De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o. dinsdag 11 november, 12.00 – 15.00 Vergaderzaal Kampen (1 e etage) Van der Valk Hotel Zwolle 11-11-20141Expertisecentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o. dinsdag 11 november, 12.00 – 15.00 Vergaderzaal Kampen (1 e etage) Van der Valk Hotel Zwolle 11-11-20141Expertisecentrum."— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o. dinsdag 11 november, 12.00 – 15.00 Vergaderzaal Kampen (1 e etage) Van der Valk Hotel Zwolle 11-11-20141Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

2 Agenda 12.00Lunch (in de Lounge, 1 e verdieping) 12.30Stand van zaken NPPZ Rapportage vanuit alle gezamenlijke EPZ’s op vrijdag 7 november (A. Reyners) Informatie vanuit andere gremia 12.45Voorstel m.b.t. aanvraag 1 e call ZonMw Samenwerkingsstructuur / regionale prioriteiten Tijdelijke thematische werkgroepen / concept opdracht Aanvraag financiën / Bemensing samenwerkingsstructuur 14.30Stand van zaken m.b.t. intentieverklaringen 14.45Wat verder ter tafel komt 14.50Vervolgafspraak Voorstel: woensdag 21 januari 2015 15.00Sluiting 11-11-20142Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

3 NPPZ : doelstelling / criteria m.b.t.1 e call Doel NPPZ: Rond 4 thema’s knelpunten en mogelijke oplossingen formuleren door onderzoek, onderwijs en/of praktijk (altijd in samenhang met elkaar). 1 e mogelijkheid voor subsidie-aanvraag: 1 e helft 2015 Doel van deze 1 e call: Randvoorwaarden voor kwalitatief goede en relevante subsidieaanvragen creëren. Specifiek aandacht voor het betrekken van het onderwijs bij dit programma. Beoordelingscriteria: Doelgroep (patiënten en mantelzorgers) betrekken bij plannen. Consortia niet neerzetten als nieuwe infrastructuur. Schaalgrootte helder beschrijven. Flexibele samenstelling rondom knelpunten. Kennis delen vereist onderdeel in regionaal plan. 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland3

4 NPPZ: vereiste resultaten / tijdpad Overzicht van samenwerkende organisaties en expertise Intentieverklaring met bestuurlijk committment van regionaal samenwerkende organisaties Regionaal plan van aanpak, aansluitend bij verbeterpunten in eigen regio en de vier thema’s Pré: aansluiten bij bestaande regionale netwerken en samenwerking 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland4 Tijdpad Deadline indienen voorstel20 november 2014 om 15:00 uur Commentaar referenten en advies ZonMwUiterlijk 17 december 2014 Wederhoor indienerUiterlijk 12 januari 2015 Vaststellen oordeelUiterlijk 2 weken na wederhoor Formele startdatumUiterlijk maart 2015 EinddatumUiterlijk 30 december 2015

5 Voorstel n.a.v. 1 e call: beschrijving regio Beschrijving regio: Eén regionaal consortium voor 1/3 van Nederland. (Betreft vier provincies, 34,4% van de opp. van Nederland. Zeven regionale consortia voor de rest van Nederland). Beschrijving regionale knelpunten: Uitgangspunt is bijgaand model, ontwikkeld op basis van inventarisatie van best practices en uitdagingen per netwerk. 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland5

6 Voorstel n.a.v. 1 e call: beschrijving samenwerkingsstructuur Top down? 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland6

7 NEE! Bottom up! Werkgroep … Vrijwilligers Thuiszorg- instellingen Patiënten en mantelzorgers Specialisten ouderengeneeskunde Huisartsen VerzorgingshuizenVerpleeg- huizen Overige zorgverleners/ instellingen Ziekenhuizen HBO-V’sROC’sWO Instituten voor (bij-) /nascholing vrijwilligers, professionals, mantelzorgers … Netwerken Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen Platform Regionaal Consortium Noord Oost -Netwerkcoördinatoren -Vertegenwoordigers EPZ-NO -Vertegenwoordigers IKNL -Vertegenwoordiger Zorgverzekeraar Platform Regionaal Consortium Noord Oost -Netwerkcoördinatoren -Vertegenwoordigers EPZ-NO -Vertegenwoordigers IKNL -Vertegenwoordiger Zorgverzekeraar Voorbereidingsgroep RC NO Vertegenwoordiger EPZ-NO; INKL, Netwerkcoördinatoren; Onderwijsveld Voorbereidingsgroep RC NO Vertegenwoordiger EPZ-NO; INKL, Netwerkcoördinatoren; Onderwijsveld Werkgroep Palliatieve zorg Ziekenhuizen Werkgroep Palliatieve zorg Ziekenhuizen Werkgroep Palliatieve zorg Eerste lijnszorg Werkgroep Palliatieve zorg Eerste lijnszorg Hospices Bijna-thuis huizen

