De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van samenwerken word je beter!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van samenwerken word je beter!"— Transcript van de presentatie:

1 Van samenwerken word je beter!
J. Vos, manager Drechtzorg & J. Meijer, Asz Van samenwerken word je beter! ISO richtlijn, 7 MVO kernthema’s. De ‘MVO zorgbloem’

2 Inhoud Het Albert Schweitzer ziekenhuis; wie zijn wij en waar zijn we trots op? Stakeholders van het ASz Regionale samenwerking in de keten Stichting Drechtzorg

3 Ambitie Albert Schweitzer ziekenhuis
“DE GROTE VERWEZENLIJKINGEN ONTSTAAN UIT DE SOM VAN DAGELIJKSE INSPANNINGEN” KOERS ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Juiste topzorg BEWUST EN VAN HARTE Focus NIAZ : verbeteren, veiligheid, resultaten

4 Trots

5 Trots Onthulling keurmerkenbord op locatie DW op 16 juni 2014 door Pier Eringa.

6 ‘Zorg met hoofd, hart en ziel’.
Visie Missie Het ASz redeneert en handelt vanuit de wensen en behoeften van de klant. In ons handelen staan bij de zorgverlening de cliënt en de zorgverlener centraal, kort samengevat in het motto: ‘Zorg met hoofd, hart en ziel’. Visie Het ASz levert op professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze een breed pallet aan klantgerichte, hoogwaardige en doelmatige medisch specialistische zorg. Een pallet dat wordt geboden in een omgeving waar het voor medewerkers en specialisten aantrekkelijk is om te werken, binnen een goed opleidings- en onderzoeksklimaat. In deze visie staat verwoord dat: de basiszorg in het ASz van goede kwaliteit is, d.w.z. veilig, cliëntgericht, doelmatig, tijdig en effectief is. het ASz een gedifferentieerd zorgaanbod biedt waarbij de wensen en behoeften van cliënten richtinggevend zijn. samenwerking met partners in de keten noodzakelijk is om de gewenste resultaten te bereiken. het ASz vanuit een solide financiële positie werkt. het ASz als opleidingsziekenhuis zich blijft doorontwikkelen. het ASz maatschappelijk verantwoord onderneemt. het ASz ondernemerschap en de bedrijfsvoering zo dicht mogelijk bij het primaire proces legt.

7 Verzorgingsgebied &Locaties ASz
GOED, Ridderkerk Locatie Sliedrecht Locatie Dordwijk, Dordrecht “zorg dichtbij huis als het kan en zorg verder weg, als het moet” Het uitgangspunt “zorg dichtbij huis als het kan en zorg verder weg, als het moet” komt tot uiting in de verschillende locaties van ons ziekenhuis. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is dé zorgpartner voor inwoners van de regio Zuid-Holland zuid. Wij bieden klinische zorg van topniveau én goede zorg dicht bij mensen. Soms letterlijk omdat we om de hoek zitten, maar ook omdat we nooit de mens achter de patiënt vergeten. Basiszorg dichtbij vertaalt zich in het feit dat bijna alle medisch specialismen spreekuur houden op de verschillende locaties. De acute complexe zorg concentreert zich echter op locatie DW. In GOED Ridderkerk bevindt zich de buitenpolikliniek van het Albert Schweitzer ziekenhuis. GOED is de afkorting van “Gezondheid Onder Eén Dak”. Medisch specialisten en verpleegkundigen van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden hier spreekuur. Locatie Amstelwijck, Dordrecht Locatie Zwijndrecht

8 Kerngegevens ASz Productie Dagopnamen 47.310 Klinische opnamen 32.445
 47.310 Klinische opnamen  32.445 Eerste polibezoeken   Gemiddelde verpleegduur  4,9 Percentage dagverplegingen/totaal (dag) opnamen  59,3 Adherentie Polikliniek   Kliniek + Dagbehandeling   Exploitatie (x euro miljoen) Totale opbrengsten ziekenhuis 279.4  Personeel Aantal specialisten (poortartsen)  233 Werknemers in fte (jaargemiddelde)  2.505

