De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 maart 2014.  Procedure  Commissie Ondersteunings Toewijzing: COT  Dossiervorming  Trajectbegeleiding  Overgangsprocedure LGF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 maart 2014.  Procedure  Commissie Ondersteunings Toewijzing: COT  Dossiervorming  Trajectbegeleiding  Overgangsprocedure LGF."— Transcript van de presentatie:

1 21 maart 2014

2  Procedure  Commissie Ondersteunings Toewijzing: COT  Dossiervorming  Trajectbegeleiding  Overgangsprocedure LGF

3

4  Basisondersteuning wordt geboden: ◦ Conform ondersteuningsstructuur school ◦ Conform de afspraken in het SWV

5  Inschakelen ondersteuningsstructuur school  Bespreking in ZAT Met toestemming en/of aanwezigheid ouders / leerling ◦ Zo nodig inschakelen:  Externe partners (Jeugdzorg)  Trajectbegeleiding voor consult en advies ◦ Constatering:  Inzet basisondersteuning is onvoldoende  Extra ondersteuning is nodig  Verslagen en evaluaties van: - Ondersteuning vanuit de basisondersteuning - ZAT

6  Zorgcoördinator coördineert aanvraag extra ondersteuning: ◦ Informatie verzamelen ◦ Zo nodig aanvullend onderzoek ◦ Ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen ◦ Vaststellen ondersteuningsbehoefte ◦ Invullen aanvraagformulier met school, ouders, leerling ◦ Zo nodig trajectbegeleiding consulteren om aanvraag te begeleiden. ◦ Aanvraagformulier met bijlagen verzenden naar het SWV  Opm.: zorgcoördinator: in VSO Commissie van Begeleiding (CVB)

7  Ambtelijk secretaris: ◦ Bereidt bespreking aanvraag voor en handelt deze af ◦ Checkt de aanvraag op volledigheid  Bijv. ondertekening aanmeldformulier ◦ Vraagt zo nodig extra informatie op ◦ Stemt zo nodig inhoudelijk af met trajectbegeleiding  Behandeltermijn start zodra het dossier compleet is  De aanvraag wordt zsm besproken

8 Commissie Ondersteunings Toewijzing (COT): ◦ Voorzitter ◦ GZ-psychologen/ orthopedagoog-generalisten ◦ Pool van deskundigen: bij VSO aanvragen  Beoordeling aanvraag:  Inhoudelijk: t.a.v. de benodigde onderwijsondersteuning en het daarbij best passende onderwijs-arrangement  Procedureel:  Heeft school de juiste stappen gezet?  Zijn ouders er goed bij betrokken?  Enz.

9  Besluit COT: ◦ Positief: Extra ondersteuning licht intern / licht extern/ zwaar (TLV) Met aanduiding van de omvang (middelen), begin en einddatum Bij TLV aanduiding van categorie 1, 2 of 3 ◦ Negatief: Dit besluit wordt onderbouwd Tevens wordt een richtinggevend advies opgesteld ◦ Het schriftelijk besluit gaat naar school met een kopie voor ouders ◦ In het schriftelijk besluit wordt verwezen naar de bezwaarprocedure

10  Zorgcoördinator: ◦ Zet acties uit om toegekende arrangement in gang te zetten ◦ Bewaakt voortgang uitvoering van het arrangement ◦ Draagt zorg voor verslaglegging  Verslagen voortgang uitvoering arrangement  Bij toekenning TLV voor VSO besluit CVB van het VSO over plaatsing  Opmerking algemeen: School is verantwoordelijk ouders en leerling (waar mogelijk) te betrekken bij de te zetten stappen in de procedure

11  Zorgcoördinator evalueert effect van geboden inzet  Indien vervolgaanvraag nodig is: ◦ Evaluatieverslag verantwoording inzet toevoegen, met beschrijving van het effect van de geboden inzet van het arrangement  Tussentijdse aanpassing arrangement: ◦ Zorgcoördinator dient aangepaste aanvraag in (volg route vanaf stap 2)

12  SWV monitort alle arrangementsaanvragen  Het SWV monitort de uitvoering van de arrangementen ◦ via de scholen en trajectbegeleiding  SWV signaleert of onderwijsaanbod dekkend en toereikend is

13 Informeren, adviseren, ondersteunen van scholen in diverse fasen:  Op raakvlak basis- en extra ondersteuning: ◦ Welke interventies kan school zelf nog inzetten? ◦ Wie kan daar een bijdrage aan leveren?  In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van leerling, leraar, school  Op maat maken van een arrangement  Coördineren inzet van AB (cl 3 en 4)

14  Aanvraagformulier extra ondersteuning ◦ Welke doelen wil men behalen? Wat is daarvoor nodig? ◦ Schoolontwikkelpunten ◦ Ondertekend door school, ouders, leerling  Ontwikkelingsperspectief  Actuele toetsinformatie  Verslag ZAT bespreking  Handelingsplannen en evaluaties, verslag therapieën  Specifieke informatie gerelateerd aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling (medisch, psychologisch, psychiatrisch, verzuimregistratie)

15  a. Zittende leerlingen in het VO  b. Nieuwe leerlingen in het VO (met LGF in BaO) Zonodig extra ondersteuning aan aanvragen vóór 1-1-2015 Huidige LGF indicatie eindigt d.d. Zonodig extra ondersteuning aanvragen en arrangeren vóór: 31-07-2014 01-01-2015 31-07-2015 01-07-2015 31-07-2016 01-01-2016 31-07-2017 en 31-07-2018 01-07-2016

16  Ontwikkelingsperspectief (OPP) vaststellen binnen 6 weken vanaf start schooljaar 2014- 2015 (na OOGO met ouders)  Uit OPP blijkt dat extra ondersteuning: ◦ A. nog steeds nodig is ◦ B. dat de leerling voldoende begeleid kan worden vanuit de basisondersteuning  Actie school indien B: Voor 1-10-2014 melden bij SWV dat extra ondersteuning niet langer nodig is

17


Download ppt "21 maart 2014.  Procedure  Commissie Ondersteunings Toewijzing: COT  Dossiervorming  Trajectbegeleiding  Overgangsprocedure LGF."

Verwante presentaties


Ads door Google