De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereiding Planuitwerkingsfase ZRG fase 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereiding Planuitwerkingsfase ZRG fase 2"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereiding Planuitwerkingsfase ZRG fase 2
Analyse van de situatie Wat betekent dat voor de Planuitwerkingsfase Adviezen

2 Projectplan planuitwerking ZRG Fase 2
Projectopdracht Projectaanpak Projectorganisatie Projectbeheersing Risico’s en beheersing Huidige versie is voor 80 % gereed Gestart 13 juli, midden in de vakantieperiode Referentie: o.a. A4 Delft Schiedam Projectplan = Plan van Aanpak waar DGMo om vraagt

3 Projectopdracht Opdracht: Het realiseren van de benodigde informatie- en besluitvormingsproducten, die conform de afspraken in de bestuursovereenkomst dd. 10 november 2009 nodig zijn om te komen tot een vastgesteld Tracé Besluit (onher-roepelijk) binnen de termijnen van Crisis en Herstel Wet en van “Sneller en Beter” Uitvoering: Samenwerkingsorganisatie Provincie Groningen, Gemeente Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland Doel: Realisatie ZRG 2 volgens BVA gereed uiterlijk Q (uitgaande van RSP convenant)

4 (opdrachtnemer project)
Projectsturing Ministers VenW en VROM (Bevoegd Gezag) Provincie Groningen directeur Gemeente Groningen DGMo (opdrachtgever) DG RWS (RWS opdrachtgever) Gedeputeerden Wethouders HID RWS DNN (RWS opdrachtnemer) Stuurgroep Directeurenoverleg RWS DNN Projectdirecteur (opdrachtnemer project) Kwaliteits Team

5 Brief 9 juli van DG Mo aan DG RWS
Gefaseerde opdracht aan DG RWS voor Planuitwerkingsfase ZRG Stap 1: Eerst een Plan van Aanpak (Projectplan) opstellen, alvorens…. Binnen kaders BO MIRT 10 nov. 2009; Bestuursovereenkomst; MIRT overleg Noord Nederland voorjaar 2010 Zorg Den Haag: Scope niet op budget! Kom met versoberingmaatregelen Los de pijnpunten uit de Gate Review op DGMo wil nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van de verdere aanpak (DG RWS voert dezelfde lijn) Stap 2: Daarna in overleg met DGMo afstemming Bevoegd Gezag met de regio (‘bestuurlijk’) over de te volgen aanpak. Stap 3: na overeenstemming Plan van Aanpak opdracht tot Planuitwerkingsfase

6 Overleg met Den Haag: Scope
Hoog attentieniveau bij DGMo en DG RWS vanwege scope versus budget Scope passend op taakstellend budget is harde eis om te mogen starten In het projectplan op basis van kostenraming aantonen dat realisatie van het (geoptimaliseerde) BVA binnen budget uitvoerbaar is 1 BVA in de MER-studie, variant-uitwerkingen mogen onderzocht worden Extra budget vanuit V&W is onbespreekbaar. Standpunt V&W: Scope-uitbreiding boven budget is op kosten van de regio (A2 Maastricht 18%; A4 DS 10%; A15 Gelderland 16%) Aanbestedingsvoordeel mogen benutten voor extra kwaliteit wordt op ons verzoek onderzocht door DGMo

7 Adviezen van het Kwaliteitsteam
BVA heeft uitwerkingsslag nodig (is vorig jaar in korte tijd tot stand gebracht). Verkeer en techniek verder uitwerken binnen kaders van doorstroming, verkeersveiligheid en budget Kennis inbrengen tunnelveiligheid en geluidswerende voorzieningen Ga uitbreiding van de weg en de stedelijke inpassing ervan integraal ontwerpen Adviesfunctie Kwaliteitsteam handhaven

8 Optimalisatie BVA ‘binnen budget’
1e uitwerking BVA globaal ontwerp € 742 mln. Taakstellend budget (prijspeil 2010) € 652 mln. Optimalisatiemogelijkheiden: 5 knoppen Geoptimaliseerd Vrijheidsplein ca. € 16 mln Grondlichaam tussen Julianaplein en Vrijheidsplein ca. € 78 mln Geen deksels naast de viaducten ca. € 29 mln Vaste bruggen Noord Willemskanaal ca. € 2 mln Toestaan van langdurige stremming bij uitvoering ca. € 9 mln Uitvoering verdiepte ligging met een lengte van 1100 meter is een hard uitgangspunt van de regio Opties worden voorzien van advies Kwaliteitsteam Extra stuurgroep overleg over de rapportage optimalisatie BVA (te plannen vóór 1 oktober a.s.)

