De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebed Wanneer heb jij voor het laatst gebeden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebed Wanneer heb jij voor het laatst gebeden?"— Transcript van de presentatie:

1 Gebed Wanneer heb jij voor het laatst gebeden?
Is er wel eens voor jou gebeden? Heb jij wel eens met een ander gebeden? Benoem eens een mooi gebedsmoment?

2 Filippenzen4:6 2 Kronieken 7:14-15 Efeze 3:20a
14 en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 15 Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. Filippenzen4:6 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Efeze 3:20a 'God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen'.

3 Handelingen 12 1 Omstreeks die tijd begon koning Herodes leden van de christengemeente te vervolgen. 2 Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard onthoofden. 3 Toen hij merkte, hoe dat de Joden genoegen deed, liet hij ook Petrus gevangen nemen. Het gebeurde tijdens het feest van het Ongegiste Brood, het paasfeest. 4 Omdat Herodes hem pas na het feest voor het volk wilde brengen, liet hij hem na zijn arrestatie vastzetten onder bewaking van vier groepen soldaten van elk vier man. 5 Zo bevond Petrus zich dus in verzekerde bewaring. Maar door de christengemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.

4 Geloof je dat God luistert?
Wat vind jij van bidden? Wat vind je moeilijk? Geloof je dat God luistert?

5 Wat is bidden eigenlijk?
Bedankt Sorry Alstublieft Aanbidding     Dank God voor wie Hij is en wat hij heeft gemaakt. Toegeving      Vraag om vergeving voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan Dankbaarheid  Dank God voor onze gezondheid, onze familie, onze vrienden etc…. Luisteren  Luister naar wat God ons wil zeggen tijdens het gebed Verzoeken  Bid voor onszelf, onze vrienden en anderen. Luister naar wat God ons daarover wil zeggen.

6 Bidden = Door te bidden weet je weer dat God naar je kijkt en dat Hij bij je wil zijn. Het gebed is een zeer belangrijke stimulans voor het geloof. Contact hebben met God Je kan met hem overal over praten Waar je ook bent

7 Waarom bidden? Relatie Contact Leren kennen Rust en vrede Bidden werkt

8 Handen gevouwen betekent je onderwerpen aan de koning
Karel de Grote De koning stelde zich op als de pleegvader van zijn vazal die zich vrijwillig in zijn dienst had gesteld. Door zijn gevouwen handen in de handen van de koning te leggen gaf de vazal zich aan hem over als een kind aan zijn vader, een onderworpen en dankbaar kind dat door de koning werd beschermd en zelfs werd gevoed. De openbare dienstbaarheid was daarmee veranderd in een vorm van privé vriendschap of familieband.

9 Christelijke gebedshoudingen
Maakt je houding een verschil?

10 God verhoort gebeden… altijd?

11 Obstakels? Moe Geen tijd Leukere dingen te doen Niet stoer
Heeft toch geen zin

12 Jacobus 5: Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

13 Bidden helpt! Bidden helpt dus om van stress af te komen,
om te gaan met huwelijkszorgen, slechte gewoonte te overwinnen, de weg van God te verstaan, vergeving en genezing te ontvangen, enz. Gebed helpt ook om verleidingen te overwinnen zegt Mat 26:41: ‘Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’. In ons dagelijkse leven worden we omringd door ongelovigen, zonde en verleidingen tot de zonde. Het is daarom nodig je te wapenen tegen deze aanvallen middels dagelijks gebed!

14 Hoe bidden? Vanuit de relatie: ‘Want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt ‘. Mattheus 6:8. Hij wil niet alleen onze verlangens vervullen maar Zijn verlangen realiseren: dat Zijn Koninkrijk door onze levens openbaar wordt. Met het juiste hart ‘Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstotchten door te brengen’. Jakobus 4:3 In geloof: ‘En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen’. Met volharding: ‘Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Mattheus 7:8

15 Tijd Concentratie Doel
Bidden kost … Tijd Concentratie Doel

16 Hoe begin ik? Probeer God te bedanken voor alles wat Hij gedaan heeft in je leven. Aanbid Hem voor alles wat Hij geschapen heeft. Geef Hem lofprijs voor alles wat Hij heeft gedaan, speciaal zoals dat beschreven staat in de Bijbel. En geef Hem glorie voor alles wat je ontvangt in Christus!

17 Jezus gebruikt het woord ABBA.
Onze Vader Jezus gebruikt het woord ABBA. Dit betekent PAPA. Je mag dus op een hele persoonlijke, open manier met God praten!

18 UW - ONS Het eerste deel:
Onze Vader Die in de Hemel zijt, 1. Uw Naam worde geheiligd; 2. Uw Rijk kome; 3. Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. In het eerste deel vragen we dingen voor God de Vader.   UW - ONS En het tweede deel: 4. Geef ons heden ons dagelijks brood; 5. en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 6. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.  In dit deel, vragen we wat we zelf nodig hebben.

19 Onze Vader die in de Hemelen zijt
"Onze Vader" is een aanspreektitel die de toon zet van het gesprek: ‘het wordt geen zakelijk contact, geen beleefdheidsbezoek, geenvrijblijvende informele babbel. Neen, ik ga opnieuw langs bij iemand die heel veel om mij geeft’. De toevoeging “in de hemel zijt”, zorgt ervoor dat deze Vader zich onderscheidt van alle andere vaders. 

20 1. Uw Naam worde geheiligd;
Hiermee spreken wij de wens uit dat alle mensen de Naam van God zullen heiligen. Het is het uitspreken van de belofte door de biddende dat in ieder geval hij de Naam van God alleen eerbiedig zal gebruiken en nooit zal ontheiligen.. 

21 2. Uw Rijk kome; Met de wens: “Uw rijk kome” geeft de biddende aan dat hij mag worden opgenomen in het Rijk van God. Niet alleen in het hiernamaals, maar ook al op aarde.

22 3. Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
In het persoonlijk leven kan ieder van ons Zijn wil vervullen.

23 4. Geef ons heden ons dagelijks brood
Onder brood moet alles worden verstaan, wat wij voor ons materiele leven nodig hebben. De bidder vraagt God dus om hem alles te geven, wat hij nodig heeft voor zijn leven op aarde.

24 5. en vergeef ons onze schuld,
5. en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven God vergeeft dus enkel onze schuld, tegenover Hem en tegenover mensen, waar wij het zelf niet meer mee goed kunnen maken, als en in zover wij ook andere mensen hun schuld tegenover onszelf vergeven. Want wij begaan dagelijks zonden tegen de liefde van God en de naasten. Daarom is dit ook een vraag om naastenliefde. 

25 6. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade
Maar ook zeker vraagt de bidder om hem te behoeden voor zijn eigen slechte neigingen, die hem van de weg van God afbrengt. Natuurlijk, ook slechte en kwade geesten spelen een rol, maar ook onze eigen ziel en lichaam. Want wij hebben een zware neiging tot egoïsme, het volgen van onze eigenliefde en ons eigenbelang. Dat heeft ieder mens. 


Download ppt "Gebed Wanneer heb jij voor het laatst gebeden?"

Verwante presentaties


Ads door Google