De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Algemene Ledenvergadering Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Algemene Ledenvergadering Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Algemene Ledenvergadering Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

2 AGENDA 1.Opening en vaststellen agenda (DvdE) 2.Notulen vorige vergadering (FS) 3.Ingekomen stukken en mededelingen (FS) 4.Mutatie bestuursleden (DvdE) 5.Stand van zaken financiën door de penningmeester (HvdL) 6. Verslaglegging buitengebieden en werkgroepen (Allen) 7.Rondvraag en sluiting (DvdE) PAUZE Thema Buijtenland van Rhoon: toelichting door de heer Drs. Wim Dijkman van CLM over het advies en oplossingsrichting Prof. Dr. C.P. Veerman Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

3 Vereniging AlbrandsWaards Landschap (vAWL) De Vereniging van en voor alle inwoners van Albrandswaard, die: Een aantrekkelijk cultuur- en natuurlandschap nastreeft Werkt aan ontwikkeling en behoud van natuurwaarden Educatie biedt en voorlichting geeft Als gesprekspartner optreedt voor alle belanghebbenden Mensen de mogelijkheid biedt aan het landschap te werken De Stichting voor alle zakelijke activiteiten (Personele unie) WAAROM DEZE VERENIGING? Geïnspireerd door het Hoeksewaardslandschap Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

4 Kijvelanden Polder Albrands waard Rhoonse Grienden Carnisse Grienden Bos Valckesteijn Johannapolder Bijtenland (natuur en natuurakkers) Buijtenland (Recreatie) De buitengebieden van Albrandswaard Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

5  Gemeente Albrandswaard (lokale visie en bestemmingsplannen)  Ministerie EL & I BBL (Bureau Beheer Landbouwgronden) DLG (Dienst Landelijk gebied) en de Landinrichtingscommissie  Provincie Zuid-Holland Stuurgroep Buijtenland -< Gebiedscooperatie  Zuid Hollands Landschap  NRIJ (Recreatieschap IJsselmonde) GZH (Groenservice Zuid-Holland - Provincie)  Staatsbosbeheer  Waterschap Hollandse Delta  Stuurgroep Deltapoort (gebiedsvisie Deltapoort 2025)  En waarschijnlijk nog andere partijen WAAROM DEZE VERENIGING? Sterker staan t.o.v. partijen die in onze gemeente opereren Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

6 OOK BIJ DEZE PARTIJEN IS ER SPRAKE VAN  Geen of te weinig communicatie  Veel personele wisselingen  Budget problemen EEN STERKE VERENIGING IS NOODZAKELIJK  Wordt gezien als een geaccepteerde gesprekspartner  Kan daar waar nodig invloed uitoefenen  Politiek onafhankelijk; wel goede contacten met Gemeentebestuur  Democratisch genomen besluiten worden gerespecteerd  Platform voor iedereen, van natuurliefhebbers tot agrariërs  Samenwerken met bestaande verenigingen c.q. comités WAAROM DEZE VERENIGING? Versnippering opheffen Samen werken Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

7 AGENDA 2.Vaststellen door ALV notulen vorige vergadering (FS) 3.Ingekomen- en uitgaande stukken en mededelingen (FS) Windmolenpark Oude Maas Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

8 AGENDA 4.Mutaties bestuur (DvdE) Aftredend (op eigen verzoek) Dieter Brand Benoemen nieuw bestuurslid Niels Godijn Het aantal bestuursleden door de ALV is vastgesteld is 6 (zes) Niels wordt door het bestuur voorgedragen om de zetel van Dieter over te nemen. Er zijn door de leden geen tegenkandidaten ingediend bij het bestuur.  Niels is geboren in 1992 en woont in Poortugaal. Om dit moment is hij zijn studie “Landscape & Environment Management / Unit Agriculture” aan het afronden. Hij heeft als hobby fotografie; zijn foto’s zijn regelmatig terug te vinden op onze website; voor een impressie van zijn werk, zie: www.pbase.com/godijn. Hij inventariseert maandelijks de vogels en planten in Albrandswaard voor de Stichting Ark en publiceert hierover. Hij zal als bestuurslid zich met name richten op PR via onze website www.vawl.nl en de website: www.albrandswaardinactie.nl.www.pbase.com/godijn www.vawl.nlwww.albrandswaardinactie.nl Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

9 AGENDA contributies2150 administratiekosten 298,70 waarvan: rente spaarrekening17,56* internet72,60 * bankkosten140,98 * ALV (3)85,12 activiteiten204,75 waarvan: * nachtvlinderexcursie28,00 * uilenkast (4)86,75 * cursus natuureducatie (1)90,00 diverse baten en lasten 1435,98 waarvan: * startbijeenkomst vAWL454,25 * inschrijving KvK24,08 * aanschaf beamer en projectiescherm incl. subsidie gemeente (5)0,00 * notaris vAWL689,70 * lief en leed25,95 * internet (2)242,00 positief saldo 228,13 totaal 2167,56 1.kosten (350 euro) minus eigen bijdrage cursisten (260 euro) 2.aanmaakkosten website 3.inclusief presentje inleiders 4.camera met aansluiting en materiaalkosten 5.betreft voucher 5 ter waarde van 1000 euro waarvan inmiddels 500 euro is ontvangen en een debiteur van 483,90 euro 5.Stand van zaken Financiën (HvdL) Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

