De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rechten van de patiënt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rechten van de patiënt."— Transcript van de presentatie:

1 De rechten van de patiënt.

2 Herman Nys Centrum voor biomedische en recht KU Leuven

3 Rechten van de patiënt De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt regelt de rechten van de patiënt. Ze werd gewijzigd door de wet van 24 november 2004 (invoeging van artikel 11bis), van 13 december 2006 (wijziging van meerdere bepalingen);van 17 maart 2013 (statuut beschermde meederjarigen: schrapping art.13 en wijziging art.14) en 10 april 2014 (invoeging van art.8/1 en 8/2)

4 “Patiënt” « DE PERSOON AAN WIE GEZONDHEIDSZORG WORDT VERSTREKT AL DAN NIET OP EIGEN VERZOEK » (art.2, 1°) Niet op eigen verzoek : wilsonbekwame patiënten/minderjarigen/personen die een medische controle/expertise moeten ondergaan

5 “Gezondheidszorg” “Diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt, om het uiterlijk van een patiënt om voornamelijk esthetische redenen te veranderen of om de patiënt bij het sterven te begeleiden”(art. 2, 2°).

6 “beroepsbeoefenaar” Alle zogenaamde W.U.G. beroepen:
Artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en vroedvrouwen, paramedici, zorgkundigen en hulpverleners-ambulanciers Niet : (klinisch) psychologen (wel vanaf 1 september 2016) ten laatste); psychotherapeuten voorzover geen w.u.g. beroep; niet-conventionele hulpverleners;

7 Nood aan specifieke bescherming
Teneinde rekening te houden met de nood aan specifieke bescherming kan de koning na advies van de federale commissie voor de rechten van de patiënt “nadere regels” bepalen inzake de toepassing van de patiëntenrechtenwet (art.3 §2). De koning heeft deze bevoegdheid nog niet gebruikt.

8 Wie moet de rechten respecteren?
“ De beroepsbeoefenaar leeft de bepalingen van deze wet na binnen de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden” (art.4, eerste lid)

9 Plichten van de patiënt
IN DE MATE WAARIN DE PATIENT HIERAAN ZIJN MEDEWERKING VERLEENT, EERBIEDIGT DE HULPVERLENER DE RECHTEN VAN DE PATIENT (art.4) Bv. Informatie verstrekken; therapietrouw; zich niet verzetten tegen het aanleggen van een patiëntendossier; gematigd omgaan met inzagerecht en recht op afschrift; kortom zich als een ‘goede patiënt’ gedragen.

10 KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING
PATIENT HEEFT RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING DIE BEANTWOORDT AAN ZIJN BEHOEFTEN (art.5) Behoeften; niet : eisen, grillen, verlangens -> dialoogmodel, geen consumentenmodel

11 VRIJE KEUZE PATIENT HEEFT RECHT OP VRIJE KEUZE EN RECHT OP WIJZIGING VAN DIE KEUZE BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN (art.6) Vrije keuze is belangrijk met het oog op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Maar die vrije keuze is niet absoluut: zij betekent dat een derde (overheid; ziekenfonds; verzekeraar enz) een patiënt niet kan dwingen zich door een bepaalde zorgverlener te laten behandelen. Dat is wat anders dan te kunnen kiezen tussen 30 soorten joghurt…

12 Vrije keuze met kennis van zaken
De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt of hij al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere individuele of collectieve vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid (art.8/1) De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt omtrent zijn vergunnings- of registratiestatus (art.8/2)

13 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND
RECHT OP ALLE HEM BETREFENDE INFORMATIE DIE NODIG IS OM INZICHT TE KRIJGEN IN DE GEZONDHEIDSTOESTAND EN DE VERMOEDELIJKE EVOLUTIE ERVAN (art.7) In duidelijke taal/ op verzoek van de patiënt schriftelijk en op verzoek van de patiënt aan diens vertrouwenspersoon <-> vertegenwoordiger

