De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 26 oktober middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 26 oktober middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 26 oktober middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst
Voorganger: ds. C.D. Affourtit Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 Welkom Gezang 326: 1, 2, 5 Stil gebed Bemoediging en groet Psalm 19: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: (NBV) Ev. Liedbundel 262

4 Verkondiging Psalm 119: 6, 40 Gebed Collectes Geloofsbelijdenis (gezongen) Zegen Gezongen amen

5 Welkom Welkom en mededelingen

6 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord.
Gezang 326: 1, 2, 5 Zingende Gezegend 185 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

7 zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof.
Gezang 326: 1, 2, 5 Zingende Gezegend 185 2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

8 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil,
Gezang 326: 1, 2, 5 Zingende Gezegend 185 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

9 Stil gebed Bemoediging en groet
Votum en groet

10 het firmament geeft eer Hem, die 't heelal volbracht.
Psalm 19: 1, 3 1 De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer Hem, die 't heelal volbracht. De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag, de nacht meldt het de nacht.

11 Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord
Psalm 19: 1, 3 Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord een wijd verbreide mare. Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt hetgeen zij openbaren.

12 die ons verkwikt en redt, waarbij de ziel herleeft.
Psalm 19: 1, 3 3 Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt, waarbij de ziel herleeft. Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis, dat dwazen wijsheid geeft.

13 zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God
Psalm 19: 1, 3 Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet, zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God en louter zijn gebod, een licht voor onze ogen.

14 Gebed Gebed

15 Toelichting bij de Bijbellezing
1 Psalmen: reactie op Gods Woord die God ons Zelf in de mond legt

16 Toelichting bij de Bijbellezing
2 Er zijn verschillende soorten Psalmen: (om een paar te noemen:) Lofpsalmen Klaagpsalmen Wraakpsalmen Dankpsalmen Leerpsalmen

17 Toelichting bij de Bijbellezing
3 Psalm 119: Leerpsalm/wijsheidslied waarin Gods Woord bezongen wordt

18 We lezen Psalm 119: 97-112 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing We lezen Psalm 119: uit de Nieuwe Bijbelvertaling

19 heel de dag is hij in mijn gedachten.
Psalm 119: 97Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten. 98Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden. 99Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen, 100ik heb meer inzicht dan ouderen, want uw regels volg ik op. 101Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo kan ik mij houden aan uw woord,

20 102van uw voorschriften wijk ik niet af,
Psalm 119: 102van uw voorschriften wijk ik niet af, u bent het die mij onderricht. 103Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. 104Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad. *

21 105Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Psalm 119: 105Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 106Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften en ik zal mijn eed gestand doen. 107Ik ben zo diep vernederd, houd mij in leven, HEER, zoals u hebt beloofd. 108Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond en onderwijs mij in uw voorschriften.

22 109Mijn leven is voortdurend in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet.
Psalm 119: 109Mijn leven is voortdurend in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. 110Zondaars hebben voor mij een net gespannen, maar ik wijk niet af van uw regels. 111Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart. 112Met hart en ziel ben ik bereid uw wetten uit te voeren, eeuwig, tot het einde toe.

23 Evangelische Liedbundel 262

24 Evangelische Liedbundel 262

25 Verkondiging Gods Woord: licht in het duister
Preek

26 4 ‘GODS WOORD: LICHT IN HET DUISTER’

27 5 Psalm 119: Alfabetische psalm 22 delen van 8 verzen die telkens met dezelfde letter beginnen Eerste 8 verzen: A (alef) Tweede 8 verzen: B (beth) Verzen 97 – 112: M (mem) en N (nun)

28 6 Psalm 119: 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

29 7 Psalm 119: 101 en 110 Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo kan ik mij houden aan uw woord Zondaars hebben voor mij een net gespannen, maar ik wijk niet af van uw regels.

30 8 Psalm 119: 1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER Psalm 119: 15 Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht Psalm 119: Leer mij de weg van uw regels begrijpen… Ik heb de betrouwbare weg gekozen… Laat mij het pad gaan van uw geboden…

31

32

33 Blaise Pascal

34 12 Psalm 119: 97 Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten. Psalm 119: 94 … steeds zoek ik uw regels.

35 13 - vs 73 … schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden vs 75 … uw voorschriften zijn rechtvaardig vs 78 … maar ik overdenk uw regels vs 79 … en uw richtlijnen kent. vs 80 … volmaakt naar uw wetten leven vs HEER, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht…

36 14 Johannes 8: 12 Jezus nam opnieuw het woord
14 Johannes 8: 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

37 6 O God, ik ben van harte zeer verblijd
Psalm 119: 6, 40 6 O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

38 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
Psalm 119: 6, 40 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

39 Gebed Gebeden

40 We staan onze gaven af voor: Emeritikas Kerk
Collecte We staan onze gaven af voor: Emeritikas Kerk

41 Geloofsbelijdenis (gezongen) Gebeden

42 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

43 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagge wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

44 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen, Amen, Amen.

45 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

46 Wel thuis en een goede week gewenst.
Diensten D.V. zondag 2 november 10:00 prof. dr. G.C. den Hertog (TUA) 17:00 prof. dr. G.C. den Hertog (TUA)


Download ppt "Zondag 26 oktober middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google