De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 3e avond: OMGAAN MET MOEILIJKE VRAGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 3e avond: OMGAAN MET MOEILIJKE VRAGEN."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 3e avond: OMGAAN MET MOEILIJKE VRAGEN

2

3 Matteus 22 Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?
Indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen (…) Nu kennen wij een geval met zeven broers. (…) Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?

4 Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten
Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? (Lukas 7:19) Wie kan zonden vergeven dan God alleen? (Marcus 2:7) Meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? (Marcus 4:38) Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? (Johannes 14:5)

5 (Goede) meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. (Lukas 10) Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij! (Lukas 18)

6 Nicodemus Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Maar hoe kan dat?

7 De Samaritaanse vrouw Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse! Maar heer, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? Geef mij dat water, heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’

8

9 Tegen welke moeilijke vragen ben je weleens aangelopen in een getuigend gesprek?

10 Soorten vragen: Persoonlijke vragen Ethische vragen Vragen over God
Vragen over de Bijbel/de leer

11 Algemene benadering Achtergrond van de vraag achterhalen
Achtergrond van de vraag bespreken Op zoek gaan naar een antwoord in (in willekeurige volgorde): 1) De Bijbel 2) Andere boeken 3) Je eigen ervaring Antwoord formuleren Acceptatie van het antwoord

12 Het lijden Achtergrond van de vraag: moeder op jonge leeftijd verloren na lang ziekbed Meeleven Wil de ander echt een antwoord? Op zoek naar een antwoord: Bijbel, andere boeken, eigen ervaring

13 Het lijden in de Bijbel Lijden als straf
Vraag ‘hoe ga ik er mee om?’ belangrijker dan ‘waarom?’ Het lijden van onschuldigen (Job, Jozef, David, Jakobus, Jezus)

14 Het lijden in de Bijbel: Job
Job 1:1-3 1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. 2 Job had zeven zonen en drie dochters. 3 Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten.

15 Het lijden in de Bijbel: Job
Job 1: Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. 21 En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’ 22 Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt.

16 Het lijden in de Bijbel: Jozef
Verkocht als slaaf Vals beschuldigd Jaren in de gevangenis Onderkoning

17 Het lijden in de Bijbel: Jozef
Genesis 45: Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6 De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. 7 God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. 8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte.

18 Het lijden in de Bijbel: Jozef
Genesis 50: Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? 20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.

19 Het lijden in de Bijbel: David
Psalm 54 1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig lied van David, 2 toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen: ‘Weet u niet dat David zich bij ons schuilhoudt?’ 3 God, bevrijd mij door uw naam, verschaf mij recht door uw macht. 4 God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond. 5 Vreemden vallen mij aan, zij staan mij met geweld naar het leven, zij houden God niet voor ogen. sela

20 Het lijden in de Bijbel: David
6 Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt. 7 Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers, toon uw trouw en breng hen tot zwijgen. 8 Van harte zal ik u offers brengen en uw naam loven, HEER, want hij is goed: 9 hij heeft mij uit de nood gered, onbevreesd zie ik mijn vijanden aan.

21 Het lijden in de Bijbel: David
Psalm 13:2-3 2 Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? 3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

22 Het lijden in de Bijbel: Jakobus
Jakobus 1:2-3 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

23 Het lijden in de Bijbel: Jezus
Filippenzen 2:6-8 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Romeinen 8:18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

24 Het lijden in andere boeken
Tim Keller, In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici. C.S. Lewis, Het probleem van het lijden. Christa Rosier, Lijden in Gods hand. God wil meer dan ons geluk. Reinier Sonneveld, De vraag. Waarom is er lijden?

25 Het lijden en je eigen ervaring
Heb je zelf ervaring met lijden? Hoe ben je er zelf mee omgegaan? Welke gedachtes over lijden hebben jou verder geholpen?

26 Een antwoord formuleren
Helemaal bevredigend antwoord is er niet Ook in het lijden kan je op God gericht blijven (prijzen / klagen) Achteraf is soms een positief gevolg te zien Lijden kan je geloof versterken Jezus kent het lijden uit eigen ervaring

27 Acceptatie van het antwoord
Geloof je dat God het goede met je voorheeft? Het draait om vertrouwen

28

29 Algemene benadering Achtergrond van de vraag achterhalen
Achtergrond van de vraag bespreken Op zoek gaan naar een antwoord in (in willekeurige volgorde): 1) De Bijbel 2) Andere boeken 3) Je eigen ervaring Antwoord formuleren Acceptatie van het antwoord

30 Boekentips Cees Dekker en Martine van Veelen, Hete hangijzers. Antwoorden op 17 kritische vragen aan het christelijk geloof. M.J. Kater, Geloof je dat nu echt? Antwoorden op kritische vragen over het christelijk geloof. Tim Keller, In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici. C.S. Lewis, Het probleem van het lijden. Martin Tensen, Wat & Waarom ik geloof. Een boek barstensvol vragen over het christelijk geloof.

31 Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd in deze serie gemeentebrede bijbelstudies?

32 Liedboek 473: 1, 2 en 3 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

33 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn..

34

35 Bedankt dat je er was!


Download ppt "Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 3e avond: OMGAAN MET MOEILIJKE VRAGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google