De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroegtijdige zorgplanning Denken en praten over later Anneleen Giedts Psychologe Broeders Alexianen – CGG-VBO Tienen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroegtijdige zorgplanning Denken en praten over later Anneleen Giedts Psychologe Broeders Alexianen – CGG-VBO Tienen."— Transcript van de presentatie:

1 Vroegtijdige zorgplanning Denken en praten over later Anneleen Giedts Psychologe Broeders Alexianen – CGG-VBO Tienen

2  Stel je voor: je bent een jaar of tachtig. Hoe ziet jouw leven er dan uit?  Waar woon je? Hoe ziet jouw huis eruit?  Met wie ben je samen? Hoe ziet je relatie eruit?  Hoe staat het met jou gezondheid? Hoeveel energie heb je besteden? Hoe gaat het met je geheugen? Hoe ga je om met eventuele ‘gebreken’? Heb je hulp nodig? Waaruit bestaat deze?  Hoe ziet je sociale netwerk eruit? Met wie ga je om? Wat doe jij in je vrije tijd?  Hoe is de relatie met je kinderen/kleinkinderen?  Hoe ziet je financiële situatie eruit?  Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen? Waar heb je moeite mee (gehad)? Wat en wie heeft je geholpen hierbij? Waar ben je achteraf trots op? Waar ben je dankbaar voor?

3

4 Wat en waarom?

5 Geschiedenis  Langer leven – langer ziek – langer sterven  Vooruitgang op medisch vlak roept vragen op: willen we wel levensverlengende behandelingen ondergaan?  Wat als iemand niet meer in staat is om zelf te beslissen?  Dus: belang van op voorhand na te denken en te communiceren rond beslissingen – zorg levenseinde  VSA: “advanced directives”: documenteren van afspraken tussen dokter en patiënt rond welke zorgen niet meer gewenst zijn  VZP = manier om patiënt centralere rol te geven in de zorgplanning en de medische beslissingen aan het levenseinde

6 Wat is VZP?  = een continu denk- en communicatieproces tussen de patiënt, de zorgverleners en de naasten over de toekomstige zorg  Wensen van patiënt en naasten zo goed mogelijk begrijpen  Proces kan leiden tot  Formuleren van voorkeuren en doelen voor zorg  Aanstellen van vertegenwoordiger  EVENTUEEL: opmaken van documenten negatieve wilsverklaring – maken van afspraken

7 Wat is VZP?  Zorgverleners denken bij VZP spontaan aan juridische en medische aspecten:  Vertrouwenspersoon  Negatieve wilsverklaringen  Hoe wil ik sterven?  …  Burgers: VZP gaat over het inrichten van zijn oude dag;  “Waar en hoe wil ik ouder worden?”  Wat verwacht ik (nog)? Wat wil ik? Wat is voor mij belangrijk?  Kwesties rond levenseinde komen dan vanzelf aan bod

8 Wat is VZP?  VZP kan/moet op verschillende manieren bekeken worden  In ruime zin:  Welke zorg is kwaliteitsvol in mijn ogen?  Hoe kan, gegeven de huidige omstandigheden, mijn leven op een waardevolle en zinvolle manier vorm krijgen?  In enge zin:  Medisch: welke zorg wil ik niet –wat wil ik zeker wel? + aanstellen van vertegenwoordiger  Juridisch: testament – begrafenis  => VZP gaat over sterven én leven

9 Waarom?  Goede redenen voor de patiënt/naasten  Autonomie: zelf verantwoordelijkheid krijgen voor eigen leven  Verbeteren levenskwaliteit  Geeft kansen aan patiënt/naasten  Anticiperen op wat komt, vragen stellen waar men misschien bang voor is, info over behandelingen  Vermijden van onnodige/ongewenste ziekenhuisopnames  Meningsverschillen rond levenseinde kunnen onder professionele begeleiding van derden uitgeklaard worden – voorkomt ook meningsverschillen!  Vermijden van crisismomenten

10 Waarom?  Goede redenen voor zorgverleners:  VZP brengt meer duidelijkheid  Beslissingen rond levenskwaliteit en levenseinde zijn geen gissingen maar gebaseerd op echte voorkeuren van patiënten  Goede zorg toedienen = zorg op maat  Snellere beslissingen mogelijk  Meer tevredenheid bij personeel?

