De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007

2 Doel doelen formuleren op basis van de gedragsindicatoren met bijbehorende leeractivteiten. U gaat zelf aan de slag met het thema: “Hoe begeleid ik studenten bij het formuleren van doelstellingen zodat zij vorm kunnen geven aan hun competentieontwikkeling in de praktijk”

3 Situationeel begeleiden
Artikel Daisy Bell-Peereboom uit Vakblad voor opleiders in de Gezondheidszorg

4 Stijl 1 Leiden (directing)
Deze stijl wordt ook aangeduid als management by prescription. Veel sturend en weinig ondersteunend leiderschapsgedrag; de begeleider schrijft voor wat stagiaires moeten doen, geeft nauwkeurige instructies en controleert de taakuitvoering. Een valkuil is dat de begeleider autoritair overkomt. Deze wijze van begeleiden werkt alleen als de opdrachten goed zijn te structureren.

5 Stijl 2 Begeleiden (coaching)
De begeleider ondersteunt de stagiair door verantwoordelijkheden te delen en door veel vragen te stellen: actief luisteren, de ander raadplegen en betrekken, complimenteren en stimuleren. Wel worden de taken nauwkeurig vastgesteld en zo nodig gecontroleerd. Deze stijl wordt ook wel aangeduid als resultaatgericht management. Deze stijl wordt ineffectief bij manipuleren: wel vragen naar de inbreng van de ander, maar er niets mee doen. Een valkuil is dat de begeleider overkomt als therapeut.

6 Stijl 3 Steunen (supporting)
Begeleider en stagiare beslissen samen hoe het werk wordt uitgevoerd. De begeleider treedt stimulerend op, is klankbord en helpt de stagiaire op verzoek bij de uitvoering. Hij geeft daarbij primair leiding door aandacht te besteden aan de relatie en door het geven van erkenning. Deze stijl wordt ook wel organisch management genoemd. Een valkuil is dat de begeleider de stagiaire gaat betuttelen.

7 Stijl 4 Delegeren (delegating)
Delegeren is effectief toe te passen wanneer de begeleider voor de stagiair de voorwaarden kan scheppen die nodig zijn bij het uitvoeren van de opdracht. De begeleider laat beslissingen en de wijze waarop de taak moet worden uitgevoerd over aan de stagiaires. (deze zijn zelf verantwoordelijk en krijgen dan ook de nodige bevoegdheden, afhankelijk van fase in de opleiding) De begeleider loopt hierbij wel de kans te vervallen in een niet-effectieve laissez-faire stijl.

8 12 kerncompetenties; 5 rollen; 3 niveaus
Jaar 2: comp. 1 t/m 5, en 12 niveau 1 en/of 2 Jaar 3: comp. 1 t/m 6 en 12 niveau 2 stage 1 Jaar 3: comp. 1 t/m 5, 10 en 12 niveau 2/3 stage 2 Jaar 4: comp. 1 t/m 5 en 12 niveau 3 (eindbeoordeling tijdens assessment) Geeft de nadruk van de competentieontwikkeling in de praktijk aan. Voor de niet genoemde competenties geldt dat deze dmv de beroepsproducten getoetst wordt. Comp 1 t/m 5, 6, 10 en 12 worden getoetst in de praktijk de andere competenties in de theorie. Voor jaar 4 geldt dat deze in het assessment getoetst en gevalideerd worden.

9 Voorbeeld van de vertaling van gedragsindicator naar doelstelling en leeractiviteit

10 Competentie 2 Gedragsindicator: voert preventieve fysieke, psychosociale en/of (verpleeg)technische interventies uit op holistische wijze bij patiënt (engroepen) met complexe gezondheidsrisico’s, evalueert de effectiviteit van de gebruikte preventieve interventies en doet aanbevelingen ter verbetering

