De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet

Verwante presentaties


Presentatie over: "De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet"— Transcript van de presentatie:

1 De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet
Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Welkomstwoord 3

2 Nieuwe verantwoordelijkheden gemeente
De drie transities Jeugdwet (Portefeuillehouder wethouder Henk Pero) Participatiewet (Portefeuillehouder wethouder Martien Jansen) Wmo 2015 (Portefeuillehouder wethouder Paul Weijmans, tevens coördinatie transities) 3

3 Jeugdwet Vormen van jeugdhulp vanaf 2015
Onder verantwoordelijkheid van gemeente: begeleiding geestelijke gezondheidszorg voor jeugd specialistische jeugdhulp behandeling met (kortdurend) verblijf gesloten jeugdzorg kinderbeschermingsmaatregelen jeugdreclassering Regionaal: blijvend intensieve zorg en toezicht Jeugdwet: de gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd en gesloten jeugdzorg. Een uitzondering hierop zijn jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen die blijvend, de hele dag, intensieve zorg en toezicht nodig hebben. Vanuit gemeente Nuenen is wethouder Henk Pero de portefeuillehouder van de nieuwe Jeugdwet. 3

4 Participatiewet vormen van ‘deelname’ vanaf 2015
onder verantwoordelijkheid van gemeente: inwoners, met of zonder beperking, met een afstand tot de arbeidsmarkt de nieuwe wet vervangt Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) (deel van ) Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) Participatiewet: De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de hele groep met inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De nieuwe wet vervangt de voormalige Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) en een groot deel van de Wajong. Vanuit de gemeente Nuenen is wethouder Martien Jansen de portefeuillehouder van de Participatiewet. 3

5 Participatiewet Sociaal Akkoord 2013
Geen quotum arbeidsgehandicapten Werkgevers beloven mensen met een beperking aan een baan te helpen, oplopend tot tienduizend mensen per jaar in 2020. Zo komt er een garantie voor in totaal banen voor gehandicapten, waarvan 25 duizend bij de overheid. De WSW en Wajong blijven bestaan. Er komen 35 werkbedrijven waarin gemeenten en werkgevers samen meer mensen met een beperking aan het werk gaan helpen. Van hieruit kunnen mensen ook worden gedetacheerd naar beschut werk met behulp van een jobcoach van het werkbedrijf en een loonkostensubsidie. Hiermee verdienen ze tenminste het minimumloon en kunnen ze doorgroeien naar 120 procent van het minimumloon. Participatiewet: De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de hele groep met inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De nieuwe wet vervangt de voormalige Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) en een groot deel van de Wajong. Vanuit de gemeente Nuenen is wethouder Martien Jansen de portefeuillehouder van de Participatiewet. 3

6 Wmo 2015 coördineren van zorgtaken vanaf 2015:
onder verantwoordelijkheid van gemeente: begeleiding, dagbesteding, dagopvang, kortdurend verblijf in zorginstelling AWBZ naar Wmo 2015: Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 een deel van de taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die in de huidige vorm verdwijnt. Het gaat om ondersteuning bij mensen thuis, beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening, begeleiding, verzorging en dagbesteding. Deze taken worden opgenomen in een uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning Vanuit de gemeente Nuenen ben ik, Paul Weijmans, de portefeuillehouder Wmo Daarnaast coördineer ik de drie transities. 3

7 Op naar 1 januari 2015 maatschappelijke veranderingen: gevolg:
gemeenten krijgen minder geld voor taken regels worden aangescherpt vergrijzing gevolg: het ‘recht hebben op’ een voorziening eigen verantwoordelijkheid zorg op maat langer thuis wonen eerder een beroep op hulp van directe omgeving 3

8 Op naar 1 januari 2015 uitgangspunten gemeente Nuenen:
zorg gaat voor geld mensen die zorg nodig hebben, krijgen het, óók in de nieuwe situatie keukentafelgesprekken koesteren mantelzorger zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid gemeente coördineert en faciliteert 3

