De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder."— Transcript van de presentatie:

1 De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities 1

2 Nieuwe verantwoordelijkheden gemeente De drie transities –Jeugdwet (Portefeuillehouder wethouder Henk Pero) –Participatiewet (Portefeuillehouder wethouder Martien Jansen) –Wmo 2015 (Portefeuillehouder wethouder Paul Weijmans, tevens coördinatie transities) 2

3 Jeugdwet Vormen van jeugdhulp vanaf 2015 Onder verantwoordelijkheid van gemeente: –begeleiding –geestelijke gezondheidszorg voor jeugd –specialistische jeugdhulp –behandeling met (kortdurend) verblijf –gesloten jeugdzorg –kinderbeschermingsmaatregelen –jeugdreclassering Regionaal: –blijvend intensieve zorg en toezicht 3

4 Participatiewet vormen van ‘deelname’ vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeente: –inwoners, met of zonder beperking, met een afstand tot de arbeidsmarkt de nieuwe wet vervangt –Wet werk en bijstand (WWB), –Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) –(deel van ) Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) 4

5 Participatiewet Sociaal Akkoord 2013 Geen quotum arbeidsgehandicapten Werkgevers beloven mensen met een beperking aan een baan te helpen, oplopend tot tienduizend mensen per jaar in 2020. Zo komt er een garantie voor in totaal 125.000 banen voor gehandicapten, waarvan 25 duizend bij de overheid. De WSW en Wajong blijven bestaan. Er komen 35 werkbedrijven waarin gemeenten en werkgevers samen meer mensen met een beperking aan het werk gaan helpen. Van hieruit kunnen mensen ook worden gedetacheerd naar beschut werk met behulp van een jobcoach van het werkbedrijf en een loonkostensubsidie. Hiermee verdienen ze tenminste het minimumloon en kunnen ze doorgroeien naar 120 procent van het minimumloon. 5

6 Wmo 2015 coördineren van zorgtaken vanaf 2015: onder verantwoordelijkheid van gemeente: –begeleiding, –dagbesteding, –dagopvang, –kortdurend verblijf in zorginstelling 6

7 Op naar 1 januari 2015 maatschappelijke veranderingen: -gemeenten krijgen minder geld voor taken -regels worden aangescherpt -vergrijzing gevolg: -het ‘recht hebben op’ een voorziening -eigen verantwoordelijkheid -zorg op maat -langer thuis wonen -eerder een beroep op hulp van directe omgeving 7

8 Op naar 1 januari 2015 uitgangspunten gemeente Nuenen: -zorg gaat voor geld -mensen die zorg nodig hebben, krijgen het, óók in de nieuwe situatie -keukentafelgesprekken -koesteren mantelzorger -zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid -gemeente coördineert en faciliteert 8

9 Transitie wordt Transformatie op 1-1-’15 de transitie een feit na 1-1-’15 de transformatie begint inrichten –opstellen van business cases –methodiek 80 – 20% informeren –betrekken van sleutelfiguren –opstellen van communicatieplan controleren –opstellen van controle- en beheersscenario’s 9

10 Rol van de gemeente langdurige specialistische zorg kortdurende ondersteuning in de wijk en/of verwijzing naar 2e lijn versterken van eigen kracht burger 2 e lijn 1 e lijn 0 e lijn 10

11 Op naar 1 januari 2015 Samenwerkingsverband -Dommelvallei+ -20 andere gemeenten Zuidoost-Brabant Servicepunt  Centrum Maatschappelijke Deelname toegang tot: -zorg en welzijn -opvoeding en jeugd -participatie (werk en inkomen, werken naar vermogen) 11

12 Op naar 1 januari 2015 communicatieplan transities -persoonlijke brieven -folders, flyers, posters -website, sociale media, -transitiekrant -krachttoer (half december) -transitiespreekuur -etc 12

13 Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) Het CMD heeft de volgende taken: -geven van informatie en advies -signaleren en analyseren -verlenen van zorg -regisseren (één gezin, één plan, één verantwoordelijke), -toeleiden naar specialistische zorg, -monitoren 13

