De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KBC Auditorium, James Ensor, Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "KBC Auditorium, James Ensor, Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 KBC Auditorium, James Ensor, Brussel
« Optimalisering van uw sociale bescherming » KBC Auditorium, James Ensor, Brussel Jannick Beyens

2 Welke soorten pensioenen zijn er ? Het zogenaamd “driepijlermodel”
INDIVIDUELE PENSIOENVOORZIENING III. ONDERNEMINGS- REGELINGEN II. SECTORPENSIOENEN WETTELIJK PENSIOEN I.

3 Wettelijk pensioen Het gezinspensioen is vanaf 01 april 2007 lichtjes gestegen. Het minimum pensioenbedrag voor een volledige loopbaan zal dan 1.005,48 € per maand bedragen. Dit is een verhoging van € 9,43 op maandbasis. Het minimumpensioen als alleenstaande blijft 754,29 € per maand. SVMB-OVMB ©

4 Wettelijk pensioen Om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen, moet er 2/3 van een volledige loopbaan bewezen worden. Een volledige loopbaan bedraagt 45 jaar voor een man en 44 jaar voor een vrouw. Er moet dus 2/3 van een volledige loopbaan bewezen worden in de pensioenregeling voor de zelfstandigen of door samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer. SVMB-OVMB ©

5 Minimumpensioenen* ZELFSTANDIGEN
Gezinspensioen 1.005,48 €/m (12.065,74 €/j) Alleenstaande pensioen 754,29 €/m (9.051,48 €/j) *volledige loopbaan SVMB-OVMB ©

6 Gezinshoofd of alleenstaande ?
Men heeft recht op een pensioen als gezinshoofd indien men gehuwd is en echtgeno(o)t(e) ten laste is. M.a.w. men mag zélf geen pensioen of uitkering genieten. Zo niet, dan recht op pensioen als alleenstaande, dat 20 à 25 % lager ligt. SVMB-OVMB ©

7 Wat gebeurt er met een gemengde loopbaan ?
WERKNEMER & ZELFSTANDIGE cumulatie is perfect mogelijk: men telt de jaren bijeen nooit boven de éénheidsbreuk (44/44 of 45/45): dat wil zeggen dat de minst voordelige geschrapt worden ongeacht in welke regeling het jaar is opgebouwd; meestal in het systeem van de zelfstandige jaren als zelfstandige in bijberoep tellen sowieso niet mee. Er is enkel een bijdrageplicht en geen uitkeringsgerechtigheid “gelijkgestelde periodes” : bijv. legerdienst, studieperiode, periode van ziekte,… SVMB-OVMB ©

8 Vervroegd als zelfstandige Verlies per jaar vervroeging
Leeftijd ingang pensioen Totaal verlies* mannen - vrouwen 60 jaar 25% - 18% 61 jaar 18% - 12% 62 jaar 12% - 7% 63 jaar 7% - 3% 64 jaar 3% - 0% *definitief SVMB-OVMB ©

9 Extra-legaal pensioen : loont het de moeite ?
Ja ! Het maximum pensioen van een gehuwde man bedraagt momenteel €14.026,65 Voor zelfstandigen : via Gewoon/Sociaal VAP – RIZIV-bijdrage Pensioensparen SVMB-OVMB ©

10 Extra-legaal : VAP te combineren met …
Zelfstandigen zonder vennootschap Zelfstandigen met vennootschap Zorgverleners met/zonder vennootschap Individueel Pensioensparen LT Sparen Groep Binnen 80 % grens Riziv Polis gefinancierd door RIZIV SVMB-OVMB ©

11 Mogelijke VAP- plannen : keuze tussen
Gewoon VAP Sociaal VAP SVMB-OVMB ©

12 VAP-plannen Gewoon VAP Sociaal VAP Type Doelgroep Zelfstandigen
Maximum premie 8,17 % van referte-inkomen (max. € 2.605,15) 9,40 % van referte-inkomen (max. € 2.997,36) Fiscaal voordeel Aftrek beroepsinkomen (bovenop forfait, besparing in de personenbelasting, lagere sociale bijdragen) Basisdekking Pensioen en/of overlijden Pensioen en/of overlijden + solidariteitsprestaties Mogelijke aanvullende dekkingen - Arbeidsongeschiktheid, (rente, premievrijstelling), … SVMB-OVMB ©

13 Premiebedrag/ % 2007 Gewoon VAP Sociaal Maximumpercentage 8,17 %
9,40 % Maximumbedrag 2.605,15 € 2.997,36 € SVMB-OVMB ©

