De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte"— Transcript van de presentatie:

1 Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte
Heidag Kenniskring 30 oktober 2008

2 Planning september – oktober opstellen onderzoeksplan
30 oktober presenteren onderzoeksplan eerste week november definitief vaststellen onderzoeksplannen november – januari uitvoeren onderzoek door docent februari – juni begeleiden studenten juni – juli analyse resultaten

3 Probleemstelling Valkenburg
De probleemstelling gaat over de vraag wat je wilt weten. Vaak is het formuleren van een probleemstelling een langer proces dan het formuleren van een doelstelling. De probleemstelling moet niet te breed zijn, maar ook niet te ‘eng’. Vaak is een vooronderzoek vereist om tot een goede probleemstelling te komen, omdat je (nog) niet precies genoeg weet wat er aan de hand is. Achter een probleemstelling staat dus altijd een vraagteken. Een probleemstelling is niet geformuleerd als ‘Hoe komt het...’, of ‘Waarom...’, dat is te open, van een onderzoeker wordt verwacht dat hij van tevoren in ieder geval een idee of een denkrichting voor het antwoord/de oplossing heeft.

4 Probleemstelling Valkenburg
Probleemformulering – vaak bestaande situatie wordt als problematisch of ongewenst gezien en letterlijk als probleem gesteld, maar ook benutten van nog niet gerealiseerde mogelijkheden of potenties Formuleren gewenste situatie – en wil om probleem op te lossen; praktijkdoelstelling Vergelijken gewenste situatie met huidige situatie - normatief en subjectief (= doel) Probleemverheldering – vooronderstellingen? behoefte aan nieuwe informatie? Zo nee, geen empirisch onderzoek nodig Ja: formuleren voorlopige, globale onderzoeksvraag

5 Probleemstelling Hoe kunnen stedenbouw, architectuur en bouwprogramma zo efficiënt mogelijk worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaal maatschappelijke thema’s, zoals krimp, vergrijzing en verrommeling.

6 Probleemstelling wat de beste manier is om de visie te verwezenlijken? (proces) welke civieltechnische maatregelen moeten genomen worden? (ontwikkeling en inrichting)

7 Probleemstelling In dit onderzoek geven wij antwoord op de volgende vragen: Welke dijkconcepten kunnen voor het stedelijke -, landelijke - en voor industriegebieden worden toegepast in het noordelijke kustgebied? Welk dijkconcept is het geschiktst voor elk gebied apart, rekening houdend met de andere problemen in het gebied.

8 Onderzoeksvragen Valkenburg
Onderzoeksvragen formuleren: Niet te globaal Hoe komt het …? Waarom …? Geef specifiek richting Niet normatief Wat is goed voor …? Wel ingrediënten voor normering Niet ethisch Mooi, lelijk, leuk. Wel meningen achter ethische vraagstukken Is de onderzoeksvraag een kennisvraag of een praktijkvraag?

9 Onderzoeksvragen Welke stakeholders zijn er in het gebied en welke belangen hebben zij (stakeholderanalyse)? Welke dijkconcepten zijn toepasbaar voor het landelijke, stedelijke en industriegebied? Wat zijn de effecten van de klassieke en nieuwe dijkconcepten op de omgeving?; In hoeverre kunnen de andere problemen met het klassieke of met de nieuwe dijkconcepten worden beperkt of worden opgelost?; Welk dijkconcept is het geschiktst voor het landelijke gebied, welke voor het stedelijke gebied en tot slot welke voor het industriegebied?

10 Onderzoeksvragen Welke ruimtelijke architectonische ingrediënten leveren een bijdrage aan een gemeenschap die op een specifieke manier wil wonen en leven of kan daar misschien op sturen? Wat wordt er verstaan onder het begrip “modern noaberschap” en hoe geef je dit ruimtelijk vorm? Hoe ontwerp je een stedenbouwkundige invulling die een bijdrage levert aan een dorpsgemeenschap?

11 Onderzoeksvragen Welke ruimtelijke architectonische ingrediënten leveren een bijdrage aan een gemeenschap die op een specifieke manier wil wonen en leven of kan daar misschien op sturen? Wat wordt er verstaan onder het begrip “modern noaberschap” en hoe geef je dit ruimtelijk vorm? Hoe ontwerp je een stedenbouwkundige invulling die een bijdrage levert aan een dorpsgemeenschap?

