De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10/01/2015RIMAX Workshop “Probabilistische Bemessung von Dämmen und Deichen für den Hochwasserschutz” 1 Technisch Rapport: Grondonderzoek en geotechnisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10/01/2015RIMAX Workshop “Probabilistische Bemessung von Dämmen und Deichen für den Hochwasserschutz” 1 Technisch Rapport: Grondonderzoek en geotechnisch."— Transcript van de presentatie:

1 10/01/2015RIMAX Workshop “Probabilistische Bemessung von Dämmen und Deichen für den Hochwasserschutz” 1 Technisch Rapport: Grondonderzoek en geotechnisch Schematiseren bij dijken (TRGS) Ed Calle Project: SBW Faalmechanismen TR Grondonderzoek deelprojectleider RWS WD: Bianca Hardeman Projectuitvoering: Deltares, Fugro, HKV presentatie bij ENW-SBW 19 nov 2009

2 10/01/2015RIMAX Workshop “Probabilistische Bemessung von Dämmen und Deichen für den Hochwasserschutz” 2  uit ENW onderzoeksagenda  Eerder onderzoek  Voorbeelden problemen bij grondmechanische schematisering  Doel SBW onderzoek: opstellen TRGS  Globale opzet TRGS  Schematiseringfactor (optioneel)  Tot slot: stand van zaken + planning

3 3 ENW agenda Probleemstelling: Opbouw van de ondergrond is onzekere factor bij het beschouwen van faalmechanismen. Er is geen rationele benadering voor schematisatie van ondergrond voor toetsing, waarbij aandacht aan de betrouwbaarheid wordt geschonken Uit de ENW-onderzoeksagenda: (“Groslijst” RWS-DWW 2006) Doelstelling: Opstellen van een systeem voor het karakteriseren van de opbouw, waaruit naar voren komt in welke mate van detail en met welke zekerheid de ondergrond bekend is. Vaststellen van de benodigde intensiteit van grondonderzoek voor een vereist veiligheidsniveau

4 4 Eerdere studies … over onzekerheden bij grondmechanisch schematiseren, o.a.: 1994-1996Probabilistische methoden i.d. geotechniek (GD-Fugro) 2002Heterogeniteit ondergrond bij dijken (Delft Cluster)  Effecten onzekerheid over ondergrondopbouw groter dan effecten onzekerheid grondeigenschappen binnen grondlagen! In normen, leidraden, handreikingen geen richtlijnen hoe hier mee om te gaan (i.t.t. grondeigenschappen!)  Ondergrondopbouw is niet eenduidig af te leiden uit grondonderzoek Opstellen schematisering is altijd keuzeprobleem met onzekerheden

5 10/01/2015RIMAX Workshop “Probabilistische Bemessung von Dämmen und Deichen für den Hochwasserschutz” 5 Voorbeeld niet eenduidigheid Grondonderzoek levert punt- of lijninformatie Tussen meetpunten of meetlijnen interpoleren Risico: “structuren” van beperkte afmeting worden niet opgemerkt

6 6 Praktijkproef Bergambacht Voorbeeld 2: “Ringonderzoek” adviseurs bij praktijkproef Bergambacht Vijf adviseurs gevraagd dijkstabiliteit te onderzoeken/berekenen Op basis van dezelfde grondonderzoeksgegevens (drie fasen): 1 e fase: infopakket 1, summier grondonderzoek 2 e fase: infopakket 2, “normaal” grondonderzoek 3 e fase: infopakket 3, uitgebreid grondonderzoek Alléén schematisering ondergrondopbouw en waterspanningen; rekenwaarden grondeigenschappen gegeven

7 7

8 Berekende Stabiliteitsfactoren F  Roep om “adviseursfactor” !

9 9 Geotechnical Schematization Steps and choices in geotechnical schematizations optimistic choices (unsafe!) pessimistic choices (safe!) range of possible outcomes of the geotechnical analysis subsoil schematization pore pressure schematization choice of computation model and soil parameter assessment uncertainties covered by partial safety factors for soil properties uncertainties to be covered by additional step in analysis

10 10 Verkeerde keuzen bij schematiseren tbv toetsing “Verkeerde” keuzen bij schematiseren kunnen leiden tot: onterecht goedkeuren (bij “optimistische” keuze)  onveilig! onterecht afkeuren (bij te conservatieve keuze)  veilig maar duur! “verkeerde keuzen” vermijden door (extra) grondonderzoek!

