De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VUmc Basispresentatie Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "VUmc Basispresentatie Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 VUmc Basispresentatie Welkom!
Dag van de verpleging 2013 Welkom!

2 Programma Tijd Onderwerp Spreker 15.00 Opening Gerda Berkhout 15.10
De VAR van morgen! Amy Tulleken 15.45 16.05 Closing the gap tussen verpleegkundige zorg op Bonaire en Nederland Terugrapportage verpleegkundeprijs 2012 Doppie Winterterp Agaath Zeinstra 16.15 Hoe kan de verpleegkundige standaard jou inspireren? Arianne ten Klooster, Joost van Daalen 16.35 Uitreiking verpleegkundeprijs 2013: Toelichten inzendingen Uitreiking VVH VUmc verpleegkundeprijs Mw van der Leer 17.00 Borrel 2

3 Jaarvergadering Verpleegkundige Adviesraad 2013
VUmc Basispresentatie Jaarvergadering Verpleegkundige Adviesraad 2013 De VAR van morgen Amy Morreale-Tulleken Voorzitter VAR

4 Agenda De VAR van gisteren De VAR van vandaag De VAR van morgen

5 De VAR van gisteren 2012 was een roerig jaar voor VUmc
Brief geschreven aan alle verpleegkundigen in VUmc: laat je stem horen! Signaleringsfunctie Advies RvB Presentaties gegeven over de VAR op (poli) klinische verpleegafdelingen (overige afdelingen volgen in 2013) Strategisch plan geschreven: goedgekeurd door de RvB

6 Strategisch plan VAR Samenwerking artsen en verpleegkundigen optimaliseren Ambitie: Artsen en verpleegkundigen werken op een open, respectvolle wijze samen ten behoeve van de patiënt Resultaat: Best practice afdelingen: dienen als voorbeeld, op gebied van samenwerken en communicatie, zowel binnen als buiten VUmc De succesfactoren van de best practice afdelingen worden VUmc-breed geïmplementeerd MDO: Verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd en hebben een actieve inbreng Iedere afdeling heeft een overleg waarbij beide beroepsgroepen, en andere disciplines, zijn vertegenwoordigd Lean: Het Lean denken en werken zit in ieders hart en hoofd Bij elke stasessies is zowel een arts als een verpleegkundige aanwezig

7 Bevorderen verpleegkundig leiderschap
Ambitie: Patiënten komen naar VUmc voor hoogwaardige verpleegkundige zorg Resultaat: Verpleegkundig leiderschap is een vast onderdeel in een jaargesprek Verpleegkundig leiderschap is aantoonbaar in termen van gedrag Organisatiebreed is de betrokkenheid bij beleidsontwikkeling (en besluitvorming) van verpleegkundigen zichtbaar

8 Adviesagenda 2012 Focus op onderwerpen Acute zorg: AOA
Advies uitgebracht en nauw betrokken tot opening Vrouw/kind centrum (VKC) Advies uitgebracht, gesprekken met afdelingshoofden en zeepkistsessies bijgewoond Visie op V&V Aanbevelingsbrief geschreven. Regiobijeenkomst VAR Visie V&V besproken Lean Symposium bijgewoond, regiobijeenkomst VAR Lean besproken Samenwerking VUmc-AMC Beleidsconferenties bijgewoond en deelname adviesgroep Geïntegreerd patiënteninformatie systeem (GPS/EVA) Advisering: verpleegkundige betrokkenheid vergroten

9 Adviserende rol Intensive Care volwassenen Richtlijn toedienen parenteralia Postoperatieve pijnbestrijding BIG-herregistratie Werkplekmanagement Medicator Hoofdbehandelaarschap Visie V&V Verpleegkundige standaard SBAR Sociale veiligheid

10 Beleidsmatige rol Strategisch Plan VAR Strategisch opleidingsbeleid Alliantie VUmc-AMC Deelnemende rol Gesprekken IGZ & Raad van Toezicht Adviescommissie SEH Taskforce & Klankbordgroep Strategische HR dienstverlening Sollicitatieprocedures Deelname in adviescommissie hoofd dienst communicatie a.i. Deelname in adviescommissie lid raad van bestuur a.i. Deelname in adviescommissie hoofd IOP a.i.