9 Positionering & en strategie
Onder invloed van wet- en regelgeving van overheid, Inspectie van de gezondheidszorg, zorgverzekeraars en wetenschappelijke verenigingen wordt steeds meer de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van een regiovisie. Het Albert Schweitzer ziekenhuis voelt zich verantwoordelijk voor de regierol in de regio en is een van de spelers in de keten. Als STZ-ziekenhuis positioneren we ons als behandel- /interventiecentrum, waar medisch-specialistische zorg compact en in zo kort mogelijke tijd wordt geleverd. Dat betekent dat we in de regionale verdeling van dure voorzieningen een belangrijke rol zullen spelen, waarbij men van ons kwaliteit en bereikbaarheid mag verwachten. De samenwerking met de eerste lijn en andere zorgaanbieders in de regio staan hoog op de agenda. Bron: koersdocument ASz

10 Stakeholder overzicht
Stakeholders die input leveren t.b.v. de organisatie Onderstaande stakeholders leveren direct input voor het primaire proces van de organisatie. In het ziekenhuisbeleidplan is beschreven wat wij voor deze verschillende stakeholders willen betekenen. Patiënten: De (zieke) patiënt die een aandoening heeft waarvoor hij moet worden behandeld vormt het bestaansrecht van het ziekenhuis. De naaste familie van de patiënt. Medewerkers van het ziekenhuis (zowel vast als flexibel) zijn van groot belang voor de kwaliteit van het zorgproces. Doorverwijzers eerste lijn (huisartsen, verloskundigen). Een goede relatie met de zorgaanbieders in de eerste lijn is erg belangrijk voor het ASz. Het ASz beschikt over een bureau huisartsen voor continu overleg met de huisartsen in de regio. Zorgverzekeraars: het ASz hecht veel waarde aan het onderhouden van goede contacten met alle verzekeraars Erasmus Medisch centrum in Rotterdam is een belangrijke samenwerkingspartner voor het ASz op met name het gebied van de oncologische zorg. Het EMC heeft een dependance radiotherapie op de locatie Dordwijk in Dordrecht. Leveranciers van (medisch) apparatuur, hulpmiddelen, inventaris, gebruiksartikelen, medicijnen en ICT maken de zorg voor de patiënten fysiek mogelijk. Een goede relatie met deze leveranciers is daarom van groot belang. Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit het ziekenhuis. Zij leveren een aanzienlijke bijdrage aan de zorg. Individuele stakeholders: de bewoners uit de regio, bezoekers van open dagen en deelnemers aan werkbezoeken zijn betrokken bij het ziekenhuis. Stakeholders die output ontvangen als gevolg van het primaire proces Patiënten: de behandelde patiënt is in directe zin de ontvanger van de functionele output van het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen: goede samenwerking met het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, het Maasstad ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is voor optimale zorg voor de patiënten van groot belang. Eerste lijn / VVT-sector: de overige zorgverleners in de regio zijn voor de kwaliteit van zorg in de keten erg belangrijk. Het ASz speelt een belangrijke rol in het regionale zorgnetwerk. Voor een aantal zorgketen processen is samenwerking via de Stichting Drechtzorg essentieel. Kennis delen (afnemers): het ASz deelt veel van haar kennis met zorgverleners in de 1e lijn en de VVT-sector. Afvalverwerkers: (Internationale) samenwerkingspartners: Het ASz heeft verschillende contacten met buitenlandse ziekenhuizen. Voorwaardenscheppende stakeholders Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving op het gebied van de ziekenhuiszorg Zorgverzekeraars: wat zijn de belangrijkste zorgverzekeraars voor ASz? Brancheorganisaties: het ASz is lid van de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Wetenschappelijke- en beroepsverenigingen: Professionals van het ziekenhuis zijn lid van diverse wetenschappelijke- en beroepsverenigingen. Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen: het ASz is lid van de STZ en neemt actief deel aan ………….. Werkgevers- en werknemersorganisaties: zij behartigen de belangen van deze doelgroepen. Bestuurders Gemeenten en Provincie: zij hebben direct belang bij het goed functioneren van het ziekenhuis In het kader van MVO is niet allen het nemen van verantwoordelijkheid belangrijk, maar zeker ook het afleggen van rekenschap. Voor het ASz spelen onderstaande stakeholders een belangrijke rol. Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere rijksinspecties. Zij hebben een belangrijke toezichthoudende taak met betrekking tot het functioneren van het ASz en het voldoen aan wet- en regelgeving. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt als verplichting voor het lidmaatschap dat de zorgbrede Governance code wordt toegepast. Brancheorganisatie Zorg (BOZ): ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en waar gewenst informatie uit te wisselen. Het Kwaliteitsinstituut heeft als doel de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te helpen verbeteren. Uitgangspunt is dat patiënten, zorgverleners en verzekeraars het beste weten wat goede zorg is en daarover afspraken moeten maken in de vorm van een kwaliteitsstandaard. Als deze partijen er om wat voor reden dan ook niet uitkomen, kan het Kwaliteitsinstituut helpen. Wetenschappelijk verenigingen: zij zijn leverancier van wetenschappelijke kennis en inzichten, vaardigen wetenschappelijk richtlijnen uit en beoordelen de kwaliteit van specialismen en opleidingen d. m.v. visitaties. Patiëntenverenigingen: keurmerken voor specifieke zorgonderdelen Media / Publieke opinie: deze spelen een belangrijke rol m.b.t. de reputatie van het ziekenhuis Collega ziekenhuizen: het ASz vergelijkt zichzelf en wordt vergeleken met andere ziekenhuizen (Elsevier, AD-top 100, verschillende andere rapportages) Organisaties die normen opstellen, onderhouden en/of de accreditering dan wel certificering uitvoeren: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratorium onderzoek (CCKL) Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) IGZ voor Good Manufacturing Practice

