De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE"— Transcript van de presentatie:

1 DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE
VERSUS DE RECHTEN VAN VERDEDIGING VAN ZORGVERSTREKKERS Mr. Walter Gonthier Advocaat – Kantoor Medilex

2 1. Inleiding Bevoegdheden van geneesheren-inspecteurs versus
Tijdens onderzoek van DGEC : Bevoegdheden van geneesheren-inspecteurs versus Rechten van verdediging van de arts

3 Wet 13 december 2006: scheiding onderzoek en beoordeling
1.1. Voorafgaande bedenking m.b.t. uitbreiding van rechten van verdediging Wet 13 december 2006: scheiding onderzoek en beoordeling Onderzoek : DGEC Beoordeling : Kamer van eerste aanleg Kamer van beroep

4 2.1. Draagkracht van processen-verbaal (1)
Geneesheer-inspecteur = beëdigde ambtenaar MAAR bewijswaarde wordt ingeschat door bevoegde rechter Art. 169 ZIV-wet : geneesheren-inspecteurs stellen processen-verbaal op die “bewijskrachtig zijn behoudens tegenbewijs”

5 2.1. Draagkracht van processen-verbaal (2)
PV van verhoor NIET ondertekenen op het ogenblik van verhoor WEL nalezen van uitgeschreven PV van verhoor Akkoord verklaren of eventueel corrigeren PV van vaststelling : schriftelijk verslag van feiten vastgesteld door de verbalisant zelf

6 2.2. Rechten van de “verhoorde”
Bijkomende onderzoeksdaden vragen Verhoor van een ander persoon vragen Eisen om documenten aan PV toe te voegen Recht om PV van verhoor zelf te lezen of te laten voorlezen en er correcties in aan te brengen Recht op kopie van PV (binnen 14 dagen) Verhoorde moet erop gewezen worden dat: zijn verklaringen in rechte gebruikt mogen worden; hij het recht heeft in de eigen taal verhoord te worden; hij het recht heeft te vragen dat alle gestelde vragen en antwoorden letterlijk worden opgetekend.

7 3. Bijstand van derden tijdens onderzoek
Onderzoek verloopt tussen betrokken arts en geneesheer-inspecteur BUITEN de aanwezigheid van elke derde Ook: in strafzaken en tijdens ondervraging bij onderzoeksrechter of gerechtelijke politie

8 4. Medisch beroepsgeheim bij verhoor
Art. 458 Sw.: ‘Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.’ Art. 55 van de Code van de Geneeskundige Plichtenleer: ‘Het beroepsgeheim dat de geneesheer moet bewaren, is van openbare orde. De door patiënten geraadpleegde of om zorgen of raad verzochte practici zijn in alle omstandigheden door het beroepsgeheim gebonden.’

9 4.1. Voorwerp van het medisch beroepsgeheim (1)
“Medische gegevens van persoonlijke aard” Art. 2, 1e lid, 6° van de wet van 11/04/1995 tot invoering van het Handvest van de sociale verzekerde: ‘alle gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd en waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent diens vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand, met uitzondering van louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorging.’ Art. 2, 7° van de wet van 16/11/1972 betreffende de arbeidsinspectie: ‘alle sociale gegevens van persoonlijke aard waaruit informatie kan afgeleid worden omtrent de vroegere, de huidige of de toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorgingen’

10 4.1. Voorwerp van het medisch beroepsgeheim (2)
Omschrijving medisch beroepsgeheim Art. 56 van de Code van de Geneeskundige Plichtenleer : ‘Het beroepsgeheim van de geneesheer omvat zowel al wat de patiënt hem heeft gezegd of toevertrouwd, als wat de geneesheer weet of heeft ontdekt ten gevolge van onderzoekingen of van door hem gedane of aangevraagde navorsingen.’ Art. 57 van de Code van de Geneeskundige Plichtenleer : ‘Het beroepsgeheim omvat alles wat de geneesheer heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep.’