9 Transitie wordt Transformatie
op 1-1-’15 de transitie een feit na 1-1-’15 de transformatie begint inrichten opstellen van business cases methodiek 80 – 20% informeren betrekken van sleutelfiguren opstellen van communicatieplan controleren opstellen van controle- en beheersscenario’s Welkomstwoord 3

10 Rol van de gemeente 2e lijn 1e lijn 0e lijn
langdurige specialistische zorg kortdurende ondersteuning in de wijk en/of verwijzing naar 2e lijn versterken van eigen kracht burger 2e lijn 1e lijn 0e lijn 3

11 Op naar 1 januari 2015 Samenwerkingsverband
Dommelvallei+ 20 andere gemeenten Zuidoost-Brabant Servicepunt  Centrum Maatschappelijke Deelname toegang tot: zorg en welzijn opvoeding en jeugd participatie (werk en inkomen, werken naar vermogen) Samen met de gemeenten Waalre, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo vormt de gemeente Nuenen het samenwerkingsverband Dommelvallei+. Op het gebied van de transities wordt daar nauw mee samengewerkt. Ook trekt de gemeente Nuenen zoveel mogelijk op met de 20 andere gemeenten in Zuidoost-Brabant. Gemeente Nuenen richt een speciaal centrum is voor alle inwoners met (hulp)vragen over onder andere zorg en welzijn, werk en inkomen en opvoeding en jeugd. Dat wordt ondergebracht in het CMD, Centrum Maatschappelijke Deelname, het huidige Servicepunt. 3

12 Op naar 1 januari 2015 communicatieplan transities
persoonlijke brieven folders, flyers, posters website, sociale media, transitiekrant krachttoer (half december) transitiespreekuur etc Samen met de gemeenten Waalre, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo vormt de gemeente Nuenen het samenwerkingsverband Dommelvallei+. Op het gebied van de transities wordt daar nauw mee samengewerkt. Ook trekt de gemeente Nuenen zoveel mogelijk op met de 20 andere gemeenten in Zuidoost-Brabant. Gemeente Nuenen richt een speciaal centrum is voor alle inwoners met (hulp)vragen over onder andere zorg en welzijn, werk en inkomen en opvoeding en jeugd. Dat wordt ondergebracht in het CMD, Centrum Maatschappelijke Deelname, het huidige Servicepunt. 3

13 Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)
Het CMD heeft de volgende taken: geven van informatie en advies signaleren en analyseren verlenen van zorg regisseren (één gezin, één plan, één verantwoordelijke), toeleiden naar specialistische zorg, monitoren 3

14 Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)
Bereikbaarheid CMD adres: Berg 22c, Nuenen telefonisch: (040) open: maandag - donderdag uur, vrijdag uur Vragen? Binnenlopen zonder afspraak kan altijd! 3

15 Integrale aanpak en optimaliseren
Welkomstwoord 3

16 Integrale aanpak en optimaliseren
zorgvraag – sociaal domein - CMD zorgvraag niveau 0 niveau 1 niveau 2 niveau 3 Welkomstwoord participatieruimte 3

17 Integrale aanpak en optimaliseren
aanpak: reguleren en beheersen van stroom zorgvraag niveau 0 niveau 1 niveau 2 niveau 3 Welkomstwoord participatieruimte 3

18 Integrale aanpak en optimaliseren
aanpak: stimuleren van stroom zorgvraag niveau 0 niveau 1 niveau 2 niveau 3 Welkomstwoord participatieruimte 3

19 Integrale aanpak en optimaliseren
doel participatie ruimte: zinvolle dagbesteding samenspel en balans tussen ‘werk en inkomen’ vs ‘zorg’ werk / inkomen (100%) zorg / dagbesteding (100%) Welkomstwoord 3

