De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Kick Off” Vineyard Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Kick Off” Vineyard Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 “Kick Off” Vineyard Amersfoort
zaterdag 20 september 2014, Camping ’t Beloofde Land, Voorthuizen

2 “Lieve Menno & Marian en Vineyard Amersfoort’ers …”
Persoonlijk woord

3 Overzicht een oproep tot aanstelling
voorstellen van Menno & Marian Helmus als gemeenteleiding erkennen van de medeleiders in de raad en de taakteamleiders in het coördinatieteam oproep tot toewijding van leiders en gemeente & zegenen leiders officiële erkenning van de gemeente door het lezen en bevestigen van ‘wat wij geloven’ en ‘waar wij voor willen staan’ door de leiders en de gemeente & zegenen hele gemeente avondmaal & aanbidding Overzicht

4 Oproep tot aanstelling [1]
“Wat wij op het punt staan te doen, is gebaseerd op de Bijbel. We geloven dat het de Heilige Geest is die roept en aanstuurt. De gemeente, in samenwerking met de Heilige Geest, erkent wat God aan het doen is en gaat er dan in mee.” (Handelingen 6:6; 13:2-3; II Timotheus 1:6) Oproep tot aanstelling [1]

5 Oproep tot aanstelling [2]
“Vandaag hebben we jullie bij elkaar geroepen om de raad en het coördinatieteam/de taakteamleiders, met Menno & Marian Helmus als gemeenteleidersechtpaar, en jullie als gemeente met jullie leiders, officieel te erkennen in de Vineyard beweging.” Oproep tot aanstelling [2]

6 Voorstellen gemeenteleiders
Menno & Marian Helmus Voorstellen gemeenteleiders

7 Erkennen van raad & taakteamleiders
Vincent & Liesbeth vd Put, Jaap & Arlene Wisse, Hannah Bouwsma, Hans Alblas, Esther de Graaff Erkennen van raad & taakteamleiders

8 Oproep tot toewijding Leiders [volgens I Petrus 5:1-3]
Zullen jullie Gods kudde waarvoor jullie de verantwoordelijkheid hebben hoeden, goed toezicht houden – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding? Zullen jullie je niet heerszuchtig opstellen tegenover de kudde die aan jullie is toevertrouwd, maar het goede voorbeeld geven aan hen die deel zijn van wat God met Vineyard Amersfoort doet?” Oproep tot toewijding

9 Oproep tot toewijding Gemeente [volgens I Petrus 5:1-3]
“Zullen jullie, als deel van wat God doet met de Vineyard in Amersfoort, Menno & Marian Helmus als gemeenteleiders en Vincent & Liesbeth, Jaap & Arlene, Hannah, Hans, Esther als raad en taakteamleiders van deze gemeente aanvaarden, ondersteunen en volgen?” Oproep tot toewijding

10 Oproep tot toewijding Allen [volgens I Petrus 5:5-7]:
“…, in de omgang met elkaar moet ieder van jullie altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp je dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij jullie op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Jullie mogen je zorgen op hem afwentelen, want jullie liggen hem na aan het hart.” Oproep tot toewijding

11 Menno & Marian Zegenen …

12 Vincent & Liesbeth, Jaap & Arlene, Hannah, Hans, Esther
Zegenen …

13 Erkennen van de gemeente
de bevestiging van wat wij geloven de toewijding aan een voortdurende inspanning om aan Vineyard gemeenten te bouwen Erkennen van de gemeente

14 ‘Waar wij voor willen staan’

15 Waar wij voor willen staan...
... is niet iets waarvan wij verwachten dat elke gemeente die volop heeft ontwikkeld, maar wij verwachten dat elk van deze zeven aspecten in één of andere vorm aanwezig zullen zijn.

16 Het Woord van God Wij willen het Woord van God horen, onderwezen op een praktische, inspirerende manier, samen met Zijn gangbare profetische woord. Wij stellen ons als doel het Woord van God zoals dat tot ons komt te horen en te gehoorzamen, en om ‘daders van het Woord’ te zijn die veranderd worden naar het beeld van Christus.