11 4.2. Uitzonderingen op zwijgplicht
Openbaarmaking van feiten waarvan de patiënt het slachtoffer was valt niet onder het beroepsgeheim Oproep tot afleggen getuigenis in rechte (art. 458 Sw.) GEEN zwijgplicht, maar zwijgrecht Wettelijke verplichting geheimen bekend te maken Sociaal belang belangrijker dan beroepsgeheim “Le délit professionnel exclut le secret professionel.” Beroepsgeheim ≠ schild om strafbare handelingen te ontlopen Art. 458 Sw. vindt geen toepassing als de arts zich in rechte dient te verdedigen Tuchtprocedure voor de Orde van Geneesheren Spreekplicht !

12 4.3. Gevolgen van schending van beroepsgeheim
Door het beroepsgeheim gedekte bewijsstukken of andere bewijzen die op onwettige wijze zijn verkregen, worden uit de debatten geweerd. + eventuele tuchtrechtelijke vervolging + eventuele strafrechtelijke vervolging N.B.: Schending beroepsgeheim volgens art. 458 Sw. veronderstelt enkel bedrog . Ruchtbaar maken van geheim tengevolge van nalatigheid of onvoorzichtigheid van de arts is niet strafbaar.

13 4.4. Overmaken van medische gegevens aan het RIZIV (1)
Mag een arts zich beroepen op het medisch beroepsgeheim bij verhoor door geneesheren-inspecteurs? Wettelijke uitzonderingen op beroepsgeheim (art. 458 Sw.): Getuigenis in rechte Wettelijke verplichting tot bekendmaking Kan het verhoor door geneesheren-inspecteurs gelijkgesteld worden met een getuigenis in rechte? (Getuigenis in rechte = verklaring voor rechtbank of onderzoeksrechter) Arts wordt verhoord over derden : verplichting nodige informatie te verstrekken met inachtneming van medisch beroepsgeheim Arts wordt verhoord m.b.t. feiten waarvoor hijzelf wordt vervolgd : zwijgrecht ?

14 4.4. Overmaken van medische gegevens aan het RIZIV (2)
Bestaat er een wettelijke verplichting tot bekendmaking? Art. 150 van ZIV-wet: “Onverminderd de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie zijn de werkgevers, de verzekeringsinstellingen, de verzorgingsinrichtingen, de tariferingsdiensten, alsmede hun aangestelden of gevolmachtigden, de personen die de bij deze gecoördineerde wet omschreven geneeskundige verstrekkingen mogen verlenen, en de rechthebbenden ertoe gehouden de geneesheren-inspecteurs, de apothekers-inspecteurs, de verpleegkundigen-controleurs, en de sociaal controleurs alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke zij ter uitoefening van hun controleopdracht behoeven. De mededeling en het gebruik van die inlichtingen en bescheiden zijn afhankelijk gesteld van eerbiediging van het geneeskundig geheim.” Art. 58 van de Code van de Geneeskundige Plichtenleer : “Het verstrekken van inlichtingen, in het kader van de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de geneesheren-inspecteurs van de dienst voor geneeskundige controle van het Riziv, in zoverre die inlichtingen noodzakelijk zijn voor hun controle-opdracht en binnen de perken ervan blijven. Het verstrekken van deze inlichtingen en het aanwenden ervan door de geneesheren-inspecteurs zijn onderworpen aan het eerbiedigen van het beroepsgeheim.” M.a.w.: Bekendmaking niet op eigen initiatief van de arts, maar op verzoek van geneesheer-inspecteur Bekendmaking is afhankelijk van de eerbiediging van beroepsgeheim.

