De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg met directeuren van scholen 7 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg met directeuren van scholen 7 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg met directeuren van scholen 7 oktober 2014

2  Transitie/ transformatie passend onderwijs. ◦ Fase 1 Tot 1 augustus 2014 ( oude situatie.) ◦ Fase 2 1 augustus – 1 augustus 2015.  Overgangssituatie oud en nieuw.  Inwerken nieuwe medewerkers.  Leren werken met nieuwe systematiek en beleid. ◦ Fase 31 januari 2015.  Transitie afgerond.  Transformatie gaat door.

3  HGW vormt de basis op alle niveaus.  Integraal en handelingsgericht arrangeren.  Ouders educatief partner.  Diagnostiek is niet leidend, maar dienend.  Systeem van gecontroleerd vertrouwen.  Procedures en stappenplannen transparant.

4  Onderwijsbehoeften staan centraal.  Afstemming en wisselwerking.  Leerkracht doet ertoe.  Positieve aspecten zijn van groot belang.  Constructief samenwerken; ouders en school.  Handelen is doelgericht.  Werkwijze is systematisch en transparant.

5  Wat heeft het kind nodig?  Wat heeft de leerkracht nodig?  Wat heeft de school nodig?  Wat hebben de ouders nodig?

6  2014 – 2015. Kies één thema uit het schoolondersteuningsprofiel.  Beschrijf in uw jaarplan wat u gaat aanpakken.  Of  Format veranderplan

7 Wat zien wij? Beeldvorming Wat vinden wij? Oordeelsvorming. Wat gaan wij doen? Besluitvorming

8 Doelstelling Activiteiten Planning Aansturing Uitvoering Begeleiding Budget Beoogd resultaat Borging Rol MR Opmerkingen

9  Overige veranderonderwerpen in deze jaren plannen.  Geïntegreerd in schoolplan. ◦ Kan via hoofdstuk ontwikkeling SOP

10  Toelatingsleeftijd; duur onderwijs. ◦ Toelating leeftijd van vier jaar bereikt. ◦ Periode 3 jaar 10 maanden en 4 jaar. Hoogstens 5 dagen.

11  Toelating en verwijdering van leerlingen. ◦ - Toelating niet afhankelijk van art. 8 vreemdelingenwet. ◦ Aanmelding geschiedt schriftelijk vanaf de dag dat het kind 3 jaar bereikt. ◦ Ouders doen aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum van toelating. ◦ Bevoegd gezag beoordeelt of aanmelding extra ondersteuning behoeft. Ouders verzoeken de relevante gegevens te overleggen betreffende stoornissen, handicaps of beperkingen.

12  Toelating.  Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.  Leerling met extra ondersteuning weigeren kan pas na dat een andere school is bereid toe te laten. (ouders, ondersteuningsbehoefte en buurtscholen.)

13  Onderzoeksperiode 10 weken ( 6 + 4)  Indien leerling niet is ingeschreven wordt na 10 weken tijdelijk geplaatst.  Bij plaatsing definitief.  Bij weigering uitschrijven dag na besluit.

14  Verwijdering.  Bevoegd gezag hoort de betrokken leerkracht..  Andere school is bereid om leerling op te nemen.

15  Ontwikkelingsperspectief  Leerling, die extra ondersteuning behoeft, stelt het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief op.  ( Discussie in kamer. Nu OOGO voeren met ouders. Motie om instemmingsplicht te geven aan ouders.)

16  Ontwikkelingsperspectief.  OPP wordt gemaakt binnen 6 weken na inschrijving.  Tenminste één keer per jaar evalueren met de ouders.  Inhoudelijk drie wettelijke eisen. ◦ Belemmerend en stimulerende factoren. ◦ Uitastroomprofiel. ◦ Verantwoording bij afwijken van een of meer onderdelen van het onderwijsprogramma.

17  Schorsing  Bevoegd gezag kan voor ten hoogste één week schorsen.  Besluit wordt schriftelijk aan ouders bekend gemaakt.  Bevoegd gezag stelt de inspectie op de hoogte bij schorsing langer dan één dag. Schriftelijk met opgave van redenen.

18  Arrangement of speciale lesplaats.  Basisondersteuning is niet toereikend en is van voldoende kwaliteit geweest.  Afgeleide van groeidocument Noëlle Pameijer.

19  Bao – Bao.  Arrangement op de huidige school.  Speciale lesplaats. ◦ Sbo ◦ Categorie L ◦ Categorie M ◦ Categorie H

20  Iedere school heeft een schoolondersteuningsteam dat HGW werkt.  In schoolondersteuningsteam wordt besloten om aanvraag te doen.  Invullen groeidocument deel 1 – 3 en 4.

21  www.geschillenpassendonderwijs.nl www.geschillenpassendonderwijs.nl  Geschillen voorkomen.  Geschillen oplossen.

22  Procedures  Procedure geschil samenwerkingsverband  Procedure instemmingsgeschil Medezeggenschap  Procedure adviesgeschil Medezeggenschap  Procedure geschil medezeggenschapsreglement of – statuut  Procedure interpretatiegeschil medezeggenschap  Procedure Klachten  Procedure Bezwaar toelating en verwijdering  Procedure Bezwaar besluit toelaatbaarheid  Procedure geschil toelating en verwijdering  Procedure geschil vaststelling en bijstelling ontwikkelingsperspectief  Procedure Beroep op de civiele rechter  Procedure Beroep op bestuursrechter  Procedure College voor de rechten van de mens  Procedure geschillen op overeenstemming gericht overleg

23  Basisondersteuning€ 1.500.000,-  Overgangsbeleid rugzak  Schooldeel€ 800.000,-  AB € 600.000,-  SBO (2%)€ 1.800.000,-  Speciaal onderwijs€ 3.000.000,-

24  Verantwoording.  SWV verantwoordt alle middelen, ook over middelen die doorgezet zijn naar de schoolbesturen.  Schoolbesturen verantwoorden via jaarverslag en jaarrekening. Hierin zit de verantwoording van de middelen uit het swv.

25  Verantwoording.  - Middelen basisondersteuning.  - Middelen overgangsbeleid rugzak.  - SBO.  - Speciaal onderwijs.

26  2014 – 2015. ◦ Uitgaven volgens begroting. ◦ Opvangen van tegenvallers. Meerjarenperspectief. Inkomsten. 2015 -2016 € 8.300.000,- 2016 -2017€ 8.400.000,- 2017 -2018€ 8.700.000,- 2018 –2019€ 8.900.000,- 2019 -2020€ 9.400.000,- 2020 -2021€ 9.800.000,-

27  2014 – 2015AB diensten ontvangen van de overheid rechtstreeks de AB-middelen.  AB diensten begeleiden de overgangsrugzakjes en nieuwe aanvragen, die gaan komen.

28  2015 – 2016 PPO Delflanden ontvangt middelen voor AB van de rijksoverheid.  PPO Delflanden koopt in bij de AB-diensten. (verplichte winkelnering.)  Arrangementenbeleid gaat in per 1 augustus 2015.

29  2016 – 2017.  In de loop van 2015 wordt door het bestuur van PPO Delflanden een besluit genomen over de verdere samenwerking.  Mogelijkheden:  - Overeenkomst met huidige AB-diensten?  - In dienst nemen van Ab’ers bij PPO Delflanden?  - Inkoop bij derden?  …………..?


Download ppt "Overleg met directeuren van scholen 7 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google