12 Methoden en technieken
Onderzoeksactiviteiten Voorbeelden zoeken en analyseren van architecten en projecten waarbij de sociale dimensie van de architectuur uitgangspunt is geweest voor de ontwerper of t.b.v. het realiseren van het bouwprogramma. Procesbegeleiding van zoektocht naar het “moderne noaberschap” formuleren van “modern noaberschap het ontwerpproces formuleren van een programma van eisen

13 Methoden en technieken
Stap Activiteit Fase Schrijven onderzoeksplan Oriëntatiefase 1 Stakeholderanalyse (optie) 2 Inventarisatie dijkconcepten per inrichtingstype Onderzoeksfase 3 Inventarisatie effecten bij elk dijkconcept 4 Voor- / nadelen ‘andere’ problemen per concept 5 Bepaling geschiktste dijkconcept per inrichtingstype 6 Schrijven rapport en opstellen matrix Vertalingsfase 7 Presentatie 8 Folder 9 ..

14 Methoden en technieken
formuleren/schetsen 2 varianten schetsen aanpassen naar (on)mogelijkheden op basis van informatie inrichtingsschetsen toetsen aan stakeholders interviews met betrokkenen voor in kaart brengen van de problematiek inventariseren belangrijke knelpunten en aandachtgebieden globale berekeningen van getijbeweging, bergend vermogen, sedimentatie, kostenschets aanleg leveren van een integraal ontwerp

15 Resultaten en vorm Onderzoeksrapporten
Bijdrage aan de woon- en leefvisie van de toekomstige bewoners Formuleren Programma van eisen Voorbeeld ontwerpen op locatie Exloo

16 Resultaten en vorm Een soort van matrix/tabel opstellen met de daarin verwerkt de dijkconcepten, de effecten op de omgeving, verbetering/invloed op de huidige problematiek en geschiktheid per gekozen inrichtingstype; Rapport met de onderzoeksbevindingen; Presentatie voor de betrokken partijen; Folder met een beschrijving van de dijkconcepten voor het noordelijk kustgebied.

17 Resultaten en vorm Onderzoeksrapporten
Bijdrage aan de woon- en leefvisie van de toekomstige bewoners Formuleren Programma van eisen Voorbeeld ontwerpen op locatie Exloo

18 Planning Fase 1: binnen het thema watermanagement
Fase 2: afstudeergroep cursusjaar

19 Planning Activiteit Studenten (uren per student) Begeleiding (uren)
Schrijven onderzoeksplan 32 12 1 Stakeholderanalyse (optie) Stenden (?) 2 Inventarisatie dijkconcepten per inrichtingstype 40 8 3 Inventarisatie effecten bij elk dijkconcept 4 Voor- / nadelen ‘andere’ problemen per concept 5 Bepaling geschiktste dijkconcept per inrichtingstype 16 6 Schrijven rapport en opstellen matrix 80 7 Presentatie 20 Folder 30 9 ..

20 Planning Onderzoeksactiviteiten:
Voorbeelden zoeken en analyseren van architecten en projecten waarbij de sociale dimensie van de architectuur uitgangspunt is geweest voor de ontwerper of t.b.v. het realiseren van het bouwprogramma Periode tot februari 2009 Procesbegeleiding: Begeleiden van studenten in hun zoektocht naar het “moderne noaberschap”. periode sept 2008 tot febr 2009 Begeleiden van studenten in hun formuleren van “modern noaberschap”in samenspraak mat de toekomstige bewonersgroep in Exloo, periode febr 2009 tot juli 2009 Begeleiden van studenten in de specialisatie architectuur tijdens het ontwerpproces voor de invulling van de concrete locatie in Exloo. Periode februari 2009 tot juli 2009 Formuleren van een programma van eisen waarbij dit “modern noaberschap” wordt vertaald in een ruimtelijk vraagstuk, periode januari februari 2009

21


Download ppt "Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte"

Verwante presentaties


Ads door Google