11 Samenwerking Huisartsen
Bestuurlijk overleg ASz – huisartsen Overleg relatiebeheerder - huisarts Zorgdomein Nascholing huisartsen onder de naam Albert Event Twee keer per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de afgevaardigden van de zorggroepen West-Alblasserwaard e.o., de Hoekse waard, Ridderkerk, Bureau huisartsencontacten, het stafbestuur en de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De zorggroepen vertegenwoordigen ruim 250 huisartsen in het adherentiegebied van het ziekenhuis. In dit overleg wordt een gezamenlijke agenda gemaakt met strategische onderwerpen, waaronder de locatieprofilering, zorgdomein, het electronisch voorschijfsysteem en scholing. Naast het bestuurlijk overleg vindt er overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de zorggroepen en de medisch managers van de verschillende vakgroepen. Hier worden voornamelijk operationele onderwerpen besproken. Een lid van het Staf bestuur heeft de samenwerking met de 1e lijn als portefeuille. Jaarlijks vindt er 1 keer een formeel moment plaats tussen relatiebeheerder en huisarts (binnen en buiten adherentiegebied). Tijdens het gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: samenwerkingsrelatie: zorginhoud, bejegening, communicatie/brieven/, overig dienstverlening naar huisarts: zorgdomein, huisartsenportaal, communicatie, nascholing en klachten. Jaarlijks worden er 10 scholingsavonden - onder de naam “Albert Event”- georganiseerd voor huisartsen. Deze scholingen zijn geaccrediteerd en worden gezamenlijk verzorgd door specialisten uit het ASz en huisartsen. De onderwerpen worden door de 1e lijn bepaald. De presentaties zijn beschikbaar via het Extranet. Huisartsen hebben de mogelijkheid via mail, telefoon of per brief een klacht in te dienen over o.a. de samenwerking met medisch specialisten in het ASz. Bureau huisartsencontacten registreert deze klachten en zet waar nodig de verschillende verbeteracties uit door de klachten verder uit te zoeken, of partijen bij elkaar te brengen voor een gesprek. Klachtenbehandeling huisartsen

12 Meebewegen op meerdere niveaus

13 Belangrijke trends en ontwikkelingen
Vergrijzing en toename kwetsbare groepen Ziekenhuis is voor korte interventie, daarna snel weer naar huis. Verschuiving naar anderhalve lijnszorg Meer moet thuis en in de wijk, maar wel met een bezuiniging Sterkere rol patient en mantelzorger; meer zelfregie En: technologische mogelijkheden nemen toe en versterken soms ook deze ontwikkelingen

14 Drechtzorg in het kort Transmuraal samenwerkingsverband (stichting)
In 2000 opgericht door zorgaanbieders in regio Dordrecht Doelstelling: stimuleert en ondersteunt hiertoe initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang, afstemming en continuïteit van de zorg. Oftewel: De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener.

