De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 28 december 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 28 december 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 28 december 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: G.P.M. van der Linden (Hilversum)
Ouderling: Cors Visser Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 26: 3 en 4 Zingende Gezegend 112: 1, 2, 3 en 4 Psalm 50: 11 Psalm 2: 1 en 2 Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 Psalm 76: 5 en 6 Lucas 2: 1 – 14 Daniël 2: 31 – 35

4 Welkom en mededelingen

5 3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
Gezang 26: 3 en 4 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.

6 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Gezang 26: 3 en 4 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

7 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

8 1 Geen schutse om te schuilen, geen huis, geen onderdak,
Zingende Gezegend 112: 1, 2, 3 en 4 1 Geen schutse om te schuilen, geen huis, geen onderdak, een herberg om te huilen, een vuile voederbak, - zo is tot ons gekomen een kindje in een stal. Hoe kan het dromen dromen? De wind waait overal!

9 1 Geen schutse om te schuilen, geen huis, geen onderdak,
Zingende Gezegend 112: 1, 2, 3 en 4 1 Geen schutse om te schuilen, geen huis, geen onderdak, een herberg om te huilen, een vuile voederbak, - zo is tot ons gekomen een kindje in een stal. Hoe kan het dromen dromen? De wind waait overal!

10 2 Geen mens om mee te leven, geen warme hand die streelt,
Zingende Gezegend 112: 1, 2, 3 en 4 2 Geen mens om mee te leven, geen warme hand die streelt, geen geld om uit te geven, geen brood dan wat Hij deelt, geen graan om op te rapen, geen proviand op reis, geen steen om op te slapen - o God, kyrie eleis!

11 3 Om zwervers te bereiden een plaats, een vaderhuis,
Zingende Gezegend 112: 1, 2, 3 en 4 3 Om zwervers te bereiden een plaats, een vaderhuis, een woning en een weide, een moederstad, een thuis, daartoe is Hij gekomen, daartoe is Hij gegaan - en nóg waait door de bomen de Geest, bij Hem vandaan.

12 4 Om ons een huis te bouwen voor bunker en barak,
Zingende Gezegend 112: 1, 2, 3 en 4 4 Om ons een huis te bouwen voor bunker en barak, om vleugels te ontvouwen voor mensen zonder dak, daartoe is Hij geboren, daartoe waait nog de wind wie oren heeft, die hore het roepen van dit kind.

13 Tien geboden Tien geboden

14 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid
Psalm 50: 11 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

15 Gebed Gebed

16 We lezen 2 gedeelten uit de Nieuwe Bijvelvertaling:
Lucas 2: 1 – 14 Daniël 2: 31 – 35

17 Lucas 2: 1 – 14 De geboorte van Jezus 2 1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

18 Lucas 2: 1 – 14 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.

19 Lucas 2: 1 – 14 Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

20 Lucas 2: 1 – 14 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

21 Lucas 2: 1 – 14 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

22 Daniël 2: 31 – 35 31 U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. 32 Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem.

23 Daniël 2: 31 – 35 34 U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde.

24 Daniël 2: 31 – 35 35 Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.

25 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Psalm 2 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. 't Is tegen het gezag van God den Here en tegen zijn gezalfde vorst gericht: “Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!”

26 2 Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: “Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de berg der heiligheid.”

27 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over Simeon en Hanna (Lucas 2 : 33 – 44).

28 Preek Preek

29 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

30 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

31 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

32 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

33 Dankzegging en voorbeden

34 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
Emeritikas Kerk

35 5 Als Gij, ten oordeel opgestaan, het boos geweld hebt weggedaan,
Psalm 76: 5 en 6 5 Als Gij, ten oordeel opgestaan, het boos geweld hebt weggedaan, wordt door uw sterke hand bevrijd wie wachtte in zachtmoedigheid. Gij hebt de tirannie verdreven en doet uw volk in voorspoed leven.

36 6 Eens komt de tijd dat, hoofd voor hoofd,
Psalm 76: 5 en 6 6 Eens komt de tijd dat, hoofd voor hoofd, elk die op aarde leeft U looft, dat zelfs wie thans U tegenstreeft ter ere van uw grootheid beeft. Gij zult de grimmigen betomen, ja allen zullen tot U komen.

37 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

38 Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de GKV in dit kerkgebouw
Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de GKV in dit kerkgebouw. De dienst begin om uur en dominee van der Linden zal weer voorgaan.


Download ppt "Zondag 28 december 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google