De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

`Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "`Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 `Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014
14.00 opening en welkom 14.15 Inleiding MJP kennisnet 14.30 Groepswerk MJP 15.15 plenaire terugkoppeling 15.30 pauze 16.00 i-agenda inleiding 16.15 groepswerk i-agenda 17.00 terugkoppeling 17.30 afronding 18.00 borrel en buffet `Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014

2 Meerjarenkoers Kennisnet
Informatiemanagers bijeenkomst 9 oktober 2014

3 Kennisnet Why? Geweldig onderwijs voor elke leerling (kan niet zonder ict) Ondersteuningsbehoeften per sector How? Functies Kennisnet What? Inspanningen Kennisnet Ik heb de afbeelding vertaald naar Nederlands 

4 Nog even vooraf… (waarom een nieuw Meerjarenplan)
Veranderende positionering: voor en van het onderwijs Onderwijsambitie: van goed naar geweldig onderwijs, met ict als noodzakelijk middel. Focus op collectieve behoeften. Sectorraden zijn sturend bij bepalen van Meerjarenkoers. Taakstelling Onderwijssubsidies (brief ministerie van OCW, mei 2013) Ict is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Centrale ondersteuning van onderwijsinstellingen is van groot belang om een goede inzet van ict in het onderwijs te borgen. Het is wenselijk om de publieke taak meer te focussen op het in stand houden van een school- en sector overstijgende ICT-basisinfrastructuur. Die bestaat bijvoorbeeld uit voorzieningen en standaarden waarmee scholen gericht digitaal leermateriaal kunnen vinden en authenticatievoorzieningen voor leraren en leerlingen. Ook is een beperkte centrale kennis- en expertisefunctie onderdeel van deze basisinfrastructuur. Deze taak voorkomt dat scholen het wiel elke keer opnieuw uitvinden en is een belangrijke basis voor innovatie in het onderwijs. Advies en begeleiding voor individuele instellingen vallen hier niet langer onder. Tevens minimale innovatieve activiteiten. Jaarlijkse basissubsidie Kennisnet van €19,5 mln in 2013 naar €12 mln vanaf 2015

5 Ict laten werken voor het onderwijs
Actuele vraagstukken Sectorakkoorden, Doorbraakproject en andere strategische documenten Bij welke vraagstukken speelt ict een rol? Maatwerk, individualisering, talentontwikkeling, brede vorming Professionalisering Duurzame onderwijsvernieuwing Wat is de (collectieve) ondersteunings-behoefte? Ondersteuning bij visievorming en regie Realiseren (publieke) randvoorwaarden Duidelijk maken/krijgen wat werkt (en waarom) Kennisnet Meerjarenplan (en vervolgens Jaarplan)

6 Geweldig onderwijs… kan niet zonder ict
Professionaliseren van ict gebruik De professionalisering van de sector, de instelling en de professional, het beter benutten van kennis (evidence informed werken) en het vergroten van de toekomstgerichtheid. Leren met ict Het optimaliseren van het leerrendement voor elke leerling. Organiseren met ict Het verbeteren van de ondersteuning van het primaire proces, het terugbrengen van administratieve lasten en het vergroten van transparantie.

7 (collectieve) ict-vraagstukken in het MBO
Leermiddelen Er is voldoende kwalitatief hoogwaardig leermateriaal beschikbaar dat aansluit bij de behoeften van het onderwijs. MBOcloud Keuzevrijheid en flexibilieteit voor studenten, docenten en instellingen wordt vergroot. Terugbrengen beheerslasten. Informatie-beveiliging Veilig en verantwoord beheer en overdracht van gegevens. Administratieve lasten verminderen Efficiënte landelijke informatiehuishouding voor bekostiging (doorontwikkeling BRON). Herziening kwalificatiedossiers / modernisering onderwijs activiteiten iFoV en iAgenda, matchen onderwijsinhoud, vorm en (ict)middelen

8 Functies Kennisnet Functie: Doel van de functie:
Ict-infrastructuur (voorzieningen en standaarden) Laten werken van ict-ketens Strategisch (sector) advies Versterking (strategische) positie van het onderwijs Kennis- en expertisefunctie Effectieve en efficiënte inzet van ict door onderwijs (instellingen)

9 Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs door bij te dragen aan…
Ict in het leren Onderwijs heeft meer regie over de leermiddelenketen Vraag en aanbod zijn beter met elkaar verbonden in een open markt Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren (maatwerk, differentiatie) worden versneld Slimme organisatie van het onderwijs Minder administratieve lasten Aansluiting en verbetering doorlopende leerlijnen Meer transparantie (intern en extern) over presteren van leerlingen en instelling. Het onderwijs heeft meer regie op de informatiehuishouding Informatiebeveiliging en privacy op orde Kennis werkt Onderwijs maakt meer en beter gebruik van (wetenschappelijk) bewijs Het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd) Nieuwe technologieën worden sneller en beter beoordeeld op potentiële relevantie Leven en leren in de 21e eeuw Brede vorming: het onderwijs sluit beter aan op een veranderende wereld Het onderwijs kan beter omgaan met impact van digitalisering (inclusief sociale media)

