De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Informatieavond Groep 8 5 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Informatieavond Groep 8 5 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Informatieavond Groep 8 5 september 2013

2  Kennismaken en bezetting  Hoe wordt er gewerkt in groep 8  Weekrooster  Methoden + leerstof  Activiteiten dit jaar  PO-VO procedure  Contactouders/ E-maillijst controleren Wat gaan we doen?

3  Iris: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag i.mens@askoscholen.nl  Marcia: vrijdag m.hinojosa@askoscholen.nl  Marjolijn: 1x per maand op een donderdag  Pepijn (gym): dinsdag en vrijdag  Eva (handvaardigheid): 2 blokken van 4 weken. Bezetting groep 8

4 Weekrooster

5  Kinderen voorbereiden / oriënteren op het naderende Voortgezet Onderwijs  Differentiatie naar niveau in leerstof en tempo (afhakers, andere / extra leerstof voor havo /vwo ‘ers ).  Ontwikkelen van vaardigheden die op VO van groot belang zijn zoals: zelfstandig werken, omgaan met huiswerk, huiswerkcijfers bijhouden, initiatief nemen, plannen, verantwoordelijkheid voor eigen resultaten ……..! Doelen groep 8

6 Het referentiekader: Duidelijke omschrijving wat elke leerling moet kennen en kunnen als het om de basiskennis en vaardigheden gaat. Waarom?  Aansluiting po-vo  Herhaling en hiaten in leerstof voorkomen Referentieniveau

7 Voorbeeld

8  Bij de vakken: rekenen, begrijpend lezen en (werkwoord-) spelling.  Voor of na de basisuitleg, hierin:  terugkijken naar vorige lessen  Stapsgewijs de opdracht doorspreken  Begeleide inoefening.  Voor wie:  Leerlingen die een D/E score hebben  Leerlingen die bij het betreffende onderdeel eerder zijn uitgevallen Extra Instructie

9  Welke vakken: begrijpend lezen, (werkwoord-) spelling of rekenen.  Wat: Op de computer met methodesoftware automatiseren en herhalen  Voor wie:  Leerlingen die een D/E score hebben  Leerlingen met grote discrepantie tussen de verschillende hoofdvakken.  Wanneer: maandag, woensdag en donderdag van 8.20 uur. tot 9.00 uur. Extra oefening

10 Het belang van lezen VoorNaTijdens

11 Methoden en leerstof Rekenen: a)Wereld in getallen: Werkt met weektaken en 3 niveau’s van verwerking b)Topklassers wiskunde c)Belangrijke onderdelen: a)inhoudsmaten b)verhaalsommen c)verhoudingen, breuken procenten en kommagetallen Taal: a)Woordenschat b)Spreken/luisteren (thematisch) c)Taalbeschouwing (Zinsontleden, woordbenoemen, werkwoordspelling) d)Schrijven (thematisch) Spelling: a)Alle spellingcategorieën b)Werkwoordspelling c)Woordenschat Begrijpend lezen: a)Nieuwsbegrip (actualiteit) b)Tekstverwerken c)Nieuwskring

12 Wereldoriëntatie Geschiedenis thema’s De gouden eeuw, de Franse tijd, Ontstaan democratie), WOI en WOII, Opnieuw oorlog Topografie De wereld Kaartvaardigheden Aardrijkskunde thema’s Klimaten en grondsoorten !! Leven op de wereld Immigratie en emigratie, import en export De mijnbouw, de landbouw/visserij, de industriële en dienstverlenende sector Bruggen en dijken Engels: Cijfers, kennismaken, grammatica, klokken, kleuren en dieren. Natuurthema’s voortplanting en ontwikkeling energie en kracht licht, geluid en warmte waarneming, uitscheiding, transport, afweer en erfelijkheid vaste stoffen, vloeistoffen en gassen Voeding

13  Grote thema’s  Drugs en alcoholpreventie  Seksuele voorlichting  Het VO/ de brugklas  Wereldoorlogen  Afscheid groep 8  Kleine thema’s  De kinderboekenweek (klaar voor de start)  Lampionnen maken met kleuters  Klimaten  Sinterklaas-voorleesboek Thema’s

14  Kampdatum: onbekend  Locatie: Vierhouten  Leerkrachten die mee gaan: Pepijn, Ursula, Iris en Manon.  Nadere informatie volgt t.z.t.  Schoolreis  (ASKO) Sportdag  CITO Uitblaasdag  Diverse voorstellingen  Kinderpostzegels (Filmopname) Uitstapjes en Kamp

15 Tutoring Waarom? je begrijpt pas iets echt goed als je het aan andere kunt uitleggen. de verbale mogelijkheden verbeteren het efficient werken verbetert: tijdsplanning, ordening van materialen, doelgericht werken er treed een positievere houding op t.o.v. het betreffende schoolvak versterkt het zelfbeeld verdere ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel geduld en aandacht voor een ander

16 Werkt het? De tutoren gingen bijna evenveel vooruit als de leerlingen die ze onderwezen. “Ze kan al heel goed lezen alleen als ik vraag waar het verhaal over gaat weet ze dat niet”. “Heel goed! Nog blijven oefenen dan ben je een kampioen in lezen!”