14 Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) Bereikbaarheid CMD adres: Berg 22c, Nuenen telefonisch:(040) 283 16 75 e-mail:cmd@nuenen.nl open:maandag - donderdag 08.30 - 16.00 uur, vrijdag08.30 - 12.30 uur Vragen?Binnenlopen zonder afspraak kan altijd! 14

15 Integrale aanpak en optimaliseren 15

16 zorgvraag – sociaal domein - CMD Integrale aanpak en optimaliseren niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 0zorgvraag participatieruimte 16

17 Integrale aanpak en optimaliseren aanpak:reguleren en beheersen van stroom niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 0zorgvraag participatieruimte 17

18 Integrale aanpak en optimaliseren aanpak: stimuleren van stroom niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 0zorgvraag participatieruimte 18

19 Integrale aanpak en optimaliseren zorg / dagbesteding (100%) doel participatie ruimte: zinvolle dagbesteding samenspel en balans tussen ‘werk en inkomen’ vs ‘zorg’ werk / inkomen (100%) 19

20 Integrale aanpak en optimaliseren bewustwording rol sociaal domein en participatieruimte sociale omgeving werk en inkomen werken naar vermogen dagbesteding / zorg 20

21 Transitie-avond in jouw buurt of wijk Jouw buurt of wijk informeren? Dat kan! -organisatie ligt bij buurt- en wijkvereniging (uitnodigingen, ruimte) -wethouder Paul Weijmans komt vertellen over de transities Mogelijke data: -24, 26 of 27 november en 1, 2 en 4 december Intekenen kan na afloop van deze presentatie 21

22 Vragen ? 22

23 vraag Willemien Coolen Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: Prioriteit heeft op dit moment de zorg zelf en hoe die te regelen. Op papier lijkt die in orde, maar het is afwachten hoe dat in de praktijk uitpakt. Maar... Iedereen moet langer thuis blijven wonen in de toekomst tot verpleging in een tehuis echt nodig is. –Mijn vraag is of er al een plan van aanpak is bij de gemeente Nuenen om zoveel mogelijk woningen hiervoor geschikt te kunnen maken? plannen (van aanpak) –beleid WMO2015 (aangenomen door raad) uitvoeringsregels met betrekking tot zorg op maatregelingen (bevoegdheid B&W) –ontwikkelen van Ouderenbeleid Nuenen 2025-2040 stappenplan concrete doelen 2020, 2030, 2040 levensbestendig bouwen –lopend stage opdracht wonen in de toekomst 23

24 vraag Willemien Coolen –En wat de gemeente gaat doen als blijkt dat een woning niet geschikt te maken is bv in verband met de Arbowet verzorgers/verplegers van de thuiszorg. antwoord –situatie beoordelen en komen tot een oplossing –Arbowet mag niet leiden tot het niet verlenen van zorg en is een factor in de beoordeling van de situatie 24

25 vraag Willemien Coolen –Wat is er nu meer mogelijk ivm met aanbouwen aan woningen in de bestemmingsplannen? antwoord –alternatieve aanbouw voor zorgkamers bij eensgezinswoningen –tijdelijke aanbouw tbv zorg zijn vrij van bouwvergunning en bestemmingsplannen 25

26 vraag Jan de Smit Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: –Hoe wordt de participatietaak / - wet door de Nuenense politiek ingevuld en wat betekent dat concreet voor buurtverenigingen, en aan hen gelieerde activiteiten, zoals onze werkgroep "Buurthulpplan"? antwoord –de Participatiewet neemt een centrale plaats in het het maatschappelijke sociale beleid van de Gemeente Nueneni –door het definiëren van het sociale domein wordt inzichtelijk welke rol de directe omgeving rond de zorgvrager speelt –het is van belang dat ieder zijn verantwoordelijkheid en kent en neemt –de gemeente coördineert en faciliteert 26

