn situatie (1.5) Ethisch en deontologisch handelen (1.6)

63 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht Methodisch handelen (1.7) Afstemming op kind en situatie: handelen op basis van observaties, overleg met ouders/kinderen…. Milieubewust handelen (1.8)

64 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht: Veilig handelen (1.9) Geldende richtlijnen: risicoanalyse (ongevallen voorkomen) omgaan met crisis en grensoverschrijdend (procedures) veilig slapen (AD4) wenbeleid in functie van veiligheid persoonlijke integriteit

65 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht Ergonomisch handelen (1.10) Hygiënisch handelen (1.11) Voedselveiligheid Economisch handelen (1.12) Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren (1.13) Reflecteren (1.14) groeilijn

66 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie: integratie met andere AD’s noodzakkelijk Groeilijn: 2de graad: vlot en respectvol communiceren in een 1- 1 relatie tijdens dagdagelijkse gesprekken (vooral binnen klasgroep) 3de graad: uitbreiden communicatievaardigheden en toepassen: in functionele gesprekken met gebruikers en hun sociaal netwerk bij voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met leraren, mentoren,… bij het rapporteren aan een verantwoordelijke

67 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Specialisatiejaar - complexere gesprekken - rapporteren over een kind aan ouder /opvoedingsverantwoordelijke

68 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vlot communiceren Vlot en respectvol communiceren met een kind (2.1) Afstemmen op ontwikkeling, mogelijkheden, specifieke noden, situatie … Communiceren met een groep kinderen (2.2)

69 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Communiceren met ouders en externen (2.3) Voeren van complexere gesprekken: slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, helpende/empathische gesprekken m.b.t. moeilijkere thema’s: verdriet, verlies, zingeving Organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren (2.4) Vlot communiceren via communicatiemiddelen (2.5) (H) Reflecteren over eigen communicatie(2.6)

70 AD 3 In een organisatie, in team werken
Groeilijn 2de graad: communiceren én samenwerken in de klasgroep 3de graad: werken in een voorziening, in team (communiceren en samenwerken in eenvoudige situaties) specialisatiejaar: samenwerken en communiceren in team, en in een voorziening (complexe situaties)

71 AD 3 In een organisatie, in team werken.
Werken in een voorziening Werken in een voorziening (3.1) Aandacht voor multidisciplinariteit Voor diversiteit en complementariteit Exploreren hoe er m.b.t. kinderen wordt samengewerkt met andere diensten/organisaties Communiceren in team Vlot en respectvol communiceren in team (3.2) Actief deelnemen aan teamoverleg en dienstoverdracht Kindgerelateerde communicatie Functioneringsgesprek met verantwoordelijke

72 AD 3 In een organisatie, in team werken
Samenwerken Samenwerken in team (3.3) Signaalfunctie van kinderbegeleider Regels en afspraken Multidisciplinariteit en complementariteit Teamgerichtheid Constructief omgaan met conflicten Reflecteren Over het werken in een voorziening, in team reflecteren (3.4)

73 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidspatronen in AD 4 derde graad Groeilijn 2de -3de graad 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting In andere AD’s komen zelfbeleving, rol en relatie, coping en stresstolerantie en waarden en levensovertuiging aan bod! 73

74 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Per patroon in derde graad Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning)

75 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Specialisatiejaar Verzorgend handelen staat niet los van het pedagogisch handelen! Integratie met andere AD’s, vooral AD 5 is noodzakelijk om competentie te bereiken Verzorgend handelen = gereglementeerd volgens richtlijnen en procedures van Kind en Gezin te hanteren

76 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Zorg voor pasgeborenen behoort niet tot de taak van de kinderbegeleider Wel belangrijk om aandacht te besteden aan specifieke doelgroepen

77 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Zorg dragen voor het menselijk functioneren (Ped)agogisch handelen bij het dagelijks zorg dragen voor gezonde kinderen (4.1) Basiszorg: herhaling 3 de graad: afstemmen op specifieke behoeften, noden en beperkingen Bv. slaap en rust: respecteren van maatregelen veilig slapen voor kinderen jonger dan 1 jaar (= regelgeving)

78 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Zorg dragen voor zieke kinderen in de opvang volgens de geldende richtlijnen (4.2) Aandacht voor: observeren en signaleren van veranderingen en alarmsignalen koorts, medicatie, besmettelijke ziektes

79 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Eerste hulp Noodsituaties bij baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen herkennen en adequaat optreden volgens de geldende richtlijnen (4.3) M.i.v. levensreddend handelen (baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) Inoefenen volgens recente richtlijnen! Aandacht voor A.E.D.-toestel

80 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Reflecteren Reflecteren over eigen handelen m.b.t. gezondheid en welzijn (4.4)

81 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn 2de graad: - exploreren verschillende fasen binnen de levensloop van de mens - participeren aan een (vrije tijds)activiteit, de doelgroep - ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop de groep begeleid wordt Bij gezonde kinderen van 2,5 -10 jaar

82 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad -leren zorg dragen voor het menselijk functioneren van gezonde kinderen -leren pedagogisch handelen bij gezonde kinderen van 3 mnd – 12 jaar (focus: 3 mnd tot 3 jaar) elementen in pedagogische relatie verduidelijken, toepassen en aanwenden (steunen, sturen, stimuleren en samenwerken) zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen ontwikkelingsstimulerend handelen bij zorg dragen voor menselijk functioneren

