De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operationaliseren Definiëren Operationaliseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operationaliseren Definiëren Operationaliseren"— Transcript van de presentatie:

1 Operationaliseren Definiëren Operationaliseren
Betrouwbaarheid, Validiteit en Bruikbaarheid

2 Achtergrond + Formulering Vraagstelling(en) Resultaten
Definië-ren Theorie + begrippen Theoretische interpretatie gene- rali- seren ope rationa lise ren Hypothesen bevestigd of verworpen? Hypothesen Uitspraken over relaties tussen variabelen Variabelen Data verzamelen > Analyseren

3 Achtergrond + Formulering Vraagstelling(en) Resultaten
inductie Definië-ren Theorie + begrippen Theoretische interpretatie deductie gene- rali- seren evaluatie ope rationa lise ren Hypothesen bevestigd of verworpen? Hypothesen toetsing Uitspraken over relaties tussen variabelen Variabelen Data verzamelen > Analyseren

4 Definiëren van begrippen uit vraagstelling
algemene begrippen DEFINIËREN = het aangeven van de betekenis van een begrip door een korte, bondige en ondubbelzinnige omschrijving Van vraagstelling naar onderzoeksvragen

5 Vraagstelling en te definiëren begrip(pen)
In hoeverre wordt de gedragsregel (geen medewerking aan discriminatie) door de Nederlandse uitzendbureau’s nageleefd? Definitie discriminatie: het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van kenmerken die in de gegeven situatie niet relevant moeten worden geacht (Bovenkerk & Breuning-van Leeuwen, 1978)

6 Wat? Bepaalde begrippen!
Definiëren Wat? Bepaalde begrippen! Wie? Steekproeftrekking van bepaalde eenheden: doelpopulatie waarover je uiteindelijk uitspraken wilt doen en/of conclusies trekken! Waar en wanneer? Locatie en tijd!

7 Operationaliseren van omschreven begrippen
concreet waarneembaar/meetbaar maken van omschreven begrippen uit vraagstelling naar onderzoeksvragen en/of hypotheses naar waarnemingen

8 Operationaliseren Begrippen
Van vraagstelling naar onderzoeksvragen naar waarnemingen of metingen GEMETEN VARIABELEN: waarneembare kenmerken, bv. opleiding of WAARDEN: omschreven categorieen van variabelen bv. universiteit, hoger beroepsonderwijs, ……

9 Operationaliseren van begrippen
Een bepaald begrip wordt waarneembaar gemaakt via meetinstrumenten Meerdere vragen of items = variabelen Met dezelfde of soortgelijke waarden > Schalen Parallelle operationalisaties

10 ALGEMENE UITSPRAKEN (EMPIRISCH)
Voorbeeld: relatie tussen opleidingsniveau en de houding tegenover etnische minderheden ALGEMENE UITSPRAKEN (EMPIRISCH) Etnische groepen die met elkaar concurreren om schaarse goederen, hebben een negatieve houding tegenover elkaar. AANNAME 1 leden van etnische groepen die in soortgelijke situaties verkeren beschouwen elkaar als concurrenten AANNAME 2 laag opgeleide autochtone Nederlanders verkeren in dezelfde situatie als allochtone etnische groepen PREMISSEN SPECIFIEKE UITSPRAAK OF HYPOTHESE: laag opgeleide Nederlanders hebben een negatievere houding tegenover allochtone etnische groepen dan hoog opgeleiden CONCLUSIE

11 Relatie tussen opleidingsniveau en houding tegenover etnische minderheden
Theorie > hypothese: verband > Hoe lager het opleidingsniveau van een persoon, des te negatiever die persoon is over minderheden Variabele: opleidingsniveau Waarden: basisschool, mavo, havo, vwo, mbo, hbo, universiteit Variabele: houding tegenover minderheden Waarden: helemaal negatief, …helemaal positief

12 Wat zou u er van vinden wanneer er….
Houding tegenover minderheden > bezwaar tegen sociaal contact > variabelen Wat zou u er van vinden wanneer er…. asielzoekers naast u zouden komen wonen? asielzoekers in uw straat zouden komen wonen? asielzoekers in uw buurt zouden komen wonen?

13 Waarden van de variabele: bezwaar tegen sociaal contact
Zou u daar …….. heel veel bezwaar tegen hebben = 4 wel wat bezwaar tegen hebben = 3 geen bezwaar tegen hebben = 2 of helemaal geen bezwaar tegen hebben? = 1 3 variabelen met 4 waarden = scores van…. 3 * 1 = 3 = helemaal geen bezwaar .. 3 * 4 =12 = heel veel bezwaar

14 Kwaliteitscriteria BETROUWBAARHEID= waarnemingen zijn nauwkeurig, stabiel en niet willekeurig: waarnemingen vrij van toevallige fouten VALIDITEIT= waarnemingen van die aspecten van verschijnselen waarop vraagstellingen betrekking hebben: waarnemingen vrij van systematische fouten BRUIKBAARHEID=onderzoek levert kennis die bruikbaar is voor beslissingen

