De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van samenwerken word je beter! J. Vos, manager Drechtzorg & J. Meijer, Asz ISO 26000 richtlijn, 7 MVO kernthema’s. De ‘MVO zorgbloem’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van samenwerken word je beter! J. Vos, manager Drechtzorg & J. Meijer, Asz ISO 26000 richtlijn, 7 MVO kernthema’s. De ‘MVO zorgbloem’"— Transcript van de presentatie:

1 Van samenwerken word je beter! J. Vos, manager Drechtzorg & J. Meijer, Asz ISO 26000 richtlijn, 7 MVO kernthema’s. De ‘MVO zorgbloem’

2 Inhoud Het Albert Schweitzer ziekenhuis; wie zijn wij en waar zijn we trots op? Stakeholders van het ASz Regionale samenwerking in de keten Stichting Drechtzorg

3 Ambitie Albert Schweitzer ziekenhuis “DE GROTE VERWEZENLIJKINGEN ONTSTAAN UIT DE SOM VAN DAGELIJKSE INSPANNINGEN” KOERS ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS 2014 - 2017 Juiste topzorg BEWUST EN VAN HARTE

4 Trots

5 Onthulling keurmerkenbord op locatie DW op 16 juni 2014 door Pier Eringa.

6 Visie Missie Het ASz redeneert en handelt vanuit de wensen en behoeften van de klant. In ons handelen staan bij de zorgverlening de cliënt en de zorgverlener centraal, kort samengevat in het motto: ‘Zorg met hoofd, hart en ziel’. Visie Het ASz levert op professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze een breed pallet aan klantgerichte, hoogwaardige en doelmatige medisch specialistische zorg. Een pallet dat wordt geboden in een omgeving waar het voor medewerkers en specialisten aantrekkelijk is om te werken, binnen een goed opleidings- en onderzoeksklimaat.

7 Verzorgingsgebied &Locaties ASz Locatie Dordwijk, Dordrecht Locatie Zwijndrecht Locatie Sliedrecht Locatie Amstelwijck, Dordrecht GOED, Ridderkerk “zorg dichtbij huis als het kan en zorg verder weg, als het moet”

8 Kerngegevens ASz Productie Dagopnamen 47.310 Klinische opnamen 32.445 Eerste polibezoeken 193.088 Gemiddelde verpleegduur 4,9 Percentage dagverplegingen/totaal (dag) opnamen 59,3 Adherentie Polikliniek 295.638 Kliniek + Dagbehandeling 285.508 Exploitatie (x euro miljoen) Totale opbrengsten ziekenhuis279.4 Personeel Aantal specialisten (poortartsen) 233 Werknemers in fte (jaargemiddelde) 2.505

9 Positionering & en strategie Onder invloed van wet- en regelgeving van overheid, Inspectie van de gezondheidszorg, zorgverzekeraars en wetenschappelijke verenigingen wordt steeds meer de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van een regiovisie. Het Albert Schweitzer ziekenhuis voelt zich verantwoordelijk voor de regierol in de regio en is een van de spelers in de keten. Als STZ-ziekenhuis positioneren we ons als behandel- /interventiecentrum, waar medisch-specialistische zorg compact en in zo kort mogelijke tijd wordt geleverd. Dat betekent dat we in de regionale verdeling van dure voorzieningen een belangrijke rol zullen spelen, waarbij men van ons kwaliteit en bereikbaarheid mag verwachten. De samenwerking met de eerste lijn en andere zorgaanbieders in de regio staan hoog op de agenda. Bron: koersdocument ASz 2014-2017

10 Stakeholder overzicht

11 Samenwerking Huisartsen Bestuurlijk overleg ASz – huisartsen Overleg relatiebeheerder - huisarts Zorgdomein Nascholing huisartsen onder de naam Albert Event Klachtenbehandeling huisartsen

12 Meebewegen op meerdere niveaus

13 Belangrijke trends en ontwikkelingen Vergrijzing en toename kwetsbare groepen Ziekenhuis is voor korte interventie, daarna snel weer naar huis. Verschuiving naar anderhalve lijnszorg Meer moet thuis en in de wijk, maar wel met een bezuiniging Sterkere rol patient en mantelzorger; meer zelfregie En: technologische mogelijkheden nemen toe en versterken soms ook deze ontwikkelingen

14 Drechtzorg in het kort Transmuraal samenwerkingsverband (stichting) In 2000 opgericht door zorgaanbieders in regio Dordrecht Doelstelling: stimuleert en ondersteunt hiertoe initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang, afstemming en continuïteit van de zorg.  Oftewel: De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener.