10 Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken

11 Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs door bij te dragen aan… welke prioriteit wilt u aan deze doelen geven? https://www.govote.at/fe7f37 Ict in het leren Onderwijs heeft meer regie over de leermiddelenketen Vraag en aanbod zijn beter met elkaar verbonden in een open markt Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren (maatwerk, differentiatie) worden versneld Slimme organisatie van het onderwijs Minder administratieve lasten Aansluiting en verbetering doorlopende leerlijnen Meer transparantie (intern en extern) over presteren van leerlingen en instelling. Het onderwijs heeft meer regie op de informatiehuishouding Informatiebeveiliging en privacy op orde Kennis werkt Onderwijs maakt meer en beter gebruik van (wetenschappelijk) bewijs Het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd) Nieuwe technologieën worden sneller en beter beoordeeld op potentiële relevantie Leven en leren in de 21e eeuw Brede vorming: het onderwijs sluit beter aan op een veranderende wereld Het onderwijs kan beter omgaan met impact van digitalisering (inclusief sociale media)

12 Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken
Operationele doelen Kennisnet inspanningen Concrete invulling Het onderwijs ontwikkelt en beheert zijn wensen en eisen t.b.v. de leermiddelen- keten, stelt deze beschikbaar en leeft deze na. Kennisnet geeft advies als belangrijkste onafhankelijke adviseur t.b.v. de inzet van leertechnologie in de leermiddelenketen. Doen: Het onderwijs en de markt maken afspraken over de doorontwikkeling van de leermiddelenketen en werken samen aan verbetering van kwaliteit. Kennisnet adviseert over de gemeenschappelijke taal (in beleid) en samenhang (in architectuur) en implementeert deze (in techniek) voor de leermiddelenketen Er zijn publiek-private implementatie-afspraken over het gebruik van de standaarden en voorzieningen in de keten om uitwisselbaarheid te verbeteren. Kennisnet faciliteert het (open en publiek-private) beheer- proces van afspraken, standaarden en architectuur in de leermiddelenketen Er is een basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat leermateriaal goed vindbaar en eenvoudig toegankelijk is. Kennisnet is draagt zorg voor de standaarden en (publieke) voorzieningen die nodig zijn voor een optimale basis-infrastructuur Het proces van bepalen, bestellen, leveren en gebruiken van digitaal leermateriaal is gestandaardiseerd en geïmplementeerd Kennisnet faciliteert het implementatie-proces van ECK-afspraken door het bieden van procesmanagement Product-beschrijvingen (metadata) zijn als (open) data beschikbaar en bruikbaar om vindbaarheid van materiaal te verbeteren. Kennisnet levert de onafhankelijke platforms om (open en/of publieke) content beschikbaar te stellen en te kunnen uitwisselen. School, docent, leerling, leermiddel en toets zijn uniek identificeerbaar. Kennisnet waakt voor de privacy van leraren en leerlingen in beleid en techniek. Leer(ling)-kenmerken kunnen verantwoord en eenvoudig(er) worden benut om onderwijs te personaliseren. Kennisnet faciliteert experimenten en activiteiten om te komen tot een beter inzicht in het gebruik van leer(ling)kenmerken voor gepersonaliseerd leren. vraag en aanbod zijn beter verbonden in een open markt Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren (maatwerk, differentiatie) worden versneld onderwijs heeft meer regie over de leermiddelen keten Onderwijsdoelen

13 Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken
Operationele doelen Kennisnet inspanningen Concrete invulling Het onderwijs ontwikkelt en beheert zijn wensen en eisen t.b.v. administratieve ketens en stuurt op basis hiervan. Kennisnet adviseert de raden in het ontwikkelen van een gedragen visie voor het secundaire domein en de informatie-huishouding Doen: Instellingen hebben de informatie-management functie adequaat ingericht. Kennisnet adviseert bestuurders/ instellingen bij de inrichting informatie-management In het onderwijs worden administratieve handelingen waar mogelijk geautomatiseerd. Kennisnet ontwikkelt en beheert diensten die gericht zijn op het verlichten van administratieve lasten door processen te automatiseren. Het onderwijs kan beter gebruik maken van gegevens die reeds zijn aangeleverd (geen overbodige levering van gegevens) Kennisnet ondersteunt de sectorraden met expertise over de uitwisseling van gegevens en de (door)ontwikkeling van diensten. Er is een gemeenschappelijke taal (semantische standaarden) en technische standaarden/ architectuur voor interne en externe uitwisseling van gegevens. Kennisnet faciliteert het (open en publiek private) beheerproces van afspraken, standaarden en architectuur in de gegevensketen. Het onderwijs kent en gebruikt kennis over (leer)kenmerken van leerlingen en het succes in vervolgonderwijs. Kennisnet ontwikkelt diensten gericht op de terugkoppeling van doorstroomgegevens over studiesucces naar scholen en het uitwisselen van leerlinggegevens. Het onderwijs maakt gebruik van beschikbare data in de sturing, bij het vormgeven van kwaliteitszorg en verantwoording en duidt deze waar nodig. Kennisnet ontwikkelt en beheert diensten en voorzieningen gericht op ouders en samenleving. Instellingen en marktpartijen voldoen aan privacy en beveiligingseisen die worden gesteld in wetgeving en aansluiten bij onderwijs-architectuur. Kennisnet geeft advies over de manier waarop privacy en gegevensbeveilging kan worden georganiseerd in het primaire en secundaire domein. Minder administratieve lasten Meer transparantie (intern en extern) over presteren van leerlingen en instelling tbv sturing en verantwoording onderwijs heeft meer regie op de (eigen) informatiehuishouding Onderwijsdoelen Aansluiting en verbetering van doorlopende leerlijnen Informatiebeveiliging en privacy op orde