17 Aanbidding van God (1) Wij verlangen ernaar God te aanbidden met alles wat in ons is, en willen Jezus in het middelpunt als onze Heer. Wij hongeren naar het kennen van de tegenwoordigheid van God, om Zijn stem te gehoorzamen en er alles aan te doen Hem te volgen.

18 Aanbidding van God (2) Wij verlangen naar door de Geest geleide aanbidding op een manier die intiem is, dynamisch, cultuurgevoelig en levensveranderend.

19 Zorg voor de armen Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar het zwakke, hulpeloze, verarmde, verdrukte en behoeftige, en dat Hij Zijn gemeente heeft gezonden om voor hen te zorgen.

20 Toerusting van de heiligen (1)
Wij geloven dat alle christenen getraind moeten worden om ‘de werken van Christus’ te doen. Wij zijn toegewijd aan het ‘kom-en-zie’ model van ‘al-doende-leren’, waar zij die getraind worden dienen samen met hen die hen trainen en vervolgens worden onderwezen tijdens en na de trainingservaring.

21 Toerusting van de heiligen (2)
Wij beogen in training te voorzien voor alle aspecten van verantwoordelijk christelijk leven en bediening.

22 Uitleven van christelijke eenheid
Wij zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij beogen eenheid te bewaren door allen die Jezus aanroepen te eren en door verzoening te zoeken met alle delen van de Gemeente.

23 Dienen in vernieuwing naar andere gemeenten
Wij verlangen ernaar het Lichaam van Christus om ons heen te dienen door vernieuwing, toerusting en andere nuttige manieren.

24 Voortbrengen van andere lokale gemeenten
Wij geloven dat de beste manier om het Koninkrijk uit te breiden is door het stichten van nieuwe gemeenten. Het is ons verlangen om gemeenten te stichten met een visie voor het stichten van andere gemeenten, met dezelfde visie, in hun Jeruzalem, in hun Judea en Samaria, en tot de uiteinden van deze wereld.

25 ‘Waar wij voor willen staan’
Einde

26 ‘Wat wij geloven...’

27 Wij geloven... ... dat God de Eeuwige Koning is.
Hij is een onbeperkte, onveranderlijke Geest, volmaakt in heiligheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, kracht en liefde. Hij is in alle eeuwigheid de Enige, Levende en Ware God, bestaande uit drie personen die één in wezen zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, elkaars gelijke in macht en heerlijkheid.

28 Wij geloven... ... dat Gods Koninkrijk eeuwig is.
Vanaf zijn troon door zijn Zoon, zijn eeuwig Woord, schiep Hij, draagt Hij, en regeert Hij over alles wat bestaat: De hemelse gewesten, de hemelse legermacht, het heelal, de aarde, alles wat leeft en de mensen. God maakte alles zeer goed.

29 Wij geloven... ... dat Satan, oorspronkelijk een belangrijke en goede engel, in opstand kwam tegen God en een menigte engelen met zich meenam. Hij werd van Gods tegenwoordigheid verdreven en hij vestigde als onrechtmatig gebruiker van Gods gezag een tegen-koninkrijk van duisternis en kwaad op de aarde.

30 Wij geloven... ... dat God de mens naar zijn beeld heeft geschapen als man en vrouw om een relatie te hebben met Hemzelf en om te heersen over de aarde. Omdat Satan het eerste mensenpaar wist te verleiden, werd het hun niet toegestaan nog langer te leven onder de genade. Hierdoor deden zonde, ziekte en dood als Gods oordeel hun intrede op aarde.

31 Wij geloven... ... Door de zondeval verkregen Satan en zijn demonische legerscharen toegang tot Gods volmaakte schepping. De schepping ervaart nu de consequenties en effecten van Adams oorspronkelijke zonde. Mensen worden geboren in zonde, zijn onderworpen aan Gods oordeel als straf voor de zonde en zijn gevangen in Satans koninkrijk van duisternis.

32 Wij geloven... ... dat God zijn heerschappij over de aarde niet heeft opgegeven. Hij houdt haar in stand door zijn voorzienigheid. Om verlossing te brengen sloot God verbonden met de mens om zo zijn genade aan de zondige mens te openbaren.

