De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Z.E.G. – EEN KANS OP MEER EN BETER? Netwerkdag GOK – 18 september 2012 Stand van zaken GOK 2012-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Z.E.G. – EEN KANS OP MEER EN BETER? Netwerkdag GOK – 18 september 2012 Stand van zaken GOK 2012-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Z.E.G. – EEN KANS OP MEER EN BETER? Netwerkdag GOK – 18 september 2012 Stand van zaken GOK 2012-2013

2 Talita Kumi - bezinningstekst

3 Even vooraf…  Als leerkracht wil je weten of je het nieuwe thema voor je les goed hebt uitgewerkt. Noteer minstens 3 manieren om dit na te gaan.  Tijdens de maand september zijn er de onthaaldagen in het eerste jaar van de eerste graad. Noteer ook hier 3 manieren om na te gaan of deze dagen geslaagd zijn.

4 Wat zegt de omzendbrief? “In de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar voert elke school een zelfevaluatie uit. Dit betekent: - dat de school nagaat of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden met betrekking tot de vooropgestelde doelstellingen; - de zelfevaluatie resulteert in voorstellen voor verbetering van de eigen werking en in eventuele bijsturingen; - de zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de participatieraad of de schoolraad. Algemeen wordt aangenomen dat de kwaliteit van de zelfevaluatie verhoogt wanneer het zelfevaluatieproces wordt gedragen door het schoolteam.”

5 Pagina 51 tot 59

6 Scholen hebben de aanbevelingen in de Onderwijsspiegel 2004-2005 goed gelezen. Scholen produceren over het algemeen minder documenten en de meeste documenten zijn doelgericht en doeltreffend. Scholen hebben geïnvesteerd in de professionalisering van de GOK-leerkrachten, maar talrijke personeelswissels remmen de efficiëntie. Scholen gaan bewuster om met hun autonomie, hoewel sommigen hun verantwoordingsplicht hierbij uit het oog dreigen te verliezen. Scholen hebben de indruk dat er weinig initiatieven worden genomen om hen bij te staan in het formuleren van realistische en meetbare doelstellingen, het verzamelen van betrouwbare data en het opstellen van vragenlijsten met het oog op een betrouwbare zelfevaluatie. Het gevolg is dat ze het moeilijk blijven hebben om de effecten van hun werking aan te tonen. In goed werkende scholen overstijgt de GOK- werking de bepalingen van het decreet. GOK is daar zo ingebed in de schoolwerking dat het niet meer los te koppelen is. Bij een zwakke GOK-werking worden de uren vaak hoofdzakelijk besteed aan individuele en remediërende leerlingenbegeleiding. Een zwakke GOK- werking gaat vaak samen met een zwak schoolbeleid.

7 Een aantal aspecten van de GOK-werking zijn opvallend verbeterd sinds de aanvang van GOK in Vlaanderen. Scholen slagen er nu beter in om bij aanvang van de GOK-cyclus een grondige beginsituatieanalyse te maken van het leerlingenprofiel en van het ontwikkelde beleid in functie van het nastreven van maximale slaagkansen voor hun leerlingen. Ze betrekken hierbij ook meer het schoolteam. Verder zetten ze met succes heel wat doelgerichte acties op om de doelstellingen te bereiken. Scholen hebben het echter moeilijk om effecten in kaart te brengen. De doelen worden nog niet altijd concreet en operationeel geformuleerd bij de aanvang van de GOK-cyclus. Veel scholen spreken bovendien onvoldoende af wat de te verwachten resultaten zijn na drie jaar en op welke wijze ze de effecten zullen meten. Dat maakt het moeilijk om de bereikte effecten aan te tonen. De zelfevaluatie en de effectmeting van de GOK-werking blijken moeilijk realiseerbaar en blijven aandachtspunten voor alle scholen.

8 Doelstellingen op leerlingenniveau zullen maar gehaald worden indien doelstellingen op leerkrachtniveau en doelstellingen op schoolniveau worden gehaald. M.a.w. maximale ontplooiing wordt pas vergroot als de leerkrachten handelen in de geest van GOK en als de school als organisatie goed werkt en GOK ondersteunt.

