De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van de Keteninformatisering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van de Keteninformatisering"— Transcript van de presentatie:

1 Dag van de Keteninformatisering

2 Wat is de visie van de politie m.b.t. identiteitsmanagement ?
Wat kan de Nationale Politie betekenen voor de ketenpartners Met welke vragen kunnen ketenpartners m.b.t. identificatie en ID / Document fraude bij de politie terecht. Debat over aansluitende vragen / stellingen. Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

3 Sr. Adviseur ID Management
Ad van der Meijden Sr. Adviseur ID Management EVIM (Expertise Centrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) 06 – Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

4 EVIM Adviserend en ondersteunend orgaan NP
Beleid en uitvoering Namens de Nationale Politie is het EVIM het landelijke aanspreekpunt voor de ketenpartners Ministeries, Koninklijke Marechaussee, IND, COA, DT&V enz. Het EVIM monitort, coördineert en adviseert t.a.v. landelijke projecten, bewaakt gemaakte afspraken Prestatie-indicatoren Aard of intensiteit vreemdelingentoezicht ID-Management Actief participeren in uitvoering Ketenplan Vreemdelingenketen Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

5 Vreemdelingenpolitie “AVIM”
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

6 Visie / ID-Management Politie
Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

7 Missie Nationale Politie
Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtstaat. Geeft aan waarvoor de politie er is en waarvoor zij zich sterk maakt. Blijft onveranderd in Nationale Politie. Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

8 Visie Nationale Politie
Visie is in het nieuwe ontwerpplan verwoord in zes identiteitskenmerken: 1. Wij zijn een politie die vertrouwen wekt door de wijze waarop wij resultaten bereiken en een bijdrage leveren aan veiligheid. 2. Wij zijn een politie die onder alle omstandigheden alert is en slagvaardig optreedt. 3. Wij zijn een politie die betrokken en daadkrachtig de helpende hand biedt, de-escalerend werkt en zo nodig gebruik maakt van geweld. 4. Wij zijn een politie die intensief samenwerkt met burgers en partners, vanuit betrokkenheid en wederkerigheid, en informatie deelt. 5. Wij zijn een politie die vertrouwt op professionals, leert en innoveert. 6. Wij zijn 1 korps. Lokaal verankerd, nationaal en internationaal verbonden. Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

9 Visie Nationale Politie
In de visie staat dat het onze kerntaak is bij te dragen aan de veiligheid Bijdrage vreemdelingenpolitie (AVIM) aan veiligheid: Het bestrijden van illegaliteit Identificatie als standaard in alle kernprocessen; Prioriteit geven aan bestrijding van ID fraude; Aanpak migratiecriminaliteit Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

10 Nationale Politie  AVIM
De AVIM kent een drieledige taak: Toezicht op vreemdelingen ihkv de handhaving van de vreemdelingenwetgeving, Uitvoeren van identiteitsonderzoeken. (Generiek) Bestrijden van migratiecriminaliteit. + Specialisme van migratiecriminaliteit. (zowel de seksuele als de niet seksuele uitbuiting.) Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

11 Algemene doelstelling politiële vreemdelingentaak
ALGEMENE DOELSTELLING IS: Het bestrijden van illegaliteit waardoor wordt bijgedragen aan de openbare orde en veiligheid in Nederland (irt de visie nationale politie) Deze doelstelling is als volgt geprioriteerd Aanpak van: 1: criminele vreemdeling al dan niet illegaal. 2: vreemdelingen die de openbare orde verstoren of anderszins overlast veroorzaken. 3: de uitgeprocedeerde en/of illegale vreemdeling Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

12 Strategie identiteitsvaststelling
Centrale vraag bij de strategie: HOE GAAN WE DE IN DE VISIE GESTELDE BEELDEN BEREIKEN? De politie dient belast te zijn met het opsporen van identiteitsfraude. Zo nodig moeten bevoegdheden worden herzien en uitgebreid Juiste ID vaststelling onderkent onderscheid Nederlander/niet Nederlander Er dient integraal beleid te worden geformuleerd om ID-fraude in alle processen (bij voorkeur bestuurlijk) tegen te gaan. Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

13 Inrichting DRR Nationale Politie
Niveau 1 Afdeling opsporing generiek A Afdeling opsporing generiek B Afdeling thematische opsporing Afdeling opsporing ondersteuning Info knooppunt Leiders onderz. Alg. rechercheurs TL Rechercheur TL Rechercheur Leiders onderz. Alg. rechercheurs Milieu (deels capaciteit RMT en IMT) Recherche-ondersteuning (OT, STO, BRO, Interceptie) TGO* Rechtshulp FinEc/Fraude FO (incl. vuurwapens en explosieven) Werkvoor-bereiding** Werkvoor-bereiding** Zeden/KiPo Financieel opsporen Digitaal opsporen Vreemdelingen Politie (AVIM) Werkvoor-bereiding ** Ondersteunings-desk 13 Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

