De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers"— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers
Titel: Opbrengsten met jonge kinderen: recht doen aan ontwikkeling, recht doen aan goed onderwijs Spreker(s): Kobi Wanningen Omschrijving: Tijdens het dagelijkse werk met jonge kinderen is het niet eenvoudig om de opbrengsten in beeld te krijgen die recht doen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Jonge kinderen zijn nog volop in ontwikkeling met hun lijf en hun brein. Hun totale kunnen is afhankelijk van het tempo waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. Ieder kind vertoont zijn eigen ontwikkelingstempo, en dit verloopt vaak grillig en met sprongen. Veel leerkrachten ervaren het opbrengstgericht werken met jonge kinderen als een keurslijf, omdat zij het gevoel hebben eisen aan kinderen te moeten stellen, waar hun ontwikkeling nog niet aan toe is. Een dagelijks terugkerend dilemma: gaan we oefenen en trainen of is er voldoende ruimte voor spel en ontwikkeling van kinderen? Tussen het gevoel van de leerkracht en het stimuleren van ontwikkeling van kinderen en kijken naar opbrengsten van dit aanbod ligt een groot genuanceerd veld: Inspectie, Citotoetsen, groepsplannen, observeren, dagelijks handelen en aanbod. Dit seminar gaat in op de dilemma's en het maken van keuzes in het dagelijks aanbod dat recht doet aan ontwikkeling van jonge kinderen.

2 SvO – Kobi Wanningen- HU
Opbrengstgericht werken met jonge kinderen: - hoe doe je recht aan ontwikkeling? - hoe kom je tot goed onderwijs? - hoe kan de leerkracht optimaal werken? SvO – Kobi Wanningen- HU

3 Opbrengsten en ontwikkeling
Diverse dilemma’s Samenhang zoeken tussen: Ontwikkeling Aanbod Spel SvO – Kobi Wanningen- HU

4 SvO – Kobi Wanningen- HU
Langeveld (1969) “Spelen is de meest wezenlijke bezigheid van een kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn” SvO – Kobi Wanningen- HU

5 Engels wetenschappelijk onderzoek:
5 Effectieve centra geselecteerd • Kwalitatief onderzocht: Wat maakt ze zo effectief? 1. Kwaliteit van de verbale interactie leerkracht – leerling 2. Grondige kennis en begrip van het curriculum 3. Kennis van hoe jonge kinderen leren 4. Vaardigheid leerkracht om conflicten kinderen te helpen oplossen (autonomie) 5. Actieve ondersteuning aan ouders om hun kinderen op hun beurt thuis te ondersteunen Seminarium voor Orthopedagogiek

6 Utrechts onderzoek (2014)naar kwaliteit van het proces op de groep
Emotionele ondersteuning Positief klimaat / Negatief klimaat Sensitiviteit van de leerkracht Aandacht voor kindperspectief Groepsorganisatie Gedragsregulering Productiviteit Educatieve werkvormen Educatieve ondersteuning Conceptontwikkeling Kwaliteit van feedback Stimuleren van taalontwikkeling Seminarium voor Orthopedagogiek

7 Twee kernvaardigheden:
“An episode in which two or more individuals “work together” in an intellectual way to solve a problem, clarify a concept, evaluate activities, extend a narrative etc. Both parties must contribute to the thinking and it must develop and extend.” Sustained shared thinking Scaffolding https://www.youtube.com/watch?v=mmykWaWl8dM Sustainde shared thinking: volhardend delen van gedachten Siraj-Blatchford (2009) heeft een model ontwikkeld over speels onderwijzen waarin de pedagoog langzamerhand komt tot volhardend delen van gedachten (sustained shared thinking) met het kind. Met een activiteit (playful activity) beoogt de pedagoog het kind op een speelse manier te betrekken: ● beginnen met betekenisvolle communicatie met de ouders/opvoeders: bevorderen van gevoelens van veiligheid; ● daarbij en daarna activiteiten die spel uitlokken met symbolen zoals poppen en bouwmateriaal: praten en handelen met het materiaal dat het kind betrekt bij zijn spel; ● vervolgens rollenspel uitlokken: meegaan in het verbeeldend spel van het kind maar ook uitlokken van nieuwe ervaringen in dat spel; ● tenslotte een overgangsdomein met activiteiten die schoolse vorderingen bevorderen: met de activiteit wordt leren beoogd en de leerkracht doet tijdens het spelen een expliciet beroep op het denkend vermogen van het kind. Seminarium voor Orthopedagogiek

