De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Messiaanse Gemeente Immanuel (Alblasserdam)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Messiaanse Gemeente Immanuel (Alblasserdam)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Messiaanse Gemeente Immanuel (Alblasserdam)
Shabbat 1 november 2014 Messiaanse Gemeente Immanuel (Alblasserdam) Mikve מִקְוֶה Mitsva mikveh mitsvot (taryag mitsvot)

3 Mikve, mikveh, miqve, miqwe, mikvah,mikva betekent “collectie” of “bijeenbrengen”. Andere betekenis is “hoop”. Stamt af van het woord “kava” קָוָה dat “verzamelen” en “samenbinden” betekent. Andere betekenissen van “kava” is “verwachten”, “hopen”, “afwachten”. Eerste vermelding in de bijbel, d'oraita דאורייתא (van de Thora), de Thora Shebichtav תורה שבכתב: Bereshiet (Genesis) 1:9,10 En God zei: Dat de wateren onder de hemel in één plaats אֶחָד samengebracht wordt, en dat het droge zichtbaar wordt! En het gebeurde. En God noemde het droge aarde, en het samenbrengen van de wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.

4 Bereshiet: Schepping (d. m
Bereshiet: Schepping (d.m.v Hebreeuwse taal)| Dualisme |Scheiding | Natuurwetmatigheden | Metafysische wetmatigheden Licht | Duisternis (1e dag) Dag | Nacht (1e dag) Wateren boven | Wateren beneden (2e dag) Land | Zee (3e dag) Lucht / hemel | Aarde (2e dag / 3e dag) Landdieren (6e dag)| Waterdieren (5e dag) | Vogels in het luchtruim (5e dag) Mens (6e dag) | Dieren (5e en 6e dag) Lichaam | Geest (Ruach, nefesh, neshamah) God in de metafysische werkelijkheid, in shamayim, de hemel| god in de fysische werkelijkheid op aarde (mens). Naar het beeld van God, (be)tselem Elohim צֶלֶם אֱלֹהִים. (Bereshiet 1:28). אדמה Adamah = grond. Edameh leElyon = zijn als God. Adam edameh zijn! Boom van Leven (Ets Chayim) | Boom van de kennis van goed en kwaad (Ets haDa’at). In het midden (betoch hagan) van de tuin. Heilig | Onheilig Rein (taharah טהרה) | Onrein (tumahטומאה )

5 ??? Wat heeft dit met de mikve te maken? ALLES!!

6 Geboorte, opnieuw geboren 2 Kefa (Petrus) 3:5
(...)De aarde was uit het water ontstaan en werd door het water omringd(...) Bereshiet (Genesis) 1:6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden van de wateren; en dat moet scheiding maken tussen wateren en wateren! De aarde werd opnieuw geboren! De ark van Noach “mayim rabim" (vele wateren, veelvoud van wateren) De aarde werd gereinigd van de onreinheid en de mensheid begon opnieuw! Yetsiat Mitsrayim (uittocht van Egypte), lopen door Yam Suf (Rietzee)

7 Vayikra (Leviticus) 20:26 Wees heilig voor Mij, want Ik ben heilig en Ik heb u afgezonderd van andere volken om mijn eigendom te worden. Shemot (Exodus) 19:6 U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. mamlekhet kohanim v'goy kadosh ממלכת קהנים וגוי קדוש Shemot (Exodus) 22:31 U zult Mij een heilig volk zijn(...) Vayikra (Leviticus) 11:44 Ik ben de HERE, uw God. Heilig u en wees heilig, want Ik ben heilig Vayikra (Leviticus) 11:45 Want Ik ben de HERE, Die u uit Mitsrayim (Egypte) geleid heeft om uw God te zijn. Daarom moet u heilig zijn, omdat Ik heilig ben.

8 Efeze 1:4 Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Mashiach Yeshua zijn. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. HaHitgalut (Openbaring) 22:11 Wie onrecht doet, zal onrecht blijven doen; en wie vuil is, zal nog vuiler worden; en die rechtvaardig is, zal nog meer gerechtvaardigd worden; en wie heilig is, zal heiliger worden.

9 Mikve mayim of gewoon mikve (mikveh, mikvah, mikva) verzameling van natuurlijk stromende wateren (grondwater + hemelwater) voor ceremonieel, ritueel gebruik. De woorden tevilah טְבִילָה (Hebreeuws) en baptizo, baptismo of baptisma βάπτισμα (Grieks) betekenen allebei “onderdompelen”. Het Nederlands vertaald wordt “doop” is nietszeggend! Mikveh wordt gezien als onderdompeling in het levend water!

