De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere schooltijden en het 5 gelijke dagen model

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere schooltijden en het 5 gelijke dagen model"— Transcript van de presentatie:

1 Andere schooltijden en het 5 gelijke dagen model

2 Welkom Informatie andere schooltijden en het 5 gelijke dagen model door Marijke Informatie BSO door Nicole van Hoof (Spring) Vragen? Aanwezige gasten: Irene Pepers (ouder en MR-lid de Bongerd) Miranda Linders (leerkracht de Waai) Afsluiting om uur

3 ↓ Informatie uitwisselen, vragen beantwoorden,
Doel van deze avond: Informatie uitwisselen, vragen beantwoorden, helderheid geven over voorstel zodat u zich een eigen beeld en mening kunt vormen

4 Andere schooltijden en waarom
Sinds 1 augustus 2006, met de invoering van de Wet Flexibilisering Schooltijden, hebben scholen bij de inrichting van de onderwijstijd meer keuzevrijheid gekregen. Achterliggende gedachte: flexibilisering van de lestijden in de huidige samenleving is nodig om arbeidsparticipatie van beide ouders mogelijk te maken. De directie van De Nienekes heeft vastgesteld dat binnen de huidige ouderpopulatie in veel gevallen door beide ouders wordt gewerkt. De maatschappij is veranderd. Landelijk: beide ouders werken, 75% van de moeders werkt; toename van alleenstaande ouders die werken. Daarnaast is een forse toename van het TSO gebruik zichtbaar; sedert 2013 is dit nog eens met 20% toegenomen. Toenemende vraag van ouders om te overwegen over te stappen op een continurooster. Gecombineerd met de landelijke ontwikkelingen is de school zich bezig gaan houden met de vraag: zijn onze huidige lestijden nog bij de tijd en welke alternatieven zijn er…

5 Andere schooltijden en waarom
De schooldag ‘voelt’ versnipperd aan door de voor- tussen- en naschoolse opvang. Veel regelwerk door ouders. Landelijke trend: meer dan 50% jonge ouders heeft behoefte aan andere schooltijden (onderzoek Qrius 2010). Vanuit deze oriëntatie is het team van De Nienekes van mening dat de invoering van het 5 gelijke dagen model een meerwaarde kan zijn en een betere organisatie van het onderwijs mogelijk maakt. Dit heeft dan weer gunstige effecten op de kwaliteit van het onderwijs. Scholen moeten wel zorgen dat kinderen minimaal 7520 uur basisonderwijs genieten, zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag en de vijfdaagse schoolweek blijft het uitgangspunt (Keizer, 2008). Het doel van vanavond is om de ouders aanvullend te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. We realiseren ons dat er voor ouders ook persoonlijke belangen kunnen meespelen en deze zijn wat ons betreft evenzeer geldend. Het is aan de ouders om zich uiteindelijk voor of tegen uit te spreken.

6 Andere schooltijden? Waarom?
Heel veel argumenten om goed over na te denken… Een aanspreekpunt voor de kinderen Rust in het programma Minder druk op kinderopvang Talentontwikkeling na schooltijd voor iedereen Toename effectieve leertijd Doorlopende leerlijn Rust voor de leerkrachten

7 Andere schooltijden? Wat dan precies?
Er zijn de afgelopen jaren diverse modellen ontwikkeld Hoorns model: ‘traditionele schooltijden’, alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. In het Hoorns model wordt zowel in boven- als onderbouw 940 uur per jaar lesgegeven. De lesweek telt in plaats van 25,5 uur 24,5 uur. De vrijdagmiddag kan op deze manier structureel vrij geroosterd worden Vijf gelijke dagen model: vijf identieke schooldagen voor alle groepen van uur tot uur, korte lunchpauze met de leerkracht in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) Bioritmemodel: het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (ochtend leren en presteren, dan rusten en sporten en na uur repeteren) Het van 7 tot 7 model en IKC: van tot u. Het programma biedt afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning. De laatste 2 modellen zijn in Nederland (financieel) niet haalbaar.

8 Inzoomen op het vijf-gelijke-dagenmodel
Vijf identieke schooldagen, van 8.45 tot uur Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag meer Leerkrachten gebruiken de lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen Gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag

9 De rol van de medezeggenschapsraad (MR)
De MR neemt een neutrale positie in De MR stelt randvoorwaarden voor de invoering van nieuwe schooltijden De MR toetst de kwaliteit van de informatie De MR informeert de ouders zo goed mogelijk De MR geeft geen stemadvies aan ouders

10 MR Personeelsgeleding Oudergeleding Kim van Avezaath Mathieu van Driel
Jeanny Joosten Marcel Martens Jacqueline Lindenaar Maike Rohde Saskia Rikken Mijke Swanenberg Artikel 12 lid f van de WMS regelt dat de Artikel 13 lid h van de Wet Medezeggenschap (WMS) personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij regelt dat de oudergeleding instemmingsrecht heeft vaststelling of wijziging van een arbeids- en op wijziging van de onderwijstijden. rusttijdenregeling. Instemming verleend Daarnaast wordt voorafgaande aan deze beslissing een ouderraadpleging voorgeschreven. (mededelingen van OCW van 9 maart 2006: Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs)

11 Motivatie voor het 5 gelijke dagen model
Regelmaat en rust voor de kinderen Alle dagen zijn gelijk (voor jonge kinderen overzichtelijker) Kinderen gaan 1x per dag naar school Leerkracht is de gehele dag bij de groep Voor leerkracht: lesgevende taken en niet-lesgevende taken zijn niet meer versnipperd Voor- en nadelen zijn opgenomen in argumenten; deze worden ter info meegegeven

12 Praktische invulling Een half uur meer lestijd per week vergeleken met huidige model Lestijden van uur tot uur Buitenspelen/pauzes in 3 blokken Bij elk blok gaat de helft van de leerkrachten mee naar buiten, de andere helft neemt pauze

13 Buitenschoolse opvang (Nicole van Hoof)
Mogelijkheden opvang door Spring De kosten van de BSO De beschikbaarheid De inhoud en het dagprogramma Rekenmodellen Informatie wordt op 29 oktober meegegeven en op de site van geplaatst.

14 Procedure 1 stem per ouder, inclusief nieuwe aanmeldingen
Alle jongste kinderen krijgen een stembrief mee (geen deelname als het jongste kind in groep 8 zit) We gaan uit van een opkomst percentage van 65% Stemformulieren: schriftelijk en anoniem Stemformulieren zijn genummerd Meerderheid van stemmen beslist

15 Vragen??

16 Dank voor uw betrokkenheid
Dank voor uw betrokkenheid! Voor vragen kunt u contact opnemen met de directie: of met de MR: Vanaf 29 okotber zal alle informatie op de site geplaatst worden.


Download ppt "Andere schooltijden en het 5 gelijke dagen model"

Verwante presentaties


Ads door Google