14 Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken
Operationele doelen Kennisnet inspanningen Concrete invulling Bestaand relevant onderzoek over onderwijs en ict is vertaald naar onderwijspraktijk. De onderzoeksagenda sluit aan bij de behoeften van het onderwijs. Kennisnet bundelt en duidt inzichten op het gebied van ict op een wijze die aansluit bij de behoeften van de onderwijspraktijk. Kennisnet maakt helder waar nog (aanvullende) kennis nodig is. Doen: Beschikbare kennis over onderwijs en ict is eenvoudig beschikbaar en toegankelijk en wordt benut in de ontwikkeling van tools. Kennisnet stelt kennis middels diverse media en publicaties beschikbaar en vertaalt deze kennis naar direct bruikbare tools. Innovatieve trajecten in het onderwijs begeleiden, verbinden en ondersteunen met beschikbare kennis en tools. Kennisnet kent de relevante innovatieve projecten, ondersteunt hen, mits (potentiële opbrengsten aansluiten bij ambities van sector (en nieuwe kennis opleveren). Kennis en (positieve en negatieve) ervaringen van voorlopers zijn beschikbaar voor het hele onderwijs en worden verrijkt met inzichten uit onderzoek. Deze inzichten worden gebruikt bij door andere bestuurders. Kennisnet draagt bij aan het vertalen van de ervaringen van voorlopers naar collectieve vraagstukken en behoeften. Op basis van deze inzichten worden (nieuwe) tools ontwikkeld. Nieuwe technologieën worden tijdig herkend en geduid op relevantie voor het onderwijs, met aandacht voor kansen en risico’s. Kennisnet verzamelt kennis over nieuwe technologieën en zorgt samen met ander partijen dat voor bestuurders inzichtelijk is waar ze in de toekomst rekening mee moeten houden. De ict-infrastructuur is robuust en professioneel ingericht met aandacht voor vraagstukken zoals privacy en veiligheid. Kennisnet adviseert onderwijs (bestuurders) over de inrichting van de ict-infrastructuur., ook in relatie tot invoering (digitale) toetsen het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd) (nieuwe) technologieën worden sneller en beter beoordeeld op potentiële relevantie voor onderwijs onderwijs maakt meer en beter gebruik van (wetenschappelijk) bewijs Onderwijsdoelen

15 Uitwerking in Doel-Inspanningen-Netwerken
Operationele doelen Kennisnet inspanningen Concrete invulling Bij het vormgeven van het curriculum van de toekomst wordt perspectief van de sector nadrukkelijk meegenomen. Kennisnet adviseert sectorraden en SLO bij de ontwikkeling en concretisering. Doen: Onderwijs-instellingen weten welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om te kunnen werken en leven in de 21e eeuw en spelen hier op in. Kennisnet stelt kennis beschikbaar over de consequenties van toenemende digitalisering voor de vaardigheden die leerlingen nodig hebben en biedt bestuurders concrete handvaten. Er is aandacht voor privacy en veilig gebruik van internet in het onderwijs. Kennisnet draagt zorg voor laagdrempelige voorzieningen en publicaties die scholen helpen bij het veilig leren gebruiken van internet. Het onderwijs is in staat adequaat in de spelen op incidenten. Kennisnet adviseert en ondersteunt sectorraden bij het omgaan met negatieve kanten van het internet en sociale media. Onderwijs heeft inzicht in de manier waarop leerlingen leren en leven met digitale media. Kennisnet duidt de relevante ontwikkeling en verzamelt kennis over de wijze waarop jongeren omgaan met digitale media. onderwijs kan beter omgaan met de impact van digitalisering (incl. sociale media) brede vorming: onderwijs bereidt beter voor op een veranderende wereld Onderwijsdoelen


Download ppt "`Programma Netwerk Informatiemanagers 9 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google