33 Wij geloven... ... Door het verbond met Abraham ging God zelf een verbond aan met zijn volk Israël, waarbij Hij beloofde hen te verlossen van de slavernij van de zonde en van Satan en tevens beloofde alle naties door hen te zegenen.

34 Wij geloven... ... dat God, als Koning, zijn volk door zijn geweldige daden verloste van de slavernij in Egypte, en dat Hij door Mozes zijn verbond opnieuw bevestigde. Dit verbond openbaarde zijn volmaakte wil en onze plicht die te vervullen. Het doel van de wet is om ons in zonde gevallen geslacht tot de orde te roepen en ons bewust te maken van onze morele verantwoordelijkheid.

35 Wij geloven... ... Door het werk van Gods Geest overtuigt de wet ons van onze zonde en Gods rechtvaardig oordeel over ons, en leidt ons naar Christus alléén om verlossing te vinden.

36 Wij geloven... ... dat toen Israël Gods heerschappij als Koning over haar verwierp, God het koningschap in Israël instelde. Hij sloot toen een onvoorwaardelijk verbond met David, waarin Hij beloofde dat zijn geslacht de Messias zou voortbrengen, die Gods eeuwig koningschap over zijn volk zou herstellen.

37 Wij geloven... ... dat toen de tijd vervuld was, God zijn verbonden met Israël en zijn profetische beloften van verlossing nakwam door zijn Enige Zoon Jezus naar de wereld te zenden. Verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, als volledig God en mens in één persoon, is Hij de mens zoals God ons bedoelde. Jezus werd gezalfd als Gods Messias en vervuld door de Heilige Geest.

38 Wij geloven... ... Zo vestigde Hij het gezag van God als Koning op aarde en overwon Hij de heerschappij van Satan door verzoeking te weerstaan, de Blijde Boodschap van verlossing te verkondigen, zieken te genezen, demonen uit te werpen en doden op te wekken.

39 Wij geloven... ... dat door het bijeenbrengen van zijn discipelen God zijn Gemeente aanstelde om het instrument te zijn van zijn Koninkrijk. Nadat Hij voor de zonden van de wereld gestorven was, werd Jezus op de derde dag opgewekt uit de dood. Daarmee werd het verbond van zegen, zoals dat aan Abraham was gegeven, vervuld.

40 Wij geloven... ... In zijn zondeloze, volmaakte leven voldeed Jezus aan de eisen van de wet, en door zijn verzoenende dood aan het kruis nam Hij Gods oordeel over de zonde, dat wij als wetsovertreders verdienen, op Zich. Door zijn dood aan het kruis ontwapende Hij tevens de demonische machten.

41 Wij geloven... ... dat het verbond met David werd vervuld in Jezus' geboorte uit het huis van David, zijn bediening als Messias, zijn glorieuze opstanding uit de dood, zijn hemelvaart en zijn tegenwoordige heerschappij aan de rechterhand van de Vader. Als Gods Zoon en Davids erfgenaam is Hij de eeuwige Messias-Koning, die thans over de gehele aarde en in elke generatie Gods heerschappij doet toenemen.

42 Wij geloven... ... dat de Heilige Geest met Pinksteren krachtig werd uitgestort op de Gemeente. Zo werden de gelovigen gedoopt in het lichaam van Christus en kregen zij de gaven van de Geest.

43 Wij geloven... ... Door de Geest zal God voor altijd in ons wonen. Hierdoor kunnen wij aanbidden in de Geest, persoonlijk geheiligd worden, de Gemeente opbouwen, gaven voor bediening ontvangen en het koninkrijk van Satan terugdringen door de wereld het evangelie te brengen, door de verkondiging van het Woord van Jezus en het doen van zijn werken.

44 Wij geloven... ... dat de Heilige Geest woont in een ieder die in Christus gelooft en dat Hij ons bijstaat als Helper, Leraar en Leidsman. Wij geloven in de vervulling of bekrachtiging door de Heilige Geest, hetgeen vaak een bewuste ervaring is, voor het hedendaagse werk van God.

45 Wij geloven... ... Wij geloven in de tegenwoordige bediening van de Heilige Geest en in de uitoefening van alle bijbelse gaven van de Heilige Geest. Wij passen het opleggen van handen toe ter bekrachtiging door de Heilige Geest, voor genezing en om diegenen te erkennen en met kracht te bekleden, die God heeft aangesteld om de Gemeente te leiden en te dienen.

