De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaamheidsstudie Chemische Distributiesector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaamheidsstudie Chemische Distributiesector"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaamheidsstudie Chemische Distributiesector
Beste heren/aanwezigen SACHA Wij zijn Ferruccio Labbadia, Sacha Jacques, laatstejaarsstudenten van de richting milieumanagement en in kader van ons eindwerk hebben onderzoek gedaan naar een milieubewuste bedrijfsvoering in de chemische distributiesector. Wij hebben die opdracht gekregen van BACD of de Belgian Association of Chemical Distributors. Vooreerst willen wij dan ook dhr. Jacques Declercq bedanken om ons deze opdracht aan te reiken. We danken ook dhr. Meirlaen om zijn begeleiding en advies tijdens de doorloop van deze opdracht. Belgian Association of Chemical Distributors Sacha Jacques – Ferruccio Labbadia

2 Overzicht Inleiding Methodologie Bespreking aspecten
Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

3 Inleiding Milieu belangrijke factor 1e deel: inventarisatie kennis
Milieuwetgeving Meer dan loutere toepassing wetgeving 1e deel: inventarisatie kennis Bestaande maatregelen 2e deel: aanbevelingen Milieubewuste bedrijfsvoering Voorlopen op wetgeving Groen imago Ferroe Bedrijven zijn verplicht om rekening te houden met het milieu door de toepassing van de milieuwetgeving die vanuit de overheid verplicht is. De associatie van de chemische distributiesector is er zich van bewust dat milieu een steeds belangrijkere rol speelt in het ondernemen. Vandaar dat zij ons de opdracht gaven om een onderzoek te voeren naar het duurzaam ondernemen in de chemische distributiesector. Wij voerden dit onderzoek op vlak van afval, mobiliteit, water en milieucertificaten. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het 1e deel van deze studie. Dit is de inventarisatie van de kennis die momenteel wordt toegepast door de ondernemingen. M.a.w. wat gebeurt er al bij deze bedrijven op vlak van milieu en waar leggen zij de focus. In het 2e deel van deze studie zijn wij zelf op zoek gegaan naar verdere maatregelen die de bedrijven kunnen doorvoeren. Deze maatregelen gaan verder dan de loutere toepassing van de milieuwetgeving. Door een milieubewuste bedrijfsvoering lopen de ondernemingen voor op de milieuwetgeving en bouwen ze aan een groen imago. Door vandaag milieuinvesteringen door te voeren, besparen bedrijven op aspecten die in de toekomst misschien extra belast zullen worden of meer zullen kosten. Dit zijn aspecten zoals water, energie, uitstoot of afvalverwerking.

4 Overzicht Inleiding Methodologie Bespreking aspecten
Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

5 Methodologie Scopebepaling Interviews opstellen
Essenscia studie Duurzaamheidsmeter stad Gent Interviews opstellen Selectie van bedrijven door opdrachtgever Representatief beeld sector Type bedrijven

6 Methodologie Plaatsbezoeken Huidige situatie Aanbevelingen
Interviews = input huidige situatie Rondleiding Verslag Huidige situatie Aanbevelingen Vanuit analyse huidige situatie Investeringsanalyse zonnepanelen

7 Overzicht Inleiding Methodologie Bespreking aspecten
Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie Sacha We zullen nu de aspecten afval, mobiliteit, water, energie en certificaten bespreken. Bij de bespreking van elk aspect zullen we jullie eerst de huidige situatie kort toelichten, daarna brengen we meteen de aanbevelingen zodat u de directe toepassing kan zien. De aanbevelingen zijn een selectie van de aanbevelingen in het rapport. De aanbevelingen hier zijn de belangrijkste

8 Bespreking aspecten - afval
Bedrijfsafval Huishoudelijk afval Het aspect afval hebben we onderverdeeld in bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Het bedrijfsafval is het afval als gevolg van de producerende activiteit van het bedrijf. Of m.a.w. het afval afkomstig van de productiesites of van de herverpakking. Het huishoudelijk afval is het afval afkomstig van de kantoorgebouwen. Ik zal beginnen met bedrijfsafval…

