De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o."— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o.
dinsdag 11 november, – 15.00 Vergaderzaal Kampen (1e etage) Van der Valk Hotel Zwolle Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

2 Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
Agenda 12.00 Lunch (in de Lounge, 1e verdieping) 12.30 Stand van zaken NPPZ Rapportage vanuit alle gezamenlijke EPZ’s op vrijdag 7 november (A. Reyners) Informatie vanuit andere gremia 12.45 Voorstel m.b.t. aanvraag 1e call ZonMw Samenwerkingsstructuur / regionale prioriteiten Tijdelijke thematische werkgroepen / concept opdracht Aanvraag financiën / Bemensing samenwerkingsstructuur 14.30 Stand van zaken m.b.t. intentieverklaringen 14.45 Wat verder ter tafel komt 14.50 Vervolgafspraak Voorstel: woensdag 21 januari 2015 15.00 Sluiting Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

3 NPPZ : doelstelling / criteria m.b.t.1e call
Doel NPPZ: Rond 4 thema’s knelpunten en mogelijke oplossingen formuleren door onderzoek, onderwijs en/of praktijk (altijd in samenhang met elkaar). 1e mogelijkheid voor subsidie-aanvraag: 1e helft 2015 Doel van deze 1e call: Randvoorwaarden voor kwalitatief goede en relevante subsidieaanvragen creëren. Specifiek aandacht voor het betrekken van het onderwijs bij dit programma. Beoordelingscriteria: Doelgroep (patiënten en mantelzorgers) betrekken bij plannen. Consortia niet neerzetten als nieuwe infrastructuur. Schaalgrootte helder beschrijven. Flexibele samenstelling rondom knelpunten. Kennis delen vereist onderdeel in regionaal plan. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

4 NPPZ: vereiste resultaten / tijdpad
Overzicht van samenwerkende organisaties en expertise Intentieverklaring met bestuurlijk committment van regionaal samenwerkende organisaties Regionaal plan van aanpak, aansluitend bij verbeterpunten in eigen regio en de vier thema’s Pré: aansluiten bij bestaande regionale netwerken en samenwerking Tijdpad Deadline indienen voorstel 20 november 2014 om 15:00 uur Commentaar referenten en advies ZonMw Uiterlijk 17 december 2014 Wederhoor indiener Uiterlijk 12 januari 2015 Vaststellen oordeel Uiterlijk 2 weken na wederhoor Formele startdatum Uiterlijk maart 2015 Einddatum Uiterlijk 30 december 2015 Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

5 Voorstel n.a.v. 1e call: beschrijving regio
Eén regionaal consortium voor 1/3 van Nederland. (Betreft vier provincies, 34,4% van de opp. van Nederland. Zeven regionale consortia voor de rest van Nederland). Beschrijving regionale knelpunten: Uitgangspunt is bijgaand model, ontwikkeld op basis van inventarisatie van best practices en uitdagingen per netwerk. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

6 Voorstel n.a.v. 1e call: beschrijving samenwerkingsstructuur
Top down? Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

7 Platform Regionaal Consortium Noord Oost Voorbereidingsgroep RC NO
NEE! Bottom up! Werkgroep … Vrijwilligers Thuiszorg- instellingen Patiënten en mantelzorgers Specialisten ouderengeneeskunde Huisartsen Verzorgingshuizen Verpleeg- huizen Overige zorgverleners/ Ziekenhuizen HBO-V’s ROC’s WO Instituten voor (bij-) /nascholing vrijwilligers, professionals, mantelzorgers … Netwerken Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen Platform Regionaal Consortium Noord Oost Netwerkcoördinatoren Vertegenwoordigers EPZ-NO Vertegenwoordigers IKNL Vertegenwoordiger Zorgverzekeraar Voorbereidingsgroep RC NO Vertegenwoordiger EPZ-NO; INKL, Netwerkcoördinatoren; Onderwijsveld Werkgroep Palliatieve zorg Eerste lijnszorg Hospices Bijna-thuis huizen