15 Zorgverzekeraar adviseert en steunt
1 Huisartsenorganisatie 2 1 Revalidatie centrum Ziekenhuis 16 1 Verpleging Verzorging GGD 4 1 Dienst- apotheek GHZ inwoners GGZ Thuiszorg 4 6 Samenwerking met Wmo-regio’s Drechtsteden & Alblasserwaard Vijfheerenlanden

16 Zorgnetwerk met daarbinnen:
Zorgketens Netwerken Projecten Platform voor ontmoeting en kennisdeling Adviesrol Deelname in regionale onderzoeksactiviteiten Maar belangrijk voor MVO: bestuurlijk platform met commitment en draagvlak voor grotere vernieuwingen. Op deze manier worden nieuwe allianties gesmeed.

17 Structuur Deelnemersraad Stichting Drechtzorg
Bestuur Stichting Drechtzorg Bureau Stichting Drechtzorg Ketenzorg Dementie CVA Zorgketen Netwerk Palliatieve Zorg Medicatie overdracht in de keten Reload (long- afspraken) Overige projecten

18 Actuele activiteiten I
Doelgroepgerichte activiteiten: Zorgprogramma CVA-zorgketen Ketenzorg dementie Waardenland Netwerk palliatieve zorg Zorgprogramma Reload (Regionale Longafspraken Drechtsteden) (Opnieuw) opstarten netwerk NAH

19 Actuele activiteiten II
Project regionale aanpak medicatieoverdracht in de keten Project palliatieve zorg bij dementie Deelname aan regionale transitietafels Klankbordgroep Toekomstverkenning olv GGD Organisatie netwerkbijeenkomsten Jaarlijkse bestuursdersbijeenkomst

20

21 Zorgketen en zorgnetwerken als organisatievorm
Een relatief nieuwe, maar veel voorkomende organisatievorm. De manier van organiseren gaat niet uit van de klassieke, hiërarchische vorm van organisatie. Het organiseren staat centraal en niet de organisatie. Er wordt gewerkt vanuit deskundigheid en steeds toegesneden op een doelgroep.

22 Ketenvorming: langdurig en complex proces
Managers denken aan: logistiek Cliënten denken aan: kwaliteit Financiers denken aan: inkoopprestaties Bestuurders denken aan: volume Professionals denken aan: multidisciplinaire standaarden

23 2 pogingen samenwerking medicatieoverdracht
2010 2014

24 Soms wil je en mag het niet
Minister Blok en Staatssecretaris van Rijn schrijven een brief over vorming regionale transitietafels. Uitwisseling en oplossingen zoeken voor knelpunten, bijvoorbeeld: zorgvastgoed ACM schrijft 3 weken later: “zorgaanbieders mogen onderling geen informatie uitwisselen over afbouw zorgvastgoed.”

25 Succesfactoren bestuurlijke transmurale samenwerking
Geen ander netwerk of samenwerkingsverband met dezelfde doelstelling in de regio Zorgverzekeraar en zorgkantoor betrokken Bestuurlijk aan tafel bij regionale gemeenten. Neutrale rol bestuur en bureau; inhoud is leidend Stichting niet afhankelijk van een of enkele personen Aandacht voor variëteit en innovatie in de projecten en bijeenkomsten

26 Faalfactoren bestuurlijke transmurale samenwerking
Sense of urgency verdwijnt Men werkt samen, maar is ook concurrent. Personele wisselingen bij de deelnemers Bij een deelnemersraad van 33 bestuurders kan nooit iedereen het eens zijn. Men komt alleen halen en niets brengen Niet tijdig meebewegen met transities

27 Vraag aan de zaal Is het Asz qua samenwerking op de goede weg? Hebben jullie uit je eigen ervaring met samenwerkingsconstructies tips en adviezen?

28 Stelling Samenwerken kun je bijna niet aan de markt overlaten, we hebben een blauwdruk nodig voor alle regio’s.

29 Stelling Een dergelijke samenwerking is te risicovol gelet op de ACM-regelgeving

30 Stelling


Download ppt "Van samenwerken word je beter!"

Verwante presentaties


Ads door Google