9 BSA (door bevraging, via 6-veld) Pedagogisch project van de school 2 thema’s Doelen op niveau leerling, leerkracht en school. Actieplan volgens het SMART-principe Zijn deze doelen bereikt? Mee te nemen in de ZEG Evalueer het proces van het actieplan, de werking van het team en de aanwending van de uren. Eerste jaar van de cyclus Tweede trimester van het tweede jaar Acties lopen ondertussen door

10 Cijfers zeggen alles: het is maar hoe je ernaar kijkt (uit netwerkdag datageletterdheid) Hoe goed doen wij het in vergelijking met anderen? (normgericht) Hoe goed doen wij het in vergelijking met (onze eigen) verwachtingen/standaarden? (criteriumgericht) Hoe goed doen wij het in vergelijking met voorheen? (zelf- of schoolgericht)

11 De zelfevaluatie vorm geven

12

13 Onderzoek is (te) vaak een doel in plaats van een middel (uit netwerkdag datageletterdheid) We hebben momenteel meer informatie dan we kunnen gebruiken, en minder kennis en inzicht dan we nodig hebben. Het ziet er naar uit dat we informatie verzamelen omdat we weten hoe dat moet, maar doordat we zo druk bezig zijn met het verzamelen van informatie vergeten we na te gaan hoe we de informatie kunnen gebruiken. De echte maat is niet wat we weten maar wat we doen met wat we weten. (Warren Bennis)

14 Conclusies trekken

15  Borgen = Leuk! Succeservaring!  Bijsturen = moeilijk maar vanzelfsprekend, blijft in handen van het team.  Bannen = moeilijk want… wat komt er in de plaats? Dient vaak te gebeuren in samenspraak (in tegenspraak?) met het beleid.

16 Schooleigen zelfevaluatierapport Voorleggen aan participatieraad of schoolraad

17 1 ste graad: 83.7% niet 16.3% wel eens 2 de graad: 92% niet 8% wel eens 3 de graad: 96.1% niet 3.9% wel eens Uit een bevraging van lkn, lln en ouders over pesten op school:

18 We waarderen wat we meten in plaats van te meten wat we waarderen (uit netwerkdag datageletterdheid) 3 dimensies bij het inventariseren van de aard en de herkomst van potentieel waardevolle gegevens. Meetbaar versus niet meetbaar Belangrijk versus niet belangrijk Individueel versus in groep

19 12/12/2014

20 Mijn actieplan in kader van maximale ontwikkelingskansen NaamLeidinggevende Omschrijving van de gekozen doelstellingen Mijn behoeften Wat heb ik nodig aan kennis, ervaring en vaardigheden om mijn doel te bereiken? Mijn acties Welke concrete stappen kan ik zelf hiervoor ondernemen? Mijn ontwikkeling Wat kan ik via ontwikkeling bereiken? Welke initiatieven voorzie ik? Mijn netwerk Waar schakel ik de hulp van anderen in? Waarbij heb ik ondersteuning nodig? Welk netwerk moet ik uitbouwen? Mijn tijdpad De timing van mijn acties ziet er als volgt uit: Doelstelling 1: Doelstelling 2: Doelstelling 3: Doelstelling 4: Doelstelling 5:

21 Wat verschijnt op www.vicog.bewww.vicog.be  Interview met J.L. Leroy – GOK-inspectie: een voorproefje (www.steunpuntgok.be)www.steunpuntgok.be  Gelijke Onderwijskansen Luik 3 – Dossier zelfevaluatie (uitgave 2009 maar nog actueel)  GOK-tip zelfevaluatie  Aanzetten tot zelfevaluatie binnen GOK Secundair Onderwijs (i.s.m. de VLOR)  Activerende werkvormen voor zelfevaluatie (P. Van Petegem en P. Cautreels)  Mededeling Kwaliteitszorg in het Secundair Onderwijs (Freddy Cloet, M-VVKSO-2012-022) 12/12/2014

22 www.spiritclips.com


Download ppt "Z.E.G. – EEN KANS OP MEER EN BETER? Netwerkdag GOK – 18 september 2012 Stand van zaken GOK 2012-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google