De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan
Paula Vanhoovels Gent – 22 maart 2011

2 Opstellen van een beleidsplan
of Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

3 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Voordelen Toekomstvisie – lange termijn werking Doelen duidelijk voor alle partners (bestuurders, trainers, ouders, sporters, …) Structuur doorzichtig voor iedereen Mogelijkheid tot opvolging, jaarlijkse evaluatie en bijsturing Afbakening van bevoegdheden en taken Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

4 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Nadelen ??? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

5 Onderdelen van een beleidsplan
Missie Visie Keuze van beleidspunten Gegevensverzameling Doelstellingen Evaluatie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

6 Onderdelen van een beleidsplan
Missie Visie Beleidspunten Gegevensverzameling Doelstellingen Evaluatie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

7 Formuleren van een missie
Wat is de reden van bestaan ? Wat willen we realiseren ? Wat is het ultieme doel ? Wat zijn de belangrijkste activiteiten ? Hoe wil men zich onderscheiden van anderen ? De missie is toepasbaar op alle deelaspecten van de club. Er kan ook een submissie geformuleerd worden, bv. voor de jeugd. Bv. Onze club wil in 2012 tot de top-3 van de Belgische clubs behoren, gebaseerd om resultaten van interclubkampioenschappen bij zowel jeugd als volwassenen. - Onze club wil de recreatieve sporter begeleiden en distancieert zich van competitiesport. Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

8 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Voorbeeld: “Naam van de club” biedt atletiek aan voor sporters vanaf 6 jaar uit (gemeente) en omstreken, zowel recreatief als competitief. De vereniging beoogt successen in de seniorescategorie en wil zich op nationaal en internationaal niveau profileren. Hiertoe worden trainingen georganiseerd en wordt deelgenomen aan wedstrijden, zowel individueel als in teamverband. De vereniging waakt over de ethische en medische waarden van de sport. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kansengroepen door nauwe samenwerking met derden. Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

9 Verband missie-clubvorm
Doelgroepen Competitiegerichte club vs. recreatieclub enkel competitie – enkel recreatie of beiden ? De structuur van een club die zich richt naar topsport zal anders zijn dan de structuur van een club die zich richt naar recreatiesport Voor die keuzes moet dan ook een invulling gebeuren op het terrein Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

10 Onderdelen van een beleidsplan
Missie Visie Beleidspunten Gegevensverzameling Doelstellingen Evaluatie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

11 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Wat is een visie ? Op welke manier willen we het doel (de missie) bereiken ?  Referentiekader voor de invulling van de werking ! Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

12 Formuleren van een visie
Jeugdsport Vanaf welke leeftijd bieden we onze sport aan? Op welke manier gaan we jongeren begeleiden? Vanaf wanneer wedstrijden verplichten? Omnivalentie vs. specialisatie Hoe selecties maken voor teams? Hoe overgangen van groepen bepalen? Recreatie vs. competitie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

13 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Algemeen Leeftijdsgroepen ? Lidgelden ? Nevenactiviteiten ? Kwalificatie van trainers verplicht ? Lidgelden: lager lidgeld voor jeugd ? Lidgeld afhankelijk van aantal trainingen ? Reductie op lidgeld bij wedstrijddeelname ? Kwalificatie van trainers: hoe trainers stimuleren voor opleiding ? Hoe gekwalificeerde trainers erkenning geven (bv. hogere vergoeding) Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

14 Algemene bewegingsvorming
Voorbeeld COMPETITIEZUIL RECREATIEZUIL 35+ Lifetime sportbeoefening Specifieke disciplinetraining doel: hoog nationaal niveau 16j – 34j 14j – 15j Polyvalente disciplinevorming doel: sterke basis naar doorgroei Omnivalente begeleiding doel: bewegingsplezier 12j – 13j Specifieke bewegingsvorming doel: initiatie in alle disciplines 6j – 11j Algemene bewegingsvorming doel: plezierbeleving Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

15 Onderdelen van een beleidsplan
Missie Visie Beleidspunten Gegevensverzameling Doelstellingen Evaluatie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

16 Belang van een draagvlak
Doel = steun halen bij verschillende betrokkenen in de club NIET: bestuur neemt beslissingen, trainer moet ze uitvoeren (top-down strategie) WEL: mensen op het terrein worden eerst gehoord (bottom-up strategie) Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