8 Toelichting samenwerkingsstructuur 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland8 Basis: Gewenste aanvulling: Bestaande infrastructuur van professionals, vertegenwoordigers van patiënten, vrijwilligers en mantelzorgers, verenigd in de netwerken. Een ‘netwerk’ van opleidingsinstituten, die onderwijs over palliatieve zorg in initiële en vervolgopleidingen verzorgen. Regionaal consortium Palliatieve zorg Noord-Oost : Gewenste aanvulling Samenwerkingsverband van EPZ-Noord-Oost, IKNL, netwerken Palliatieve Zorg uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en het onderwijsnetwerk Deelname van vertegenwoordiger van het nog te ontwikkelen netwerk van opleidingsinstituten op het gebied van palliatieve zorg Tijdelijke thematische werkgroepen Vanuit dit RC-NO worden tijdelijke werkgroepen ingesteld om oplossingen voor regionale knelpunten te ontwikkelen, implementeren, evalueren en over te dragen. Via linking pin vindt aansturing en monitoring vanuit het RC plaats.

9 Uitgangspunt: Elke activiteit op het gebied van palliatieve zorg begint met de (h)erkenning dat de fase van curatie voorbij is, en dat palliatieve zorg wenselijk is. Om verschillende redenen wordt de ‘surprise question’ niet, niet tijdig of niet adequaat gesteld. Dit probleem speelt zowel in de eerste als tweede lijn. Wanneer men zich realiseert dat de palliatieve fase is aangebroken, is een pro-actief zorgplan, zo mogelijk opgesteld met patiënt en naasten, wenselijk. Dit wordt nog onvoldoende ontwikkeld. Voorstel m.b.t. prioritering knelpunten: – Gebrek aan kennis, vaardigheden, tools voor goede en tijdige markering van de palliatieve zorgfase – Gebrek aan kennis, vaardigheden, tools voor het ontwikkelen van een pro-actief zorgplan met aandacht voor: – Zorgbehoeften in de vier dimensies (lichamelijk, geestelijk, sociaal, spiritueel) – Zorgbehoeften van specifieke doelgroepen (niet-oncologische patiënten, dementerenden, AYA’s) – Bevorderen van regievoering door en/of betrokkenheid van patiënt en naasten. 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland9 Voorstel n.a.v. 1 e call: regionale prioriteiten

10 Voorstel m.b.t. werkgroepen Er komt een tijdelijke, multidisciplinair samengestelde eerstelijns werkgroep en ziekenhuis werkgroep. In beide werkgroepen participeren tenminste: huisartsen cq medisch specialisten, verpleegkundigen/verzorgenden, een vertegenwoordiger van het onderwijsveld, zo mogelijk een vertegenwoordiger met onderzoeksexpertise en een vertegenwoordiger van patiënten / naasten. Per werkgroep wordt een parttime kwartiermaker aangesteld als trekker en organisator. Voor beide groepen vormt een lid van het regionaal consortium een linking pin naar de werkgroep. Zo nodig kunnen voor deelopdrachten subwerkgroepjes ingesteld worden. 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland10 Voorstel n.a.v. 1 e call: Tijdelijke thematische werkgroepen

11 Opdracht /toetsingskader: Inventariseer en prioriteer oorzaken voor het onvoldoende (tijdig) (h)erkennen van de palliatieve zorgfase c.q. het niet of onvoldoende maken van een pro-actief zorgplan. Ontwikkel oplossingen welke toepasbaar zijn in de eerstelijns setting c.q. ziekenhuissetting. Implementeer deze oplossingen in pilotprojecten. Evalueer de werkbaarheid van deze oplossingen. Ontwikkel een scholingsplan ten behoeve van overdracht van ontwikkelde kennis en tools. 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland11 Voorstel n.a.v. 1 e call: Concept opdracht voor werkgroepen (1)

