De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST"— Transcript van de presentatie:

1 TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST
Eerst willen wij duidelijk maken dat alle tekenen beschreven, wijzen op de wederkomst van Jezus in Jeruzalem, dus het zijn geen tekenen van de mysterieuze opname. De opname gebeurt plots. TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST

2 HERKENT GIJ DE TEKENEN DER TIJDEN NIET? Kent u de tekenen der tijden?
Matt.16:1 – 4 1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. 2 Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. 3 En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? 4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen. Kent u de tekenen der tijden? Jezus noemde de mensen die de Bijbelse tekenen der tijden niet wilden geloven, huichelaars. Die huichelaars deden wel weersvoorspellingen, op basis van hun ervaringen met de gekende natuurverschijnselen. Ze vroegen Hem nu een teken uit de hemel, van God. Maar Jezus wees hen erop dat zij enkel het teken van Jona zouden krijgen, om aan te tonen dat Hij van God met een opdracht werd gezonden. Jezus waarschuwde verder voor “het zuurdesem”, de valse leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus christenen dienen waakzaam te zijn voor allerlei “zogenaamde”, wonderen en tekenen, mirakelevangelisten die zorgen voor sensatie en misleiding. Ze zijn profetisch blind! De tekenen van Jezus komst zullen heel duidelijk zijn, net zoals zij het weer voorspelden. Christenen dienen de tekenen der tijden wel te kunnen onderscheiden, dat leert Jezus, anders zijn ze “onverstandig” zoals de Emmaüsgangers, die aan het kruis voorbij waren gegaan, Jezus hadden zien lijden en sterven, en toch niet begrepen dat Hij de Messias was! Ze hadden de tekenen en wonderen van Jezus niet begrepen. Wie vandaag niet gelooft dat wij in de eindtijd leven, zou Jezus vandaag een huichelaar noemen!

3 Matt. 24:3 – 5 3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. VALSE PROFETEN Aan de hand van deze teksten kennen wij reeds het resultaat van al deze valse profeten, namelijk satan zelf wil aanbeden worden. Alle vormgodsdiensten zullen zich laten misleiden en zich verenigen, en dan zal de antichrist zich dwangmatig laten aanbidden in de tempel te Jeruzalem. De geest van de antichrist zal hen leren zelf het geluk in zichzelf te zoeken, dit staat haaks op de Bijbelse gedachte van een christen, waarbij de Geest van God hem zal leiden, die hij ontvangen heeft bij zijn wedergeboorte. 1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 2 Thess 2 Twee elementen die fataal zullen zijn voor misleide christenen : 1. verlokkende ongerechtigheid, laat ons denken aan financieel voordeel en eigenbelang. 2. Een scherpe dwaling waarin zij gaan geloven, een on-Bijbelse leer die ze niet onderscheppen! Bedenk “Warren” en andere grote evangelisten die gelovigen bekijken als koopwaar. De Engelse protestantse kerk leert vanaf nu de theorie van Darwin en leert niet verder het creationisme! 1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.2 Petr.2 De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thess.2:4 1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. 2 Petr.2

4 GROEIENDE JODENHAAT Matt. 24:6 Psalm 83
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. GROEIENDE JODENHAAT Psalm 83 1 O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. 2 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; 3 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. 4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: 6 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, 7 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; 8 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. 9 Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, 10 die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. 11 Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeeb, als Zebach en Salmunna al hun vorsten, 12 die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods. Mattheüs 24:6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Men hoort vandaag harde en hatende taal tegenover het land Israel, en stemmen roepen op om Israel te vernietigen “als volk”. (let op vers 4) Dit wijst duidelijk naar een nieuwe gewenste gruwelijke Holocaust. De bedoeling van Israëls vijanden, zijn hun steden in handen te krijgen. Wie zijn die vijanden? Edom,Moab en Ammon, de streek van het huidige Jordanië. Palestijnen en inwoners van Libanon (Tyrus). Assur, Damaskus wil strijden. Ook onder christenen komt er verdeeldheid, en zijn er die Gods volk onbarmhartig afwijzen, terwijl ze zelf Gods genade meer dan nodig hebben.

5 JERUZALEM 2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Zach.12 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Zach. 14 Hoe dichter de wederkomst van Jezus komt, hoe heviger het probleem van Jeruzalem zal worden. Gods volk wil de tempel bouwen, Jeruzalem helemaal behouden of delen voor de tempel? De profeet spreekt over de helft van de stad zal vluchten, dit zijn de Joden, dan komt hun Messias, Jezus. Dat probleem wordt zo moeilijk, dat allen die het willen oplossen door machtsmisbruik of andere middelen, zichzelf zullen benadelen, of kwetsen. Wie ten strijde zal trekken tegen Jeruzalem, zal God ontmoeten als zijn vijand, en omkomen. Alle legers zullen zich oppermachtig voelen, onder leiding van de god van deze wereld. Doch Jeruzalem is de stad van de Grote Koning!

6 HONGERSNODEN, AARDBEVINGEN, STORMEN, VULKAANUITBARSTINGEN, PESTZIEKTEN
Matt. 24:7 – 8 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. HONGERSNODEN, AARDBEVINGEN, STORMEN, VULKAANUITBARSTINGEN, PESTZIEKTEN Lukas 21:11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Deze beelden vragen weinig uitleg, het zijn reeds jarenlang bekende tekenen. Toch stellen wij een verhoging vast zowel in aantal, als in hevigheid, met groeiende dodencijfers. Mattheüs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods. Inderdaad, ook vandaag moet men bijna een aardbeving in zijn leven meemaken, om te erkennen dat Jezus, de zoon van God is. Deze legeroverste legde de link tussen de ramp en Jezus! De tijdstippen van een aardbeving zijn in Gods handen, om de mens te laten nadenken! Onlangs konden wij ervaren welke weerslag een vulkaanuitbarsting tot gevolg kan hebben. En welke vulkanen zijn nog slapende? Het geduld van God is op!