83 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad omgaan kinderen in groep exploreren aan groepsactiviteit begeleid door begeleider participeren een activiteit bij kleine groep ( 2 à 3 ) kinderen begeleiden exploreren van het belang van contacten met ouders / opvoedingsverantwoordelijken/ andere personen in de kinderopvang gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden

84 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad het omgaan met volwassenen/ouderen in een groep exploreren aan groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen participeren zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van volwassenen/ouderen elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden: steunen – sturen- samenwerken het verouderingsproces verduidelijken gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden

85 Specialisatiejaar Situaties zijn complexer – kinderen van 0 – 12 en specifieke doelgroepen Afstemmen van begeleiding op kind en zijn situatie

86 AD 5 (Ped)agogisch handelen
De (ped)agogische context De actoren en beïnvloedende factoren in kaart brengen en hun betekenis verduidelijken en toelichten (5.1) Beïnvloedende factoren in de (ped)agogische context verduidelijken, toelichten en aanwenden (5.2) H + rijk aanbod, positieve sfeer en groepsklimaat, ruimte voor initiatief, doeltreffende organisatie en inlevende begeleidingsstijl

87 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Stimuleren van ontwikkeling Totaalvisie Begrip ontwikkeling toelichten en aanwenden vanuit holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie (5.3) Totaalvisie en link met basisbehoeftes van kinderen Fysieke ontwikkeling De fysieke ontwikkeling van het kind verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.4) (E) Psychische ontwikkeling De cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van het kind verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.5) (E)

88 AD 5 (Ped)agogisch handelen
De taalontwikkeling van kinderen verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.6) (E) Sociaal-emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind verduidelijken, toelichten en stimuleren (5.7) (E) Voor belang van wenbeleid Seksuele ontwikkeling

89 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Opvoedingsvragen Omgaan met dagelijkse opvoedingsvragen in de opvang van baby’s en peuters (5.8) Omgaan met dagelijkse opvoedingsvragen in de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen (5.9) Relatie met en betrekken van ouders Vragen van pedagogische ondersteuning indien nodig

90 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Werken met kinderen in de voorzieningen Omgaan met groepswerking in de voorzieningen (5.10) (E) Een kindvriendelijke tijdsordening in de voorzieningen verduidelijken, toelichten en aanwenden (5.11) (E) Dagelijkse activiteiten begeleiden (5.12) (E) Spel en spelactiviteiten begeleiden (5.13) (E) Expressieve activiteiten begeleiden (5.14) (E)

91 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Sociaal netwerk van het kind Zorg dragen voor contacten met het sociaal netwerk van het kind (5.15) Ouders/opvoedingsverantwoordelijken! Ouderparticipatie Contacten met externen en met de buurt exploreren en verduidelijken (5.16) Reflecteren Reflecteren over het eigen (ped)agogisch handelen (5.17)

92 AD 6 Indirecte zorg Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie integratie met de andere AD’s Groeilijn: 2de – 3de graad Maaltijdzorg: bereiden van maaltijden, gerechten, dagvoeding binnen context van de dagelijkse keuken Linnen- en interieurzorg : alle basisvaardigheden en gecombineerde opdrachten (3de graad) Herhaling vanuit 2de en 3de graad: afspraken met team 3de graad = noodzakelijk

93 Specialisatiejaar Omgaan met complexe en onverwachte situaties
Afstemming op kind, zijn situatie en de voorziening Aandacht voor specifieke doelgroepen Vaardiger worden in combineren van taken

94 AD 6 Indirecte zorg verlenen
Informeren en plannen Organiseren van de indirecte zorg in complexe zorgsituaties (6.1) Productkennis in relatie met specifieke behoeften Weekplanning Uitvoeren Zorg dragen voor maaltijdzorg binnen de context van de kinderopvang (6.2) Zorg dragen voor interieurzorg binnen de context van de kinderopvang (6.3) Zorg dragen voor linnenzorg binnen de context van de kinderopvang(6.4) Kind betrekken bij uitvoeren van taken

95 AD 6 Indirecte zorg verlenen
Reflecteren Reflecteren over het eigen handelen met betrekking tot indirecte zorg (6.5)

96 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL
Maatschappij Maatschappelijke tendensen en uitdagingen voor de kinderopvang verduidelijken en toelichten (7.1) Aandacht voor tendensen Aandacht voor diversiteit Actua opvolgen

97 Organisatie kinderopvang
AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL Organisatie kinderopvang Organisatie van de kinderopvang verduidelijken (7.2) Organisaties exploreren en verduidelijken die ouders en begeleider ondersteunen in het kader van specifieke opvangsituaties (7.3)

98 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL
Werken in de kinderopvang Het (wetgevend) kader verduidelijken en aanwenden waarbinnen een begeleider functioneert (7.4) De taken en functie van andere zorg- en welzijnsberoepen binnen de verschillende settings exploreren (7.5) Het belang van levenslang leren exploreren en verduidelijken (7.6) De eigen (competentie)groei in kaart brengen (7.7)


Download ppt "Leerplantoelichting Kinderzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google