De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren."— Transcript van de presentatie:

1 Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren

2 -> WETGEVING A. WAT IS STRAFBAAR? B. MAXIMAAL TOEGELATEN MASSA (MTM) C. STRAFMAAT D. PROCEDURE -> TOT SLOT

3

4 -> WETGEVING 1. Internationale en Europese wetgeving - Internationaal verdrag inzake het wegverkeer 1968 - Benelux afspraken - Europese Richtlijn 96/53/EG

5 -> WETGEVING ◦2. Federale wetgeving  Wet van 21 juni 1985 + KB van 15 maart 1968 (KB Technische Eisen) ◦ Artikel 18, § 1 en 2 KB Technische Eisen ◦ Artikel 21 KB Technische Eisen  Wet van 15 juli 2013 + KB van 19 juli 2000 (Bezoldigd zakenvervoer)

6 -> WETGEVING ◦3. Vlaamse wetgeving  Decreet van 19 december 1998 (Aslastendecreet) ◦ Artikel 56  Decreet 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport + BVR van 20 december 2013 ◦ Artikel 3 Decreet

7 A. WETGEVING - wat is strafbaar? ◦KB Technische Eisen  Artikel 18, § 1 ◦ Geen voertuig waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa mag zich op de openbare weg bevinden  Overlading in totaliteit van een voertuig

8 A. WETGEVING – wat is strafbaar? ◦KB Technische Eisen  Artikel 18, § 2 ◦ […] geen voertuig [mag] zich op de openbare weg bevinden wanneer de massa op de grond onder elk van de assen of, eventueel, de maximale massa onder het steunpunt, het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan 5 pct. overschrijden  Asoverladingen van een voertuig

9 A. WETGEVING - wat is strafbaar? ◦KB Technische Eisen  Artikel 21, § 1 ◦ […] de massa in beladen toestand van een sleep [mag] de bij het proces-verbaal van goedkeuring betreffende het trekkend voertuig, vastgestelde maximale toegelaten massa van de sleep niet overschrijden  Overladingen in totaliteit van een sleep  Van toepassing op alle soorten “slepen”, dus ook gewone personenwagens met aanhangwagen!

10 A. WETGEVING - wat is strafbaar? ◦Wet bezoldigd zakenvervoer  Artikel 35, § 2 ◦ Elk vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding verricht met een voertuig of een sleep waarvan de totale massa in beladen toestand of de afmetingen, met of zonder lading, hoger zijn dan de toegelaten normen, wordt beschouwd als zijnde verricht zonder geldige vergunning  In principe zelden van toepassing op particulieren

11 A. WETGEVING - wat is strafbaar? ◦Decreet bijzonder wegtransport  Artikel 3, lid 1 ◦ Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden met een […] voertuig of een […] sleep […] waarvan de hoogte het toegestane maximum met meer dan één procent overschrijdt, of waarvan de andere afmetingen of de massa in beladen toestand de toegestane maxima overschrijden  Overladingen in totaliteit van een voertuig of een sleep

12 A. WETGEVING - wat is strafbaar? ◦Decreet bijzonder wegtransport  Artikel 3, lid 2 ◦ Het is verboden het wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder een van de assen het toegestane maximum, met meer dan 5 procent overschrijdt.  Asoverladingen van een voertuig  Ex artikel 56 Aslastendecreet

13 B. WETGEVING – MTM ◦Wettelijk kader?  Artikel 32bis KB Technische Eisen ◦ Totale maximaal toegelaten massa  Voertuigen  2 assen : max 19 ton  3 assen : max 26 ton  4 assen : max 32 ton

14 B. WETGEVING – MTM ◦Wettelijk kader?  Artikel 32bis KB Technische Eisen ◦ Totale maximaal toegelaten massa  Slepen (geleed voertuig)  2 + 1 assen : max 29 ton  2 + 2 assen : max 39 ton  2 + 3 assen : max 44 ton  3 + 2 assen : max 44 ton  3 + 3 assen : max 44 ton

15 B. WETGEVING – MTM ◦Wettelijk kader?  Artikel 32bis KB Technische Eisen ◦ Totale maximaal toegelaten massa  Slepen (voertuig op aanhangwagen)  2 + 1 assen : max 29 ton  2 + 2 assen : max 39 ton  2 + 3 assen : max 44 ton  3 + 1 assen : max 36 ton  3 + 2 assen : max 44 ton  3 + 3 assen : max 44 ton