14 Capaciteit AVIM Eén Korps 10 eenheden Eén AVIM 1184 FTE landelijk
± 118 FTE per eenheid Regionaal onder DRR Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

15 Vraagstelling Ketenpartners
Het eerste aanspreekpunt voor burgers en ketenpartners voor al hun vragen is de politie! In het kader van aanpak ID fraude is de politie het eerste aanspreekpunt. De Nationale politie (AVIM) werkt hiermee nauw samen met de Kmar en het CMI Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

16 Eén telefoonnummer Eén E-mail adres AVIM Loketten
Momenteel worden er 10 zogenaamde “AVIM” loketten ingericht als aanspreekpunt voor de burger en alle ketenpartners Eén telefoonnummer Eén adres Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

17 Generiek Proces Vaststellen Identiteit
I D E N T I T E I T S K E T E N Beleids-ondersteuning Strategisch Politie Keten Keten Tactisch Regionale ID- Coördinatie Intake Handhaven Opsporen Noodhulp BackOffice Frontoffice Operationeel Generiek Proces Vaststellen Identiteit Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

18 ID-Overheid Gemeente Politie etc Kmar Minis-teries IND ID mana-ger
DT&V O M Diplomatieke posten AIVD DJI BOD Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

19 ID Private partijen Uitvoeringsorganenen Gezondsheidszorg Werkgevers
Autoverh., vliegtickets etc. Luchtvaartmaatschappijen Informatie Beheer Groep ???? Openbaar vervoer Financiële instellingen. Aanbieders telecom Ziektekostenverzekeraars Hoger Onderwijs Notarissen Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

20 Samenwerking ID binnen politie
Vanuit het EVIM binnen politie Afd. AVIM - eenheid / ID onderzoeken Proceseigenaren / ID coördinatie/sturing KMar/ECID / Documenten / Meldpunt ID fraude Land.eenheid/IPOL / Dacty Land.eenheid/IPOL / Analyse en Innovatie BV-ID / Integraal ID-proces VR en SR IV-organisatie / Systemen, apparatuur Politieacademie / Opleidingen PKN / Kennis FO / Opsporing specifiek: biometrie/ gelaat Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

21 Samenwerking ID-keten
Vanuit het ECVIM met externe partners: BZK / BPR – visie, BRP en ID-document RDW – rijbewijs IND – vreemdelingendocument V &J – SR. keten, MEOS, Wetgeving BOD’s ID in werkproces Private partijen – controlemiddelen persoonsgegevens Burger -- ID-slachtoffer MA Matching Autoriteit Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

22 Interventiestrategie: tegenhouden
ID altijd vaststellen aan begin van elk primair proces !!! Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

23 Vaststellen ID stappenplan
Wie is het? Integer persoonsbeeld Wat weten we van hem/haar? Integraal persoonsbeeld Hoe nu verder? Nu pas verder met het proces!!! Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

24 BIOMETRIE IN DE KETEN Biometrie is altijd leidend! Bronnen
BVV SKDB HAVANK Eurodac EU-VIS Verdrag van Prüm Interpol Welke naam / V-nummer koppelen we aan biometrie Matchingautoriteit / ? GBA Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

25 Speerpunten EVIM 2014 ID visie Nationale Politie beschrijven
Kabinetsvisie ID fraude als basis ID management Politie vormgeven Implementatie KIM (Keten Identiteits Module) Uitrol MEOS (Mobiel effectief op Straat) Inrichten AVIM Loketten (samenwerking ketenpartners) Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

26 Belang ID Management Keten
Juiste, eenduidige identiteitsvaststelling is van cruciaal belang in de (vreemdelingen) keten! Tegengaan (ID) Fraude Waarborgen integriteit basisvoorzieningen Bescherming privacy burger Betere bescherming slachtoffers ID fraude Beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen E-ID ??? Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

27 STELLINGEN Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

28 Is hierin ook een rol voor de politie weggelegd?
Stellingen Er is binnen mijn organisatie een duidelijke visie op identiteitsmanagement die gekoppeld is aan bedrijfsdoelstellingen en beleid. Is hierin ook een rol voor de politie weggelegd? Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

29 Stellingen Als de verificatie binnen mijn organisatie niet slaagt, bel ik dan altijd de politie? Zo nee,waarom niet? Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

30 Stellingen De visie op identiteitsmanagement binnen mijn organisatie is afgestemd op de visie van mijn ketenpartners. Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

31 GOED (POLITIE) WERK BEGINT MET EEN ID
Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

32 VRAGEN? Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel


Download ppt "Dag van de Keteninformatisering"

Verwante presentaties


Ads door Google