De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST. 1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST. 1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou."— Transcript van de presentatie:

1 TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST

2 1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. 2 Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. 3 En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? 4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen. HERKENT GIJ DE TEKENEN DER TIJDEN NIET? Matt.16:1 – 4 Kent u de tekenen der tijden?

3 VALSE PROFETEN De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thess.2:4 3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Matt. 24:3 – 5 1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. 2 Petr.2

4 GROEIENDE JODENHAAT Psalm 83 1 O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. 2 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; 3 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. 4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: 6 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, 7 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; 8 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. 9 Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, 10 die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. 11 Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeeb, als Zebach en Salmunna al hun vorsten, 12 die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods. Matt. 24:6 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

5 2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Zach.12 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Zach. 14

6 HONGERSNODEN, AARDBEVINGEN, STORMEN, VULKAANUITBARSTINGEN, PESTZIEKTEN Matt. 24:7 – 8 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën.

7 1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. 2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 4 Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. 5 Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd. 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u. 7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Jakobus 5

8 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen 2 Timotheüs 3:1 MOORD ROEKELOOS Gevaarlijke tijden Matt. 24:9 – 10 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.

9 TEKENEN AAN DE HEMEL Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 8 maart 2007 Matt. 24:29 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

10 15 april 2014  PASHAFEEST 8 oktober 2014  LOOFHUTTENFEEST 4 april 2015  PASHAFEEST 13 september 2015  FEEST DER BAZUINEN 29 september 2015  LOOFHUTTENFEEST GEEN TOEVAL!

11 Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, 2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Openbaringen 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. IK KOM PLOTS! Matt. 24:27 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.


Download ppt "TEKENEN VAN JEZUS’ WEDERKOMST. 1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou."

Verwante presentaties


Ads door Google