De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014 Het Plein, Bartho van Wel, beleidsadviseur 06

Verwante presentaties


Presentatie over: "PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014 Het Plein, Bartho van Wel, beleidsadviseur 06"— Transcript van de presentatie:

1 PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014 Het Plein, Bartho van Wel, beleidsadviseur (b.vanwel@zutphen.nl/ 06 38071478).b.vanwel@zutphen.nl/ http://www.zutphen.nl/hetplein/Inwoners_het_plein/Nieuws/Ni euwsberichten/november/Presentatie_Het_Plein_Pmo_nove mber_2014 Hand-outs in de zaal

2 Vragen Pmo en antwoorden 1.Gaan jullie de bereikbaarheid van het Plein nog uitbreiden? Tussen 08.30- 12.30 uur elke werkdag inloopspreekuur voor alle diensten van Het Plein of telefonisch 595760. Uitzondering: Vragen over de (lopende) uitkering levensonderhoud: 09.00-10.00 uur (is bekend bij de betreffende cliënten) 2.Hoe worden de coaches aangestuurd? Door teamleider 3.Gaan jullie nog beter kenbaar maken dat er ook een WMO loket is op Het Plein? Openingstijden: zie 1. (inloopspreekuur / 595760) 4.Hoe gaan jullie de werklozen inzetten binnen het sociale domein? Via participeren (“meedoen” )/ werken met behoud van uitkering of -bij voorkeur- regulier werken (=doel van de wet), eventueel met een loonkostensubsidie indien zelfstandig het minimum loon niet kan worden verdiend. 5.Bij wie moet ik zijn als ik een klacht heb? klachtenhetplein@zutphen.nl de heer B. (Ben) Buitingklachtenhetplein@zutphen.nl

3 Participatiewet gaat in op 1 januari 2015; Motto: “Iedereen doet mee” Hoe? – Bij voorkeur door te werken in een reguliere baan “naar vermogen” (al dan niet financieel door Het Plein ondersteund); – Als dat een brug te ver is, dan op andere manier actief deelnemen aan de samenleving naar vermogen; – De rechten van degenen die op 31/12/2014 rechthebbende Wsw’er of Wajonger zijn, worden gerespecteerd; – Stevig minimabeleid. Integratie van: Wet werk en bijstand (Wwb) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet arbeidsongeschiktheid jongeren (Wajong)

4 Doel en middel Kabinet Doel Participatiewet 1.Participerende samenleving 2.Bezuinigingen 3.Vergroten (afbrokkelende) draagvlak onder sociale zekerheid (“Daar betaal ik geen belasting voor..”.) Middel – Activeren en Aanscherpen – Financieel ondersteunen: lokaal en maatwerk

5 Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 1 1.Afstemming (aangepast) – Hoogte maatregel geüniformeerde arbeidsverplichtingen – Hoogte maatregel geüniformeerde arbeidsverplichtingen bij recidive 2.Tegenprestatie naar vermogen (nieuw) – Accent op maatschappij of individu? – Doelgroep: Bijstandsontvangers en Ioaw 3.Re-integratie – Regelt wie onder welke voorwaarden van de doelgroep die recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling heeft in aanmerking komen voor de voorzieningen – No risk polis, scholing, premies – Beschut werk: Anders dan in de Wsw – Ondersteuning leer/werktrajecten voor jongeren 4.Loonkostensubsidie en loonwaarde (nieuw) – Doelgroep loonkostensubsidie en loonwaardebepaling moeten worden bepaald en de wijze waarop dit gebeurt – Wetgever heeft bepaald dat het gaat om personen die niet in staat zijn zelfstandig het Wml te verdienen – Lks is verschil loonwaarde (voor rekening werkgever, tevens indien loon krachtens Cao meer is dan Wml) en Wml – Te financieren uit I- deel: dan kunnen veel mensen betaald werken met minimum loon (netto meer dan bijstand!)

