De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERPLANTOELICHTING THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE 1 DPB Brugge - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERPLANTOELICHTING THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE 1 DPB Brugge - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 LEERPLANTOELICHTING THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE 1 DPB Brugge - 2014

2 2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting 3  Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen  Toelichten van leerplan  Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Kennismaken 4  Vragen vanuit de eerste ervaringen met het leerplan?  Per vraag een post-itje!

5 Historiek 5 Vorig leerplan TBZ/Z dateert oorspronkelijk van 2002 en werd bijgewerkt in 2005 In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren

6 Waarom vernieuwen 6 Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

7 VISIE OP LEREN 7 DPB Brugge - 2014

8 Wat is leren (=veranderen = betekenis geven) 8 En de consequenties voor het onderwijzen  Belang van het brein  Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’  Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect  Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

9 Wiliam Glaser

10 Competentieontwikkelend leren (verbond) 10 Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) Ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

11 Gevolgen van vernieuwing 11  Leerplannen volgen elkaar direct op  Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen …  Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren  Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden!  Handelen centraal stellen!

12 Groeilijn 2 de graad – tbz/z 12

13 Niet vergeten 13  De leraar doet ertoe! Of beter kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen …  Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd  Kwaliteit vraagt tijd

14 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid 14  Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling)  Groeien

15 VISIE OP ZORG 15 DPB Brugge - 2014

16 Visie op zorg = inspirerend 16  Concrete ideeën  = marinade, niet een saus

17 Waar vind je wat terug? 17  Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, www.vvkso.bewww.vvkso.be  Leerlijnen, http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be  Exceldocument, www.dpbbrugge.be, site begeleiders personenzorgwww.dpbbrugge.be  Vademecum, www.dpbbrugge.be, site begeleiders personenzorgwww.dpbbrugge.be

18 STUDIERICHTINGSPRO-FIEL 18 DPB Brugge - 2014

19 Studierichtingsprofiel: situering 19 De leerling leert: -zorg bieden aan volwassenen en gezinnen -nadruk op ligt op o zorg dragen voor specifieke doelgroepen, begeleiden is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie o functioneren als lid van een team/ verpleegkundige equipe binnen een organisatie o zorg en begeleiden in diverse complexe zorgsituaties

20 Studierichtingsprofiel: beginsituatie De leerling:  dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (PZ)  verzorging is logische onderbouw: leerlingen leerden zorg dragen voor indirecte zorg en voor het menselijk functioneren van gebruikers (waaronder kinderen) vanuit een totaalvisie  zij-instromers: niet uit 3 de graad vz lln. moeten zich verdiepen in leerstof 3 de graad vlgs afspraken

21 Studierichtingsprofiel: wat na TBZ/Z? 21  Werken als verzorgende (Vlaams decreet 18 juli 2008 betreffende zorg- en bijstandsverlening)  Zich laten registreren als zorgkundige (KB 78)  Mogelijkheden tot verder studeren

22 Studierichtingsprofiel 22  Competenties:  Als verzorgende, binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C1)  Als zorgkundige, binnen het kader van KB 78, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C2)

23 Studierichtingsprofiel  Algemene doelstellingen (7 AD’s) Binnen een welomschreven opdracht:  kwaliteitsbewust handelen (AD1)  mondeling en schriftelijk communiceren (AD2)  in een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken (AD3)  zorg dragen voor gezondheid en welzijn (AD4)

24 Studierichtingsprofiel 24  (ped)agogisch handelen (AD5)  indirecte zorg verlenen (AD6)  oriënteren op beroepen binnen directe zorg en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren (AD7)

25 Studierichtingsprofiel: context 25 Doelgroep – Volwassen gebruikers – Gezinnen – Met aandacht voor specifieke doelgroepen: worden in leerplan (AD ’s) benoemd: kwetsbare gezinnen, jonge gezinnen, ouderen, gebruikers die (psychisch en/of lichamelijk) chronisch ziek zijn, gebruikers die palliatief zijn, gebruikers met een beperking