10 HET verbond In de Thora (Wet, geboden) presenteert Adonai Zijn gedachten, Zijn wil omtrent: 1 Huwelijk 2 Feesten 3 Shabbat 4 Zakelijke transacties 5 Strafrecht 6 Eigendom en eigendomsrecht 7 Landbouw 8 Kleding 9 Priesterschap 10 Offers, tienden, belasting 11 Reinigingswetten 12 Behandeling van vreemdelingen (niet-Joden) 13 Profetieen 14 Letsel, schade etc

11 Rituele reinheid. Meerdere onderdompelingen in het Jodendom en daarmee in de bijbel. טָהֳרָהת המִשׁפָּחָה taharat hamishpachah | Familie reinheid - Na teshuvah (bekering, ommekeer van slechte neigingen) - Bij opnieuw toewijding naar de Eeuwige - Joods worden, toetreden tot het Jodendom (gioer) - Aannemen van de Joodse Yeshua haMashiach (Joden en niet-Joden houden hun status) - Vlak voor de Shabbat - Vlak voor Rosh Chodesh (Nieuwe maandag) - Vlak voor feesten van de Eeuwige - Na vrouwelijke maandelijkse niddah periode 2x 7 dagen Vayikra (Leviticus) 15: x 7 dagen tellen, de “8ste” dag mikveh! Tevens het wassen van alle kleren die tijdens de niddah periode gedragen zijn (inclusief jassen). Tip: al tevilah berachah opzeggen vlak voor het wassen van de kleren (per kledingstuk)! - Vlak voor het huwelijk - Na geboorte van kinderen (yoledet); bij een jongen na 33 dagen, bij een meisje na 14 dagen Vayikra (Leviticus) 12

12 Rituele reinheid. Meerdere onderdompelingen.
- Na elke zaadlozing die buiten het lichaam heeft plaatsgevonden. - Na voltrekking van de briet mila (besnijdenis) bij volwassen mannen (na genezingsperiode). - Na genezing van ziekten of kwalen - Na een dood lichaam aangeraakt te hebben - Na het eten van voedsel dat niet kosher is. - Voor elk nieuw begin enzovoorts

13 Interessant! Handelingen hoofdstuk 8 Joodse Ethiopische man, een saris סָרִיס. Hij las de sefer Yeshayahu (Jesaja) en kwam net terug van Yerushalayim (vers 27). Hij onderdompelde zich in een mikveh en Filippus was getuige. Hebreeuw woord saris סָרִיס, vertaald met het Griekse woord eunouchos. Saris = ambtenaar, beambte, maar ook “enuch”. De eerste twee zijn echter de voornaamste betekenissen van het woord. Statenvertaling: een kamerling, en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren. NBG vertaling: En zie, een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrote van Kandake, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden en hij was op de terugweg en las, in zijn wagen gezeten, de profeet Yeshayahu (Jesaja). .

14 De Joodse Ethiopische man was een hoge ambtenaar en geen enuch
De Joodse Ethiopische man was een hoge ambtenaar en geen enuch! De bijbel legt zichzelf uit! Het Boek vertaling: In die wagen zat een voorname Ethiopiër. Hij was minister van financiën (hoge ambtenaar) in de regering van koningin Candace van Ethiopië. De man was in Jeruzalem geweest om God te aanbidden en keerde nu naar zijn land terug. Onderweg zat hij hardop te lezen uit het boek van de profeet Jesaja.

15 Hebreeuwse letter Mem. Numerieke waarde 40. Cyclus. Voor de mikveh
Hebreeuwse letter Mem. Numerieke waarde 40. Cyclus Voor de mikveh Na de mikveh /\ | Ingang mikveh

16 Mikveh met 40 se’ah aan regenwater vullen (vervolgens met kraanwater aanvullen) 1 se’ah gelijk aan 7,33 liter = +/- 293 liter vullen. De 40 se’ah regel is rabbijns Jodendom, tradities van mensen. Regenwater (water van boven)+ kraan/grondwater (water van beneden) is omdat het voor ons een mooie gedachte is om bereshiet na te bootsen (wateren boven en wateren beneden) Sommigen: 40% regenwater + 60% kraanwater of andersom geeft vaak tijdsperiodes aan, transformaties, verzoekingen: - Het regende 40 dagen tijdens de maboel (zondvloed) Genesis 7:17 - Moshe was 40 dagen en 40 nachten op de berg Sinai - Onze voorouders leefden 40 jaar in de woestijn - Regeringsperiode melech David en Shlomo. enzovoorts

17 Mikvaot in Briet Chadasja Rivier de Jordaan (Marcus 1:4, Matityahu (Mattheüs) hoofdstuk 3 Yeshua onderdompeld zich in de mikveh) Shiloach (Siloam); Yochanan (Johannes) 9:7 En zei tot hem: “Ga heen, was u in de vijver van Shiloach (Stamt af van Shalach = uitgezonden)." De man ging er heen en waste zich. Toen hij terugkwam, kon hij zien. Bethesda; Yochanan (Johannes) 5:2 Bij de Schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Bethesda met vijf zuilengalerijen.