6 Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 2 5.Cliëntenparticipatie (aangepast) – Uitbreiding en versterking positie 6.Kostendelersnorm (nieuw) – De Kostendelersnorm houdt in dat de uitkering van Het Plein: Participatiewet, Ioaw/ -az (lo), en Svb: Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering Anw lager wordt als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. De relatie tussen de kostendelers doet er niet toe. – Niet alle volwassenen tellen mee voor de Kostendelersnorm. Wie tellen niet mee? jongeren tot 21 jaar, studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000), leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos), kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning, of – als zij zelf de uitkeringsgerechtigde zijn – hun verhuurders of kostgevers. Een commerciële relatie is niet mogelijk met een ouder, kind, broer of zus. – Recht PW of Aio (=bijstand) per 1/1/2015? directe toepassing regel, anders een overgangstermijn vanaf 01/07/2015. – Anw: Ingangsdatum 01/07/2015 en afbouw 4 jaar. Ook 01/01/2015 voor nieuwe rechthebbenden. – Uitzondering AOW: Ingangsdatum voorlopig 01/07/2016 lopend en afbouw 4 jaar. Ook 01/07/2016 voor nieuwe rechthebbenden. Beide datums i.a.v. onderzoek “Mantelzorgboete”.

7 7.Maatschappelijke participatie (aangepast) – Inkomensgrens kan omhoog: >110% Wml: dat mag per 1 januari 2015 (weer): – Keuze raad Zutphen: 110% handhaven. – Nieuw: steekproefsgewijze controle achteraf, niet voorschieten door cliënt. – €165.- rechthebbende (vanaf 18-”99”) en €225.- kind (tot 18). 8.Individuele inkomenstoeslag (nieuw) (i.p.v. Langdurigheidstoeslag) – Zutphen: Nu 100% Wettelijk minimum loon €1291,52 en €67,97 VT, 1 januari 2015 105% (€1427,- incl. VT), referteperiode 3 jaar; ook vanaf 18-”99”. € 375,- voor een alleenstaande; € 475,- voor een alleenstaande ouder; € 525,- voor gehuwden /samenwonenden. – Toets op meten inspanning om het beroep (naar vermogen) op bijstand te verminderen of teniet te doen. – Van “bulkwerk” naar een individuele beoordeling. Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 3

8 9.Verordening individuele studietoeslag (nieuw) – Is bijzondere bijstand per 6 maand voor jongeren met een arbeidshandicap:€300.- 10.Collectieve Zorgverzekering voor minima is de (enige) categoriale bijzondere bijstand (let op: vermogenstoets) die blijft, – Nieuw is dat deze regeling is uitgebreid met een aanvullende zorgverzekering die vrijwel alle zorgkosten dekt (inclusief eigen risico ad €375,-/ €30,- bijdrage van Zutphen/ Het Plein): “Garant verzorgd 3”. Interessant voor mensen met hoge zorgkosten: € 132,18 (+tand 1) of € 154,11 (tand 3) p/m (2014). Tevens blijven de Garant verzorgd 1 en 2 een optie (minder dekking, maar ook minder premie en tevens een geringere bijdrage (=€7,-) door Het Plein). – Menzis mag geen selectie hanteren (muv wanbetalers). Mocht je het bovenstaande niet willen/ kunnen: Er bestaat vanaf 1 januari 2015 als alternatief de “Tegemoetkoming zorgkosten”: In de Wmo is die mogelijkheid geschapen: €250.- i.v.m. aannemelijke meerkosten als gevolg van chronische ziekte of beperking: voorwaarde: is eigen risico betaald?/ bijvoorbeeld slijtagekosten? Pmo is hiervan op de hoogte. – Aanvraag: AV 1, 2 en 3: Formulier op Het Plein en via site http://www.gezondverzekerd.nl, maar ook via aanvraagformulier op Het Plein af te halen/ telefonisch te bestellen. – Mw. Connie van der Tuin PMO is hierbij betrokken. 11.Eenmalige bijdrage van €60.- voor mensen die in 2013 een Compensatieregeling Eigen Risico ( Cer) hebben ontvangen en een inkomen op het aanvraagmoment hebben van max. 110%/ vermogen < vermogensgrens €5850. (Wegens wegvallen Cer in 2014) – Personen met Wwb levensonderhoud krijgen de €60.- automatisch. Personen, die het Cak gemachtigd hebben om Bsn aan derden (gemeente) door te geven, krijgen een brief met informatie. Zij kunnen daarna zelf besluiten of ze een aanvraag indienen (Zutphen: 3400 personen). 12.De Regeling Chronisch zieken en gehandicapten en Regeling ouderen vervallen per 1 januari 2015 als regelingen (categoriale bijzondere bijstand). Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 4


Download ppt "PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014 Het Plein, Bartho van Wel, beleidsadviseur 06"

Verwante presentaties


Ads door Google