De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 november 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 november 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 november 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze morgendienst
Voorganger: ds. H.D. Rietveld, Nijkerk Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 Lezing: Lukas 1: (HSV) Sing-in Gezang 124: 1, 2 Gezang 126: 1-3 Psalm 95: 1, 2 Psalm 119: 53 Psalm 8: 1-3 Gezang 66: 1, 3 Gezang 120: 1, 4

4 Maakt de morgen wakker; Mijn dag begint met een lied voor u.
Sing-in Opwekking 733 De zon komt op, Maakt de morgen wakker; Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt En wat mij mag overkomen, Laat mij nog zingen als de avond valt.

5 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

6 Heer, vol geduld Toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en
Sing-in Heer, vol geduld Toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

7 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

8 Als mijn kracht vermindert, Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Sing-in En op die dag,  Als mijn kracht vermindert, Mijn adem stokt en mijn einde komt, Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

9 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

10 U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent.
Sing-in Opwekking 595 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment.

11 U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig,
Sing-in Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

12 U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht,
Sing-in Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, bent als een kind naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af.

13 U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig,
Sing-in Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

14 En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.
Sing-in En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.

15 U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig,
Sing-in Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

16 in uw nabijheid wil 'k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
Sing-in Opwekking 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, in uw nabijheid wil 'k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein.

17 blijf ik onder uw vleugels, o Heer. Uw schaduw beschermt mij,
Sing-in In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, o Heer. Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven, mijn eer.

18 Sing-in Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

19 Sing-in U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

20 Sing-in In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

21 door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'
Sing-in Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

22 Sing-in Heerser over alle dingen, ) God van de oneindigheid. ) Van uw liefde wil ik zingen, ) 2x buigen voor uw majesteit. )

23 Welkom Welkom en mededelingen

24

25 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Gezang 124 : 1, 2

26 3 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht
3 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. Gezang 124 : 1, 2

27 Mededelingen Welkom en mededelingen

28 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
Gezang 126: 1-3 Psalm 149: 1, 3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart. 

29 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan;
Gezang 126: 1-3 Psalm 149: 1, 3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

30 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,
Gezang 126: 1-3 Psalm 149: 1, 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

31 Belijdenis van vertrouwen
Stil gebed Belijdenis van vertrouwen Groet van God Stil gebed Votum en groet

32 1 Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet.
Psalm 95: 1, 2 1 Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft, Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden.

33 2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, de goden zijn Hem onderdaan;
Psalm 95: 1, 2 2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, de goden zijn Hem onderdaan; de hoge bergen houdt Hij staande. Het hart der aard' is in zijn hand. Hij riep de zee, Hij schiep het land. Hij is het, die de weg ons baande.

34 10 geboden

35 Uw woord is louter en volkomen rein.
Psalm 119: 53 Uw woord is louter en volkomen rein. Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere. Al word ik ook veracht, al ben ik klein, met uw beloften blijf ik stil verkeren. Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn, uw wet is waar, uw recht zal triomferen.

36 Gebed Gebed

37 Schriftlezer: Christina van de Zande
Schriftlezing We lezen uit de Herziene Statenvertaling Lucas 1: Schriftlezer: Christina van de Zande

38 Lucas 1: 39-46 39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, 40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,

39 Lucas 1: 39-46 42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. 43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? 44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot.

40 46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot.
Lucas 1: 39-46 45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. 46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot.

41 hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
Psalm 8: 1-3 1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

42 maar in de mond van kind’ren doet Gij klinken uw machtig heil,
Psalm 8: 1-3 2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kind’ren doet Gij klinken uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

43 het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren
Psalm 8: 1-3 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

44 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over: Vrede op aarde (naar Jesaja 11: 1-10)

45 Verkondiging Preek

46 1 Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer
Gezang 66: 1, 3 1 Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen.

47 Laat volk bij volk tesaam’ barmhartigheid verwachten,
Gezang 66: 1, 3 3 Hoe heilig is zijn naam! Laat volk bij volk tesaam’ barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.

48 Dankzegging en voorbeden

49 We staan onze gaven af voor:
de Emeritikas

50 1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier binnenrijdt?
Gezang 120: 1, 4 1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier binnenrijdt? Begroet Hem, Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid! Hij geeft de wereld 't leven weer. Juicht blijde, zingt uw God ter eer, looft Hem, die sterk van daad de deuren binnengaat.

51 4 Heft op uw hoofden, poorten wijd! Elk hart zij Hem ter woon bereid!
Gezang 120: 1, 4 4 Heft op uw hoofden, poorten wijd! Elk hart zij Hem ter woon bereid! De palmen van uw eerbied spreidt de weg langs, die uw Koning rijdt. Hij komt tot u met troost en vree en brengt u heil en liefde mee. Geprezen zij de Heer, Hij geeft u 't leven weer!

52 Psalm Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

53 U bent uitgenodigd om nu gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Vanmiddag om uur dienst met ds. H.D. Rietveld


Download ppt "Zondag 9 november 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google