20 Integrale aanpak en optimaliseren
bewustwording rol sociaal domein en participatieruimte sociale omgeving werk en inkomen werken naar vermogen dagbesteding / zorg Welkomstwoord 3

21 Transitie-avond in jouw buurt of wijk
Jouw buurt of wijk informeren? Dat kan! organisatie ligt bij buurt- en wijkvereniging (uitnodigingen, ruimte) wethouder Paul Weijmans komt vertellen over de transities Mogelijke data: 24, 26 of 27 november en 1, 2 en 4 december Intekenen kan na afloop van deze presentatie Samen met de gemeenten Waalre, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo vormt de gemeente Nuenen het samenwerkingsverband Dommelvallei+. Op het gebied van de transities wordt daar nauw mee samengewerkt. Ook trekt de gemeente Nuenen zoveel mogelijk op met de 20 andere gemeenten in Zuidoost-Brabant. Gemeente Nuenen richt een speciaal centrum is voor alle inwoners met (hulp)vragen over onder andere zorg en welzijn, werk en inkomen en opvoeding en jeugd. Dat wordt ondergebracht in het CMD, Centrum Maatschappelijke Deelname, het huidige Servicepunt. 3

22 Vragen ? Welkomstwoord 3

23 vraag Willemien Coolen
Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: Prioriteit heeft op dit moment de zorg zelf en hoe die te regelen. Op papier lijkt die in orde, maar het is afwachten hoe dat in de praktijk uitpakt. Maar... Iedereen moet langer thuis blijven wonen in de toekomst tot verpleging in een tehuis echt nodig is. Mijn vraag is of er al een plan van aanpak is bij de gemeente Nuenen om zoveel mogelijk woningen hiervoor geschikt te kunnen maken? plannen (van aanpak) beleid WMO2015 (aangenomen door raad) uitvoeringsregels met betrekking tot zorg op maatregelingen (bevoegdheid B&W) ontwikkelen van Ouderenbeleid Nuenen stappenplan concrete doelen 2020, 2030, 2040 levensbestendig bouwen lopend stage opdracht wonen in de toekomst Welkomstwoord 3

24 vraag Willemien Coolen
En wat de gemeente gaat doen als blijkt dat een woning niet geschikt te maken is bv in verband met de Arbowet verzorgers/verplegers van de thuiszorg. antwoord situatie beoordelen en komen tot een oplossing Arbowet mag niet leiden tot het niet verlenen van zorg en is een factor in de beoordeling van de situatie Welkomstwoord 3

25 vraag Willemien Coolen
Wat is er nu meer mogelijk ivm met aanbouwen aan woningen in de bestemmingsplannen? antwoord alternatieve aanbouw voor zorgkamers bij eensgezinswoningen tijdelijke aanbouw tbv zorg zijn vrij van bouwvergunning en bestemmingsplannen Welkomstwoord 3

26 vraag Jan de Smit Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: Hoe wordt de participatietaak / - wet door de Nuenense politiek ingevuld en wat betekent dat concreet voor buurtverenigingen, en aan hen gelieerde activiteiten, zoals onze werkgroep "Buurthulpplan"? antwoord de Participatiewet neemt een centrale plaats in het het maatschappelijke sociale beleid van de Gemeente Nueneni door het definiëren van het sociale domein wordt inzichtelijk welke rol de directe omgeving rond de zorgvrager speelt het is van belang dat ieder zijn verantwoordelijkheid en kent en neemt de gemeente coördineert en faciliteert Welkomstwoord 3

27 vraag Jan de Smit Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: Hoe wordt de participatietaak / - wet door de Nuenense politiek ingevuld en wat betekent dat concreet voor buurtverenigingen, en aan hen gelieerde activiteiten, zoals onze werkgroep "Buurthulpplan"? antwoord de Participatiewet neemt een centrale plaats in het het maatschappelijke sociale beleid van de Gemeente Nueneni door het definiëren van het sociale domein wordt inzichtelijk welke rol de directe omgeving rond de zorgvrager speelt het is van belang dat ieder zijn verantwoordelijkheid en kent en neemt de gemeente coördineert en faciliteert Welkomstwoord 3

