De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaar van het Geloof 11 oktober 2012 - 24 november 2013 Na afloop van het Tweede Vaticaans Concilie, ook een Jaar van het Geloof vanaf het feest van Petrus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaar van het Geloof 11 oktober 2012 - 24 november 2013 Na afloop van het Tweede Vaticaans Concilie, ook een Jaar van het Geloof vanaf het feest van Petrus."— Transcript van de presentatie:

1 Jaar van het Geloof 11 oktober 2012 - 24 november 2013 Na afloop van het Tweede Vaticaans Concilie, ook een Jaar van het Geloof vanaf het feest van Petrus en Paulus 1967 tot en met hetzelfde feest in 1968

2 1 ENde siende die scaren is hy gheclommen opden berch, ende doen hy gheseten was so sijn tot hem comen sijn discipelen, 2 ende opendoende sijnen mont leerde hy hen, segghende. 3 Salich sijn sij die arme van gheeste sijn, want het rijck der hemelen behoort hen toe, 4 Salich sijn die saechtmoedighe, want sij die aerde besitten sullen, 5 Salich sijn sij die droeuich sijn, want sij sullen ghetroost worden, 6 Salich sijn sij die hongher ende dorst hebben nae die rechtuerdicheyt, want sij sullen versaedt worden, 7 Salich sijn die bermhertighe, want sij sullen bermherticheyt verweruen, 8 Salich sijn die suyuere van herten, want sij sullen Godt sien, ……. Den gheheelen Bybel, inhoudende het oude ende nieuwe Testament, met grooter naersticheyt ende arbeyt nv corts in duytsche van nyews ouerghestelt wt den Latijnschen ouden text, ….., onlancs te Loeuen by sekeren gheleerde wt beuel der Keyserlijcker Maiesteyt ghecorrigeert ende aldaer ghedruct (Leuvense bijbel). Bartholomeus van Graue, Leuven 1548.

3 Jaar van het Geloof 11 oktober 2012 - 24 november 2013 Na afloop van het Tweede Vaticaans Concilie, ook een Jaar van het Geloof vanaf het feest van Petrus en Paulus 1967 tot en met hetzelfde feest in 1968 ‘ Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered’ Lc.17, 19


Download ppt "Jaar van het Geloof 11 oktober 2012 - 24 november 2013 Na afloop van het Tweede Vaticaans Concilie, ook een Jaar van het Geloof vanaf het feest van Petrus."

Verwante presentaties


Ads door Google