26 Studierichtingsprofiel: context 26  Complexe situaties 1 Soort zorgsituatie waarbinnen leerling werkt 2 Aard van opdrachten/handelingen die leerling uitvoert 3 Mate van verantwoordelijkheid die leerling draagt

27 Studierichtingsprofiel: context 27 1 Zorgsituaties – Zorgsituatie van de gebruiker vraagt om specifieke zorg voor het menselijk functioneren of om specifieke begeleiding – Er kunnen in de situatie veranderingen optreden in vraag en behoefte van de gebruiker en zijn omgeving – Er kunnen problemen zijn in de communicatie tussen gebruiker, zorgverlener en zijn omgeving = complexe zorgsituatie

28 Studierichtingsprofiel: context 28 2 Opdrachten /handelingen  Meervoudig van aard  Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/zorgplan/protocol, dat – indien nodig – wordt afgestemd op specifieke situaties of gebruikers  Op basis van een zelf opgemaakt zorg- en werkplan(vanuit observaties en binnen de eigen bevoegdheid)

29 Studierichtingsprofiel: context  Waarbij de zorg wordt afgestemd op de gebruiker, zijn sociaal netwerk en op de situatie (belang van transfer!)  In team/verpleegkundige equipe, in een organisatie

30 Studierichtingsprofiel: context 30 3 Mate van verantwoordelijkheid  Werkt onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke: signaleert veranderingen/tekens bij de gebruiker en meldt deze aan de leidinggevende/verantwoordelijke weet wanneer hij hulp moet inroepen en vraagt om hulp rapporteert aan gebruiker, leidinggevende, team over de gebruiker, werkzaamheden en evaluaties

31 Studierichtingsprofiel  Bij het uitwerken van de competentie en AD’s besteedt men aandacht aan volgende settings  Woonzorg: woonzorgcentra en gezinszorg  Ziekenhuizen en andere zorginstellingen of diensten zoals PVT, geriatrie, voorzieningen voor mensen met een beperking, diensten thuisverpleegkunde, lokaal dienstencentrum,…

32 Christelijk mensbeeld 32  Waarden die er toe doen - Respect voor de medemens - Solidariteit - Zorg voor milieu en leven - Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen - Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen

33 GEÏNTEGREERD LEERPLAN 33 DPB Brugge - 2014

34 34

35 Geïntegreerd LP voor 22 uren 35 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en welzijn AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren AD 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen

36 Geïntegreerd LP 36  Bij uitwerking van AD’s rekening houden met de context:  streven naar evenwichtige tijdsbesteding voor toepassingen binnen verschillende settings  Doelstellingen gelden zowel voor lestijd op school als voor stage

37 Geïntegreerd LP 37  Streven naar zo groot mogelijke integratie tussen de verschillende AD’s:  In dit LP staan AD 4 en 5 centraal en worden best in samenhang gerealiseerd  AD 1, 2, 3, 7 en expressie kan men als ondersteunend beschouwen  AD 6 blijft van belang in functie van gezinszorg

38 Geïntegreerd leerplan 38 Tijdsbesteding  Min. 10u les op school waarvan:  30 % AD4  35 % AD5  15 % AD6  Min 10u stage  2u expressie (AV)

39 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan 39  Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie  Inventarisatie via exceldocument en samenhang via mindmaps  Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

40 AV Expressie 40  Binnen expressie moet men in het kader van verschillende leerplandoelstellingen ondersteunend werken. Deze doelen werden aangeduid met de letter (E).  Wenken zijn terug te vinden in servicedocument.

41 Stage 41 Stage (min. 10 lesuren per week) – Minimum 2 verschillende settings: woonzorgcentrum en gezinszorg komen voor elke leerling minstens aan bod. – In functie van creëren van optimale leerkansen: streven naar voldoende lange stageperiodes per setting (min. 4 lesuren (per week) per stageplaats – Stage binnen verschillende settings staat in functie van bereiken van competentie – Advies: blokstages

42 Stage 42  Concreet betekent dit:  leerlingen lopen min. 4 weken stage in een woonzorgcentrum en min. 4 weken in de gezinszorg  groter deel stage in één setting kan

43 Basisvademecum 43 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2 de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2 Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 7 thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3 Methodisch handelen 7 thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4 Communicatieschema 5 Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6 ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7 Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8 Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9 Reflecteren - Schema reflecteren

44 Integratie op verschillende niveaus 44 1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s binnen de competenties om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Voorbeeldjes?