14 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND
RECHT NIET TE WETEN OP UITDRUKKELIJK VERZOEK TENZIJ ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT OF DERDEN NA RAADPLEGING COLLEGA

15 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND
THERAPEUTISCHE EXCEPTIE = GEEN INFORMATIE ZO ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT EN MITS OVERLEG MET EEN COLLEGA EN NOTA IN PATIENTENDOSSIER

16 TOESTEMMING NA INFORMATIE (art.8)
PATIENT HEET RECHT OM VOORGELICHT – VOORAF – EN VRIJ TOE TE STEMMEN IN IEDERE TUSSENKOMST UITDRUKKELIJK BEHALVE INDIEN GEDRAGING PATIENT DUIDELIJK SCHRIFTELIJK MITS TOESTEMMING BEIDE PARTIJEN

17 TOESTEMMING NA INFORMATIE
DOEL – AARD – URGENTIE – DUUR FREQUENTIE VOOR DE PATIENT RELEVANTE TEGENAANWIJZINGEN – NEVENWERKINGEN EN RISICO’S NAZORG ALTERNATIEVEN FINANCIELE GEVOLGEN GEVOLGEN WEIGERING

18 WEIGERING VAN TOESTEMMING (art.8 §4)
PATIENT HEEFT RECHT EEN TUSSENKOMST TE WEIGEREN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING OP VERZOEK VAN IEDERE PARTIJ MAAKT GEEN EINDE AAN RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

19 VOORAFGAANDE WEIGERING
INDIEN PATIENT TOEN HIJ NOG BEKWAAM WAS EEN WELBEPAALDE TUSSENKOMST HEEFT GEWEIGERD DIENT DEZE WEIGERING TE WORDEN GERESPECTEERD INDIEN PATIENT ONBEKWAAM IS GEWORDEN (art.8 §4)

20 Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier
Elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier (art. 9 §1 WP) Bevorderen van continuïteit en kwaliteit van hulpverlening Patiënt heeft recht op toevoeging van documenten (bijv. Een voorafgaande weigering)

21 Recht op inzage (art. 9, § 2) Principieel rechtstreeks recht op inzage
Patiënt kan dossier zelf inzien Kan zich laten bijstaan door vertrouwenspersoon Kan inzagerecht zelfs overlaten aan vertrouwenspersoon Inzage moet uitzonderlijk onrechtstreeks via een wug beroepsbeoefenaar wanneer tevoren de therapeutische exceptie werd ingeroepen en de motivering daarvoor nog steeds geldig is.

22 Recht op inzage (art.9 §2) Verzoek tot inzage moet
In beginsel ‘onverwijld’ worden ingewilligd Ten laatste ‘binnen vijftien dagen’

23 Uitzonderingen op inzage
Uitzonderingsregime Voor persoonlijke notities Gegevens betreffende derden Persoonlijke notities en gegevens betreffende derden zijn in beginsel uitgesloten van inzage Persoonlijke notities kunnen wel ingezien worden door een WUG beroepsbeoefenaar (die dan rapporteert aan patiënt)

24 Recht op afschrift van patiëntendossier
Patiënt heeft recht op afschrift van dossier ‘Afschrift’ is fotokopie, cd-rom, … Afschrift is niet mogelijk voor Persoonlijke notities Gegevens over derden Gegevens waarop nog geldige therapeutische exceptie van toegepassing is

25 Recht op afschrift (kopie)
“Strikt persoonlijk en vertrouwelijk” !!! Tegen maximumkostprijs Afschrift MOET geweigerd worden Bij duidelijke aanwijzingen dat patiënt onder druk wordt gezet om afschrift aan derden mee te delen

26 Post mortem-inzage (art.9
Verwanten hebben recht op inzage: Indien verzoek gemotiveerd en ‘gespecifieerd’ is Indien patiënt zich niet uitdrukkelijk verzet heeft Via wug- beroepsbeoefenaar (onrechtstreeks) Verwanten tot en met de 2e graad