11 … uitgewerkt naar voorbeeldformulering met doel en leeractiviteiten.
Gedrags- indicator: Leerdoel Leeractiviteit(en) (meerdere per competentie mogelijk) 2 In week 5 heb ik op afdeling Interne geneeskundige op holistische wijze preventieve interventies uitgevoerd bij een terminale patiënt met comorbiditeit. - Ik verdiep mij in de richtlijnen, protocollen en het zorgpad Stervensfase van de instelling - Ik bestudeer de literatuur m.b.t. het verlenen van terminale zorg. Hiervoor raadpleeg ik de site van de V&VN en zoek ik op verschillende databanken die via de mediatheek van de HRO en de instelling worden aangeboden. Aan de hand van de bestudeerde bronnen maak ik een verslag over veel voorkomende preventieve activiteiten bij een terminale patiënt met comorbiditeit en bespreek dit met mijn werkbegeleider(s). - Ik kijk eerst mee met mijn werkbegeleider bij het verlenen van preventieve interventies. Ik voer preventieve activiteiten, onder begeleiding en volgens afdelingsprotocol, uit bij een terminale patiënt met comorbiditeit. - Ik vraag om feedback In week 6 kan ik op afdeling Interne geneeskunde demonstreren hoe ik, onder begeleiding, een intramusculaire injectie toedien bij een terminale patiënt met een complexe zorgvraag. - Ik bestudeer de richtlijnen van het …ziekenhuis m.b.t. voorbehouden handelingen. - Ik bestudeer de bijbehorende theorie over dit leerdoel van school en het protocol. Ik lees het verpleegkundig dossier en verdiep in de medicatie die de zorgvrager i.m. moet krijgen. - Ik licht de zorgvrager in, geef zo nodig extra uitleg en observeer tijdens de handeling de zorgvrager op verbale en non-verbalen uitingen en reageer hier op. Ik dien onder begeleiding de intramusculaire injectie toe bij de zorgvrager. Ik vraag om feedback. - Ik handel in het belang van de zorgvrager en houd rekening met de wensen, gewoontes en beleving van de zorgvrager. - Ik bespreek met de werkbegeleider de specifieke aandachtspunten waar er tijdens de uitvoering van de handeling op gelet dient te worden en vraag achteraf gerichte feedback op deze punten. G

12 Verantwoordelijkheden Werkbegeleider
Bespreekt het startdocument met de student en voorziet dit van feedback (inclusief de diagnostische toets) Vervullen van een voorbeeldfunctie Meedenken in het creëren van leersituaties (boventalligheid) Hanteert student gerichte benadering / past situationele coaching toe Hij attendeert je op mogelijkheden m.b.t. het plannen en uitvoeren van leeractiviteiten uit het (gefiatteerde) startdocument en stimuleert je bij de uitvoering. Hij betrekt je bij specifieke en authentieke werkzaamheden die zich op de afdeling, de instelling of daarbuiten voordoen en die in relatie staan tot de beroepsrollen en competenties van de Bachelor en jouw startdocument. Hij stimuleert je om je een beeld te vormen van de specifieke werksituatie van de Bachelor verpleegkunde en helpt je om situaties in een breder verband te plaatsen. De werkbegeleider biedt ruimte tot reflectie op leerwerksituaties en het toepassen van 360 graden feedback. Hij geeft gevraagd en ongevraagd feedback en/of advies tijdens leerwerksituaties of kort daarna. De werkbegeleider neemt deel aan de 1e en 2e beoordeling.

13 Verantwoordelijkheden Instellingsdocent
Geeft feedback op startdocument Is aanwezig tijdens tussen en/of eindbeoordeling (zie stagehandleiding) Checkt afspraken student en werkbegeleider Instell. Doc. is de verbindende schakel tussen school en praktijk. Zij adviseert vanuit haar kennis curriculum, onderwijsvisie, en eindtermen . Daarnaast sluit zij aan op de cultuur van de organisatie en heeft zij kennis van de leermogelijkheden binnen de stageverlenende instelling. Adviseert/stimuleert en laat zich adviseren en stimuleren door werkbegeleiders uit haar instelling. Houdt contact met werkbegeleider. Bij onvoldoende ontwikkeling is instell.doc. Bij beiden beoordelingen aanwezig.

14 Tezamen Het is onze opdracht om studenten te begeleiden in het juist vorm geven van de competentieontwikkeling in de vorm van leerdoelen en leeractivteiten Hoe doen we dat?

15

16

17

18 Praat het slachtoffer terug? Dan A is vrij!
Nee  luisteren /voelen A vrijhouden: hulpmiddel  Kinlift/mayotube/intubatie

19

20


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google