10 AGENDA 5. Stand van zaken Financiën (vervolg I) Debet Credit bank r.c.3958,23eigen vermogen228,13 bank spaar2500,00voucher 1 (ministerie EZ)1000,00 voucher 2 (ministerie EZ)1000,00 voucher 3 (ministerie EZ)1000,00 debiteur KvK stichting Albrandswaards Landschap24,08 voucher 4 (gemeente albrandswaard) themadag natuurakkers1000,00 debiteur notaris stichting albrandswaards landschap532,40 debiteur stichting Albrandswaards Landschap350,00Voucher 6500,00 voucher 7 (ministerie EZ)1000,00 voucher 8 (ministerie EZ)1000,00 debiteur rente spaarrekening17,56voucher 9 (ministerie EZ)1000,00 crediteur: materiaal uilenkast21,80 crediteur: kosten ALV85,12 debiteur gemeente voucher 5 (beamer en projectiescherm restant)483,90crediteur: rabobank 4e kwartaal31,12 totaal 7866,17 Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

11 AGENDA 5.Stand van zaken financiën (vervolg II) Verslag kascontrolecommissie (Peter Commissaris) Vaststellen jaarrekening Decharge Bestuur Benoeming nieuwe kascontrolecommissie Jaarlijks benoemt de ALV een commissie van tenminste 2 leden Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

12 Polder De Kijvelanden, definitief ontwerp 2013/2014 AGENDA 6.Buitengebieden en werkgroepen (I) Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

13 Polder De Kijvelanden, definitief ontwerp 2013/2014 Na 15 jaar actievoeren definitief ontwerp Eind dit jaar worden aanbestedingen gedaan Achterstallig onderhoud zal worden gedaan Als alles goed gaat begin volgend jaar eerste spa in de grond 6.Buitengebieden en werkgroepen (II) AGENDA Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

14 AGENDA 6.Buitengebieden en werkgroepen (III) Bos Valckesteijn Niels vertelt over activiteiten Bos Valckesteijn Polder Albrandswaard Ontheffingsverzoek Stoplichtenkaart en Gebiedsfonds Voorlichting Wethouder v Praag 23 april -> actiegroep Gesprek met Wethouder Goedknegt Bestemmingsplan procedure (raadsvoorstel met eigen visie vAWL) Sporthal Polder Albrandswaard (infoavond gevraagd aan Gemeente) Zienswijze individuele bewoners en/of belanghebbenden Besluitvorming Gemeenteraad Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

15 AGENDA 6.Buitengebieden en werkgroepen (IV) Johannapolder vAWL inbreng geleverd in visiegroep (met o.a. NRIJ, ondernemers, jachthaven) Visie is neergedaald in voorontwerp bestemmingsplan Johannapolder Doel : Recreatief ondernemerschap mogelijk maken en kwaliteit openbare ruimte verbeteren Mogelijkheid tot inspraak tot 10 juli -> vAWL? Buijtenland Advies Veerman ligt voor Pleidooi voor beweging van onder op KBG Buijtenland past daar goed bij Ook adviezen van KBG gaan daar op in 30 juni praat KBG over advies Veerman Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

16 AGENDA 6.Buitengebieden en werkgroepen (V) Excursies werkgroep N&N Ism Zuid Hollands Landschap en Stichting Ark werden en worden door vAWL de volgende activiteiten georganiseerd: Snertwandeling polders Winterse buitendag Koedood Kindertocht Koedoodzone Braakbalpluisavonden (Kerkuilen) Vogels aan de Koedood Vroeg op voor Vogels Vlinderexcursie Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

17 AGENDA 6.Buitengebieden en werkgroepen (VI) Vervolgcursus Klas- en Veldlessen 4 cursusmiddagen theorie verzorgd door ARK 12 deelnemers theorie 38 klas- en veldlessen in praktijk aangeboden door ARK 9 deelnemers praktijk Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

18 AGENDA 6.Buitengebieden en werkgroepen (VII) Overige activiteiten werkgroep N&N Plan Wilde Kruidenstrook Leidingenstraat Vleermuizenkelder en broedkasten Kerkuilen monitoren d.m.v. camera Stand ARK en VAWL wijkcentrum Portland Netwerkbijeenkomsten Brede School Albrandswaard en natuurvereniging IJsselmonde Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014

19 AGENDA 7.Rondvraag en sluiting (DvdE) PAUZE Thema Buijtenland van Rhoon: toelichting door de heer Drs. Wim Dijkman van Centrum Landbouw en Milieu (CLM) over het advies en oplossingsrichting Prof. Dr. C.P. Veerman Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014


Download ppt "Welkom op de Algemene Ledenvergadering Presentatie Algemene Ledenvergadering vAWL d.d. 25 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google