11 De VAR van vandaag Adviesagenda met focusonderwerpen voor 2013
Alliantie VUmc-AMC (hierin ondergebracht het VKC) EVA Lean Bevorderen verpleegkundig leiderschap (tevens verpleegkundig onderzoek) Samenwerken artsen-verpleegkundigen optimaliseren Uitwerken visie VUmc 2020/visie V&V Kwaliteit & veiligheid: VMS Kwetsbare ouderen Vroege herkenning en behandeling van pijn Medicatieverificatie bij opname en ontslag PostOperatieve WondInfecties (POWI)

12 Deelname in commissies:
Commissie dossieronderzoek Herstructurering IOP Commissie bezuingingen Stuurgroep VMS Commissie ICT

13 Successen VAR 2012: VAR intensief contact met RvB, zorgmanagers en stafconvent Opname VAR (naast stafconvent) in bestuursreglement VUmc VAR gesprekspartner Raad van Toezicht: 1-2 x per jaar Grote(re) bekendheid bij verpleegkundigen Regelmatig signalering, advisering en vraagstelling door verpleegkundigen aan de VAR

14 De VAR van morgen Uitwerking strategisch plan: Plan van aanpak
Survey monkey: WPM: samenwerking artsen & verpleegkundigen Vervolg presentaties VAR op afdelingen Adviesagenda Wat 2013 brengt:

15 De VAR leden van morgen Op dit moment is er een vacature voor een lid voor het bestuur van de VAR Wij willen het bestuur uitbreiden met actieve, verpleegkundigen die organisatie breed willen meedenken en invloed willen uitoefenen!

16 Contact VAR Website & emailadres Intranet.vumc.nl/VAR var@vumc.nl
Bij vragen, ontwikkelingen organisatie of problemen

17

18 ICN-thema: Closing the Gap
2012: Tussen wetenschap en praktijk; verpleegkundige lezing door prof dr A. Francke. 2013: Wereldwijde kloof tussen arm en rijk, met speciale aandacht voor moeder en kind en infectieziekten.

19 Verpleegkundige lezing
Doppie Winterterp verpleegkundige zorgeenheid traumatologie Ze spreekt over ‘Closing the gap’ in de verpleegkundige zorg op Bonaire en in Nederland

20 Closing the gap tussen verpleegkundige zorg op Bonaire en Nederland
Door Doppie Winterwerp

21 Inhoud Hoe ben ik bij het project gekomen Hoe ben ik te werk gegaan
Wat heb ik vanuit daar geleerd Wat heb ik daar bereikt Cultuurverschillen

22 Hoe ben ik te werk gegaan
1e maand meekijken, werken op hun manier Observeren en noteren Bespreken met teamleider Rustig invoeren, veel uitleg Zelf consequent zijn en blijven herhalen Intergreren in het team

23 Wat heb ik vanuit daar geleerd
Flexibiliteit Omgaan met veranderingen Rust Dingen achter je laten

24 Wat heb ik daar bereikt Rapportage systeem Artsenvisite/grote visite
Studenten begeleiding Communicatie met artsen

25 Cultuurverschillen Contact Openheid Werken Hiërarchie

26 Vragen?

27 Terugrapportage VVH VUmc verpleegkundeprijs ‘PRISMA VUmc-breed' Agaath Zeinstra (i.p.v. Caroline Lubach)

28 PRISMA VUMC-breed PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie

29 PRISMA/ diabetes Vergroten van zelfmanagement Groepsbijeenkomsten
Train de trainer PRISMA teamleden Marloes Hogenelst GZ psycholoog Suzanne Bader, diabetesdiëtist Caroline Lubach, verplk. consulent diabetes

30 PRISMA VUMC breed Vergroten van het zelfmanagement gedrag bij alle chronisch zieken Door patiënten cursus PRISMA Via train de trainer-concept verpleegkundigen en andere professionals opleiden om de cursus te kunnen geven.

31 PRISMA VUMC breed Draagvlak creëren bij verpleegkundigen, verplk.hoofden en afdelings hoofden. Binnenkort presentatie op divisie managers overleg ovv Gerrie Hop om bekendheid (en medewerking) te vergroten Start met het HIV ziektebeeld

32 PRISMA VUMC breed Train de Trainer programma opgezet door Jeannette Keus senior opleidingsadviseur bij-en nascholing Amstel Academie Handleiding wordt geschreven door het PRISMA team Cursus wordt gegeven door trainer van PRISMA team samen met docent Amstel Academie.

33

34

35 Van Visie V&V naar De Verpleegkundige Standaard VUmc
De Verpleegkundige Standaard: strategisch plan en praktijk Vpk CanMEDS VUmc Het eerste basisverpleegplan Basis voor EVA Zorgrisico’s en VMS Verpleegkunde Site En nog veel meer…. 35

36 Hoe kan de verpleegkundige standaard jou inspireren?
Arianne ten Klooster, senior verpleegkundige VVAT Joost van Daalen, hoofd zorgeenheid longziekten

37 De Verpleegkundige Standaard
Inspirerend?

38 Waarom ben ik enthousiast?
Eigen functie/rol niet altijd duidelijk Onduidelijkheid over wat patiënten/andere disciplines van mij kunnen verwachten Visie voor de toekomst nodig Er valt meer uit te halen!