9 Afval - bedrijfsafval Soorten afval Kunststof bidons Metalen vaten
IBC’s Wikkelfolie Productafval De soorten afval die de bedrijven produceren kunnen onderverdeeld worden in de volgende soorten. Per type bespreken we kort de huidige situatie en dan de aanbevelingen. Niet elk type bedrijf heeft dezelfde afvalstromen Type bedrijven productie: alles Type bedrijven specialities: geen productafval want bedrijven maken geen mengsels Type bedrijven: niets want geen productie of herverpakking

10 Afval - bedrijfsafval Kunststof bidons Metalen vaten Huidige situatie
20 à 25 liter Beperkt hergebruik Waarborg: 8,5 euro Verwerkingskost: 39,5 euro/ton Metalen vaten 216 liter Hergebruik Waarborg: 30 euro Verwerkingskost: 14, 5 euro Kunststof bidons: 20 à 25l, beperkt hergebruikt want spoeling is niet evident, toch waarborg: 8,5euro  klanten stimuleren om terug te brengen, maar wordt meestal niet gedaan door klanten, gewicht: 1kg, verwerkingskost: 39,5 euro/ton Metalen vaten: 216l, 2 bedrijven hergebruiken op regelmatige basis, waarborg: 30 euro, verwerkingskost: 14,5 euro/ton

11 Afval - bedrijfsafval Kunststof bidons en metalen vaten
Aanbevelingen (gelden algemeen) Waarborgsysteem Verhoogde prijszetting bij verloren verpakking Externe reiniging en aankoop bij dezelfde firma Efficiënt ophaalsysteem Deze zijn zeker van toepassing op metalen vaten en kunststof bidons deze 2 verpakkingen worden tot nu toe het minst hergebruikt, maar in principe zijn deze aanbevelingen toepasbaar op alle soorten bedrijfsafval. Vooreerst bevelen we aan om te voorzien in een goed waarborgsysteem: maak goede afspraken met de klant + combineer de levering met een ophaling van de gebruikte verpakkingsmaterialen. De waarborg moet ook hoog genoeg zijn zodat de klant gestimuleerd wordt om de verpakking bij te houden tot het bedrijf ze terug komt ophalen. De praktijk leert wel dat dit vooral interessant is bij grote klanten (aangezien zij grotere hoeveelheden afnemen is dit makkelijker toe te passen). Als de klant de verpakking wil bijhouden, reken dan bovenop de waarborg een bedrag van verloren verpakking aan. Wanneer het bedrijf zelf geen voorziening heeft om te spoelen, kan het de verpakkingsmaterialen extern laten spoelen. Door de verpakkingsmaterialen opnieuw aan te kopen bij de spoelingsfirma, doet het bedrijf ook aan hergebruik van verpakking. Het bedrijf kan zelf vragen dat ze na spoeling opnieuw de eigen verpakking krijgt! Dit alles moet gepaard gaan met een efficiënt ophaalsysteem.

12 Afval - bedrijfsafval IBC’s Huidige situatie 1 m³ Veel hergebruik
Waarborg Lichte: 300 euro Zware: euro Verwerkingskost: 14,5 euro/ton IBC’s: intermediate bulk container, 1m³, lichte IBC’s en zware IBC’s, veel hergebruik, 1 bedrijf: zo lang mogelijk = 5 jaar (wettelijk) , waarborg lichte IBC: 300, zware IBC: euro, verwerkingskost: 14,5 euro/ton

13 Afval - bedrijfsafval IBC’s Aanbevelingen
Toeschrijven aan specifiek product Verzegeling verpakking Maximaal gebruik Enkel binnenbox vervangen Toeschrijven aan specifiek product: de verpakking wordt enkel voor dat product gebruikt. Het is dan wel belangrijk dat het bedrijf voorziet in een herkenningsysteem zoals een barcode. Door de verpakking aan de bovenzijde te verzegelen heeft het bedrijf de controle dat de klant enkel de verpakking heeft gebruikt voor het product en bv. niet voor tijdelijke opslag van een ander product. Gebruik de verpakking zo lang mogelijk: wettelijke termijn = 5 jaar, zorgvuldig omgaan met verpakking. Economisch ook interessant Na 5 jaar enkel de binnenbox vervangen: beperken van afval