18 Volgens Joodse traditie drie keer onderdompelen
Volgens Joodse traditie drie keer onderdompelen. 1 Chet (zonde, 1 Yochanan / Johannes 3:4) 2 Avon (ongerechtigheid) 3 Pesha (overtreding) Sommigen Messiaanse gelovigen onderdompelen zeven keer naar het voorbeeld van Naäman de Arameeër in Melachim Bet (2 Koningen) 5:10,14. Hier is men uiteraard vrij in.

19 1 Yochanan (Johannes) 5:2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. HaHitgalut (Openbaring) 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Yeshua bewaren. 1 Yochanan (Johannes) 3:4 Ieder die de zonde doet, doet wetteloosheid (Thoraloosheid), en de zonde is wetteloosheid (anti Thora, tegen het verbond). Chet (het doel missen c.q. zonde), avon (ongerechtigheid) en pesha (overtreding)

20 Mishlei (Spreuken) 7:2 Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Vayikra (Leviticus) 26:3,4 Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt; Romeinen 3:31, Rabbijn Shaul: “Stellen wij dan door het geloof de wet (Verbond, geboden) buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.” Matityahu (Matteüs) 5:17, Yeshua: Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

21 Yochanan (Johannes) 14:15 Yeshua: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Yochanan (Johannes) 15:9,10 Yeshua: Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Matityahu (Matteüs) 19:16 Hij, Yeshua, zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. 1 Yochanan (Johannes) 2:3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 1 Yochanan (Johannes) 3:21,22 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

22 Onderdompelen, tevilah טְבִילָה, wegens aanvaarding Yeshua als de Joodse Mashiach. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, asher goaleinu biglal hadam shel Yeshua haMashiach. Amen. Gezegend bent U Adonai Onze God, Koning van het heelal, die onze verlosser is door het bloed van Yeshua Hamashiach. (Vayikra / Leviticus) 17:11). Shehecheyanu opzeggen Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, shehecheyanu v'kiyemanu vhigiyanu lazman hazeh. Gezegend bent U Adonai Onze God, Koning van het heelal, die ons het leven heeft geschonken en ons in staat heeft gesteld dit tijdstip te beleven.

23 (Al tevilah berachah) Onderdompelen, tevilah, wegens andere redenen
(Al tevilah berachah) Onderdompelen, tevilah, wegens andere redenen. Ik onderdompel in mikveh vanwege / omdat (reden opgeven) Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetsivanu al hatvilah. Amen. Gezegend bent U Adonai Onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door zijn mitsvot (geboden) en ons heeft opgedragen om te onderdompelen. Amen. Shehecheyanu opzeggen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, shehecheyanu v'kiyamanu vhigiyanu lazman hazeh. Gezegend bent U Adonai Onze God, Koning van het heelal, die ons het leven heeft geschonken en ons in staat heeft gesteld dit tijdstip te beleven.

24 Openlucht plassen (goedgekeurde waterkwaliteit) zoals:
Mikvaot in hun meest primaire vorm zijn de zeeën en oceanen Ze bevatten wateren van goddelijke bron, zo leert de traditie en heeft de kracht om geestelijk te zuiveren. Openlucht plassen (goedgekeurde waterkwaliteit) zoals: Openlucht recreatieplas Rivier Buitenbad van een zwembad Binnenbad van een zwembad (in de winter bijvoorbeeld!) Uiteraard is het veel beter en mooier als we allemaal in staat kunnen zijn om onze eigen prive mikveh thuis te bouwen!

25 Laten we kedushah (heiliging) serieus nemen!
2 Korinthiërs 7:1 Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ontzag voor God te hebben en ons volkomen aan Hem te geven. Wij zijn adam (gemaakt van de grond), btselem Elohim (in/naar Gods beeld) bedoelt om edameh le’elyon (te zijn als God) te zijn. Laten we kedushah (heiliging) serieus nemen!

26 ook prive Facebook profiel “Rabbijn Sipporah Joseph”. Messiaanse Yeshive Facebook Groep: https://www.facebook.com/groups/messiaanseyeshive


Download ppt "Messiaanse Gemeente Immanuel (Alblasserdam)"

Verwante presentaties


Ads door Google