De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toewijzing extra ondersteuning SWV VO 30.06

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toewijzing extra ondersteuning SWV VO 30.06"— Transcript van de presentatie:

1 Toewijzing extra ondersteuning SWV VO 30.06
21 maart 2014

2 Naar extra ondersteuning
Procedure Commissie Ondersteunings Toewijzing: COT Dossiervorming Trajectbegeleiding Overgangsprocedure LGF

3 Beslisschema

4 Stap 1: basisondersteuning bieden
Basisondersteuning wordt geboden: Conform ondersteuningsstructuur school Conform de afspraken in het SWV

5 Stap 2: Signalering ondersteunings- en handelingsvragen
Inschakelen ondersteuningsstructuur school Bespreking in ZAT Met toestemming en/of aanwezigheid ouders / leerling Zo nodig inschakelen: Externe partners (Jeugdzorg) Trajectbegeleiding voor consult en advies Constatering: Inzet basisondersteuning is onvoldoende Extra ondersteuning is nodig Verslagen en evaluaties van: - Ondersteuning vanuit de basisondersteuning - ZAT

6 Stap 3: Vaststellen extra ondersteuningsbehoeften en aanvraag extra ondersteuning
Zorgcoördinator coördineert aanvraag extra ondersteuning: Informatie verzamelen Zo nodig aanvullend onderzoek Ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen Vaststellen ondersteuningsbehoefte Invullen aanvraagformulier met school, ouders, leerling Zo nodig trajectbegeleiding consulteren om aanvraag te begeleiden. Aanvraagformulier met bijlagen verzenden naar het SWV Opm.: zorgcoördinator: in VSO Commissie van Begeleiding (CVB)

7 Stap 4: Toewijzing extra ondersteuning
Ambtelijk secretaris: Bereidt bespreking aanvraag voor en handelt deze af Checkt de aanvraag op volledigheid Bijv. ondertekening aanmeldformulier Vraagt zo nodig extra informatie op Stemt zo nodig inhoudelijk af met trajectbegeleiding Behandeltermijn start zodra het dossier compleet is De aanvraag wordt zsm besproken

8 Stap 4: Toewijzing extra ondersteuning 2
Commissie Ondersteunings Toewijzing (COT): Voorzitter GZ-psychologen/ orthopedagoog-generalisten Pool van deskundigen: bij VSO aanvragen Beoordeling aanvraag: Inhoudelijk: t.a.v. de benodigde onderwijsondersteuning en het daarbij best passende onderwijs-arrangement Procedureel: Heeft school de juiste stappen gezet? Zijn ouders er goed bij betrokken? Enz.

9 Stap 4: Toewijzing extra ondersteuning 3
Besluit COT: Positief: Extra ondersteuning licht intern / licht extern/ zwaar (TLV) Met aanduiding van de omvang (middelen), begin en einddatum Bij TLV aanduiding van categorie 1, 2 of 3 Negatief: Dit besluit wordt onderbouwd Tevens wordt een richtinggevend advies opgesteld Het schriftelijk besluit gaat naar school met een kopie voor ouders In het schriftelijk besluit wordt verwezen naar de bezwaarprocedure

10 Stap 5: Bieden extra ondersteuning
Zorgcoördinator: Zet acties uit om toegekende arrangement in gang te zetten Bewaakt voortgang uitvoering van het arrangement Draagt zorg voor verslaglegging Verslagen voortgang uitvoering arrangement Bij toekenning TLV voor VSO besluit CVB van het VSO over plaatsing Opmerking algemeen: School is verantwoordelijk ouders en leerling (waar mogelijk) te betrekken bij de te zetten stappen in de procedure

11 Stap 6: Volgen / monitoren / evalueren: a. door school
Zorgcoördinator evalueert effect van geboden inzet Indien vervolgaanvraag nodig is: Evaluatieverslag verantwoording inzet toevoegen, met beschrijving van het effect van de geboden inzet van het arrangement Tussentijdse aanpassing arrangement: Zorgcoördinator dient aangepaste aanvraag in (volg route vanaf stap 2)

12 Stap 6: Volgen / monitoren / evalueren: b. door SWV
SWV monitort alle arrangementsaanvragen Het SWV monitort de uitvoering van de arrangementen via de scholen en trajectbegeleiding SWV signaleert of onderwijsaanbod dekkend en toereikend is

13 Trajectbegeleiding Informeren, adviseren, ondersteunen van scholen in diverse fasen: Op raakvlak basis- en extra ondersteuning: Welke interventies kan school zelf nog inzetten? Wie kan daar een bijdrage aan leveren? In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van leerling, leraar, school Op maat maken van een arrangement Coördineren inzet van AB (cl 3 en 4)

14 Dossiervorming: Aanvraagformulier extra ondersteuning
Welke doelen wil men behalen? Wat is daarvoor nodig? Schoolontwikkelpunten Ondertekend door school, ouders, leerling Ontwikkelingsperspectief Actuele toetsinformatie Verslag ZAT bespreking Handelingsplannen en evaluaties, verslag therapieën Specifieke informatie gerelateerd aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling (medisch, psychologisch, psychiatrisch, verzuimregistratie)

15 Overgangsprocedure LGF, cluster 3 en 4
a. Zittende leerlingen in het VO b. Nieuwe leerlingen in het VO (met LGF in BaO) Zonodig extra ondersteuning aan aanvragen vóór Huidige LGF indicatie eindigt d.d. Zonodig extra ondersteuning aanvragen en arrangeren vóór: en

16 Overgangsprocedure LGF, cluster 3 en 4
Ontwikkelingsperspectief (OPP) vaststellen binnen 6 weken vanaf start schooljaar (na OOGO met ouders) Uit OPP blijkt dat extra ondersteuning: A. nog steeds nodig is B. dat de leerling voldoende begeleid kan worden vanuit de basisondersteuning Actie school indien B: Voor melden bij SWV dat extra ondersteuning niet langer nodig is

17 Pameijer 155 hoe kan ik de ander aanzetten tot nadenken en uitdagen tot meedenken?
Wat is het doel van dit gesprek? Wanneer ben ik tevreden? Wat laat ik het kind doen?


Download ppt "Toewijzing extra ondersteuning SWV VO 30.06"

Verwante presentaties


Ads door Google