De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mannenconferentie, 23 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mannenconferentie, 23 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Mannenconferentie, 23 november 2014
Geloof voor de ander Evert Jan Ouweneel Mannenconferentie, 23 november 2014

2 GELOOF voor DE ANDER En God zeide: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee...” Adam & Eva En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee..” Genesis 1 en 2 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

3 GELOOF voor DE ANDER De HERE nu zeide tot Abram: “Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Abraham Genesis 12:3

4 GELOOF voor DE ANDER En de HERE dacht: “Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden.” [...] Daarop zeide de HERE: “Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten.” Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de HERE. En Abraham trad nader en zeide: “Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?” Abraham Genesis 18:22

5 GELOOF voor DE ANDER “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaars-vleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Israël Exodus 19:6

6 GELOOF voor DE ANDER En de HERE zeide tot Mozes: “Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.” Toen zocht Mozes de gunst van de HERE, zijn God, en hij zeide: “Waarom, HERE, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat Gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? [...] Denk aan Abraham, Isaak en Israël, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt...” [...] En de HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Mozes Exodus 32:10

7 GELOOF voor DE ANDER Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof; het onderdrukt de arme en behoeftige, en de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan. Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen – luidt het woord van de Here HERE. Israёliet Ezechiël 22:30

8 GELOOF voor DE ANDER Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lucas 23:34) Christus ...omdat Hij [Christus] blijft tot in eeuwigheid, heeft Hij een onvergankelijk priesterschap. Daarom kan Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden. Hebreeën 7:25

9 GELOOF voor DE ANDER Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ Gemeente Johannes 20:23

10 GELOOF voor DE ANDER “U [Christus] bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren.” Gemeente Openbaring 5:9 1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

11 GELOOF voor DE ANDER Lichaam van Christus VERTICAAL PLEITEN
Adam & Eva Abraham Mozes Israёliet Christus Lichaam van Christus Om bij God te pleiten voor de volken Om bij de volken te pleiten voor God VERTICAAL PLEITEN HORIZONTAAL PLEITEN “God, u staat niet alleen in uw strijd tegen onrecht. Uw verlangen is ons verlangen; uw strijd is onze strijd…” “Vrienden, we staan niet alleen in onze strijd tegen onrecht. Ons verlangen is Gods verlangen; onze strijd is Gods strijd…”

12


Download ppt "Mannenconferentie, 23 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google