De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 16 november 2014

2 GELIJKENISSEN

3 Een gelijkenis is een verhaal uit het dagelijkse leven maar met een geestelijke toepassing.

4 1. Gelijkenis van de goede gaven van de vader. Matt. 7:9-11 Luc
2. Gelijkenis van het huis op de rots Matt. 7:24-27 Luc. 6:47-49 3. Gelijkenis van de kinderen op het marktplein Matt. 11:16-19 Luc. 7:31-35 4. Gelijkenis van de Zaaier Matt. 13:3-8 Marc. 4:3-8 Luc. 8:5-8 5. Gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe Matt. 13:24-30 6. Gelijkenis van het mosterdzaad Matt. 13:31-32 Marc. 4 Luc.13:18-19 7. Gelijkenis van het zuurdeeg Matt. 13:33 Luc. 13:20-21

5 8. Gelijkenis van de schat in de akker Matt. 13:44
9. Gelijkenis van de waardevolle parel Matt. 13:45-46 10. Gelijkenis van het sleepnet Matt. 13:47-48 11. Gelijkenis van het verloren schaap Matt. 18:12-14 Luc. 15:4-7 12. Gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Matt. 18:23-35 13. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard Matt. 20:1-16 14. Gelijkenis van de twee zonen Matt. 21:28-32

6 15. Gelijkenis van de slechte landbouwers. Matt. 21:33-46 Marc. 12 Luc
16. Gelijkenis van de koninklijke bruiloft Matt. 22:1-14 17. Gelijkenis van de trouwe en slechte slaaf Matt. 24:45-51 Luc. 12:42-46 18. Gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes Matt. 25:1-13 19. Gelijkenis van de talenten Matt. 25:14-30 20. Gelijkenis van de schapen en de bokken Matt. 25:31-46 21. Gelijkenis van het zaad Marc. 4:26-29

7 22. Gelijkenis van de wachtende knechten Marc. 13:34-37Luc.12:35-38
23. Gelijkenis van de lamp Matth. 5:14 Marc. 4: Lucas 8:16; 11:33 24. Gelijkenis van de twee schuldenaars Luc. 7:41-43 25. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan Luc. 10:25-37 26. Gelijkenis van de vriend te middernacht Luc. 11:5-10 27. Gelijkenis van de rijke dwaas Luc. 12:16-21 28. Gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom Luc. 13:6-9

8 29. Gelijkenis van het grote feestmaal Luc. 14:16-24
30. Gelijkenis van de toren Luc. 14:28-30 31. Gelijkenis van de koning die een oorlog ingaat Luc. 14:31-33 32. Gelijkenis van de verloren penning Luc. 15:8-10 33. Gelijkenis van de verloren zoon Luc. 15:11-32 34. Gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester Luc. 16:1-8 35. Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus Luc. 16:19-31

9 36. Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter Luc. 18:2-8
37. Gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar Luc. 18:10-14 38. Gelijkenis van de tien ponden Luc. 19: Matt. 24:14-30

10 De zaaier 1 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. 2 En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. 3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. 5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. 8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. 9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

11 1e groep 4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. Lucas 8: 12 Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden.

12 2e groep Het tweede hart uit de gelijkenis wordt met vers 5 en 6 duidelijk gemaakt: Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.

13 3e groep Het derde hart wordt in vers 7 geïllustreerd. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.

14 4e groep Het vierde hart wordt geïllustreerd met vers 8: En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

15 Matth. 13; 24 Het onkruid tussen de tarwe
24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. 25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? 29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. 30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.

16 De gelijkenis van het visnet(Matt. 13:47-48)
47 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. 48 Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

17 Echt wedergeboren worden :
absolute voorwaarde om in de hemel te komen.

18 Bekering en wedergeboorte horen bij elkaar.
Hand. 11: 18 En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.

19 We zullen zien …

20 Enkele kenmerken van het nieuwe leven:
Zekerheid Diepe vrede Honger naar geestelijk voedsel Verlangen God te dienen Nieuwe normen en waarden Groeiende liefde voor God en de mensen Vertrouwen op God Graag willen vertellen van Jezus

21 = wedergeboorte = kind worden van God
Bekering: besef en overtuiging van eigen zondigheid, berouw Beseffen dat men onmogelijk zichzelf van zijn zondeschuld kan rechtvaardigen. Wij kunnen onszelf niet redden. Beseffen dat het geschenk dat de Heer Jezus die in onze plaats onze zondeschuld uitgeboet heeft ons aanbiedt de enige mogelijkheid is om gerechtvaardigd te worden Hem aannemen als Redder en Heer in ons leven. = wedergeboorte = kind worden van God


Download ppt "16 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google