11 11 Doel “SBW grondonderzoek”: Er moeten richtlijnen/handreikingen komen voor: opzet grondonderzoek t.b.v. grondmechanisch toetsen omgaan met onzekerheden bij opstellen schematiseringen relatie tussen keuzen bij schematiseren en beschikbare info (grondonderzoek) onderbouwen behoefte aan (extra) grondonderzoek inzichtelijk maken van gemaakte keuzes in schematiseringproces (ook voor second opinion doeleinden!) documenteren en (toegankelijk) opslaan van informatie  In Technisch Rapport Grondonderzoek en Schematiseren (TRGS) voorlopig beperken tot mechanismen afschuiven en piping!

12 12 Opzet TRGS (globale inhoud): 1.Inleiding Doelen en afbakening 2.Grondonderzoek Overzicht grondonderzoeksmethoden. Eisen aan basis grondonderzoeksopzet (i.r.t. mechanismen) Voorbeelden van basis onderzoeksopzetten, “best practice” Handreikingen om keuze te ondersteunen Afwegingskader additioneel onderzoek 3.Schematisering en parameterbepaling macro-instabiliteit Beschrijving schematiseringproces Interpretatie grondonderzoeksgegevens in relatie met (geologische) gebiedskennis Keuze basisschematisering bodemopbouw en waterspanningen Mogelijke kritische afwijkingen m.b.t. bodemopbouw Bepalen schematiseringfactor; voorbeelden 4. Schematisering en parameterbepaling piping Ongeveer als hoofdstuk 3, maar dan voor piping 5. Data Management en GIS Overzicht bestaande praktijk en lopende ontwikkelingen (geen applicaties ontwikkelen)

13 13 Schematiseringfactor Ge-introduceerd bij Leidraad Rivieren (Addendum TRWG) Is (veiligheids)factor voor afdekken schematiseringsonzekerheden  Toetseis vroeger: F d = F (τ kar / γ m ) ≥ γ d γ n  Toetseis wordt nu: F d = F (τ kar / γ m ) ≥ γ d γ n γ b γ m = materiaalfactor, γ n = schadefactor  afdekken onzekerheid schuifsterke γ d = rekenmodelonzekerheidsfactor γ b = schematiseringfactor  In addendum TRWG: γ b = 1.30, maar mag gereduceerd worden tot 1.10 afhankelijk van veiligheid gekozen schematisering waarmee F d berekend wordt

14 Voorbeelden schematiseringonzekerheden discreetcontinu Ondergrond-opbouw Een grondlaag wel/ niet aanwezig? Typering grondlaag correct? Doorgaande grondlaag, of onderbroken? Bij zand: los of vastgepakt? Laagdikten groter/kleiner ? Verloop laagdikten Verloop pakkingsdichtheid Waterspanningen Wel/niet gedraineerd? wel/niet opdrijven? wel/geen isotrope doorlatendheid Waterspanningen hoger/lager ? Schematiseringfactor

15 15 Schematiseringfactor kans Stab factor F omschrijving Basis schema- tisering So 1,18 = voorzichtige maar niet ultra- conservatieve schematisering Afwijking S10.101,10Hogere freatische lijn Afwijking S20.101,09 Lens slappe klei mogelijk aanwezig Afwijking S30.010.98Zandlaag in conctact met rivier Afwijking S40.0010.92Enz. Inventariseer mogelijke afwijkingen van gekozen basisschematisering en schat de kans daarop en het effect op de stabiliteitsfactor Alleen “ongunstige” afwijkingen van belang  vormen immers de risico’s! - ΔFkans 0.05 - 0.10.2 0.1 – 0.20.01 0.2 – 0.30.001

16 16 Schematiseringfactor Vereiste schematiseringfactor γ b opzoeken in tabel: - ΔFkans 0.05 - 0.10.2 0.1 – 0.20.01 0.2 – 0.30.001 1.10 1.15 Aan te houden schematiseringfactor: 1.15 

17 17 Tot slot:  Huidige stand van zaken:  stukjes onderzoek voor hoofdstukken 2, 3 en 4 TRGS gereed, voor hoofdstuk 5 onderweg  Concept TRGS gepland gereed voorjaar 2010  Traject accordering, o.a. ENW  Oplevering TRGS najaar 2010  Inbedding in VTV 2011:  Aanbrengen verwijzingen in de betreffende katernen (stabiliteit en piping)

18 18 Dank voor uw aandacht, Vragen, discussie?


Download ppt "10/01/2015RIMAX Workshop “Probabilistische Bemessung von Dämmen und Deichen für den Hochwasserschutz” 1 Technisch Rapport: Grondonderzoek en geotechnisch."

Verwante presentaties


Ads door Google