8 Toelichting samenwerkingsstructuur
Basis: Gewenste aanvulling: Bestaande infrastructuur van professionals, vertegenwoordigers van patiënten, vrijwilligers en mantelzorgers, verenigd in de netwerken. Een ‘netwerk’ van opleidingsinstituten, die onderwijs over palliatieve zorg in initiële en vervolgopleidingen verzorgen. Regionaal consortium Palliatieve zorg Noord-Oost : Gewenste aanvulling Samenwerkingsverband van EPZ-Noord-Oost, IKNL, netwerken Palliatieve Zorg uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en het onderwijsnetwerk Deelname van vertegenwoordiger van het nog te ontwikkelen netwerk van opleidingsinstituten op het gebied van palliatieve zorg Tijdelijke thematische werkgroepen Vanuit dit RC-NO worden tijdelijke werkgroepen ingesteld om oplossingen voor regionale knelpunten te ontwikkelen, implementeren, evalueren en over te dragen. Via linking pin vindt aansturing en monitoring vanuit het RC plaats. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

9 Voorstel n.a.v. 1e call: regionale prioriteiten
Uitgangspunt: Elke activiteit op het gebied van palliatieve zorg begint met de (h)erkenning dat de fase van curatie voorbij is, en dat palliatieve zorg wenselijk is. Om verschillende redenen wordt de ‘surprise question’ niet, niet tijdig of niet adequaat gesteld. Dit probleem speelt zowel in de eerste als tweede lijn. Wanneer men zich realiseert dat de palliatieve fase is aangebroken, is een pro-actief zorgplan, zo mogelijk opgesteld met patiënt en naasten, wenselijk. Dit wordt nog onvoldoende ontwikkeld. Voorstel m.b.t. prioritering knelpunten: Gebrek aan kennis, vaardigheden, tools voor goede en tijdige markering van de palliatieve zorgfase Gebrek aan kennis, vaardigheden, tools voor het ontwikkelen van een pro-actief zorgplan met aandacht voor: Zorgbehoeften in de vier dimensies (lichamelijk, geestelijk, sociaal, spiritueel) Zorgbehoeften van specifieke doelgroepen (niet-oncologische patiënten, dementerenden, AYA’s) Bevorderen van regievoering door en/of betrokkenheid van patiënt en naasten. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland

10 Voorstel n.a.v. 1e call: Tijdelijke thematische werkgroepen
Voorstel m.b.t. werkgroepen Er komt een tijdelijke, multidisciplinair samengestelde eerstelijns werkgroep en ziekenhuis werkgroep. In beide werkgroepen participeren tenminste: huisartsen cq medisch specialisten, verpleegkundigen/verzorgenden, een vertegenwoordiger van het onderwijsveld, zo mogelijk een vertegenwoordiger met onderzoeksexpertise en een vertegenwoordiger van patiënten / naasten. Per werkgroep wordt een parttime kwartiermaker aangesteld als trekker en organisator. Voor beide groepen vormt een lid van het regionaal consortium een linking pin naar de werkgroep. Zo nodig kunnen voor deelopdrachten subwerkgroepjes ingesteld worden. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland 10

11 Voorstel n.a.v. 1e call: Concept opdracht voor werkgroepen (1)
Opdracht /toetsingskader: Inventariseer en prioriteer oorzaken voor het onvoldoende (tijdig) (h)erkennen van de palliatieve zorgfase c.q. het niet of onvoldoende maken van een pro-actief zorgplan. Ontwikkel oplossingen welke toepasbaar zijn in de eerstelijns setting c.q. ziekenhuissetting. Implementeer deze oplossingen in pilotprojecten. Evalueer de werkbaarheid van deze oplossingen. Ontwikkel een scholingsplan ten behoeve van overdracht van ontwikkelde kennis en tools. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland 11

