De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van de Keteninformatisering. 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel2 Wat is de visie van de politie m.b.t.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van de Keteninformatisering. 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel2 Wat is de visie van de politie m.b.t."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van de Keteninformatisering

2 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel2 Wat is de visie van de politie m.b.t. identiteitsmanagement ?  Wat kan de Nationale Politie betekenen voor de ketenpartners  Met welke vragen kunnen ketenpartners m.b.t. identificatie en ID / Document fraude bij de politie terecht.  Debat over aansluitende vragen / stellingen.

3 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel3 Ad van der Meijden Sr. Adviseur ID Management EVIM (Expertise Centrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) ad.van.der.meijden@vtspn.nl 06 – 54 30 87 53

4 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel4 EVIM  Adviserend en ondersteunend orgaan NP  Beleid en uitvoering  Namens de Nationale Politie is het EVIM het landelijke aanspreekpunt voor de ketenpartners  Ministeries, Koninklijke Marechaussee, IND, COA, DT&V enz.  Het EVIM monitort, coördineert en adviseert t.a.v. landelijke projecten, bewaakt gemaakte afspraken  Prestatie-indicatoren  Aard of intensiteit vreemdelingentoezicht  ID-Management  Actief participeren in uitvoering Ketenplan Vreemdelingenketen

5 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel5 Vreemdelingenpolitie “AVIM” Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel

6 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel6 Visie / ID-Management Politie

7 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel7 Missie Nationale Politie  Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtstaat.  Geeft aan waarvoor de politie er is en waarvoor zij zich sterk maakt.  Blijft onveranderd in Nationale Politie.

8 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel8 Visie Nationale Politie Visie is in het nieuwe ontwerpplan verwoord in zes identiteitskenmerken: 1. Wij zijn een politie die vertrouwen wekt door de wijze waarop wij resultaten bereiken en een bijdrage leveren aan veiligheid. 2. Wij zijn een politie die onder alle omstandigheden alert is en slagvaardig optreedt. 3. Wij zijn een politie die betrokken en daadkrachtig de helpende hand biedt, de-escalerend werkt en zo nodig gebruik maakt van geweld. 4. Wij zijn een politie die intensief samenwerkt met burgers en partners, vanuit betrokkenheid en wederkerigheid, en informatie deelt. 5. Wij zijn een politie die vertrouwt op professionals, leert en innoveert. 6. Wij zijn 1 korps. Lokaal verankerd, nationaal en internationaal verbonden.

9 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel9 Visie Nationale Politie  In de visie staat dat het onze kerntaak is bij te dragen aan de veiligheid Bijdrage vreemdelingenpolitie (AVIM) aan veiligheid:  Het bestrijden van illegaliteit  Identificatie als standaard in alle kernprocessen;  Prioriteit geven aan bestrijding van ID fraude;  Aanpak migratiecriminaliteit

10 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel10 Nationale Politie  AVIM De AVIM kent een drieledige taak:  Toezicht op vreemdelingen ihkv de handhaving van de vreemdelingenwetgeving,  Uitvoeren van identiteitsonderzoeken. (Generiek)  Bestrijden van migratiecriminaliteit.  + Specialisme van migratiecriminaliteit. (zowel de seksuele als de niet seksuele uitbuiting.)

11 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel11 Algemene doelstelling politiële vreemdelingentaak  ALGEMENE DOELSTELLING IS: Het bestrijden van illegaliteit waardoor wordt bijgedragen aan de openbare orde en veiligheid in Nederland (irt de visie nationale politie)  Deze doelstelling is als volgt geprioriteerd Aanpak van: 1: criminele vreemdeling al dan niet illegaal. 2: vreemdelingen die de openbare orde verstoren of anderszins overlast veroorzaken. 3: de uitgeprocedeerde en/of illegale vreemdeling

12 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel12 Strategie identiteitsvaststelling Centrale vraag bij de strategie: HOE GAAN WE DE IN DE VISIE GESTELDE BEELDEN BEREIKEN?  De politie dient belast te zijn met het opsporen van identiteitsfraude.  Zo nodig moeten bevoegdheden worden herzien en uitgebreid  Juiste ID vaststelling onderkent onderscheid Nederlander/niet Nederlander  Er dient integraal beleid te worden geformuleerd om ID- fraude in alle processen (bij voorkeur bestuurlijk) tegen te gaan.