17 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Overlegstructuur Bestuur Trainers competitie Trainers recreatie Jeugdspcoord. Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

18 Onderdelen van een jeugdsportbeleidsplan
Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

19 Referentie: basis- en facultatieve opdrachten van de federatie
Basisopdracht 1: Organiseren van competities hoeveel wedstrijden? welke type wedstrijden? wanneer? ook interclubwedstrijden, kampioenschappen? funhappenings als competitie? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

20 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening Recreatie als hoofddoel of als opvangnet voor competitie? Start to Run: hoeveel sessies per jaar? Recreatieaanbod voor cadetten, scholieren, …? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

21 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Basisopdracht 3: Kadervorming opleiding van trainers opleiding van juryleden opleiding van bestuurders Hoe kan de club opleiding en bijscholing stimuleren / belonen? Hoe trainers recruteren? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

22 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Basisopdracht 4: Informatieplicht Hoe kan de communicatie geoptimaliseerd worden? ts. bestuurders – trainers ts. trainers ts. trainers – atleten/ouders met derden (website) Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

23 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Basisopdracht 5: Promotie Welke initiatieven zal de club nemen om promotie te voeren in de gemeente? gericht naar scholen gericht naar jeugdbewegingen tijdens activiteiten van de gemeente Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

24 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Jeugdsport Hoe wordt de Jeugdwerking georganiseerd? Tot welke leeftijd polyvalente begeleiding? Samenwerking met andere verenigingen? Recreatie vs. competitie Hoe wedstrijddeelname stimuleren? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

25 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Sportkampen Zal de vereniging sportkampen organiseren? Voor welke doelgroep(en)? Hoeveel per jaar? In de gemeente of op verplaatsing? Open voor niet-aangeslotenen en/of leden van andere verenigingen? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

26 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Topsport Heeft de vereniging de ambitie om atleten van hoog niveau op te leiden en te omkaderen? Is topsport prioritair in de club of primeert de sport voor allen? Hoe kunnen beide aspecten verzoend worden? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

27 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Extra projecten waaraan de club aandacht wil schenken: - gehandicaptenwerking - werking gericht naar kansengroepen - … Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

28 Onderdelen van een beleidsplan
Missie Visie Beleidspunten Gegevensverzameling Doelstellingen Evaluatie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

29 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Gegevensverzameling Interne analyse Objectieve gegevens Ledenaantal Drop-out aantallen Bestuurskader/bestuursvorm Competitieniveau Accommodatie en materiaal Huidige organisatiestructuur Bestuursvorm: vzw – feitelijke vereniging - … ? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

30 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Sportaanbod: niveau’s – omkadering Promotie Communicatie (intern/extern) Ledenwerving Financiën, verzekering Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

31 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
enquête bij: Trainers Bestuurders/werkgroepleden Ouders Sporters Officials Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

32 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Externe analyse Demografische ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen Demografisch: hoeveel jongeren in de gemeente, hoeveel jeugdsportverenigingen, … Politiek: sportbeleid van de gemeente Sociaal-maatschappelijk: bv. meer allochtonen  sporten met lage kostprijs kunnen aantrekken / Meer senioren  aanbod uitbreiden Technologische ontwikkelingen: nieuwe materialen / mogelijkheden Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

33 Verwerken van gegevens
Doel: inzicht krijgen in de huidige situatie = eerlijke zelfevaluatie Middel: SWOT-analyse Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

34 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
S(trenghts): sterktes W(eaknesses): zwaktes, tekortkomingen O(pportunities): kansen T(hreats): bedreigingen Sterktes: wat zijn de sterke punten van de club ? Bv. goede samenwerking met scholen in de buurt Zwaktes: wat kan beter, wat kan vernieuwd worden Bv. Overbelasting van vrijwilligers door meerdere functies in de club Kansen: welke positieve veranderingen kunnen in de toekomst verwacht worden ? Bv. aanleg van nieuwe accommodatie, afgestudeerde L.O-er, … Bedreigingen: factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de club Bv. wegvallen van sponsor Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

35 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
SWOT-analyse kan opgemaakt worden per onderdeel Enkel relevante punten aanhalen Missie van de club steeds bewaken Per onderdeel: bv. interne communicatie, trainers, accommodatie, … De missie van de club kan door de jaren heen gewijzigd zijn. Bij de interpretatie van de SWOT-analyse dient men rekeninh te houden met de huidige missie In de vervolgmodule van de opleiding wordt dieper ingegaan op de SWOT-analyse Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