12 Voorstel n.a.v. 1e call: Aanvraag financiën
Uitgangspunt: Er is sprake van een uitzonderlijk grote regio met relatief lage bevolkingsdichtheid, maar wel een groot aantal betrokken netwerken en instellingen. De 1e call is gericht is op realisatie van de infrastructuur / randvoorwaarden waarmee inhoudelijke projecten gefaciliteerd kunnen worden. Succesvolle implementatie van innovaties wordt bevorderd door participatie in de ontwikkelfase. De grote regio van het EPZ Noord-Oost maakt dit complexer en duurder dan voor andere regio’s. Vanuit dit oogpunt bepleiten we dat bij de verdeling van de gelden voor de 1e call ook de omvang van de regio wordt meegewogen. Aanvraag: Gelden worden aangevraagd voor: Aanstellen van parttime kwartiermaker per werkgroep Reiskosten voor leden van werkgroepen / regionaal consortium Vergaderkosten van werkgroepen /regionaal consortium Productontwikkelkosten voor werkgroepen

13 Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
Voorstel bemensing samenwerkingsstructuur met in achtneming geografische spreiding Voorbereidings- Vertegenwoordiger IKNL, vertegenwoordiger netwerkcoördinatoren groep: Voorstel: Mirjam Jansen + 2 netwerkcoördinatoren Regionaal Een vertegenwoordiger van een Hogeschool, met toegang tot een netwerk consortium: van onderwijsinstituten op gebied van palliatieve zorg: Suggesties? Tijdelijke Artsen, verpleegkundigen uit 1e lijn dan wel ziekenhuizen: Suggesties? werkgroepen: Vertegenwoordigers van onderwijs-/onderzoeksveld (Hogeschool, Wetenschappelijk onderwijs): Suggesties? Vertegenwoordigers patiënten en/of mantelzorgers: Suggesties? Per werkgroep een lid van het regionaal consortium dat fungeert als linking pin, voorzitter, en de groep helpt bij het interpreteren van de op- dracht, op koers blijven, tussentijdse afstemming met /rapportage aan regionaal consortium Voorstel: een netwerkcoördinator: werkgroep Eerstelijns zorg Voorstel: een netwerkcoördinator: werkgroep Ziekenhuiszorg Voorstel: Suggesties via mail Niet alleen de ‘oude rotten’ maar ook de jonge honden. Bij volgend overleg besluitvorming over de suggesties. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland 13

14 Bemensing samenwerkingsstructuur Het onderwijsveld: initieel onderwijs verpleegkunde
Tenminste 9 ROC’s en 5 Hogescholen in Noord- Oost Nederland, met scholen op meerdere locaties Een ‘verbinder’ gezocht

15 Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
Ter toetsing:Voldoen we hiermee aan doelstelling / criteria m.b.t.1e call? Doel NPPZ: Rond 4 thema’s knelpunten en mogelijke oplossingen formuleren door onderzoek, onderwijs en/of praktijk (altijd in samenhang met elkaar). 1e mogelijkheid voor subsidie-aanvraag: 1e helft 2015 Doel van deze 1e call: Randvoorwaarden voor kwalitatief goede en relevante subsidieaanvragen creëren. Specifiek aandacht voor het betrekken van het onderwijs bij dit programma. Beoordelingscriteria: Doelgroep (patiënten en mantelzorgers) betrekken bij plannen. Consortia niet neerzetten als nieuwe infrastructuur. Schaalgrootte helder beschrijven. Flexibele samenstelling rondom knelpunten. Kennis delen vereist onderdeel in regionaal plan. Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland 15

16 Stand van zaken Intentieverklaring 6-11-2014
NW Meppel-Steenwijkerland NW Hoogeveen NWNoord-Midden Drenthe (Assen) NW Zuid-Oost Drenthe (Emmen) NW Groningen Centraal NW Noord Groningen NW Zuidoost Groningen NW Noordwest Friesland NW Noordoost Friesland NW Zuid Friesland NW Zuidoost Friesland NW Zuidwest Friesland NW Ijssel-Vecht en Noordoost Overijssel (Hardenberg) NW Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente NW Midden Twente NW Noordwest Twente NW Salland IKNL EPZ Noord-Oost Hogeschool Windesheim? Groen = ondertekend retour ontvangen Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland


Download ppt "Regionaal consortium Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o."

Verwante presentaties


Ads door Google