9 Haalbaarheidstoets geoptimaliseerd BVA
BVA is samengesteld uit verschillende onderzochte varianten Geoptimaliseerd BVA wordt getoetst op kosten en ruimtelijke kwaliteit (advies Kwaliteitsteam) Verdere toetsing geoptimaliseerd BVA nodig op: Verkeer (oplossend vermogen bereikbaarheid op basis van model quick scan) Veiligheid (kwalitatieve inventarisatie knelpunten integrale veiligheid en inschatting van de oplosbaarheid daarvan) Leefbaarheid, milieu, vooral geluid (kwalitatieve inventarisatie knelpunten lucht, geluid en gezondheid en een inschatting van de oplosbaarheid daarvan)

10 Overleg met Den Haag: Procedure
Bundeling van nieuwe wetgeving maakt het project tot een pilot Geen Startnotitie maar Kennisgeving (2 A4) met verwijzing naar bestaande documenten en rapportages Advies en indienen zienswijzen over reikwijdte en detailniveau van de voorgenomen MER-studie als 1e stap Planuitwerking (4-6 weken) Ambitie project “Sneller & Beter”: TB binnen 2 jaar na de start Planuitwerking (december 2012) Sowieso een TB vóór 1 januari 2014 vanwege de Crisis- en Herstelwet (= grootste procesrisico!) Geen partieel Uitvoeringsbesluit voor TB, het is al gecompliceerd genoeg (gunning aanbesteding op basis van niet-onherroepelijk TB) Pas op: we hebben nog onze haalbaarheidstoets, zie uitkomsten Gate Review en advies Kwaliteitsteam

11 Grootste procesrisico: we halen TB niet voor 1-1-2014
Crisis en Herstelwet heeft einddatum maar blijft van toepassing als 1e besluit tot uitvoering (TB) genomen is voor die datum Crisis- en Herstelwet maakt het mogelijk dat In de planuitwerking maar één oplossingsrichting (BVA) wordt uitgewerkt i.p.v. alle mogelijke oplossingsrichtingen, De uitwerking is vormvrij en hoeft niet plaats te vinden op basis van door de Cie MER getoetste richtlijnen. Ook wordt Cie MER niet gevraagd de uitkomsten van het m.e.r.-onderzoek te toetsen Besluitvorming over het MER en het OTB kunnen als één geïntegreerde procedure worden doorlopen (verkorte procedure) Vervallen toepassing Crisis- en Herstelwet voor ZRG 2 betekent dat alle hierboven genoemde activiteiten met terugwerkende kracht moeten worden uitgevoerd (veel extra werk en veel zwaardere, meer tijdrovende procedure betekent substantiële verlenging van de doorlooptijd)

12 Hoofdproducten van de Planuitwerkingsfase
Kennisgeving door DGMo Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de MER-studie Ontwerp Tracé Besluit met Milieu Effect Rapport (OTB/MER) Tracé Besluit (TB) Uitvoeringsbesluit (UB) Tevens Contracteringsplan (vervlechting aanbesteding) Bereikbaarheidsplan (“tijdens de verbouwing blijft de winkel open”)

13 Producten en Mijlpalen (indicatief)
TB onherroepelijk Q1 2014 Uitvoeringsbesluit Q2 2014 Kennisgeving DGMo Q1 2011 TB Q2 2013 Beroep OTB/MER Q2/Q3 2012 Zienswijzen en Advies Bereikbaarheids- Plan Groningen Contracteringsplan aanbesteding

14 Overleg met Den Haag: beheersing
Laten zien hoe advies Gate Review wordt opgepakt (Huiswerk!) Heldere sturingslijn – zie hiervoor Vaststelling scope BVA (optimalisatie en haalbaarheidstoets) - zie hiervoor Aanvullende economische onderbouwing nodig (OEI)? - DGMo gaat dit na, geen prioriteit Aanvullende stakeholdersanalyse opstellen - moet nog gebeuren, zie Kennisgeving! Afspraken over producten en mijlpalenplanning - zie hiervoor Risicodossier (tijd, geld, scope) - wordt aan gewerkt PRI-raming en PPI-planning - wordt aan gewerkt Kostennota met verdeling kostenposten binnen projectbudget - wordt aan gewerkt Documentenbeheer op orde - wordt aan gewerkt Interne kwaliteitsborging - wordt aan gewerkt Vaststellen projectplan (plan van aanpak) – wordt aan gewerkt Start tijdig met conditionering (kabels en leidingen, grond, vergunningen) – wordt aan gewerkt

15 Projectorganisatie Planuitwerking ZRG2
Manager Bereikbaarheids- plan Groningen Strategisch Omgevings- management Marktbenadering en Contractering Project- beheersing Gemeente Provincie RWS Medewerkers projectorganisatie Informatie-uitwisseling Prov. Gem. RWS Projectdirecteur Integraal ontwerp & stedelijke inpassing Bestuurlijk Projectsecretaris Projectsecretariaat en Facility Management en ICT Communicatie en Media Coördinatie OTB/MER TB

16 Projectdirectie Verantwoordelijk voor de vormgeving, kwaliteit en werkwijze van de projectorganisatie en het projectresultaat. Dagelijkse leiding Staffuncties: Bestuurlijk projectsecretariaat Manager MER/OTB, TB, e.d. Juridische expertise Externe communicatie, pers, media Projectsecretariaat en ondersteuning

17 Integraal Ontwerp en Stedelijke inpassing
Integrale aanpak Ruimtelijke kwaliteit en Wegontwerp Effectenonderzoek oplossingen (MER) Functioneel Programma van Eisen opstellen Conditionering tbv de Realisatie (tijdig inzicht in kabels en leidingen, archeologie, bestaande vergunningen, beheersovereenkomsten, etc.) Integraal Veiligheidsplan