36 Kansen (Opportunities) Bedreigingen (Treats)
Voorbeeld Sterktes (Strenghts) Zwaktes (Weaknesses) veel jeugd te weinig jeugdbegeleiders goede accommodatie groepen te groot lage kostprijs te weinig accommodatie kwaliteitsvolle jeugdtrainers te weinig competitieatleten concensus eindtermen jeugd Kansen (Opportunities) Bedreigingen (Treats) opleiding aspirant-initiator in eigen club drop-out door groot aanbod van sporten jeugdbegeleiders uit Start to Run groep babysitting ipv. competitie uitbreiding van accommodatie (sporthal) Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

37 Onderdelen van een beleidsplan
Missie Visie Beleidspunten Gegevensverzameling Doelstellingen Evaluatie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

38 Formuleren van doelstellingen per onderdeel
Keuzes maken ! Prioriteiten vastleggen ! Strategische doelstellingen Operationele doelstellingen Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

39 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Strategische doelstellingen “Wat heeft de club bereikt na een bepaalde periode?” Op lange termijn geformuleerd. Operationele doelstelling Geeft weer hoe de club de strategische doelstelling wil realiseren. Meestal meerdere OD’s per SD. Op korte termijn geformuleerd. Strategische doelstelling: bv. de club wil in 2012 over 40% jeugdleden <18jaar beschikken Operationele doelstelling 1: De club wil jaarlijks een verhoging van 20% van het aantal gekalificeerde jeugdtrainers. Operationele doelstelling 2: De club zal minstens 4 initiatiereeksen per jaar in scholen organiseren om talentvolle jongeren te recruteren. Operationele doelstelling 3: De club organiseert vanaf 2009 minstens 2 promotionele activiteiten in samenwerking met derden om jeugdleden te werven. (bv. met gemeente, met jeugdbeweging, …) Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

40 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Elke doelstelling die geformuleerd wordt moet SMART zijn: Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Realistisch Tijdsgebonden Specifiek: de doelstelling moet duidelijk aangeven wat er precies moet bereikt worden Meetbaar: er moet een norm bepaald worden Aanvaardbaar: ze moet “gedragen worden, door iedereen aanvaard worden Realistisch: de lat mag nuet te hoog of te laag liggen. De doelstelling moet behaald kunnen worden met aanvaardbare inspanningen Tijdsgebonden: er wordt weergegeven in welke tijdspanne de doelstelling moet behaald worden Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

41 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Voorbeeld Strategische doelstelling 1 Eind 2012 beschikken alle trainers in de vereniging over een opleidingsdiploma. Operationele doelstelling 1.1. In 2011 organiseert de vereniging een aspirant-initiatoropleiding zodat alle jeugdtrainers minimaal beschikken over dit diploma. Actieplan mei 2011 Organisatie van de aspirant-initiatoropleiding in de club Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

42 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Strategische doelstelling 1 Eind 2012 beschikken alle trainers in de vereniging over een opleidingsdiploma. Operationele doelstelling 1.2. De vereniging stimuleert de opleiding van trainers door Het terugbetalen van inschrijvingsgelden Het verhogen van de vergoeding in functie van het opleidingsdiploma Actieplan voorjaar deelname aan de Initiatoropleiding najaar 2011-voorjaar 2012 deelname aan de Trainer B-opleiding Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

43 Onderdelen van een beleidsplan
Missie Visie Beleidspunten Gegevensverzameling Doelstellingen Evaluatie Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

44 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Meten = weten ! Jaarlijks de vooropgestelde doelen evalueren Liefst op basis van objectieve gegevens (cijfers) Zo nodig de activiteiten bijsturen om de doelstellingen alsnog te bereiken. Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

45 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Is de drop out van miniem naar cadet verminderd? Heeft de club meer gekwalificeerde trainers? Waren er meer deelnemers tijdens de competities? Zijn er meer kinderen gerecruteerd via promotionele activiteiten en sportkampen? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

46 De weg naar succes is moeilijk en lang. Ook voor een club!
Een beleidsplan biedt je een houvast in moeilijke periodes. Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

47 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Succes ! Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011

48 Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011
Vragen ? Paula Vanhoovels Gent - 22 maart 2011


Download ppt "Opstellen van een (jeugdsport)beleidsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google