14 Afval - bedrijfsafval Wikkelfolie Huidige situatie Aanbevelingen
Transport Geen hergebruik Persing tot balen Aanbevelingen Persmachine Recyclageforfait VAL-I-PAC: 35 euro/ton Wikkelfolie: veiligheid, stevigheid tijdens transport, wordt niet hergebruikt, 1 bedrijf: persen tot balen met persmachine: besparing plaats + krijgen geld hiervoor Persmachine: 1 bedrijf heeft een persmachine voor wikkelfolie  wordt geperst tot balen  bespaart op plaats en hierdoor kan het ook verkocht worden. + bovendien krijg je nog een recyclageforfait van Val-I-Pac hiervoor.

15 Afval - bedrijfsafval Productafval Huidige situatie Aanbevelingen
Reiniging van vulbuizen Stikstof, droge lucht, product zelf, water 30 à 50 kg Aanbevelingen Hergebruik voor mengsels Hergebruik voor verdunningen Afkomstig van de reiniging van de buizen waarmee de verpakking wordt gevuld. Hier komen nog steeds productresten in voor die moeten gereinigd worden. De reiniging gebeurt met stikstof, droge lucht, het product zelf of met water. Voor het spoelen van de buizen wordt zo’n 30 à 50 kg product aangewend. De spoelproducten opvangen zodat ze kunnen hergebruikt worden voor mengsels. Bij spoeling met water: het product is gemengd met water  kan dienen bij verdunning van producten.

16 Bespreking aspecten - afval
Bedrijfsafval Huishoudelijk afval

17 Afval – huishoudelijk afval
Huidige situatie Sorteren Rest, papier en karton, PMD, glas Andere Elektronisch factureren Wat gebeurt er al: Sorteren van rest, papier en karton, PMD en glas: wettelijk ! Andere: TL-lampen, slib van de waterzuiveringsinstallatie, ijzer, hout, restafval en batterijen. Dit doen zij uit economische en ecologische overtuiging. Bepaalde afvalstromen kunnen verder worden verwerkt en brengen geld op. Bepaalde afvalstromen brengen niets op, het bedrijf sorteert deze stromen toch omdat door te sorteren aan de bron, de verwerking van het afval efficiënt kan gebeuren.

18 Afval – huishoudelijk afval
Aanbevelingen Sorteren Containerforfait Elektronisch factureren met PDF Software Webportaal Keuze aan de klant Praktijk: vooral grote klanten

19 Overzicht Inleiding Methodologie Bespreking aspecten
Afval Mobiliteit Water Energie certificaten Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

20 Bespreking aspecten – mobiliteit
Woon – werkverkeer Algemeen Wagen Openbaar vervoer Carpool fiets Transport van goederen Zeggen dat we ingedeeld hebben per vervoersmodi, per type bedrijf even relevant

21 Mobiliteit – woon-werkverkeer
Algemeen Huidige situatie Hoofdzakelijk gebruik van wagen Flexibele werkuren Teleconferenties Aanbevelingen Provinciale mobiliteitspunten Toolbox voor mobiliteitsmanagement

22 Mobiliteit – woon-werkverkeer
Wagen Huidige situatie 33.5% bedrijfswagen Milieucriteria Aanbevelingen Ecoscore Alternatieve aandrijfsystemen Eco-driving Verlagen autovergoeding

23 Mobiliteit – woon-werkverkeer
Openbaar vervoer Huidige situatie Beperkt gebruik Slechte verbinding derdebetalersregeling Aanbevelingen Kenbaar maken Financieel interessant maken Meer dan het wettelijke terugbetalen NMBS: regeling Zeggen dat ik de verbindingen van het openbaar vervoer heb opgezocht en dat 2 bedrijven toch nog goede verbinding hebben