11 Hindernissen in VZP  Voor patiënten:  De dood als realiteit kunnen zien  Wie komt plannen van levenseinde toe?  Motivatie om wel/niet te plannen => Recht op ‘niet plannen’!

12

13 Hindernissen in VZP  Voor naasten:  Mate waarin familielid wil instaan voor beslissing  Verwachting die familielid ervaart van patiënt om mee te beslissen over zorg aan levenseinde En ook:  Confrontatie met eigen eindigheid  De andere beschermen – niet willen doen lijden  Schuldgevoelens – gevoel de ander te verraden

14 Familie

15 Hindernissen in VZP  Voor zorgverleners:  Angst voor hopeloosheid  Spreken over dood en sterven: delicaat  Confrontatie met eigen kwetsbaarheid – de dood is van iedereen  Eigen waarden en normen? => Aandacht aan jezelf geven: wat maakt dit bij mij los? Wat betekent lijden en sterven voor mij?

16 Weerstand?!  Weerstand – de patiënt lijkt niet gemotiveerd om te spreken rond VZP  Mensen zijn altijd gemotiveerd voor iets, misschien alleen niet voor datgene waarvoor wij vinden dat ze gemotiveerd moeten zijn! – is er een vraag rond VZP?  Goede redenen? – welk nut heeft het voor patiënt?  In de mogelijkheid om rond VZP na te denken?  Tempo?  => goed informeren  => tijd geven  => respecteren

17 Hoe? Hoe spreken rond VZP?

18 Basisvaardigheden  Opbouwen van een vertrouwensrelatie  Zich begrepen voelen – veiligheid ervaren  Aansluiting zoeken  Basis gespreksvaardigheden inzetten  Actief luisteren: LSD!  Open vragen stellen  Reflectief luisteren  Bevestigen  Samenvatten  Nonverbale communicatie

19 In grote lijnen  In gesprek gaan =  Vragen stellen  EN ruimte laten voor beleving, ideeën, ervaringen, verdriet en rouw…  De cliënt bepaalt het doel!  Aandacht voor de gehele persoon :  fysiek, emotioneel, sociaal  geschiedenis, hier en nu, toekomst

20 5 stappen  Introduceer het onderwerp  Evalueer de toekomstverwachting  Identificeer de doelen voor laatste levensperiode  Documenteer de richtlijnen  Herzien en updaten van bepaalde zorgopties

21 De start  Cl leren kennen: wie is iemand? Wie is iemand geweest? Wat heeft cl gedaan en bereikt in het leven? => niet om verleden uit te pluizen, wel om aandacht te geven en om aan te sluiten met wat van belang is voor cl  Wat is levenskwaliteit voor deze cl?  Aansluiten bij gevoel; bv Ernstige ziekte? Zoals dementie bv: maakt ook gevoelens los; zoals machteloosheid, kwaadheid, verdriet, angst,…

22 Het eerste gesprek  Aansluiting vinden  Thema’s  kennismaking  Levensverhaal  Aandacht voor verschil tussen gewenste toekomst en realiteit  Ideeën over toekomst – Wat wil je (niet)?  Visie op laatste jaren van leven – visie op levenskwaliteit - pathologie  Zaadje planten: ‘wij doen aan VZP’

23 Ouder worden: straffe uitdagingen  Omgaan met verouderend lichaam – beperktere mobiliteit – afhankelijker worden van anderen  Afscheid actief beroepsleven – invulling vrije tijd  Soms verandering op vlak van wonen: verhuis – wzc  Persoonlijkheid : wie ben ik? – wat heb ik van mijn leven gemaakt?  Relaties: inkrimping sociaal netwerk  Existentiële vragen:  waar leef ik voor?  omgaan met verlies  Wat is belangrijk in het leven?