13 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel13 Inrichting DRR Nationale Politie 10-1-2015 13 DRR Afdeling opsporing generiek A Afdeling thematische opsporing Afdeling opsporing generiek B Afdeling opsporing ondersteuning Info knooppunt TGO* Werkvoor- bereiding** Rechtshulp Werkvoor- bereiding** Milieu (deels capaciteit RMT en IMT) FinEc/Fraude Zeden/KiPo Vreemdelingen Politie (AVIM) Werkvoor- bereiding ** Recherche- ondersteuning (OT, STO, BRO, Interceptie) FO (incl. vuurwapens en explosieven) Financieel opsporen Digitaal opsporen Ondersteunings- desk TL Rechercheur Leiders onderz. Alg. rechercheurs TL Rechercheur Leiders onderz. Alg. rechercheurs Niveau 1

14 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel14 Capaciteit AVIM  Eén Korps  10 eenheden  Eén AVIM  1184 FTE landelijk  ± 118 FTE per eenheid  Regionaal onder DRR

15 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel15 Vraagstelling Ketenpartners  Het eerste aanspreekpunt voor burgers en ketenpartners voor al hun vragen is de politie!  In het kader van aanpak ID fraude is de politie het eerste aanspreekpunt.  De Nationale politie (AVIM) werkt hiermee nauw samen met de Kmar en het CMI

16 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel16 AVIM Loketten  Momenteel worden er 10 zogenaamde “AVIM” loketten ingericht als aanspreekpunt voor de burger en alle ketenpartners Eén telefoonnummer Eén E-mail adres

17 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel17 I D E N T I T E I T S K E T E N Intake Opsporen Noodhulp Handhaven Beleids- ondersteuning Regionale ID- Coördinatie BackOffice Frontoffice Strategisch Tactisch Operationeel Generiek Proces Vaststellen Identiteit  Politie  Keten

18 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel18 ID mana- ger Politie Gemeente Kmar IND DT&V Diplomatieke posten DJI BOD AIVD O M Minis- teries etcetc  ID-Overheid

19 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel19 ???? Uitvoeringsorganenen Gezondsheidszorg Werkgevers Informatie Beheer Groep Financiële instellingen. Ziektekostenverzekeraars Notarissen Hoger Onderwijs Aanbieders telecom Openbaar vervoer Luchtvaartmaatschappijen Autoverh., vliegtickets etc.  ID Private partijen

20 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel20 Samenwerking ID binnen politie  Vanuit het EVIM binnen politie  Afd. AVIM - eenheid / ID onderzoeken  Proceseigenaren / ID coördinatie/sturing  KMar/ECID / Documenten / Meldpunt ID fraude  Land.eenheid/IPOL / Dacty  Land.eenheid/IPOL / Analyse en Innovatie  BV-ID / Integraal ID-proces VR en SR  IV-organisatie / Systemen, apparatuur  Politieacademie / Opleidingen  PKN / Kennis  FO / Opsporing specifiek: biometrie/ gelaat

21 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel21 Samenwerking ID-keten  Vanuit het ECVIM met externe partners:  BZK / BPR – visie, BRP en ID-document  RDW – rijbewijs  IND – vreemdelingendocument  V &J – SR. keten, MEOS, Wetgeving  BOD’s -- ID in werkproces  Private partijen – controlemiddelen persoonsgegevens  Burger -- ID-slachtoffer  MA -- Matching Autoriteit

22 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel22 Interventiestrategie: tegenhouden  ID altijd vaststellen aan begin van elk primair proces !!!

23 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel23 Vaststellen ID stappenplan 1. Wie is het?  Integer persoonsbeeld 2. Wat weten we van hem/haar?  Integraal persoonsbeeld 3. Hoe nu verder?  Nu pas verder met het proces!!!

24 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel24 BIOMETRIE IN DE KETEN  Biometrie is altijd leidend!  Bronnen  BVV  SKDB  HAVANK  Eurodac  EU-VIS  Verdrag van Prüm  Interpol  Welke naam / V-nummer koppelen we aan biometrie  Matchingautoriteit / ?  GBA

25 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel25 Speerpunten EVIM 2014  ID visie Nationale Politie beschrijven  Kabinetsvisie ID fraude als basis  ID management Politie vormgeven  Implementatie KIM (Keten Identiteits Module)  Uitrol MEOS (Mobiel effectief op Straat)  Inrichten AVIM Loketten (samenwerking ketenpartners)

26 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel26 Belang ID Management Keten  Juiste, eenduidige identiteitsvaststelling is van cruciaal belang in de (vreemdelingen) keten!  Tegengaan (ID) Fraude  Waarborgen integriteit basisvoorzieningen  Bescherming privacy burger  Betere bescherming slachtoffers ID fraude  Beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen  E-ID  ??? ♠

27 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel27 STELLINGEN

28 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel28 Stellingen Er is binnen mijn organisatie een duidelijke visie op identiteitsmanagement die gekoppeld is aan bedrijfsdoelstellingen en beleid. Is hierin ook een rol voor de politie weggelegd?

29 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel29 Stellingen Als de verificatie binnen mijn organisatie niet slaagt, bel ik dan altijd de politie? Zo nee,waarom niet?

30 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel30 Stellingen De visie op identiteitsmanagement binnen mijn organisatie is afgestemd op de visie van mijn ketenpartners.

31 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel31 GOED (POLITIE) WERK BEGINT MET EEN ID

32 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel32 VRAGEN?


Download ppt "Dag van de Keteninformatisering. 10-1-2015Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel2 Wat is de visie van de politie m.b.t."

Verwante presentaties


Ads door Google