24 Mobiliteit – woon-werkverkeer
Carpoolen Huidige situatie Beperkt Aanbevelingen Nadelen carpoolen vermijden Carpoolers verbinden Carpoolen promoten

25 Mobiliteit – woon-werkverkeer
Fiets Huidige situatie Gebruik stijgt Aanbevelingen Vergoeding Extralegale voordelen Campagnes Elektrische fiets

26 Bespreking aspecten – mobiliteit
Woon – werkverkeer Algemeen Wagen Openbaar vervoer Carpool Fiets Transport van goederen

27 Mobiliteit – transport van goederen
Huidige situatie Hoofdzakelijk uitbesteding Milieuvoorwaarden in contract ISO-certificaten Lean and Green Alternatieve transportmogelijkheden Zeggen dat productiebedrijven wel nog meer eigen transport hebben + zeggen waarom + zeggen waarom kleine bedrijven alles uitbesteden

28 Mobiliteit – transport van goederen
Aanbevelingen Milieuvoorwaarden contract ISO-14001 Lean and Green Efficiënt transporteren Zoveel mogelijk consolideren Centralisatie van magazijnen

29 Mobiliteit – transport van goederen
Aanbevelingen Milieucriteria aankoopbeleid Ecoscore Alternatieve transportmogelijkheden Transport via spoor Transport via water Vermijd transport via lucht

30 Overzicht Inleiding Methodologie Bespreking aspecten
Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie – indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

31 Bespreking aspecten – water
Proceswater Spoelwater Water voor productverdunning Huishoudelijk water

32 Water – proceswater Huidige situatie
Spoeling verpakking zuren en logen Opvang van spoelwater: productverdunning Gescheiden opvang

33 Water – proceswater Aanbevelingen Verwijderen restlading
Afdak voor niet gereinigde vaten Regenwater als spoelwater Hergebruik proceswater Gescheiden opvang Wateraudit

34 Bespreking aspecten – water
Proceswater Spoelwater Water voor productverdunningen Huishoudelijk water

35 Water – huishoudelijk water
Huidige situatie Leidingwater Regenwatercaptatie Infiltratievoorzieningen

36 Water – huishoudelijk water
Aanbevelingen Controle lekken Regenwatercaptatie Groendaken Wadi’s Infiltratievoorzieningen Gescheiden riolering

37 Overzicht Inleiding Methodologie Bespreking aspecten
Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

38 Bespreking aspecten energie
Elektriciteit Brandstoffen Verwarming

39 Energie – elektriciteit
Huidige situatie Groene stroom contracten Zonnepanelen Verlichting - lichtkoepels Bewegingssensoren Lichtsensoren Sequentiële opstart Waar isolatie zetten?????????? In pdf staat het onder elektriciteit, niet beter onder verwarming?

40 Energie – elektriciteit
Aanbevelingen Beperk het energieverbruik: Energiestudie Isolatiestudie Verlichting Directe winning van passieve zonne-energie in de kantoren Bewegingssensoren Lichtsensoren

41 Energie – elektriciteit
Aanbevelingen Beperk het energieverbruik: Sequentiële opstart Frequentiegestuurde pompen en compressoren Flow detectors

42 Energie – elektriciteit
Aanbevelingen Maak gebruik van energie-uitwisseling op de site: Venitilatie: warmtewisselaar Produceer en gebruik hernieuwbare energie: Groene stroom contracten Zonnepanelen

43 Energie – Brandstoffen
Huidige situatie Vrachtwagens Bedrijfswagens Carbon Disclosure Project Heftrucks Stikstofdekens

44 Energie – Brandstoffen
Aanbevelingen Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie: Vrachtwagens – aangepaste additieven Elektrische heftrucks Inerte gassen – stikstofdekens Extra’s

45 Energie - Verwarming Huidige situatie Gebouwen Sanitair Ventilatie
Extra

46 Energie - Verwarming Aanbevelingen
Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie : Gebouwen – verwarming op gas Extra’s Maak gebruik van energie-uitwisseling op de site: Warmtepomp

47 Energie - Verwarming Aanbevelingen
Produceer en gebruik hernieuwbare energie: Sanitair Zonnecollector Aangesloten op boiler