16 B. WETGEVING – MTM ◦Wettelijk kader?  Artikel 32bis KB Technische Eisen ◦ Maximaal toegelaten massa assen  Niet-aangedreven as  10 ton  Aangedreven as  12 ton

17 B. WETGEVING – MTM ◦Beperkingen?  Rijbewijs ◦ Rijbewijs B: auto's met een MTM van ten hoogste 3.500 kg […]; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een MTM van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld ◦ Rijbewijs B + E: samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM van ten hoogste 3.500 kg

18 B. WETGEVING – MTM ◦Beperkingen?  Rijbewijs ◦ Rijbewijs C: andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een MTM van meer dan 3.500 kg […]; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een MTM van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld ◦ Rijbewijs C + E: samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een MTM van meer dan 750 kg

19 B. WETGEVING –MTM ◦Beperkingen?  Constructie van het voertuig !!! ◦ Proces-verbaal van goedkeuring (PVG) ◦ Identificatieplaatje ◦ Gelijkvormigheidsattest ◦ Inschrijvingsbewijs ◦ Schouwingsbewijs

20 C. WETGEVING – strafmaat ◦KB Technische Eisen  een gevangenisstraf van 8 dagen tot drie maanden en met een geldboete van 10 euro tot 10.000 euro of met een van die straffen alleen, onverminderd de vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat  Verhoogd met de opdeciemen  In de praktijk enkel geldboete

21 C. WETGEVING – strafmaat ◦Decreet bijzonder wegtransport  Totaaloverladingen ◦ Artikel 14, § 1, 1°: met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 50 euro tot 5.000 euro of met één van die straffen alleen als er, ten gevolge van de inbreuk, geen schade ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de erin liggende kunstwerken  Verhoogd met de opdeciemen ◦ Onmiddellijke inning of administratieve geldboete van 300 €

22 C. WETGEVING – strafmaat ◦Decreet bijzonder wegtransport  Asoverladingen ◦ Artikel 14, § 2, : In afwijking van paragraaf 1 worden inbreuken op artikel 3, tweede lid, bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een progressieve geldboete of met één van die straffen alleen.

23 C. WETGEVING – strafmaat ◦Decreet bijzonder wegtransport  Asoverladingen ◦ 50 € tot 5.000 € bij overlading < 500 kg ◦ 100 € tot 10.000 € bij overlading 500 kg tot < 1000 kg ◦ 175 € tot 20.000 € bij overlading 1000 kg tot < 1500 kg ◦ 250 € tot 30.000 € bij overlading 1500 kg tot < 2000 kg ◦ 350 € tot 40.000 € bij overlading 2000 kg tot < 2500 kg ◦ 500 € tot 50.000 € bij overlading 2500 kg tot < 3000 kg ◦ 750 € tot 75.000 € bij overlading 3000 kg en meer ◦ Onmiddellijke inning of administratieve geldboete mogelijk  Verhoogd met de opdeciemen

24 D. WETGEVING – procedure ◦KB Technische Eisen  Strafrechtelijk – politierechtbank  Geen administratie procedure  Samenloop met inbreuk decreet bijzonder wegtransport !!!

25 D. WETGEVING – procedure ◦Decreet bijzonder wegtransport  Strafrechtelijk – politierechtbank ◦ Verplichte solidariteitsbijdrage !  Administratie – wegeninspecteur-controleur ◦ Eerste beslissing ◦ Binnen de 30 dagen bezwaar mogelijk ◦ Hoorzitting + nieuwe beslissing ◦ Binnen de 30 dagen beroep mogelijk ◦ Hoorzitting + nieuwe beslissing ◦ Raad van State (60 dagen)

26 -> TOT SLOT Weegbruggen in Vlaanderen ◦40 asdrukwegers ◦Langs gewestwegen en autosnelwegen

27

28 -> TOT SLOT Weegbruggen in Limburg ◦Diepenbeek – N702 ◦Dilsen-Stokkem – N75 ◦Houthalen – N74-N715 ◦Tessenderlo – E313 (beide richtingen) ◦Zonhoven – E314 (richting Nederland)

29 -> TOT SLOT Enkele nuttige tips ◦wegeninspectie@mow.vlaanderen.bewegeninspectie@mow.vlaanderen.be ◦www.omnius.bewww.omnius.be


Download ppt "Overladingen Sarah Schoenmaekers Koenraad Vanschoren."

Verwante presentaties


Ads door Google