14 Sociaal VAP Bijdragevoet de maximumbijdragevoet wordt dus met 15 % verhoogd tot 9,40 % op voorwaarde dat : aan de pensioenovereenkomst een solidariteitsstelsel is verbonden, waarvan de prestaties gefinancierd worden door een solidaire bijdrage van ten minste 10 % SVMB-OVMB ©

15 Sociaal VAP Solidariteitstoezegging > Solidariteitsprestaties en minimale solidariteit vastgelegd bij KB > Solidariteitstoezegging moet vervat zijn in een solidariteitsreglement SVMB-OVMB ©

16 RIZIV-toelage

17 RIZIV-dotatie Premiebedrag betaald door RIZIV (bovenop eigen VAP-bijdrage) - geneesheren - apothekers - tandartsen - kinesitherapeuten Voorwaarde : ‘geconventioneerd zijn‘ SVMB-OVMB ©

18 RIZIV-dotatie De Riziv-bijdrage dient igv pensioenopbouw vervat te zijn in een SOCIAAL VAP Fiscaal regime - Riziv bijdrage is niet belastbaar - Overige kenmerken : idem VAP SVMB-OVMB ©

19 via een invaliditeitsdekking
RIZIV-dotatie Sub-type via een Sociaal VAP via een invaliditeitsdekking Doelgroep Geconventioneerde zorgverleners (werknemers of zelfstandigen) Wie betaalt de dotatie ? RIZIV Maximum premie Bedrag RIZIV-toelage Fiscaal voordeel RIZIV-toelage niet belastbaar, niet aftrekbaar Basisdekking pensioen en/of overlijden + solidariteitsprestaties vervangingsinkomen bij invaliditeit SVMB-OVMB ©

20 Groepsverzekering - VAP
Cumuleren met groepsverzekering is mogelijk ! > indien de beruchte 80%-regel niet overschreden wordt %-regel is de grens binnen dewelke de premie aftrekbaar is voor de vennootschap (d.w.z. eenmaal gepensioneerd, mag men geen pensioen ontvangen dat hoger is dan 80 % van het laatste jaarsalaris) SVMB-OVMB ©

21 Groepsverzekering - VAP
Basisprincipe : De op de pensioenleeftijd te verzekeren totale maximumuitkering (in kapitaal) wordt door de volgende formule uitgedrukt : (80 % x JW - WP) x d/N x coef : 1,20 met JW = normale bruto jaarbezoldiging WP = geschat wettelijk pensioen d = in aanmerking te nemen duur van de beroepsactiviteit N = normale duur van de beroepsactiviteit coef = omzettingscoëfficiënt van rente naar kapitaal ,20 = correctie winstdeelname SVMB-OVMB ©

22 Toepassingsgebied nieuwe 1,1%-premietaks
Levensverzekeringen gesloten door natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in België Vrijgesteld ( > blijft 0 %) : Pensioensparen (3de pijler) Gewoon VAP – Sociaal VAP RIZIV onder vorm van Sociaal VAP Opmerkingen : 4,4%-premietaks voor rechtspersonen (groepsverzekering) SVMB-OVMB ©

23 VERLAAGDE TAXATIE Voor kapitalen uit :
Externe pensioentoezeggingen, gefinancierd door werkgevers en zelfstandige bedrijfsleiders individuele en collectieve toezeggingen Gewoon/Sociaal VAP- en RIZIV-plannen Vanaf 1/1/2006 : verlaagde taxatie : 16,5% -> 10% ‘fictieve rente’ -> slechts 80% van kapitaal belastbaar Indien : Ten vroegste uitgekeerd op wettelijke pensioenleeftijd Indien ‘effectief actief’ tot wettelijke pensioenleeftijd SVMB-OVMB ©

24 VERLAAGDE TAXATIE VAP- en RIZIV-plannen
NIEUW vanaf : De Wet van 23/12/2005 betreffende het Generatiepact voert een wijziging in omtrent de eindbelasting. Bij opname van het pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd én indien men tot op die datum ook beroepsactief blijft, gebeurt de berekening van de eindbelasting niet meer op 100 % van het pensioenkapitaal, maar op slechts 80 % van dat kapitaal (exclusief winstdeelname = belastingvrij). SVMB-OVMB ©

25 Blik in de toekomst ? ‘praktische simulaties’
SVMB-OVMB ©

26 SVMB-OVMB ©

27 VRAGEN ? www.ovmb.org – www.svmb.be
OVMB/SVMB, Spastraat 8, 1000 Brussel


Download ppt "KBC Auditorium, James Ensor, Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google