8 Kinderen leren door te spelen:
Kunnen daarin groot zijn, Betekenisvol: nieuwsgierig, uitdaging Actieve fysieke betrokkenheid Motorisch handelen = leren begrijpen, inzichten verwerven Concrete ervaringen opdoen Zelfregulatie Oplossend vermogen Taaldenken / taalbegrip Seminarium voor Orthopedagogiek

9 Wat is Opbrengstgericht werken
Inspectie: “Opbrengst gericht werken is het systematisch en doelgericht werken met beschikbare data om de talenten van kinderen maximaal te benutten” Gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren Passende doelen formuleren Aanbod en aanpak bepalen, uitvoeringsplan Plan uitvoeren, evalueren en bijstellen SvO – Kobi Wanningen- HU

10 SvO – Kobi Wanningen- HU
Als cyclus: SvO – Kobi Wanningen- HU

11 SvO – Kobi Wanningen- HU
Anders ! Basisonderwijs… Met kleuters is het gewoon anders…..! Maar wat is er dan anders? SvO – Kobi Wanningen- HU

12 SvO – Kobi Wanningen- HU
Andere beginsituatie Wennen, overgangsituatie Van huis-uit: andere verwachtingen Vanuit de opvang: andere verwachtingen SvO – Kobi Wanningen- HU

13 SvO – Kobi Wanningen- HU
Ander gedrag Speels egocentrisch fantasie en werkelijkheid spontaan vertrouwen beweeglijk korte concentratie totaal-beleving vol initiatieven wisselende emoties meewerkend imitatief groot willen zijn nieuwsgierig relatiegevoelig beïnvloedbaar onbevangen impulsief weinig relativerend beperkte zelfreflectie SvO – Kobi Wanningen- HU

14 SvO – Kobi Wanningen- HU
Anders leren Van informeel leren naar formeel leren: Manipuleren, verkennen, combineren Functioneel spel Symbolisch spel. Fantasie/rollenspel en constructiespel Sociaal spel SvO – Kobi Wanningen- HU

15 Ontwikkeling staat nog centraal:
Ontwikkelingsdomeinen: Basale ontwikkelingsbehoeften Spel- en werkgedrag (senso) Motorische ontwikkeling Zintuiglijke ontwikkeling Spraak- en taal (denk) ontwikkeling Wereldoriëntatie Symboolverkenning Cognitieve ontwikkeling SvO – Kobi Wanningen- HU

16 Even een kijkje in de praktijk:
Scheerschuim groep 1 en groep 2 SvO – Kobi Wanningen- HU

17 SvO – Kobi Wanningen- HU
Andere Organisatie Thematisch Integraal over vakgebieden heen Sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters Klassenmanagement met instroomleerlingen SvO – Kobi Wanningen- HU

18 Ook anders: Planmatig handelen
Bevorderen van de ontwikkeling binnen de mogelijkheden van het kind Niet een “norm” maar de eigen ontwikkeling staat centraal Terughoudend zijn met individuele hulp Afstemming draagkracht-draaglast: stress!! (Prof. Van der Wolf) SvO – Kobi Wanningen- HU

19 SvO – Kobi Wanningen- HU
Enkele uitspraken Aansluiten bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling.’ Lev Vygotsky, ( ) Delfos (2006) : Een belemmering kan het gevolg zijn van een discrepantie tussen hetgeen van een kind gevraagd wordt en waar het aan toe is. Een belemmering kan tot een verstoorde ontwikkeling leiden. SvO – Kobi Wanningen- HU