28 vraag Loes Karremans Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: In de Nuenense weekbladen is er een aantal weken lang uitleg gegeven aan de bewoners hoe de gemeente om zal gaan met de nieuwe regels omtrent het WMO gebeuren. Hierin wordt de vraag beantwoord hoe om te gaan met de eenzaamheid van mensen.  Hierop wordt geantwoord voor deze mensen zijn er de inloopochtenden.   M.i. zijn er alleen inloopochtenden in Gerwen en in de Jo van Dijkhof.   Deze locaties liggen erg ver verwijderd van onze wijk. Komen er meer adressen voor inloop ochtenden bv hier in de Dassenburcht? Hoe gaat de gemeente hier mee om? antwoord daar waar de buurten de inloopochtenden willen en kunnen organiseren kan dat de gemeente coördineert en faciliteert Welkomstwoord 3

29 vragen Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: 3
Welkomstwoord 3

30

31 andere vragen De nieuwe WMO met ingang van 1 januari 2015
Uitbreiding van gemeentelijke WMO taken met AWBZ taken Huidige WMO: Vervoer en mobiliteit Huishoudelijke hulp Huisaanpassingen Welkomstwoord 3

32 andere vragen Per 1 januari 2015 toegevoegd vanuit de AWBZ:
Persoonlijke verzorging: Hulp bij douchen, aankleden, medicijnen gebruik Begeleiding: Helpen bij dagelijkse activiteiten, dagopvang Kortdurend verblijf in zorginstelling: Verpleeghuis of verzorgingshuis gedurende enkele dagdelen per week Welkomstwoord 3

33 andere vragen Gemeentelijke middelen nemen af:
40% korting op huishoudelijke hulp; 25% korting op verzorging, begeleiding en kortdurend verblijf Toegang tot langdurig verblijf wordt veel moeilijker gemaakt Doelgroep groeit snel Gevolg: Veel mensen die nu nog georganiseerde en professionele zorg ontvangen zullen veel langer op zichzelf en hun netwerk aangewezen zijn voor een zelfstandig en menswaardig bestaan. Welkomstwoord 3

34 andere vragen De nieuwe WMO met ingang van 1 januari 2015
Uitbreiding van gemeentelijke WMO taken met AWBZ taken Huidige WMO: Vervoer en mobiliteit Huishoudelijke hulp Huisaanpassingen Welkomstwoord 3

35 andere vragen En dus: Meer verantwoordelijkheid bij omgeving van de zorgvrager: familie, buren en wijk Meer lasten op de schouder van de mantelzorger Bewustheid in het dorp vergroten Bewoners vragen extra attent te zijn op mensen in hun omgeving waar zich problemen of zorgvragen voordoen, en naast mogelijke persoonlijke hulp verwijzen naar hulpverlenende instanties. Welkomstwoord 3

36 andere vragen Intensief gebruik gaan maken van wijkcontactpersonen
Instellen van een bezoekgroep voor 75+ Centrale coördinatie Het is niet de taak van vrijwilligers om zorgtaken over te nemen. De gemeente zal haar rol moeten nemen in het beschikbaar maken van professionele voorzieningen om de zorgtaken van de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten. Welkomstwoord 3

37 antwoorden uitgangpositie coalitieakkoord en beleid van de gemeente
borgen van zorg, van oude naar nieuwe situatie zorg gaat voor geld keukentafel gesprekken, herindicatie, herijken situatie rol sociaal domein voorkeur eigen huissituatie eigen middelen huishoudelijke hulp is gericht op doel: schoon huis koesteren van mantelzorger awareness van burger gemeente coördineert en faciliteert Welkomstwoord 3


Download ppt "De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet"

Verwante presentaties


Ads door Google