7 De bittere tranen van de kapitalist
1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. 2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 4 Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. 5 Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd. 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u. 7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Jakobus 5 Ook dit is een teken van de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, toch komt daaraan een einde. De wereldse rijkdom verliest eens totaal zijn waarde. De onrechtvaardigheid brengt ongekende winsten, schatten voort. Ook christenen worden soms genoodzaakt in het zwart te werken om hun verplichtingen na te komen. Het huidige gebeuren in Griekenland, kan nog steeds erge gevolgen hebben, zoals een wereldwijde beurskrach! Men zoekt reeds lang naar voorwendsels om een wereldmunt te scheppen. Dit is de rode loper voor de komende antichrist. Heb nog wat geduld, de komst van de Heer is nabij.

8 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen
Matt. 24:9 – 10 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. Gevaarlijke tijden Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen 2 Timotheüs 3:1 1 ¶ Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim 3 Onder de zware tijden dient men te begrijpen de kenmerken in ons maatschappelijk leven. Die kenmerken zijn tekenen van de eindtijd, de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Jezus. De dagen van Noach. Zelfzuchtigheid, egoïsme, elk voor zich, maakt geen samenleving, geen leven meer te samen. Echtscheidingen, en moord, als gevolg. Geldgierigheid ten koste van elke vriendschap, ten koste van de opvoeding, ten koste van de gezondheid, enz. Kwaadspreken zonder grenzen, zonder nadenken, zonder de gevolgen te overzien. Geen tijd voor niets, alles moet snel…..haast en spoed zelden goed. Verkeersongevallen, werkongevallen, enz. Ondankbaarheid, geen tijd voor God, enkel voor genot. MOORD ROEKELOOS

9 Matt. 24:29 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. TEKENEN AAN DE HEMEL Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 8 maart 2007 Wij weten dat de apostel Petrus ook dit schriftgedeelte aanhaalt op de Pinksterdag, over de uitstorting van Zijn Geest,de geboorte van de Gemeente van Christus. Dan komt er dit gedeelte als een teken, welke Gods oordelen aankondigen, die over deze wereld zullen komen. Zon en maansverduisteringen zijn tekenen die wij scherp in de gaten dienen te houden. Zo is er een verband gevonden tussen deze tekenen en de feesten van Israël. 16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Col.2 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. (SVV) Paulus maakt duidelijk dat hun traditionele feesten in feite een beeld vormen van wat er in de werkelijkheid al jaren vaststaat. Paulus wijst op het profetisch karakter van de feesten! Vier van de zeven feesten zijn al in vervulling gegaan:Pascha, ongezuurde broden, eerstelingenfeest en Pinksteren. Dan zijn er nog drie feesten: Feest der bazuinen (Rosh Hashana) ,Boetedoening (Yom Kippur,) en loofhutten.

10 ZON- EN MAANSVERDUISTERINGEN
15 april 2014 PASHAFEEST 8 oktober 2014 LOOFHUTTENFEEST 4 april 2015 PASHAFEEST 13 september 2015 FEEST DER BAZUINEN 29 september 2015 LOOFHUTTENFEEST Een onderzoeker zag dat op 15 april 2014 (Joodse kalender Pascha) op 8 oktober 2014 (Tabernakels) er een bloedrode maan is. Nieuwsgierig zocht hij verder en zag dat op 4 april 2015 Pascha  en op  29 september 2015 (Tabernakels) opnieuw een bloedmaan was. Twee opeenvolgende jaren waarop op de dag van het eerste en het laatste Joodse feest een bloedmaan is. Zonsverduisteringen dan? Een zonsverduistering zal er zijn op 20 maart 2015 (einde van het Joodse ceremoniële jaar en de eerste dag van Nisan (14 dagen later de eerste Pascha met de rode maan op 4 april 2015) Een tweede zonsverduistering doet zich voor op  13 september 2015 = Rosh hashanna ( Joods nieuwjaarsfeest).en tien dagen later is het dan  Yom Kipoer en 15 dagen later het feest der Tabernakels (rode maan) Tussen de 15de eeuw en 18de eeuw kwamen deze tekenen niet voor. In de vorige eeuw enkel in 1948 (stichting Israël) en in 1967 waarbij Jerusalem in handen van Israël kwam. Het zijn enkel tekenen die de zichtbare wederkomst van Jezus voorafgaan. GEEN TOEVAL!

11 Matt. 24:27 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. IK KOM PLOTS! Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, 2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Openbaringen 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Christenen halen telkens nieuwe kracht uit Gods woord, en worden daardoor vervult met de H.Geest, dit is de olie van de wijze maagden. Die maagden bleven Hem verwachten en waren klaar! Christenen zijn hemelburgers. Dit betekent dat er toch een duidelijk verschil waar te nemen moet zijn, tegenover een mens die al zijn hoop van en op deze wereld verwacht. Een hemelburger kent een bijzonder verlangen, namelijk, hij weet zeker van een persoonlijke ontmoeting met zijn Schepper, en een leven als een zoon van God. Een wereldburger is aartsgezind, en leeft verder in ongehoorzaamheid aan zijn Schepper. Christenen weten dat er gerechtigheid komt door christus, daardoor hebben zij een andere toekomstverwachting. De grote belofte: Zoals Noach behouden werd in de zondvloed, zo zullen alle gerechtvaardigde christenen Behouden worden die gehoorzaam bleven aan het Woord!


Download ppt "TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST"

Verwante presentaties


Ads door Google