39 Voorbeelden Op IC: nog geen PCD ingeschakeld, escalatie op verpleegafdeling Op dagbehandeling: “Wij zijn er het weekend niet”… Verpleegkundige: “Ik wil altijd het bijzondere in een patiënt zien” Patiënt: “Dank voor de veiligheid die geboden is”.

40 Wat betekent dit? Veel terreinen prijs gegeven, verantwoordelijkheid wordt soms afgeschoven Hulp van de dokter, maar wat is specifiek verpleegkundig? Verpleegkundigen werken hard, met welke visie? Patiënt ervaart veilige zorg als goede zorg Hoe kan er zorg verleend worden, waarbij patiënt zich gekend weet?

41 De ideale verpleegkundige:
Is proactief en schat risico’s in Geeft zorg en voorlichting op maat Biedt ondersteuning waar nodig Geeft de patiënt eigen regie Vergroot de veiligheid Heeft kennis van zaken en is deskundig Zorgt voor continuïteit Is trots is op zijn vak

42 Andere ontwikkelingen:
Nationaal Arbeidsmarkt: meer met minder (anders!) Bezuinigen en marktwerking (aanpassen!) Toenemende en complexere zorgvraag (upgraden!) Toename eisen (impact!) HBO / MBO-discussie (visie?) Uitstroom tijdens en na opleiding (stop!) Patiëntenverenigingen: patiënt draagt bij aan eigen veiligheid Internationaal VS: kwaliteit verpleegkundige↑om financiële redenen GB: inzet verpleegkundige als kwaliteitscriterium Opleidingsniveau verpleegkundigen hoger

43 Mooie woorden, maar hoe bereik je dit?
De Verpleegkundige Standaard VUMC is door een werkgroep ontwikkeld. Het verpleegkundig proces is uitgangspunt.

44 Inhoud DVS Visie op verplegen: verpleegkundige richt zich op ondersteuningsbehoefte bij de zelfzorg en op het zelfmanagement van de patiënt Focus op professionele relatie waarbij patiënt zich gekend weet Focus op doorlopend proces voor de patiënt, met heldere verpleegkundige diagnoses, interventies en evaluaties die samen met patiënt besproken zijn Professionalisering en uitbreiding domein verpleegkundig beroep Competenties om proces te ontwerpen en uit te voeren

45 Van DVS naar implementatie
Goedgekeurd door Raad van Bestuur Plan van aanpak moet volgen. Te denken valt aan: Afstemming zorgmanagers Discussie HBO/MBO/regieverpleegkundigen Opleiding/training/pilot ICT ondersteuning

46 Na implementatie DVS… Visie op verplegen en domein van de verpleegkundige is helder Verpleegkundigen zijn zelfbewust, enthousiast, capabel en tonen eigen leiderschap Hogere patiënttevredenheid en patiëntveiligheid, kortere opname duur Weet de patiënt zich gekend en werkt hij actief mee aan eigen herstel Integratie VMS programma en EVA

47 VVAT/4B Nieuwe afdeling, input vanuit DVS meegenomen
Seniorverpleegkundigen: regieverpleegkundigen Accent op proces/opnameduur; verpleegkundige voert regie + afstemming met patiënt Lerende afdeling, open cultuur: ontwikkelen en verbeteren Verpleegkundigen hebben ook andere taken naast primaire patiëntenzorg Eva: nodig voor inrichten en uitvoeren proces en verpleegkundig onderzoek

48 Vragen?

49 Uitreiking verpleegkundeprijs 2013 Gerda Berkhout

50 12 mei - Dag van de verpleging
Verjaardag Florence Nightingale Traditie: waardering voor zorg VUmc: persoonlijke aandacht: kleine attentie professionele aandacht: VAR: invloed op beleid Verpleegkundige lezing: ontwikkelen VVH VUmc verpleegkundeprijs: innoveren

51 Grote waardering verpleegkundigen VUmc!
Hard gewerkt: grote ontwikkelingen in de zorg en VUmc (EVA, VMS, Lean, Alliantie…) Veiligheid en kwaliteit in roerige tijden: verpleegkundige inzet Voelbare sfeer: Hart voor je patiënt Goed in je vak Trots op je werk

52 Verpleegkundeprijs VUmc
Innovatie verpleegkundige zorg in beeld Combineert ontwikkeling verpleegkunde en patiëntenbelang Sluit aan bij verpleegkunde in een UMC (kennis overdragen)

53 Criteria beoordeling verpleegkundeprijs
Bijdrage ontwikkeling verpleegkunde in VUmc Toegevoegde waarde voor patiënt Innovatiewaarde (2x) Beoordeling kent PDCA