46 Wij geloven... ... dat de Heilige Geest de menselijke schrijvers van de Heilige Schrift heeft geïnspireerd en dat de Bijbel, wat betreft de originele manuscripten, daarom feilloos is. We beschouwen de 66 boeken van het Oude en het Nieuwe Testament als onze hoogste en absolute autoriteit, de enige onfeilbare richtlijn voor geloof en praktijk.

47 Wij geloven... ... dat de gehele wereld onder de macht van Satan staat en dat alle mensen van nature en door eigen keuze zondaars zijn. Daarom komen alle mensen in aanmerking voor Gods rechtvaardige oordeel.

48 Wij geloven... ... Door de prediking van de Blijde Boodschap van Jezus en het Koninkrijk van God en door het werk van de Heilige Geest, wordt iedereen die zijn zonden belijdt en vertrouwt op Jezus Christus als Heer en Verlosser in God opnieuw geboren, gerechtvaardigd, aangenomen en geheiligd in Jezus door de Geest. Zo worden zij bevrijd uit het rijk van Satan en kunnen zij het Koninkrijk, dat onder Gods heerschappij staat, binnengaan.

49 Wij geloven... ... in één, heilige, universele Gemeente.
Allen die berouw hebben van hun zonden en Jezus als Heer en Verlosser belijden, worden opnieuw geboren door de Heilige Geest en vormen het levende Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en wij allen leden zijn.

50 Wij geloven... ... dat Jezus Christus de Gemeente twee instellingen heeft toevertrouwd: de waterdoop en het avondmaal. Beide zijn toegankelijk voor alle gelovigen.

51 Wij geloven... ... dat Gods Koninkrijk is gekomen in de bediening van onze Here Jezus Christus, en dat het steeds blijft komen in de bediening van de Geest door de Gemeente, en dat het volkomen zal zijn in de heerlijke, zichtbare en zegevierende verschijning van Christus - zijn terugkeer naar de aarde als Koning.

52 Wij geloven... ... Als Christus weer regeert, zal Hij Satan en al zijn volgelingen en zijn werken definitief verslaan en de opstanding van de doden, het laatste oordeel en de eeuwige zegen van de rechtvaardigen en de eeuwige straf van de goddelozen tot stand brengen.

53 Wij geloven... ... de nieuwe aarde vervuld worden; opnieuw geschapen door zijn geweldige kracht waarin gerechtigheid woont en waar Hij voor eeuwig zal worden aanbeden.

54 ‘Wat wij geloven...’ Einde

55 Amen! Wat wij geloven

56 Waar wij voor willen staan [1]
Zullen jullie je inspannen om een gemeente te bouwen en andere gemeenten te stichten: Waar de Bijbel centraal staat in ons onderwijs? … Waar aanbidding onze hoogste prioriteit is? … Waar kleine groepen de basisstructuur vormen? … Waar geestelijke gaven (h)erkend worden in elke gelovige? … Waar training van fundamenteel belang is? … Waar wij voor willen staan [1]

57 Waar wij voor willen staan [2]
Waar de werken van de Heilige Geest (tekenen en wonderen) een normaal en regelmatig deel vormen van het leven van de gemeente? … Waar bediening aan de armen en de gebrokenen zeer belangrijk is voor God en de gemeente? … Waar getuigen de roeping is van elke gelovige? Waar men andere gemeenten moet liefhebben, respecteren en mee samenwerken? … Waar gemeentestichting & zending in het hart van onze roeping ligt?” … Waar wij voor willen staan [2]

58 ieder die deel is van wat God met Vineyard Amersfoort doet!
Zegenen …

59 Avondmaal & Aanbidding
“Ik hield het bewust klip & klaar: eerst Jezus en wie hij is; vervolgens Jezus en wat hij deed – Jezus gekruisigd” [1 Korintiers 2:2 – vertaald uit The Message] Avondmaal & Aanbidding

60 Mededeling praktische organisatie
En nu …


Download ppt "“Kick Off” Vineyard Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google