15 Betrouwbaar meten: steeds dezelfde aspecten op dezelfde wijze meten
Kort maar krachtig: Betrouwbaar meten: steeds dezelfde aspecten op dezelfde wijze meten (toevallige fouten vallen tegen elkaar weg: geen probleem) Valide meten: steeds de juiste aspecten meten en geen andere (niet-toevallige, systematische fouten leiden tot vertekening: ernstig probleem)

16 Betrouwbaarheid BETROUWBAARHEID=
nauwkeurig, stabiel en niet willekeurig: waarnemingen zijn vrij van toevallige fouten HERHAALDE METINGEN (test-hertest) MEERDERE WAARNEMERS (intercodeurstest) PARALELLE OPERATIONALISERINGEN (test-paralleltest) overeenstemming = betrouwbaarheid

17 Validiteit VALIDITEIT= waarnemingen vrij van systematische fouten
Elke keuze voor een bepaalde waarneming moet passen bij de onderzoeksvragen: WAARNEMEN WAT JE MOET WAARNEMEN OPLEIDING IS GEEN INKOMEN NEGATIEVE HOUDING TEGENOVER ETNISCHE MINDERHEDEN IS GEEN MUZIEKKEUZE

18 Inhouds validiteit: via experts
Soorten validiteit (op het eerste gezicht validiteit) Inhouds validiteit: via experts Soortgenoot validiteit: via soortgenoten Convergente validiteit: via diverse metingen Construct-, of begrips validiteit: via diverse soortgenoten Predictieve validiteit: via voorspellingen Populatie validiteit Ecologische validiteit

19 Inhoudsvaliditeit In hoeverre zijn wetenschappelijke experts het onderling eens dat de vragen die gesteld worden of de waarnemingen die gedaan worden geldig zijn voor het sociale verschijnsel? = intersubjectiviteit door discussie! = geen ‘face validity’ want zonder experts!

20 Wat zou u er van vinden wanneer er….
Negatieve houding tegenover minderheden > bezwaar tegen sociaal contact > variabelen Wat zou u er van vinden wanneer er…. 1 asielzoekers naast u zouden komen wonen? 2 asielzoekers in uw straat zouden komen wonen? 3 asielzoekers in uw buurt zouden komen wonen? Zou u daar heel veel bezwaar tegen hebben, wel wat bezwaar tegen hebben, geen bezwaar tegen hebben of helemaal geen bezwaar tegen hebben?

21 Soortgenoot validiteit
In hoeverre zijn wetenschappers het onderling eens dat oude vragen/waarnemingen soortgenoten zijn van nieuwe vragen/waarnemingen? intersubjectiviteit door discussie!

22 Negatieve houding tegenover minderheden > bezwaar tegen sociaal contact > variabelen
Oud: wat zou u er van vinden wanneer er…. 1 gastarbeiders naast u zouden komen wonen? 2 gastarbeiders in uw straat zouden komen wonen? 3 gastarbeiders in uw buurt zouden komen wonen? Nieuw: Wat zou u er van vinden wanneer er…. 1 asielzoekers naast u zouden komen wonen? 2 asielzoekers in uw straat zouden komen wonen? 3 asielzoekers in uw buurt zouden komen wonen?

23 Convergente validiteit
In hoeverre leiden verschillende vragen/waarnemingen tot (nagenoeg) dezelfde resultaten? Bv. mondelinge versus schriftelijke vragen! Intersubjectief vast te stellen: antwoorden of scores vergelijken!

24 Construct validiteit In hoeverre gaan theoretische verwachtingen op in de empirische werkelijkheid? Is er samenhang tussen antwoorden op bepaalde vragen (negatieve houding tegenover minderheden) met antwoorden op de andere vraag (de hoogst voltooide opleiding)? Ja! Samenhang > Construct validiteit! Nee! Meting niet geldig? Theorie verwerpen?

25 Predictieve validiteit
In hoeverre leiden test-resultaten tot geldige voorspellingen? Citoscores (>545) >>>> VWO! VWO >>>> WO! Wie had er een citoscore > 545?

26 Externe validiteit: populatie of ecologische validiteit
Als de onderzoeks-uitspraak klopt voor de onderzochte populatie, geldt deze dan ook voor een andere populatie? Mag deze gegeneraliseerd worden naar een algemenere uitspraak die ook geldt in andere omstandigheden? algemene uitspraak gene- rali- seren BEVINDEN onderzoeks- uitspraak waarn.- uitspraak BEVINDEN

27 Bruikbaarheid BRUIKBAARHEID= onderzoek levert kennis die bruikbaar is voor beslissingen van belang voor praktijkgericht onderzoek én maatschapp. relevantie fundamenteel onderzoek

28 Criteria op volgorde BETROUW-BAARHEID VALIDI-TEIT BRUIKBAAR-HEID
= voorwaarde = voorwaarde


Download ppt "Operationaliseren Definiëren Operationaliseren"

Verwante presentaties


Ads door Google