De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 28 september 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 28 september 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 28 september 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst
Voorganger: ds. K.T. de Jonge Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom Gezang 304: 1-3 Stil gebed Votum en groet Psalm 25: 2, 3 Leefregels naar Filippenzen 2: 1-13 Opwekking 430

4 Opwekking 638 Gebed 1e Lezing: Romeinen 8:18-25, 31-39 Psalm 136: 1, 2, 12, 13 2e lezing: Psalm 103: 1-13 Psalm 103: 3, 4 Preek

5 Opwekking 585 Gebeden Collecten Opwekking 553 Zegen Gezongen amen

6 Welkom en mededelingen

7 zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Gezang 304: 1-3 1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

8 Zijn koninkrijk staat vast,
Gezang 304: 1-3 2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand.

9 die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk
Gezang 304: 1-3 3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen
Psalm 25: 2, 3 2. Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

12 3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit:
Psalm 25: 2, 3 3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendlijk' ogen zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren! Heer, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.

13 Leefregels van Gods verbond
naar Filippenzen 2: 1-13 Stil gebed Votum en groet

14 Heer, ik prijs Uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven.
Opwekking 430 Heer, ik prijs Uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan, die mij redding bracht en leven.

15 U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis
Opwekking 430 U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs Uw grote naam.

16 de Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer,
Opwekking 638 Wie is als Hij? de Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

17 alle heiligen; aanbid Hem.
Opwekking 638 Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij onder gaat. alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

18 Gebed Gebed

19 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Romeinen 8: 18-25, 31-39
Schriftlezing We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Romeinen 8: 18-25, 31-39 Schriftlezer: Marleen Marsman

20 Romeinen 8: 18-25 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil,

21 maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen.
Romeinen 8: 18-25 maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

22 Romeinen 8: 18-25 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.  

23 Romeinen 8: 18-25 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.  

24 Romeinen 8: 31-39 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.

25 die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Romeinen 8: 31-39 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

26 Romeinen 8: 31-39 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,

27 Romeinen 8: 31-39 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.  

28 1. Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet.
Psalm 136: 1, 2, 12, 13 1. Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

29 2. Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer.
Psalm 136: 1, 2, 12, 13 2. Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer. Hij doet wondren, Hij alleen trouw door alle tijden heen.

30 12. Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft,
Psalm 136: 1, 2, 12, 13 12. Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

31 13. Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij,
Psalm 136: 1, 2, 12, 13 13. Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

32 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Psalm 103: 1-13
Schriftlezing We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Psalm 103: 1-13 Schriftlezer: Lisanne van Veen

33 prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Psalm 103: 1-13 1 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

34 hij geneest al uw kwalen, hij kroont u met trouw en liefde,
Psalm 103: 1-13 3 Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

35 8 Liefdevol en genadig is de HEER,
Psalm 103: 1-13 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.

36 hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Psalm 103: 1-13 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

37 zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Psalm 103: 1-13 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

38 3. Hij is een God van liefde en genade,
Psalm 103: 3, 4 3. Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

39 4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
Psalm 103: 3, 4 4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

40 De kinderen (bijbelklas groep 1, 4-7 jaar)
gaan nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over: Esau en Jakob (naar Genesis 25: 19-34)

41 Verkondiging Psalm 103: 8-10 Preek

42 Waar al wat leeft al lang op wacht, Een dag van blijdschap,
Opwekking 585 Er is een dag, Waar al wat leeft al lang op wacht, Een dag van blijdschap, Als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, Dan komt de Heer en haalt zijn bruid, Die rein en stralend Opgaat in zijn heerlijkheid.

43 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
Opwekking 585 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen, amen!

44 wanneer de graven opengaan en doden opstaan
Opwekking 585 Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

45 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
Opwekking 585 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen, amen!

46 en zie wat nog verborgen is, naar wat beloofd is,
Opwekking 585 Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, naar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid En als je lijdt, Weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt Deel je in zijn heerlijkheid.

47 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
Opwekking 585 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen, amen!

48 Dankzegging en voorbeden

49 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.
Collecte De kinderen komen terug uit de bijbelklas. We staan onze gaven af voor: Onderlinge bijstand & advies Kerk

50 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat,
Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, Aas het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. 

51 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal,
Opwekking 553 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal, in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal.

52 Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis.
Opwekking 553 Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis.

53 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal,
Opwekking 553 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal, in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal.

54 Halleluja, Halleluja ) 2x
Opwekking 553 Halleluja, Halleluja ) Halleluja, Halleluja ) 2x

55 In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal,
Opwekking 553 Refrein – 2x: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal, in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal.

56 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

57 Vanmiddag begint de dienst om 17:00 uur.
Voorganger: Student C. van Zwol (Nijkerk)


Download ppt "Zondag 28 september 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google