45 LEESWIJZER LEERPLAN 45 DPB Brugge - 2014

46 Leeswijzer leerplan Competentie Algemene doelstelling (context + toelichting ivm wat in derde graad aan bod kwam) Tussentitel Leerplandoelstelling met: – onderliggende doelen (+ toelichting) Samenhang met andere LPD

47 Doelstellingen: werkwoorden 47 Doelstellingen (AD,LPD, OD): – zijn verplicht aan te bieden en te evalueren – zijn handelingsgericht – omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V- H) Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden * zie woordenlijst / H= herhaling / E = expressie

48 Specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 48 In het specialisatiejaar gaan lln alle aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes verdiepen, uitbreiden èn aanwenden binnen de context van dit leerplan. Uitdaging: omgaan met herhaling!

49 Concretisering van leerplan 49  Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria  Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …)  Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

50 50 Begeleidende evaluatie  Coaching van de lerende  Permanent en continu (feedback en feedforward)  Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln)  Los van attest

51 51 Beoordelende evaluatie  AD 1-2-3-4-5-6-7 zowel in les als stage en in hun samenhang door team  Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria  Verschillende beoordelingsmethoden  Verschillende registratiemethoden  Gewicht verschillend per LPD / cluster  Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten

52 52 Beoordelende evaluatie  Tussentijdse evaluaties/rapport: - verstaanbaar voor leerlingen en ouders - wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe…  Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden.

53 INHOUD LEERPLAN 53 DPB Brugge - 2014

54 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 54 In functie van het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Leerlijn: 2 de – 3 de graad  Mensvisie en kernelementen van project/missie van een zorginstelling/organisatie + implementatie ervan exploreren en aanwenden  Bij de uitvoering van een opdracht respectvol, methodisch, milieubewust, veilig, ergonomisch, economisch handelen volgens de geldende richtlijnen  Bij de uitvoering van een opdracht observeren, interpreteren, registreren en rapporteren – Over het kwaliteitsbewust handelen reflecteren

55 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 55  Specialisatiejaar - Leerlingen leren bijdragen aan alle doelstellingen binnen de kwaliteitszorg in een voorziening volgens de geldende richtlijnen - De gebruikers stimuleren tot aspecten van kwaliteitsbewust handelen - Aangeleerde K,V, A toepassen binnen beroepssituaties en afstemmen op de gebruiker en zijn situatie - Respectvol handelen wordt uitgesplitst

56 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 56 Visie Bij de uitvoering van een opdracht bijdragen aan kwaliteitszorg in een zorginstelling/dienst (1.1) Kennismaken met kwaliteitshandboek Implementatie van kwaliteitszorg

57 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 57 Respectvol handelen Bij de uitvoering van een opdracht Respectvol omgaan met zichzelf (1.2) Respectvol handelen afstemmen op de ander en zijn situatie (1.3) Ethisch en deontologisch handelen (1.4)

58 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 58 Bij de uitvoering van een opdracht Methodisch handelen (1.5) – Afstemming op gebruiker en situatie: handelen op basis van observaties/zorgplan, overleg met gebruiker en sociaal netwerk – Taken combineren Milieubewust handelen (1.6)

59 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 59 Bij de uitvoering van een opdracht: Veilig handelen (1.7) Ergonomisch handelen (1.8) Hygiënisch handelen (1.9) – Voedselveiligheid Economisch handelen (1.10)

60 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 60 Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren (1.11) Reflecteren (1.12) groeilijn

