De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."— Transcript van de presentatie:

1 Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William Marrion Branham. De bediening van W.M. Branham ( ) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging. De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm Wim Kremer

2

3 Jozua 1: 1 Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: 2 Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israeliëten, geven zal. 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.

4 4 Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn. 5 Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. 6 Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.

5 EEN NIEUWE LEIDER

6 7 Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

7 1951 And I know, and any scholar knows that that Angel was the Angel of the Covenant (Was that right?), which was Christ. That's true. It met Moses, in the burning bush; it was the Pillar of Fire. Not Moses done the works, but it was that Pillar of Fire that led him; That done the works. En ik weet, en elke bijbel geleerde weet dat die Engel de Engel van het Verbond is, welke Christus was, Dat is waar. Het ontmoette Mozes in de brandende braamstruik, het was de Vuurkolom. Niet Mozes deed het werk, maar het was de Vuurkolom die hem leidde. En DAT deed het werk.

8 Met Goddelijke genezing, voorkennis, openbaring, visioenen, krachten, tongen, uitlegging, wijsheid, kennis, ja met al de hemelse zegeningen, en een onuitsprekelijke vreugde, vol heerlijkheid, elk hart vervuld met de Geest, samen wandelend, samen gezeten in hemelse gewesten. Er is geen enkele kwade gedachte meer onder ons, niet één sigaret wordt er meer gerookt, niet één te korte jurk, niet één van deze of andere slechte dingen; geen enkele kwade gedachte, niemand heeft iets tegen een ander, ieder spreekt in liefde en in harmonie,

9 our Joshua, which is the Holy Spirit. "Joshua" means "Jesus, Saviour
our Joshua, which is the Holy Spirit... "Joshua" means "Jesus, Saviour." Joshua means the Holy Spirit representing it in the spiritual as that was in the natural, that He is our great Warrior. He's our great Leader. As God was with Joshua, so is God in the Holy Spirit, moving us about. onze Jozua is de Heilige Geest. Jozua betekent "Jezus, Verlosser". Jozua stelt -- in de geestelijke toepassing -- de Heilige Geest voor. Zoals Jozua het in het natuurlijke was, is Hij onze grote Strijder. Hij is onze grote Leider. Zoals God het vroeger door Jozua deed, is Hij nu bezig ons voort te bewegen door de Heilige Geest.

10 ADOPTION.2_ JEFF.IN AD.2 WEDNESDAY_ And Christ brought the church up to the place to where their possession was made to them, was given to them, just the Jordan to cross, but the Holy Spirit is the One Who sets the church in order, the Joshua of today puts the church in its order, giving to each one, gifts, places, position. And He is the Voice of God speaking to the inner man that Christ has saved: the Holy Spirit. Gemanifesteerde zonen. (Adoptie)  En Christus bracht de gemeente tot aan die plaats waar hun bezit voor hen klaarlag en aan hen zou worden gegeven. Ze hoefden alleen nog maar de Jordaan over te steken. Maar het is de Heilige Geest die de gemeente op orde brengt. Hij is de 'Jozua' van vandaag die de gemeente op orde brengt; die aan elk gaven geeft en ieder zijn plek en positie aanwijst. Hij is de stem van God die spreekt, via de innerlijke mens van diegenen die Christus heeft gered; de Heilige Geest.

11 That manna fell every night, and that manna was Christ
That manna fell every night, and that manna was Christ. See, you can't keep yesterday's experience. Got to have one right now. Dat manna viel elke nacht en dat manna was Christus. Ziet u, dat u niet de ervaring van gisteren kunt bewaren. Je moet er nu één hebben.

12 Yesterday's experience, many of us live on yesterday's experience
Yesterday's experience, many of us live on yesterday's experience. We mustn't do that. It's today's experience! De ervaring van gisteren, velen van ons leven op de ervaring van gisteren. We zouden dat niet moeten doen. Het is de ervaring van vandaag.


Download ppt "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."

Verwante presentaties


Ads door Google