27 vraag Jan de Smit Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: –Hoe wordt de participatietaak / - wet door de Nuenense politiek ingevuld en wat betekent dat concreet voor buurtverenigingen, en aan hen gelieerde activiteiten, zoals onze werkgroep "Buurthulpplan"? antwoord –de Participatiewet neemt een centrale plaats in het het maatschappelijke sociale beleid van de Gemeente Nueneni –door het definiëren van het sociale domein wordt inzichtelijk welke rol de directe omgeving rond de zorgvrager speelt –het is van belang dat ieder zijn verantwoordelijkheid en kent en neemt –de gemeente coördineert en faciliteert 27

28 vraag Loes Karremans Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: In de Nuenense weekbladen is er een aantal weken lang uitleg gegeven aan de bewoners hoe de gemeente om zal gaan met de nieuwe regels omtrent het WMO gebeuren. Hierin wordt de vraag beantwoord hoe om te gaan met de eenzaamheid van mensen. Hierop wordt geantwoord voor deze mensen zijn er de inloopochtenden. M.i. zijn er alleen inloopochtenden in Gerwen en in de Jo van Dijkhof. Deze locaties liggen erg ver verwijderd van onze wijk. –Komen er meer adressen voor inloop ochtenden bv hier in de Dassenburcht? –Hoe gaat de gemeente hier mee om? antwoord –daar waar de buurten de inloopochtenden willen en kunnen organiseren kan dat –de gemeente coördineert en faciliteert 28

29 vragen Waar ik mij al een tijdje druk over maak is het volgende: 29

30 30

31 andere vragen De nieuwe WMO met ingang van 1 januari 2015 Uitbreiding van gemeentelijke WMO taken met AWBZ taken Huidige WMO: Vervoer en mobiliteit Huishoudelijke hulp Huisaanpassingen 31

32 andere vragen Per 1 januari 2015 toegevoegd vanuit de AWBZ: Persoonlijke verzorging: Hulp bij douchen, aankleden, medicijnen gebruik Begeleiding: Helpen bij dagelijkse activiteiten, dagopvang Kortdurend verblijf in zorginstelling: Verpleeghuis of verzorgingshuis gedurende enkele dagdelen per week 32

33 andere vragen Gemeentelijke middelen nemen af: 40% korting op huishoudelijke hulp; 25% korting op verzorging, begeleiding en kortdurend verblijf Toegang tot langdurig verblijf wordt veel moeilijker gemaakt Doelgroep groeit snel Gevolg: Veel mensen die nu nog georganiseerde en professionele zorg ontvangen zullen veel langer op zichzelf en hun netwerk aangewezen zijn voor een zelfstandig en menswaardig bestaan. 33

34 andere vragen De nieuwe WMO met ingang van 1 januari 2015 Uitbreiding van gemeentelijke WMO taken met AWBZ taken Huidige WMO: Vervoer en mobiliteit Huishoudelijke hulp Huisaanpassingen 34

35 andere vragen En dus: Meer verantwoordelijkheid bij omgeving van de zorgvrager: familie, buren en wijk Meer lasten op de schouder van de mantelzorger Bewustheid in het dorp vergroten Bewoners vragen extra attent te zijn op mensen in hun omgeving waar zich problemen of zorgvragen voordoen, en naast mogelijke persoonlijke hulp verwijzen naar hulpverlenende instanties. 35

36 andere vragen Intensief gebruik gaan maken van wijkcontactpersonen Instellen van een bezoekgroep voor 75+ Centrale coördinatie Het is niet de taak van vrijwilligers om zorgtaken over te nemen. De gemeente zal haar rol moeten nemen in het beschikbaar maken van professionele voorzieningen om de zorgtaken van de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten. 36

37 antwoorden uitgangpositie coalitieakkoord en beleid van de gemeente borgen van zorg, van oude naar nieuwe situatie zorg gaat voor geld keukentafel gesprekken, –herindicatie, herijken situatie –rol sociaal domein –voorkeur eigen huissituatie –eigen middelen huishoudelijke hulp is gericht op doel: schoon huis koesteren van mantelzorger awareness van burger gemeente coördineert en faciliteert 37


Download ppt "De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder."

Verwante presentaties


Ads door Google