15 Huisartsen organisatie Ziekenhuis Verpleging Verzorging GHZ Thuiszorg GGZ Revalidatie centrum GGD Dienst- apotheek 1 2 16 4 6 4 1 1 1 Samenwerking met Wmo-regio’s Drechtsteden & Alblasserwaard Vijfheerenlanden Zorgverzekeraar adviseert en steunt 400.000 inwoners

16 Zorgnetwerk met daarbinnen: Zorgketens Netwerken Projecten Platform voor ontmoeting en kennisdeling Adviesrol Deelname in regionale onderzoeksactiviteiten Maar belangrijk voor MVO: bestuurlijk platform met commitment en draagvlak voor grotere vernieuwingen.  Op deze manier worden nieuwe allianties gesmeed.

17 Structuur Deelnemersraad Stichting Drechtzorg Bestuur Stichting Drechtzorg Bureau Stichting Drechtzorg Ketenzorg Dementie Netwerk Palliatieve Zorg CVA Zorgketen Reload (long- afspraken) Overige projecten Medicatie overdracht in de keten

18 Actuele activiteiten I Doelgroepgerichte activiteiten: Zorgprogramma CVA-zorgketen Ketenzorg dementie Waardenland Netwerk palliatieve zorg Zorgprogramma Reload (Regionale Longafspraken Drechtsteden) (Opnieuw) opstarten netwerk NAH

19 Actuele activiteiten II Project regionale aanpak medicatieoverdracht in de keten Project palliatieve zorg bij dementie Deelname aan regionale transitietafels Klankbordgroep Toekomstverkenning olv GGD Organisatie netwerkbijeenkomsten Jaarlijkse bestuursdersbijeenkomst

20 www.drechtzorg.nl

21 Zorgketen en zorgnetwerken als organisatievorm Een relatief nieuwe, maar veel voorkomende organisatievorm. De manier van organiseren gaat niet uit van de klassieke, hiërarchische vorm van organisatie. Het organiseren staat centraal en niet de organisatie. Er wordt gewerkt vanuit deskundigheid en steeds toegesneden op een doelgroep.

22 Ketenvorming: langdurig en complex proces Managers denken aan: Cliënten denken aan: Professionals denken aan: Financiers denken aan: Bestuurders denken aan: logistiek kwaliteit inkoopprestaties volume multidisciplinaire standaarden

23 2 pogingen samenwerking medicatieoverdracht 20102014

24 Soms wil je en mag het niet Minister Blok en Staatssecretaris van Rijn schrijven een brief over vorming regionale transitietafels. Uitwisseling en oplossingen zoeken voor knelpunten, bijvoorbeeld: zorgvastgoed ACM schrijft 3 weken later: “zorgaanbieders mogen onderling geen informatie uitwisselen over afbouw zorgvastgoed.”

25 Succesfactoren bestuurlijke transmurale samenwerking Geen ander netwerk of samenwerkingsverband met dezelfde doelstelling in de regio Zorgverzekeraar en zorgkantoor betrokken Bestuurlijk aan tafel bij regionale gemeenten. Neutrale rol bestuur en bureau; inhoud is leidend Stichting niet afhankelijk van een of enkele personen Aandacht voor variëteit en innovatie in de projecten en bijeenkomsten

26 Faalfactoren bestuurlijke transmurale samenwerking Sense of urgency verdwijnt Men werkt samen, maar is ook concurrent. Personele wisselingen bij de deelnemers Bij een deelnemersraad van 33 bestuurders kan nooit iedereen het eens zijn. Men komt alleen halen en niets brengen Niet tijdig meebewegen met transities

27 Vraag aan de zaal Is het Asz qua samenwerking op de goede weg? Hebben jullie uit je eigen ervaring met samenwerkingsconstructies tips en adviezen?

28 Stelling Samenwerken kun je bijna niet aan de markt overlaten, we hebben een blauwdruk nodig voor alle regio’s.

29 Stelling Een dergelijke samenwerking is te risicovol gelet op de ACM-regelgeving

30 Stelling


Download ppt "Van samenwerken word je beter! J. Vos, manager Drechtzorg & J. Meijer, Asz ISO 26000 richtlijn, 7 MVO kernthema’s. De ‘MVO zorgbloem’"

Verwante presentaties


Ads door Google