61 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 61 Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Leerlijn:  2 de graad: vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie tijdens dagdagelijkse gesprekken (vooral binnen klasgroep)  3 de graad: uitbreiden communicatievaardigheden en toepassen: in functionele gesprekken met gebruikers en hun sociaal netwerk bij voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met leraren, mentoren,… bij het rapporteren aan een verantwoordelijke

62 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 62  Specialisatiejaar: - complexere gesprekken - rapporteren aan een gebruiker - rapporteren over een gebruiker aan het sociaal netwerk

63 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 63 Vlot communiceren  Vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie (2.1) - Afstemmen op mogelijkheden, specifieke noden, situatie - Complexere gesprekken: slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, moeilijke thema’s

64 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 64  Vlot en respectvol communiceren met het sociaal netwerk van de gebruiker (2.2)  Helpen bij de administratie van de gebruiker (2.3)  Organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren (2.4)  Vlot communiceren en gebruik maken van communicatiemiddelen (2.5) (H)

65 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren 65 Reflecteren  Reflecteren over de eigen communicatie aan de hand van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden (2.6)

66 AD 3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken 66  Leerlijn  2 de graad: communiceren én samenwerken in de klasgroep  3 de graad: werken in een voorziening, in team (communiceren en samenwerken in eenvoudige situaties)  Specialisatiejaar: samenwerken en communiceren in team, en in een voorziening (complexe situaties)

67 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken 67 Zorginstelling / dienst  Werken in een zorginstelling / dienst (3.1) - Aandacht voor multidisciplinariteit - Voor diversiteit en complementariteit - Exploreren van samenwerking met andere zorginstellingen / diensten

68 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken 68 Communiceren in team  Vlot en respectvol communiceren in team / in een verpleegkundige equipe (3.2) - Actief deelnemen aan teamoverleg en dienstoverdracht - Uitwisselen gebruikersgebonden informatie - Functioneringsgesprek met verantwoordelijke

69 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken 69 Samenwerken  Samenwerken in een gestructureerd team / in een verpleegkundige equipe (3.3) - Signaalfunctie van verzorgende / zorgkundige - Regels en afspraken, omgaan met gedelegeerde taken - Multidisciplinariteit en complementariteit - Teamgerichtheid - Constructief omgaan met conflicten

70 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken 70 Reflecteren  Over het werken in een organisatie, in team / in een verpleegkundige equipe reflecteren (3.4)

71 AD 4, 5 en 6 Visie en kaders )71  Actuele kaders die aansluiten bij het zorg en begeleiding bieden vanuit een totaalvisie. Met nadruk op ‘afstemming’ van directe (AD4) en indirecte zorg (AD6)/agogisch handelen (AD5) op de gebruiker en zijn situatie!  ICF model, gezondheidspatronen van Gordon, communicatieschema en kader ivm gedrag en sociale interacties (relatiewijzer)

72 AD 4, 5 en 6 visie en kaders ICF 72  Gebaseerd op bio-psycho-sociale visie op het menselijk functioneren.  In AD 4 benaderen we de zorg voor gebruiker vanuit perspectief van zijn menselijk organisme (bio).  In AD 5 benaderen we de zorg voor gebruiker en zijn sociaal netwerk vanuit het menselijk handelen en hun deelname aan het maatschappelijk leven (psycho – sociaal).  In AD 6 houden we rekening met het bio-psycho- sociale functioneren van de gebruiker bij het verlenen van indirecte zorg.

73 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren 73 Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies stoornissen leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon beperkingen deelname aan het maatschappelijk leven participatieproblemen klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving

74 AD 4 en 5 Visie en kaders 74 Gezondheidspatronen van Gordon 2 de -3 de graad - leerlijn 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting

75 AD 4 en 5 Visie en kaders 75 Per patroon in derde graa d Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning)

76 AD 4, 5: Visie en kaders 76 ‒ In specialisatiejaar: andere gezondheidspatronen vooral binnen AD5 6 Waarneming en cognitie 8 Zelfbeleving 9 Stressverwerkingspatroon 10 Rol en relatie 11 Waarden en levensovertuiging

