De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overgang po-vo www.poraad.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overgang po-vo www.poraad.nl."— Transcript van de presentatie:

1 overgang po-vo

2 PROGRAMMA uur Inleiding door het ministerie van OCW over de wetswijzigingen uur Pauze uur Inleiding op de handreiking uur Uitwisselingstafels

3 Handreiking overgang po-vo

4 Programma Presentatie www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
Handreiking schooladvies (Veelgestelde) vragen Praktijkvoorbeelden Handreiking toelating vo

5

6 Handreiking schooladvies -1-
Doel: informatie ontsluiten over werkwijze bij opstellen en evaluatie passend schooladvies Literatuurstudie en 5 praktijkvoorbeelden POVO Utrecht Almere De Waterlandse overstap De Friese plaatsingswijzer Plaatsingswijzer Midden-Holland en Rijnstreek

7 Handreiking schooladvies -2-
Procedure Bepalen en onderbouwen advies Communicatie en afstemming Evaluatie Adviezen voor schoolleider en leerkracht Adviezen voor schoolbestuur en swv

8 Procedure Plan van activiteiten en tijdpad opstellen
Start bij voorkeur in gr 6 met voorbereidende activiteiten Vastleggen wie betrokken is, wie coördineert en wie verantwoordelijk Vastleggen welke informatie wordt opgeslagen, hoe en waar en wie toegang heeft Vastleggen procedure als ouders oneens zijn met advies Met VO afspraken maken over hanteren enkel- of meervoudig advies en plaatsing in dakpanklas

9 Bepalen en onderbouwen advies
Ontwikkeling vaardigheidsscores (vooral BL en RW) in groep 7 en 8 vormen goede onderbouwing van advies Sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie o.b.v. meerjarige systematisch vastgelegde observaties Bij specifieke onderwijsbehoeften: aanvullende informatie om advies te onderbouwen Alert zijn op mogelijke onderadvisering

10 Communicatie en afstemming
Geef als PO en VO samen vorm aan procedures Initieer tijdig overleg tussen PO en VO over leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Zorg bij leerkrachten in het PO voor voldoende kennis van de onderwijstypen VO en de eisen die deze stellen Informeer ouders over de procedure en creëer voldoende overlegmomenten om het (voorlopig) advies te bespreken Geef ouders inzage in (voorlopige) advies en de onderbouwing Maak op bovenschools niveau bemiddeling mogelijk bij verschil van mening over het advies Realiseer voor alle leerlingen warme overdracht

11 Evaluatie Spreek in een gezamenlijk protocol terugkoppeling door VO af (welke informatie en wanneer) Evalueer procedure en kwaliteit van de adviezen op basis van terugkoppeling uit het VO Spreek af wie verantwoordelijk is voor de evaluatie en hoe, wanneer en met wie deze plaatsvindt

12 (Veelgestelde) vragen -1-
Welke alternatieve toetsen zijn toegelaten? Zijn er voorschriften voor het OKR? Welke instanties ontvangen de toetsresultaten? Kunnen PO en VO afspraken maken over het vereisen van bepaalde LVS-scores bij toelating/plaatsing en heeft dat dan ook een wettelijke basis? Kan VO met PO afspreken dat heroverweging niet leidt tot aanpassing? En als toch aangepast mag worden en klassen na aanpassing al vol zitten, mag het VO dan op die grond weigeren?

13 (Veelgestelde) vragen -2-
Hoe om te gaan met aanvraag TLV bij late moment van definitief schooladvies? Plaatsing en bekostiging residentiële instellingen plaatsing zonder tlv: hoe zicht en grip houden? bekostiging van residentiële leerling in (V)SO via oorspronkelijke swv, ook na verhuizing. Gaat dit nog veranderen?

14 Praktijkvoorbeelden Helmond-Peelland: werken aan vertrouwen
Zuid-Kennemerland:lotingsprocedure Den Haag: alle leerlingen een warme overdracht Overeenkomst: Link swv’en passend onderwijs, po en vo Vervroegde aanmeldingsprocedure voor ‘zorgleerlingen’.

15 Handreiking toelating vo
Geen literatuuronderzoek, maar handreiking op basis van vragen uit de praktijk Thema’s als: onderbouwrendement, aanmeldingsprocedure, warme overdracht, lwoo/pro, tlv, onderzoek ondersteuningsbehoefte etc. Gereed eind 2014

16 Meer informatie

17 Vragen


Download ppt "Overgang po-vo www.poraad.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google