17 Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs POVO-procedure 2010-2011

18  Afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure. Alle  De kernprocedure zorgt ervoor dat de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt.  In de kernprocedure staan de volgende elementen centraal: het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en het beschikbaar hebben van onderwijskundige informatie. Kernprocedure??

19 Het Voortgezet Onderwijs

20 Het advies  Het advies is gebaseerd op: Schoolloopbaan van kinderen Uitslagen van schooltoetsen Oordeel leerkracht groep 7/8 over:  werkhouding  motivatie  Zelfstandigheid  Het definitieve advies wordt bepaald door directie en ib, de leerkracht van groep 7 en de leerkrachten van groep 8.

21  De CITO is dit jaar 11, 12 en 13 Februari  Onderdelen: Rekenen, Taal (zinsontleden- spelling- begrijpend lezen-woordenschat) Studievaardigheden  2 Soorten CITO Toetsen:  de Eindtoets Basis (moeilijker)  en de Eindtoets Niveau (iets makkelijker, vmbo b-k)  25% overlap, zelfde schaal, andere normering. De uitslag is een aanvullend gegeven en niet doorslaggevend! CITO Eindtoets

22 CITO uitslag

23 Basisschooladvies Aanvullend onderzoek verplicht Overleg met basisschool verplicht Automatisch toelaatbaar PO onderbouwt BSA met aanvullende onderwijskundige informatie VO vraagt indien gewenst om aanvullende onderwijskundige informatie VMBO-basis VMBO-basis/kader 514 en lager515 t/m 518519 en 520521 en hoger VMBO-kader520 en lager521 t/m 526527 en 528529 en hoger VMBO-gemend526 en lager527 t/m 531532 en 533534 en hoger VMBO-theoretisch VMBO-theoretisch / HAVO 526 en lager527 t/m 531532 en 533534 en hoger HAVO HAVO / VWO 531 en lager532 t/m 535536 en 537538 en hoger VWO529 en lager540 t/m 544545 en hoger CITO-scores

24  Leerweg ondersteunend onderwijs  lwoo is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening.  Bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun VMBO diploma te behalen.  Leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar (op 2 gebieden) komen mogelijk in aanmerking voor lwoo.  Bij meer dan 3 jaar leerachterstand komt een leerling in aanmerking voor praktijkonderwijs. LWOO

25  Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: ■ praktijkonderwijs ■ een vorm van VMBO + lwoo ■ VMBO-basis ■ VMBO-basis/kader ■ VMBO-kader Wie krijgen aanvullend onderzoek?

26  LAT (leer-Achterstanden-toets)  Afname: week 40  4 domeinen: Inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, Technisch lezen en spelling.  Bij een achterstand van meer dan 1,5 jaar op minimaal 2 domeinen (min. één onderdeel moet Rekenen of begrijpend lezen zijn) volgt een Cap.  Cap (Capaciteiten onderzoek)  Intelligentieonderzoek  Afname is in december, uitslag in januari.  De uitslag van de Cap met de LAT is voldoende voor een Lwoo verwijzing. LAT en Cap

27  Iedere leerling mag zich maar op één school tegelijk aanmelden.  Maar één aanmeldingsformulier! Begin al vlot met het bezoeken van VO scholen, ook als er nog geen open dagen zijn. Een ochtend meelopen geeft ook vaak een ander beeld. Veel scholen staan hier voor open. Aanmelden

28  Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de keuzegids VO (na de herfstvakantie).  Met hun kind de schoolkeuze bespreken  Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open dagen/avonden in januari en februari  Hun kind op tijd aanmelden  Op zaterdag 5 april 2014 is er een informatiemarkt van VO- scholen voor leerlingen die zijn uitgeloot in de eerste ronde Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?

29  Oktober:  Gesprekken met ouders die in aanmerking komen voor de LAT (leer-Achterstanden- toets)  Afname LAT (week 40, 30-9 tot 2-10)  November:  Toetsen LVS op gebied van:  Rekenen  Begrijpend lezen  Spelling  Technisch lezen  Leerling- en oudergesprekken (voortgang bekijken, waar staat de leerling nu, wat zijn de werkpunten, afschrift leerlingrapport CITO Entree)  Uitdelen keuzegids  Opgeven CAP  December:  Afname CAP Tijdspad

30  Januari  Uitslag cap/sem onderzoek  Orientatie-periode vo scholen (vanaf 6 jan.)  Definitieve schooladviezen (6 tot 10 jan.)  Afschrift oki-doc  Februari  CITO Eindtoets (11-12-13 feb)  Aanmeldingsformulier VO-school (27 feb)  Maart  Vrijgeven oki-doc (dan pas kan VO informatie over lln inzien)  Uitslag CITO (3-7 maart)  1 e aanmeldingsronde (3 tot 14 maart)  April  Behandeling aanmeldingen (14 maart tot 3 april)  2 e aanmeldingsronde (7 tot 11 april)  Behandeling aanmeldingen 2 e ronde (12 tot 18 april)  Juni  Kennismakingsmiddag VO school (10 en 11 juni) Vervolg

31 Einde Contactouders? Doel: De schakel tussen alle ouders uit de groep en de groepsleraar Vakantie boeken?? De afscheidsavond is op woensdag 2 juli 2013


Download ppt "Welkom bij de Informatieavond Groep 8 5 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google