48 Certificaten Huidige situatie ISO’s Lean and green
BACD Responsible Care

49 Certificaten Aanbevelingen ISO 14.001 en aanvullende certificaten
14.020: over milieugerelateerde keurmerken 14.040: over levenscyclusanalyse 14.064: over Carbon footprinting Lean and Green MVO/Milieucharter Antwerpen EMAS (Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem)

50 Prestatie - indicatoren
Huidige situatie Klachtendienst voor veiligheid, kwaliteit en milieu Opvolging klanttevredenheid Pre-shipment beter opvolgen Controle op REACH en CLP Veiligheidsstudie voor de magazijnen in verband met Responsible Care Aanpassing van de MSDS-fiches aan de Europese normen Wettelijke vereisten De geïnterviewde bedrijven hanteerden prestatie indicatoren, dit zijn “measurement tools” die bedrijven intern opstellen en gebruiken om hun prestaties te beoordelen en te verbeteren. Hier wordt enkel ingegaan op de prestatie-indicatoren die betrekking hebben op duurzaam ondernemen (people, planet, profit). Wat de drie types bedrijven allemaal toepassen is een klachtenanalyse voor veiligheid, kwaliteit en milieu, dit doen ze om hun imago tegenover de klanten en buitenwereld te verbeteren, de klant tevreden te houden en gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden.

51 Prestatie - indicatoren
Aanbevelingen Global Reporting Initiative: Reporting Guidelines Het meten en rapporteren van: Economische Ecologische Sociale prestaties

52 Investeringsanalyse zonnepanelen
Algemeen Werkwijze Cijfergegevens Conclusie (Kluwer)

53 Investeringsanalyse zonnepanelen
Conclusie voorbeeld zonnepanelen Winstgevendheid: zeker niet slecht (6,33%) Terugverdientijd = periode van 21 jaar, beperkt risico Het rendement < de actualisatievoet (inkomsten < uitgaven) “onaanvaardbaar” Percentage interne rendabilitiet < de actualisatievoet

54 Investeringsanalyse zonnepanelen
Conclusie Kluwer magazine TVT is afhankelijk van: Oppervlakte Prijs grijze stroom Groene stroom certificaten Meestal 10 – 15 jaar, soms zelfs 20 Aanleg nieuwe bedrijfsgebouwen Verplichting tot: Elke m² bruto vloeroppervlakte 10 kWh hernieuwbare energie

55 Investeringsanalyse zonnepanelen
Conclusie Kluwer magazine Andere voordelen: Investeringsaftrek van 13.5% voor energievriendelijke investeringen Groene stroom certificaat van 50 euro per geproduceerde mWh Per mWh vergoeding/compensatie van 35 euro

56 Investeringsanalyse zonnepanelen
Eindconclusie Kluwer: Meer dan 90 euro betalen per mWh Interessant om te investeren in zonnepanelen Stroom ter plaatse gebruiken In andere gevallen is het niet interessant om te investeren in zonnepanelen voor KMO’s

57 Eindconclusie Veel inspanningen om de gevolgen van hun bedrijfsprestaties op het milieu te beperken Mate waarin verschilt toch van bedrijf tot bedrijf Verpakkingsmaterialen Hergebruik en beperking Woon-werkverkeer Hoofdzakelijk auto Wel nog mogelijkheden

58 Eindconclusie Transport van goederen Energieverbruik in de sector
Door sommige bedrijven al efficiënt georganiseerd Milieuvoorwaarden in contracten Energieverbruik in de sector Beperkt Oude toestellen vervangen! Certificaten Kunnen het imago van de bedrijven “vergroenen” Beter inzicht in de bedrijfsprestaties Tonen aan dat het bedrijf bezig is met het milieu

59 Eindconclusie Belang Het economisch belang blijft natuurlijk de prioriteit 2e plaats: veiligheid Brandveiligheid Veiligheid op de werkvloer 3e plaats: belang van het milieu

60 Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?


Download ppt "Duurzaamheidsstudie Chemische Distributiesector"

Verwante presentaties


Ads door Google