27 BESCHERMING PRIVE LEVEN EN INTIMITEIT (art.10°
ENKEL PERSONEN VAN WIE DE AANWEZIGHEID IS VERANTWOORD IN HET KADER VAN DE DIENSTVERSTREKKING MOGEN AANWEZIG ZIJN BIJ DE ZORG, DE ONDERZOEKEN EN DE BEHANDELINGEN BEHOUDENS TOESTEMMING PATIENT

28 KLACHTRECHT (art.11) PATIENT HEEFT HET RECHT EEN KLACHT NEER TE LEGGEN BIJ DE BEVOEGDE OMBUDSFUNCTIE OMBUDSFUNCTIE VOORKOMT KLACHTEN EN BEMIDDELT BIJ KLACHTEN IN IEDER ZIEKENHUIS VERPLICHT EEN OMBUDSFUNCTIE BIJ COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIENT EEN RESIDUAIRE OMBUDSFUNCTIE

29 Recht op behandeling van pijn (art.11bis)
‘Elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten’

30 Vertegenwoordiging van de patiënt
3 groepen Minderjarige patiënten Meerderjarige beschermde personen Feitelijk onbekwame meerderjarige patiënten Coma Dementie ….

31 Vertegenwoordiging van een minderjarige (art.12)
Door ouder(s) / voogd Betrokken bij beslissing in functie van de leeftijd en maturiteit van het kind Zelfstandige uitoefening van de rechten indien de minderjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is

32 Vertegenwoordiging van een meerderjarige beschermde persoon (art.14)
Tot 1 september 2014 : de rechten van een verlengd minderjarige of onbekwaamverklaard persoon worden uitgeoefend door de voogd (art.13) Dit art. 13 is geschrapt Wie op die datum verlengd minderjarig was behoudt dat statuut nog tot ten laatste 31 augustus 2019

33 Vertegenwoordiging van een meerderjarige beschermde persoon (art.14)
Als een meerderjarige beschermde persoon nog wilsbekwaam is dan kan hij zelf zijn rechten als patiënt uitoefenen Als hij wilsonbekwaam is, worden zijn rechten als patiënt uitgeoefend door: Een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger (zie verder) Door de bewindvoerder aangesteld en gemachtigd door de vrederechter Door een familielid (cascaderegeling)

34 De patiënt is geen meerderjarige beschermde persoon (artikel 14)
CASCADEREGELING: De ‘door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger’ Aanwijzing geschiedt door bijzonder mandaat Ondertekend door patiënt Èn vertegenwoordiger Door beiden herroepbaar

35 De patiënt is geen meerderjarige beschermde persoon (art.14)
Samenwonende echtgenoot/ wettelijk samenwonende partner / feitelijk samenwonende partner Een meerderjarig kind Een ouder Een meerderjarige broer of zus Indien geen familieleden aanwezig of beschikbaar of een conflict: de arts treedt op als belangenbehartiger, na multidisciplinair overleg Cascaderegeling moet niet worden gevolgd bij het uitoefenen van het klachtrecht (artikel 14 §4)

36 Grenzen vertegenwoordiging(art.15 §2)
IN HET BELANG VAN DE PATIENT EN OM EEN BEDREIGING VAN DIENS LEVEN OF EEN ERNSTIGE AANTASTING VAN DIENS GEZONDHEID AF TE WENDEN WIJKT DE HULPVERLENER AF VAN DE BESLISSING VAN DE VERTEGENWOORDIGER (art.15)

37 Grenzen vertegenwoording (art.15 §1)
Aan vertegenwoordiger kan inzage en afschrift van dossier geweigerd worden indien dit nodig is voor bescherming van privéleven van patiënt Inzage kan nog door wug beroepsbeoefenaar aangeduid door vertegenwoordiger


Download ppt "De rechten van de patiënt."

Verwante presentaties


Ads door Google