54 De jury Dhr. M. van der Kloet, CRAZ
Mevr. Van Donk- Brouwer, Vrouwen VU hulp Claudia Geijs , verpleegkundige verloskunde en gynaecologie Floor Berndsen, verpleegkundige intensive care volwassenen Christine van Hartingsveldt, stafadviseur Gerda Berkhout, voorzitter Ondersteuning: Hannie Verkaik

55 Acht inzendingen Complimenten voor:
Kwaliteit van de inzendingen en diversiteit van onderwerpen Verschil in waardering tussen nr 1 en nr 3 < 0,22 punt Gebruik van (wetenschappelijke) literatuur en methoden Patiëntoriëntatie

56 I. Mag ik vragen waarover u belt?
Polikliniek hematologie, Corien Eeltink en Ineke van der Jagt Telefonische triage van hulpvragen van patiënten + routing Zicht op ondersteuningsbehoefte en complexiteit !! Verpleegkundig specialist beantwoordt vragen en noteert in dossier

57 II. SBAR-R KZE 8c/verloskunde, Suzanne Schiffer
NIVEL-onderzoek met plan van aanpak Read back SBAR-R uitbreiden naar gehele zorgeenheid en andere zorgeenheden in VUmc door best practice!! op verloskunde met o.a. training, zakkaartjes, posters en overdrachtsformulieren.

58 III. Bevorderen therapietrouw na ontslag
KZE hematologie, A.M.G. Kramers, L.D. Cornelissen, G. Kok, L. Borger, I. van der Jagt Patiënten tijdens opname al instrueren en coachen op kennis en organisatie medicatie-inname. Door vergroten zelfmanagement medicatietrouw vergroten. !!

59 IV. App met patiëntinformatie over slokdarmkanker
KZE 6B VHON, Nel de Vries Snelle en toegankelijke informatie voor patiënten met slokdarmkanker o.a. over deze vorm van kanker, uitleg over onderzoeken, chemo- en radiotherapie, operatie, kwaliteit van leven, verwijzing naar patiëntenvereniging etc. Door app betere aansluiting bij belevingswereld !!

60 V. Digitale inter- en multidisciplinaire verpleegkundige voortgangsrapportage
PZE hematologie, Corry Mietus en Ineke van der Jagt Door het MDO formulier in Mirador in te richten als voortgangsrapportage, kunnen zowel (para)medische als verpleegkundige disciplines belangrijke actuele patiëntinformatie raadplegen en invoeren. Kleine stap, grote verbetering !!

61 VI. Verpleegkundige zorg bij de obese intensive care patiënt
Intensive Care Volwassenen, Anne van Wijk, Wouter Veugen Ontwikkeling van een richtlijn voor verpleegkundige zorg aan obese IC-patiënten, met o.a. hulpmiddelen en ondersteunende disciplines. !!

62 VII. Oriënterende maatregelen d. m. v
VII. Oriënterende maatregelen d.m.v. multimedia voor patiënten met (risico op) delier of geheugenklachten Inalda Chaar, Sylvia Slee, Astrid Verburg Van toepassing op elke zorgeenheid !! Uniformiteit in inzet van oriënterende maatregelen bij patiënten met risico op een delier, bijvoorbeeld gebruik maken van het multimediasysteem (tv) waar datum, tijd en locatie zichtbaar is. 62

63 VIII. Nursing Activity Scores
Liz Armstrong, intensive care volwassenen Methode van zorgzwaarte meten (NAS) integreren in MetaVison, zodat het minder dan een minuut !! kost om de NAS per patiënt te bepalen. Aan de hand van de verkregen data kunnen vervolgens interventies ondernomen worden. 63

64 Uitreiking door mevr. van der Leer
VVH VUmc Verpleegkunde Prijs 2012 1 jaar 0,1 FTE 2500 euro

65 De winnaar van de VVH VUmc Verpleegkunde Prijs 2013 is….

66 Dank aan alle inzenders!
Jury hoopt van harte dat alle projecten uitgevoerd zullen worden. Alle projectvoorstellen dragen bij aan betere zorg! Elke inzender krijgt juryrapport mee.

67 Dank aan alle verpleegkundigen!

68 Mevr. Van der Leer – Vrouwen VU hulp
Speciale dank: Mevr. Van der Leer – Vrouwen VU hulp Sprekers: Amy Tulleken, Doppie Winterterp, Arianne ten Klooster, Joost van Daalen, Agaath Zeinstra Jury: Dhr. Van der Kloet, Mevr. Van Donk-Brouwer, Claudia Geijs, Floor Berndsen, Christine van Hartingsveldt Organisatie: Hannie Verkaik

69 Een gezellige borrel en graag tot volgend jaar!


Download ppt "VUmc Basispresentatie Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google