De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014
Het Plein, Bartho van Wel, beleidsadviseur ). Hand-outs in de zaal

2 Vragen Pmo en antwoorden
Gaan jullie de bereikbaarheid van het Plein nog uitbreiden? Tussen uur elke werkdag inloopspreekuur voor alle diensten van Het Plein of telefonisch Uitzondering: Vragen over de (lopende) uitkering levensonderhoud: uur (is bekend bij de betreffende cliënten) Hoe worden de coaches aangestuurd? Door teamleider Gaan jullie nog beter kenbaar maken dat er ook een WMO loket is op Het Plein? Openingstijden: zie 1. (inloopspreekuur / ) Hoe gaan jullie de werklozen inzetten binnen het sociale domein? Via participeren (“meedoen” )/ werken met behoud van uitkering of -bij voorkeur- regulier werken (=doel van de wet), eventueel met een loonkostensubsidie indien zelfstandig het minimum loon niet kan worden verdiend. Bij wie moet ik zijn als ik een klacht heb? de heer B. (Ben) Buiting

3 Participatiewet gaat in op 1 januari 2015; Motto: “Iedereen doet mee” Hoe?
Bij voorkeur door te werken in een reguliere baan “naar vermogen” (al dan niet financieel door Het Plein ondersteund); Als dat een brug te ver is, dan op andere manier actief deelnemen aan de samenleving naar vermogen; De rechten van degenen die op 31/12/2014 rechthebbende Wsw’er of Wajonger zijn, worden gerespecteerd; Stevig minimabeleid. Integratie van: Wet werk en bijstand (Wwb) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet arbeidsongeschiktheid jongeren (Wajong) Bruto Wsw en Wwb: 2600 (l/z) 2014 2870 idem 2017

4 Doel en middel Kabinet Doel Participatiewet Participerende samenleving
Bezuinigingen Vergroten (afbrokkelende) draagvlak onder sociale zekerheid (“Daar betaal ik geen belasting voor..”.) Middel Activeren en Aanscherpen Financieel ondersteunen: lokaal en maatwerk vgl. met Wwb 2012: aanscherpen en activeren, had eigenlijk per 1/7/2014 in moeten gaan, Den Haag pakt de regie (terug), overgangsrecht 1/7/2015;

5 Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 1
Afstemming (aangepast) Hoogte maatregel geüniformeerde arbeidsverplichtingen Hoogte maatregel geüniformeerde arbeidsverplichtingen bij recidive Tegenprestatie naar vermogen (nieuw) Accent op maatschappij of individu? Doelgroep: Bijstandsontvangers en Ioaw Re-integratie Regelt wie onder welke voorwaarden van de doelgroep die recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling heeft in aanmerking komen voor de voorzieningen No risk polis, scholing, premies Beschut werk: Anders dan in de Wsw Ondersteuning leer/werktrajecten voor jongeren Loonkostensubsidie en loonwaarde (nieuw) Doelgroep loonkostensubsidie en loonwaardebepaling moeten worden bepaald en de wijze waarop dit gebeurt Wetgever heeft bepaald dat het gaat om personen die niet in staat zijn zelfstandig het Wml te verdienen Lks is verschil loonwaarde (voor rekening werkgever, tevens indien loon krachtens Cao meer is dan Wml) en Wml Te financieren uit I- deel: dan kunnen veel mensen betaald werken met minimum loon (netto meer dan bijstand!) Hiervoor komen beleidsregels: (bijvoorbeeld als er een maatregel is opgelegd, 1 jaar maximaal terug). Bedragen Het Plein: €375.- € (all>all ouder> gezin). Bij Wia zijn er geen contra indicaties, dus geen toets. Bij WW weer wel. Nl. over welke krachten en bekwaamheden beschikt iemand? (criterium vlgs de PW)

6 Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 2
Cliëntenparticipatie (aangepast) Uitbreiding en versterking positie Kostendelersnorm (nieuw) De Kostendelersnorm houdt in dat de uitkering van Het Plein: Participatiewet, Ioaw/ -az (lo), en Svb: Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering Anw lager wordt als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. De relatie tussen de kostendelers doet er niet toe. Niet alle volwassenen tellen mee voor de Kostendelersnorm. Wie tellen niet mee? • jongeren tot 21 jaar, • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000), • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos), • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning, of – als zij zelf de uitkeringsgerechtigde zijn – hun verhuurders of kostgevers. Een commerciële relatie is niet mogelijk met een ouder, kind, broer of zus. Recht PW of Aio (=bijstand) per 1/1/2015? directe toepassing regel, anders een overgangstermijn vanaf 01/07/2015. Anw: Ingangsdatum 01/07/2015 en afbouw 4 jaar. Ook 01/01/2015 voor nieuwe rechthebbenden. Uitzondering AOW: Ingangsdatum voorlopig 01/07/2016 lopend en afbouw 4 jaar. Ook 01/07/2016 voor nieuwe rechthebbenden. Beide datums i.a.v. onderzoek “Mantelzorgboete”. Stefan Disko. Verordening Toeslagen en verlagingen (intrekken) Zijn beleidsregels ontbreken woonlasten en schoolverlatersverlaging gewenst ?