12 Voorstel n.a.v. 1 e call: Aanvraag financiën Uitgangspunt: Er is sprake van een uitzonderlijk grote regio met relatief lage bevolkingsdichtheid, maar wel een groot aantal betrokken netwerken en instellingen. De 1 e call is gericht is op realisatie van de infrastructuur / randvoorwaarden waarmee inhoudelijke projecten gefaciliteerd kunnen worden. Succesvolle implementatie van innovaties wordt bevorderd door participatie in de ontwikkelfase. De grote regio van het EPZ Noord-Oost maakt dit complexer en duurder dan voor andere regio’s. Vanuit dit oogpunt bepleiten we dat bij de verdeling van de gelden voor de 1 e call ook de omvang van de regio wordt meegewogen. Aanvraag: Gelden worden aangevraagd voor: Aanstellen van parttime kwartiermaker per werkgroep Reiskosten voor leden van werkgroepen / regionaal consortium Vergaderkosten van werkgroepen /regionaal consortium Productontwikkelkosten voor werkgroepen

13 Voorstel bemensing samenwerkingsstructuur met in achtneming geografische spreiding Voorbereidings-Vertegenwoordiger IKNL, vertegenwoordiger netwerkcoördinatoren groep: Voorstel: Mirjam Jansen + 2 netwerkcoördinatoren Regionaal Een vertegenwoordiger van een Hogeschool, met toegang tot een netwerk consortium: van onderwijsinstituten op gebied van palliatieve zorg: Suggesties? TijdelijkeArtsen, verpleegkundigen uit 1 e lijn dan wel ziekenhuizen: Suggesties? werkgroepen: Vertegenwoordigers van onderwijs-/onderzoeksveld (Hogeschool, Wetenschappelijk onderwijs): Suggesties? Vertegenwoordigers patiënten en/of mantelzorgers: Suggesties? Per werkgroep een lid van het regionaal consortium dat fungeert als linking pin, voorzitter, en de groep helpt bij het interpreteren van de op- dracht, op koers blijven, tussentijdse afstemming met /rapportage aan regionaal consortium Voorstel: een netwerkcoördinator: werkgroep Eerstelijns zorg Voorstel: een netwerkcoördinator: werkgroep Ziekenhuiszorg 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland13 Voorstel: Suggesties via mail Niet alleen de ‘oude rotten’ maar ook de jonge honden. Bij volgend overleg besluitvorming over de suggesties.

14 Bemensing samenwerkingsstructuur Het onderwijsveld: initieel onderwijs verpleegkunde Tenminste 9 ROC’s en 5 Hogescholen in Noord- Oost Nederland, met scholen op meerdere locaties Een ‘verbinder’ gezocht

15 Ter toetsing:Voldoen we hiermee aan doelstelling / criteria m.b.t.1 e call? Doel NPPZ: Rond 4 thema’s knelpunten en mogelijke oplossingen formuleren door onderzoek, onderwijs en/of praktijk (altijd in samenhang met elkaar). 1 e mogelijkheid voor subsidie-aanvraag: 1 e helft 2015 Doel van deze 1 e call: Randvoorwaarden voor kwalitatief goede en relevante subsidieaanvragen creëren. Specifiek aandacht voor het betrekken van het onderwijs bij dit programma. Beoordelingscriteria: Doelgroep (patiënten en mantelzorgers) betrekken bij plannen. Consortia niet neerzetten als nieuwe infrastructuur. Schaalgrootte helder beschrijven. Flexibele samenstelling rondom knelpunten. Kennis delen vereist onderdeel in regionaal plan. 11-11-2014Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland15

16 Stand van zaken Intentieverklaring 6-11-2014 11-11-201416Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland NW Meppel- Steenwijkerland NW HoogeveenNWNoord- Midden Drenthe (Assen) NW Zuid-Oost Drenthe (Emmen) NW Groningen Centraal NW Noord Groningen NW Zuidoost Groningen NW Noordwest Friesland NW Noordoost Friesland NW Zuid Friesland NW Zuidoost Friesland NW Zuidwest Friesland NW Ijssel-Vecht en Noordoost Overijssel (Hardenberg) NW Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente NW Midden Twente NW Noordwest Twente NW SallandIKNLEPZ Noord-OostHogeschool Windesheim? Groen = ondertekend retour ontvangen


Download ppt "Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o. dinsdag 11 november, 12.00 – 15.00 Vergaderzaal Kampen (1 e etage) Van der Valk Hotel Zwolle 11-11-20141Expertisecentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google