20 SvO – Kobi Wanningen- HU
“Een achterstand, belemmering of stoornis kan nooit uitgangspunt zijn voor pedagogisch handelen……..” Prof. Dr. L.M. Stevens, 2004 SvO – Kobi Wanningen- HU

21 SvO – Kobi Wanningen- HU
Gedrag en zelfsturing Preventief werken aan gedrag: executieve functies/ werken aan zelfsturing Zelfsturing:denkprocessen die belangrijk zijn voor de uitvoering van sociaal en doelgericht gedrag SvO – Kobi Wanningen- HU

22 SvO – Kobi Wanningen- HU

23 SvO – Kobi Wanningen- HU

24 Waarom is het zo belangrijk?
Zelfsturing is een betere voorspeller van school- en carrière succes dan taal- of rekenopbrengsten… Het topic in de USA, nog niet in Nederland Tools of the Mind Kleine Kapitein SvO – Kobi Wanningen- HU

25 Domeinen van zelfsturing:
Inhibitie en impulscontrole Werkgeheugen (dingen onthouden) Aandacht vasthouden en aandacht verleggen (cognitieve flexibiliteit) Higher order functies: Plannen Problemen oplossen Zelfreflectie Omgaan met emoties Tools of the mind in USA Kleine Kapitein in Nederland SvO – Kobi Wanningen- HU

26 Onderzoeksresultaten (van der Pol, 2005)
De kinderen met ontwikkelingsproblemen vertonen dezelfde spelvormkenmerken als de kinderen zonder ontwikkelingsproblemen Naarmate kinderen van de klinische groep meer verbeeldend spel laten zien vertonen zij minder gedragsproblematiek SvO – Kobi Wanningen- HU

27 Mogelijkheden/beperkingen cito-toetsen
Leerlingen vergelijken met andere leerlingen Leerlingen vergelijken met zichzelf Objectief; vragen en antwoorden zijn standaard Centrale afname bij kleuters (weinig tijd) SvO – Kobi Wanningen- HU

28 Mogelijkheden/beperkingen cito-toetsen
Je weet alleen goed of fout, niet wat er fout gaat Geeft alleen een algemene vaardigheidsscore (niet per domein) Je weet niet hoe de leerling denkt Het is niet afgestemd op het niveau van de leerling Hoog abstractieniveau en formeel SvO – Kobi Wanningen- HU

29 Mogelijkheden en beperkingen van observatie-instrumenten
(Meestal) geen landelijke norm (Meestal) kindvolgend en in betekenisvolle situaties Subjectief; leerkracht bepaalt het oordeel Kortdurend of in stukjes af te nemen De leerkracht kan afstemmen op het niveau Niet alleen goed/fout, maar ook zicht op het handelen en denken SvO – Kobi Wanningen- HU

30 SvO – Kobi Wanningen- HU
Goed observeren Kinderen observeren zal leiden tot handelingsinitiatieven; dat leidt tot keuzes, dat leidt tot betekenisvolle leeromgeving dat leidt tot gesprek en reflectie vervolgens verdieping en aangepaste begeleiding. SvO – Kobi Wanningen- HU

31 SvO – Kobi Wanningen- HU
Tenslotte: Aansluiten bij de concrete belevingswereld Aandacht voor eigen initiatieven van kinderen Speciale hulp binnen een breed aanbod Versterken van de basisvaardigheden Veel gebruik maken van spel Doelstelling en inhoud Directe feedback geven Eigen initiatief belonen Veel gebruik maken van imitatie en herhaling Ondersteunen bij de overdracht naar andere situaties SvO – Kobi Wanningen- HU

32 Bedankt voor uw aandacht
SvO – Kobi Wanningen- HU


Download ppt "Opbrengstgericht werken en jonge kinderen Kobi Wanningen Rita Lorkeers"

Verwante presentaties


Ads door Google