24 Stap 1: Introduceren van het onderwerp  Terugkoppeling uit kennismaking: wat je is bijgebleven in positieve zin, wat opviel  Uitleg belang vroegtijdige zorgplanning + polsen naar wat dit voor de cl in kwestie zou kunnen betekenen – nut?!  Belang van informeren – rond VZP én rond gezondheidstoestand van cl  Aandacht voor betekenis van ziekte – visie hierop  Betrekken familie?  Plannen volgend gesprek

25 Stap 2: Evalueren van toekomstverwachting  Opvattingen over ziekteverloop en afhankelijkheid nagaan  Misvattingen opsporen  Informeren over diagnose en prognose (~huisarts?)  De mogelijkheden van zorg en behandeling beschrijven

26 Stap 3: Identificeren doelen laatste levensperiode  Gesprek rond levensdoelen  Mogelijke medische beslissingen bij levenseinde uitleggen – wat zijn de opties?  Gewenste medische zorg nagaan  Bespreken van voor- en nadelen van een aantal medische interventies  Beschrijven van wat palliatieve zorg en euthanasie inhouden

27 Stap 4: Documenteren van de richtlijnen  Bespreken van mogelijkheid tot aanduiden van een vertegenwoordiger  Helpen bij invullen van documenten wilsverklaringen  toetsen van de besluiten met klinische voorbeelden  Aanraden de opties door te spreken met vertegenwoordiger (gesprek zelf initiëren)

28 Stap 5: Herzien en updaten van de opties  Op geregelde momenten toetsen of keuzes stabiel blijven  Herbekijken van vooruitzichten bij belangrijke evoluties

29 Hoe? Hoe implementeren we VZP?

30 Hoe doen we dat dan?  Geen recept voor!  Trial and error: kijken wat werkt en wat niet  Wel: enkele randvoorwaarden die helpend zijn:  Aandacht palliatieve zorgcultuur  Gestructureerde communicatie?  Medewerking huisarts: medische informatie en prognose  Betrokkenheid beleid!  + aandacht voor gehele persoon van pt en levensverhaal

31 Implementatie in mijn team  Beleid moet mee zijn: mee ruimte en draagvlak creëren hiervoor  Dan spreken met team rond wat zij hier belangrijk aan vinden; wat hen tegenhoudt+ bekijken hoe praktisch georganiseerd zonder te veel extra werkdruk met zich mee te brengen  Vast punt op overlegmomenten!  Tijd geven – cultuur kweken

32 Implementatie  Grote vragen rond de implementatie: De problemen zijn vooral praktisch van aard.  Hoe worden de multidisciplinaire vergaderingen georganiseerd?  Wie doet de gesprekken?  Hoe gebeurt de opvolging?  Zijn de ontwikkelde documenten ook voor andere disciplines bruikbaar? (dan artsen)  Ook moet worden nagegaan of het voeren van deze gesprekken en het opstellen van de afspraken rond de zorg, ook daadwerkelijk tot een betere afstemming van de zorg op de zorgbehoefte van de pt leiden.  => leidt VZP tot meer tevredenheid???

33 De huisarts… belangrijke partner in VZP!  Huisarts is dé deskundige rond geschiedenis van patiënt  Staat vaak in beste positie om patiënt te coachen in wat hij/zij nog wil  KBS: de burger verwacht dat de huisarts de gesprekken rond VZP initieert en stuurt!  Hoe dan? Overleg – goede verdeling van rollen – gedeeld dossier !?

34


Download ppt "Vroegtijdige zorgplanning Denken en praten over later Anneleen Giedts Psychologe Broeders Alexianen – CGG-VBO Tienen."

Verwante presentaties


Ads door Google