77 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn 77 Complexe zorgsituaties Gegevens over de gebruiker (≠ patronen en icf) verzamelen om zorgsituatie in kaart te brengen (4.1) Verduidelijken en toelichten van (lichamelijke en psychische) stoornissen en aandoeningen én hun invloed op het menselijk functioneren (linken patronen en icf) (4.2)

78 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 78 Zorg dragen voor het menselijk functioneren vanuit een totaalvisie Zorg dragen voor menselijk functioneren van gebruiker in een complexe zorgsituatie (4.3) Herhaling basiszorg en aanwenden in complexe situaties Volgens KB 78 en het decreet zorg- en bijstandsverlening Omgaan met multiproblemen Afstemming van zorg op individuele gebruiker en zijn situatie!

79 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 79 Ondersteunen bij kraamzorg (gezinszorg). (4.4) Zorg dragen voor een gebruiker waarvan het levenseinde nabij is (4.5) Uitvoeren van laatste zorgen aan een overledene in afspraak en volgens de wensen van de overledene en zijn sociaal netwerk (4.6)

80 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 80  Noodsituaties herkennen en adequaat optreden (4.7) - AED toestel  Reflecteren over het eigen handelen mbt gezondheid en welzijn (4.8)

81 AD 5 (Ped)agogisch handelen 81 Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Leerlijn 2 de graad: - exploreren verschillende fasen binnen de levensloop van de mens - participeren aan een (vrije tijds)activiteit, de doelgroep - ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop de groep begeleid wordt

82 AD 5 (Ped)agogisch handelen 82 3 de graad: - leren zorg dragen voor het menselijk functioneren van gezonde kinderen - leren pedagogisch handelen bij gezonde kinderen van 3 mnd –12 jaar (focus: 3 mnd tot 3 jaar)  elementen in pedagogische relatie verduidelijken, toepassen en aanwenden (steunen, sturen, stimuleren en samenwerken)  zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen  ontwikkelingsstimulerend handelen bij zorg dragen voor menselijk functioneren

83 AD 5 (Ped)agogisch handelen 83 3 de graad – het omgaan kinderen in groep exploreren – aan groepsactiviteit begeleid door begeleider participeren – een activiteit bij kleine groep ( 2 à 3 ) kinderen begeleiden – exploreren van het belang van contacten met ouders / opvoedingsverantwoordelijken/ andere personen in de kinderopvang – gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden – het omgaan met volwassenen/ouderen in groep exploreren – aan groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen participeren

84 AD 5 (Ped)agogisch handelen 84 3 de graad – begrippen m.b.t. ontwikkeling verduidelijken, toelichten en aanwenden  zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van volwassenen/ouderen  elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden: steunen, stimuleren en samenwerken.  in functie van het zorg dragen het verouderingsproces van de volwassene/oudere verduidelijken en toelichten  belevingsgericht handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren van de gebruiker  exploreren van het belang van contacten met het sociaal netwerk van de volwassene/oudere  reflecteren over het (ped)agogisch handelen

85 AD 5 (Ped)agogisch handelen 85 De zorgrelatie  De actoren en beïnvloedende factoren in de zorgrelatie in kaart brengen en hun betekenis verduidelijken en toelichten (5.1) Ontwikkeling  Het zorg dragen voor de gebruiker aanpassen aan zijn ontwikkelingsproces (5.2)

86 AD 5 (Ped)agogisch handelen 86 Belevingsgericht handelen Psychosociale ondersteuning  Psychosociale ondersteuning bieden aan de gebruiker en zijn sociaal netwerk in complexe zorgsituaties (5.3) (E) - Waarneming en cognitie - Zelfbeleving - Stressverwerkingspatroon - Rol en relatie - Waarden en overtuiging

87 AD 5 (Ped)agogisch handelen 87 Belevingsgericht handelen Gedrag  Gedrag/handelen van de gebruiker in complexe zorg- situaties in een kader plaatsen en aansturen (5.4) (E) - S teunen, stimuleren, samenwerken/participeren - Sturen/structureren