15 4.4. Overmaken van medische gegevens aan het RIZIV (3)
Bestaat er een wettelijke verplichting tot bekendmaking? Wettelijke verplichting in een bepaald aantal gevallen (art. 171 van ZIV-wet): Onverminderd de toepassing van de artikelen 269 tot en met 274 van het Strafwetboek wordt gestraft met acht dagen tot een maand gevangenisstraf en/of een geldboete van 26 tot 500 EUR eenieder die hetzij de adviserend geneesheren, de geneesheren-inspecteurs, de apothekersinspecteurs, de verpleegkundigen-controleurs, de sociaal controleurs of de sociaal inspecteurs of de adjunct-inspecteurs, respectievelijk bedoeld in artikel 153, 146, 151 en 162, of de door hen afgevaardigde ambtenaren, hetzij de krachtens artikel 191, eerste lid, 7° en 8°, aangewezen ambtenaren, hetzij de inspecteurs of adjunct-inspecteurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu hindert bij de uitoefening van hun taak of onjuiste inlichtingen verstrekt. Inroeping van het beroepsgeheim door de geneesheer, de tandheelkundige of de apotheker kan echter een reden van verantwoording van de in het vorige lid bedoelde feiten zijn, in zoverre het gaat over andere bescheiden of inlichtingen dan die waarvoor krachtens een wets- of verordeningsbepaling de verplichting geldt om ze te verstrekken of bij te houden ten behoeve van de geneesheren- en apothekers-inspecteurs. Om na te gaan of de aldus aangevoerde verantwoording gegrond is, kan de rechter, naar gelang van het geval, een lid van de Raad van de Orde van geneesheren of van apothekers van het betrokken ressort als deskundige aanwijzen. “Bescheiden of inlichtingen […]”? Art. 1, §8, art. 17, §12, 5° en art. 24, §9, 6°, 4e en 5e lid van de nomenclatuur. Geneesheer-inspecteur is eveneens gebonden door het medisch beroepsgeheim.

16 5. Mogen patiënten verhoord worden door geneesheren-inspecteurs?
Patiënt mag niet weigeren. (art. 171 ZIV-wet) Strafbare feiten en belemmeringen van de opdracht van de geneesheer-deskundige: Duidelijke weigering om te antwoorden Niet ingaan op een uitnodiging voor verhoor Weigering om informatie te geven Geven van onjuiste informatie Weigering om bij afwezigheid van een derde te worden verhoord

17 6. Recht om stukken in beslag te nemen (1)
Concreet kunnen geneesheren-inspecteurs (art. 169 ZIV-wet) : zich, zonder verplaatsing, alle boeken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke andere informatiedragers met sociale gegevens ter inzage doen voorleggen die ingevolge de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan nemen of zich deze kosteloos laten verstrekken door de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, of zelfs gelijk welke van de in dit littera bedoelde informatiedragers tegen ontvangstbewijs in beslag nemen; zich, zonder verplaatsing, alle boeken, registers, documenten, schijven of banden of gelijk welke andere informatiedragers ter inzage doen voorleggen die zij nodig achten voor het volbrengen van hun opdracht en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan nemen of zich deze kosteloos laten verstrekken door de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, of zelfs gelijk welke van de in deze littera bedoelde informatiedragers tegen ontvangstbewijs in beslag nemen; MET inachtneming van het medisch geheim GEEN ongelimiteerd beslagrecht !

18 6. Recht om stukken in beslag te nemen (2)
Beperkingen van het beslagrecht “Afhankelijk van eerbiediging van het geneeskundig geheim” Geen overtreding indien arts zich beroept op beroepsgeheim Geneesheer-inspecteur moet nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te respecteren en om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend worden aan gewend voor de uitoefening van hun toezichtopdracht Art. 66 van de Code van de Geneeskundige Plichtenleer : “De inbeslagneming van medische stukken door de onderzoeksrechter of, bij op heterdaad betrapte misdaden, door de Procureur des Konings, is toegestaan wanneer die stukken betrekking hebben op aan de geneesheer ten laste gelegde beschuldigingen; dit gebeurt in aanwezigheid van een lid van de Raad van de Orde. Wanneer alleen de zieke wordt verdacht, is het zoeken naar medische dossiers of andere stukken betreffende de hem verstrekte zorgen, door het beroepsgeheim niet toegelaten.”

19 7. Gedragscode van de geneesheren-inspecteurs
Dringende behoefte aan gedragscode voor geneesheren-inspecteurs !


Download ppt "DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE"

Verwante presentaties


Ads door Google