7 Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 3
Maatschappelijke participatie (aangepast) Inkomensgrens kan omhoog: >110% Wml: dat mag per 1 januari 2015 (weer): Keuze raad Zutphen: 110% handhaven. Nieuw: steekproefsgewijze controle achteraf, niet voorschieten door cliënt. €165.- rechthebbende (vanaf 18-”99”) en €225.- kind (tot 18). Individuele inkomenstoeslag (nieuw) (i.p.v. Langdurigheidstoeslag) Zutphen: Nu 100% Wettelijk minimum loon €1291,52 en €67,97 VT, 1 januari % (€1427,- incl. VT) , referteperiode 3 jaar; ook vanaf 18-”99”. € 375,- voor een alleenstaande; € 475,- voor een alleenstaande ouder; € 525,- voor gehuwden /samenwonenden. Toets op meten inspanning om het beroep (naar vermogen) op bijstand te verminderen of teniet te doen. Van “bulkwerk” naar een individuele beoordeling. Handhaven: Handhavingsverordening

8 Nieuwe en aangepaste regels 1 januari 2015/ 4
Verordening individuele studietoeslag (nieuw) Is bijzondere bijstand per 6 maand voor jongeren met een arbeidshandicap:€300.- Collectieve Zorgverzekering voor minima is de (enige) categoriale bijzondere bijstand (let op: vermogenstoets) die blijft, Nieuw is dat deze regeling is uitgebreid met een aanvullende zorgverzekering die vrijwel alle zorgkosten dekt (inclusief eigen risico ad €375,-/ €30,- bijdrage van Zutphen/ Het Plein): “Garant verzorgd 3”. Interessant voor mensen met hoge zorgkosten: € 132,18 (+tand 1) of € 154,11 (tand 3) p/m (2014). Tevens blijven de Garant verzorgd 1 en 2 een optie (minder dekking, maar ook minder premie en tevens een geringere bijdrage (=€7,-) door Het Plein). Menzis mag geen selectie hanteren (muv wanbetalers). Mocht je het bovenstaande niet willen/ kunnen: Er bestaat vanaf 1 januari 2015 als alternatief de “Tegemoetkoming zorgkosten”: In de Wmo is die mogelijkheid geschapen: €250.- i.v.m. aannemelijke meerkosten als gevolg van chronische ziekte of beperking: voorwaarde: is eigen risico betaald?/ bijvoorbeeld slijtagekosten? Pmo is hiervan op de hoogte. Aanvraag: AV 1, 2 en 3: Formulier op Het Plein en via site , maar ook via aanvraagformulier op Het Plein af te halen/ telefonisch te bestellen. Mw. Connie van der Tuin PMO is hierbij betrokken. Eenmalige bijdrage van €60.- voor mensen die in 2013 een Compensatieregeling Eigen Risico (Cer) hebben ontvangen en een inkomen op het aanvraagmoment hebben van max. 110%/ vermogen < vermogensgrens € (Wegens wegvallen Cer in 2014) Personen met Wwb levensonderhoud krijgen de €60.- automatisch. Personen, die het Cak gemachtigd hebben om Bsn aan derden (gemeente) door te geven, krijgen een brief met informatie. Zij kunnen daarna zelf besluiten of ze een aanvraag indienen (Zutphen: 3400 personen). De Regeling Chronisch zieken en gehandicapten en Regeling ouderen vervallen per 1 januari 2015 als regelingen (categoriale bijzondere bijstand). Koopkrachttegmoetkoming eenmalig €70, 90 en 100,-> geen vermogenstoets, voor 1/1/2015 Garant 3 is de invulling van de (nieuwe) “Maatwerkvoorziening Chronisch zieken en gehandicapten”. De bijdrage van Het Plein is in dit geval €30,-. , maar ook de premie voor de verzekerde is navenant hoger: je weet echter dan wel dat je niet langer voor onverwachte en hoge zorgkosten komt te staan. (Dit tevens wegens wegvallen van de Cer en Wtcg) De (landelijke) Compensatieregeling Eigen Risico (CER) is afgeschaft. Waarom deze eenmalige bijdrage? De rijksoverheid heeft twee regelingen die verband houden met chronische ziekte en/of beperkingen afgeschaft. De Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG). Gemeenten kunnen een nieuwe voorziening maken voor mensen die als gevolg van hun ziekte en/of beperking extra kosten hebben. Zutphen doet dit ook. Deze voorziening komt er vanaf 1 januari (Vanaf die datum ontvangen mensen geen WTCG meer.) In 2014, ontvangen mensen al geen CER meer. Als overgang naar de nieuwe gemeentelijke voorziening compenseert de gemeente de mensen vorig jaar nog CER ontvingen. Wat is het verschil tussen de landelijke en gemeentelijke bijdrage? De CER kende geen inkomensgrens. De gemeentelijke bijdrage wel. Deze is alleen voor mensen met een laag inkomen. De inkomensgrens ligt op hetzelfde niveau als de meeste minimaregelingen, namelijk 110% van de bijstandnorm. Ook is de bijdrage lager. In plaats van € 99,- ontvangen mensen € 60,-. Wie ontving CER? Mensen kwamen in aanmerking als zij bijvoorbeeld bepaalde medicijnen gebruikten, onder behandeling stonden voor bepaalde aandoeningen of meer dan 6 maanden in een instelling ABWZ verbleven. Het bedrag werd automatisch in november bijgeschreven. De laatste keer was in november 2013. Hoe kunt u de gemeentelijke bijdrage aanvragen? In de bijlage vindt u meer informatie over wat mensen moeten doen om de eenmalige bijdrage te krijgen. U kunt deze bijlage gebruiken om aan uw cliënten te geven. Wanneer is er meer informatie over de nieuwe voorziening van de gemeente? Binnenkort ontvangt u (en uw cliënten) meer informatie over de nieuwe voorziening. Of eigenlijk twee voorzieningen: een aanvullende zorgverzekering met een hoge dekkingsgraad (inclusief eigen risico!) óf een financiële tegemoetkoming. Ze zijn allebei bedoeld om met name voor mensen met een laag inkomen de zorglasten te drukken.


Download ppt "PMO/ Participatiewet; Vrijdag 14 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google