18 Strategisch omgevingsmanagement
Stakeholdersanalyse Snel herstel van het contact met de omgeving Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak ontwikkelen Belangen bedrijven en omwonenden Angels opsporen en oplossen Informatiecentrum in projectbureau

19 Bereikbaarheidsplan Groningen
Bereikbaarheid stad en regio waarborgen ‘tijdens de verbouwing’ Verkeersmanagement ontwikkelen en implementeren (extra) Mobiliteitsmanagement organiseren Afstemmen planning andere projecten Afstemmen hulpdiensten, OV, etc. Slimme bouwfasering en publieksgericht werken

20 Marktbenadering en contractering
RWS Inkoopstrategie leidend voor project Urgent: Aanpak contractering MER onderzoek (nu starten) gereed Q4 2010 Q1-2011: Beginnen met een plan van aanpak o.b.v. gesprekken/ervaringen: Inschakeling van de markt Meerwaarde onderzoek (o.a. PPC) opzetten Mogelijkheden van vervlechting Doordenken van aanbestedingsproces Leren van andere projecten

21 Projectbeheersing Scope – wat gaan we maken, heldere scope, optimalisatie, Planning – heldere planning, fasen en stappen in beeld, consequenties in beeld, going concern updates en bijsturing. Geld – budget beheer en control, centrale regie, PRI-raming, verantwoording (rapportage) Risico’s – risicodossier: risico’s in beeld (in tijd en geld), regelmatige updates, beheer en beheersmaatregelen , vertaling naar PPI-planning en PRI-raming.

22 Indicatieve omvang projectorganisatie
Deelprojectplannen f.t.e. vast Flexibele schil Projectdirectie 4,5 pm Projectbeheersing 3 Integraal ontwerp 12 Strategisch omgevingsmanagement 2,5 Marktbenadering en contractering Bereikbaarheidsplan Groningen 3,5 TOTAAL 28 Uitbesteding (€) wordt nog geïnventariseerd Zorg: dreiging onbalans in projectleiderschap en participatie deelprojecten SOM, BP Groningen en Integraal Ontwerp bij voorkeur een regionale projectleider

23 Huisvesting Op dit moment OCSW-gebouw in Groningen. Voldoet niet voor de volgende fase vanwege benodigde capaciteit en huisvesting informatiecentrum Alternatieve locaties onderzocht waarbij ook de bereikbaarheid (zowel met OV en auto) is meegenomen Mogelijke opties die aan deze eisen kunnen voldoen zijn het voormalig politiebureau Groningen aan de Sontweg (tegenover IKEA, beschikbaar per 1 januari 2011 en het RWS Wegendistrictskantoor aan de Meerweg te Haren (tegenover het Transferium) dat in april 2011 vrijkomt. Momenteel worden deze opties verder uitgewerkt.

24 Planning 2010 Overleg DGMo/DG RWS/RWS PDPD/V&W S&B/RWS NN/projectdirecteur: 21 sept. Projectplan via HID NN en PDPD naar Staf DG RWS: 1 oktober Behandeling DG RWS (Staf DG, PDPD): oktober Behandeling DGMo: november Concluderende afstemming Bevoegd Gezag en Regionale partijen BO MIRT: 11 november Opdracht DGMo voor Planuitwerking: uiterlijk 1 december 2010 Afspraken maken over inhaalslag: Haalbaarheidstoets z.s.m. starten (sept-okt-nov): 2 maanden Stakeholdersanalyse (i.v.m. Kennisgeving en mogelijkheid indienen zienswijzen als 1e stap na opdrachtverlening planuitwerking)

25 Adviezen aan de Stuurgroep (1)
BVA optimaliseren tot scope op budget via de 5 knoppen en advies Kwaliteitsteam Niet halen (C+H-wet) is grootste risico. Start de planuitwerking na de haalbaarheidstoets Onze inzet richten op opdracht Planuitwerkingsfase uiterlijk 1 december 2010, direct gevolgd door Kennisgeving van DGMo (Q1-2011) In MER: 1 BVA geoptimaliseerd, met technische uitwerkingsvarianten. Sneller & Beter: streven naar “2 jaar termijn tot TB”. Flexibiliteit in deze doelstelling bespreekbaar maken gezien complexiteit project Start SOM urgent (project lag 1 jaar stil). Lead Gemeente. Snel een zeer ervaren projectleider mobiliseren die SOM organiseert

26 Adviezen aan de Stuurgroep (2)
7. Betrokkenheid tussen DGMo en regio verder uitbouwen 8. Marktbenadering: snel beginnen met contractering MER-studie. Integraal ontwerp en stedelijke inpassing: projectleider snel benoemen, met goede balans binnen de projectgroep van gemeente, provincie, rws Bemensing Bereikbaarheidsplan: projectleider snel benoemen


Download ppt "Voorbereiding Planuitwerkingsfase ZRG fase 2"

Verwante presentaties


Ads door Google