88 AD 5 (Ped)agogisch handelen 88 Belevingsgericht handelen Bijzondere zorgnoden  Omgaan met bijzondere zorgnoden in complexe situaties (5.5) - Zich informeren over - Ondersteuning vragen bij het omgaan met

89 AD 5 (Ped)agogisch handelen 89 Belevingsgericht handelen Pedagogische ondersteuning  Begeleiden van kinderen binnen een gezin (5.6) (E) - Spelbegeleiding, stimuleren bij huiswerk - Ondersteunende gesprekken - Opvoedingsondersteuning in dagelijkse bezigheden

90 AD 5 (Ped)agogisch handelen 90 Verblijf binnen settings  Onthalen en begeleiden van gebruikers bij de komst en het verblijf binnen de verschillende settings of transfers naar andere settings (5.7) (E) Sociaal netwerk van de gebruiker  Zorg dragen voor het sociaal netwerk van de gebruiker (5.8) - aandacht voor diversiteit in gezinsvormen, relaties…

91 AD 5 (Ped)agogisch handelen 91 Reflecteren  Reflecteren over het eigen (ped)agogisch handelen (5.9)

92 AD 6 Indirecte zorg 92 Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie integratie met de andere AD’s Groeilijn: 2 de – 3 de graad  Maaltijdzorg: bereiden van maaltijden, gerechten, dagvoeding binnen context van de dagelijkse keuken  Linnen- en interieurzorg : alle basisvaardigheden en gecombineerde opdrachten (3 de graad)  Herhaling vanuit 2 de en 3 de graad: afspraken met team 3 de graad = noodzakelijk

93 AD 6 Indirecte zorg 93 Specialisatiejaar – Omgaan met complexe en onverwachte situaties – Afstemming op de gebruiker, zijn situatie en de zorginstelling/dienst – Aandacht voor specifieke doelgroepen – Vaardiger worden in het combineren van taken – Flexibel en creatief omgaan met de mogelijkheden in de thuissituatie ( gezinnen)

94 AD 6 Indirecte zorg 94 Informeren en plannen Organiseren van de indirecte zorg in complexe zorgsituaties (6.1) Productkennis in relatie met specifieke behoeften – maaltijdpatroon – weekplanning Context dagelijkse keuken: aandacht voor borstvoedingsmelk, flesvoeding, fruit- en groentepap (kinderen), dagelijkse gezonde maaltijden met aandacht voor seizoensproducten (kinderen en volwassenen)

95 AD 6 Indirecte zorg 95 Uitvoeren Zorg dragen voor maaltijdzorg in complexe zorgsituaties (6.2) Zorg dragen voor interieurzorg in complexe zorgsituaties (6.3) Zorg dragen voor linnenzorg in complexe zorgsituaties (6.4) Reflecteren Reflecteren over het eigen handelen met betrekking tot indirecte zorg (6.5)

96 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL 96 Maatschappij Maatschappelijke tendensen en uitdagingen voor de zorg verduidelijken en toelichten (7.1) Aandacht voor tendensen ondermeer vermaatschappelijking van de zorg Aandacht voor diversiteit

97 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL 97 Organisatie Organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg voor gebruikers in complexe zorgsituaties verduidelijken (7.2) Organisaties en netwerken exploreren en verduidelijken die gebruikers, hun sociaal netwerk en zorgverleners ondersteunen in het kader van complexe zorgsituaties (7.3)

98 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL 98 Werken in de zorg Het (wetgevend kader verduidelijken en aanwenden waarbinnen een verzorgende/zorgkundige functioneert (7.4) De taken en functie van andere zorg- en welzijnsberoepen binnen de verschillende settings exploreren, verduidelijken en toelichten (7.5) Het belang van levenslang leren exploreren en verduidelijken (7.6) Reflecteren De eigen (competentie)groei in kaart brengen (7.7)


Download ppt "LEERPLANTOELICHTING THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE 1 DPB Brugge - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google